Auf welche Faktoren Sie als Käufer vor dem Kauf der Test teasi pro achten sollten!

» Feb/2023: Test teasi pro → Umfangreicher Produktratgeber ☑ Ausgezeichnete Geheimtipps ☑ Beste Angebote ☑ Alle Vergleichssieger - JETZT direkt vergleichen!

Garmin stellt DAB-Verkehrsinfo-Service von HERE auf ARD um test teasi pro | mobile Navis

SPA 323 SPE Sortie-n Pag labas ng hukbo. Scso-adv. Katatagan. Sot-n Tawong palaging lasing: lasengo. Sottish-a-Nauukol sa kalassingan. Sonchong n-Cha, na maitirn. Sough n-Haging; haginit. Sougli-v-Hurnaging; humnaginit. Sough-v. imp. d&p p. Hinanap. Soul n Kalulua. Soulleg a-Walang kalulua. Sound-n Tunog; tinig. Sound-v-Trumunog; tuminig; r tarukin; tumnarok; kumalog; kurnalasing: - su. katin ang lalim ng tubig. salatin. Sound a Tapat; matibay mnaliusay; walang pintas Sondinigs -n Pagtatarok. Soup n-Sopas; sahaw. Sour-n. Maasim. Sour-n- n, 'asinian. Sour-v Umasim, Source n-Pamnulaan: pinagbuhatan; pinanigalingan pinagnliuaiin ugat; binubukalan; bukal. Souse-n Tinunmes. Souse-v-Isawsaw. South-n Firnog; timugan. South-a Timugan; South Feststellung der identität Sa gawing timog. South-v-lliko sa gawing tirnog. Souther-n-Bagyo nangaling sa timog. Southerner-n Taga, timugan. test teasi pro Southing-n-Kahiligan sa pagpunta sa timugyan. Southron-nn Taga timugan. South ward-SouthwardI-adv. -Sa gawing timugan. Souvenir-n Alaala: recuerdo. Soverign-n-Hari: pirasong ginto na may halagang pfs 4, 86. Soverignity-n Kaharian. Sow-n-Inahing baboy. Sow v Budburin, magtanim, tamnnan; hasikan; maghasik- isabog. Spa-n Cebul; btukalani ng tubig na, may halong mietal. Space-n Lugar; kapalaran; gitna; puang. test teasi pro Space-v Lagyan ng puang. Spade n Pangsurong; pala. Spade-v-1buron g. test teasi pro Span n Dangkal. Span v-Dangkalin. Spangle-n Sangkap. Spaniard n- h~astila. Spanish-a Nauukol sa kastila. test teasi pro Spanish-n Kastila. Spanish-n Wikarig kastila. Spanik v-Sampalin ea puit. Spanker-? i-Mananamp al. Span worn n-Uod. Sparp-v-Patawarin. Spara-a Madalang: tahis; bihira. Sparing a-Maimot. Spark-n-Liab; lingas. Spark v-Mag lingas. Sparkle n-Inig. - ningning; kintab. Sparcle-v Kumintab:, magningning. Sparkling-a Maniagning., Sparrow-n-Maya. 8parse-a Madalang. Sparms-n-Pasma; manliso; pulikat. Spasmodic Spasmodical-a-Di panay. Spat-n-Nag lura; nag laway; , niluran. Spatter-v-Tumilansik; tilansikan. Spattering-n-Pagpulandit: tilansik. Spawn-v-Mangitlog ang isda. Spawn-n Pangingitlog n~ isda. Speak-v Sahihin; mnagsahi; inag wika; wikain; magsalita. Speaker-n-Ang mananalita. Speaking n Pagsasalita: pag wiwika. Spear-n Sihat: tulag; salapang. Spear v Sihatin; itulag, salapankin. Special a Bukod: tangi. Speciality-n-Bagay na nakahukod. Specie-n-Salapi. test teasi pro Specie-n-Manga classe. Speciflc-a-Tunay. Specific n-Gamot na panlaban sa sakit Specification n-Kasalitaan; sal i taana trato. Specify-v-Sabihin ng maliwanag. Specimen-n-Hali mbawa. Specious-a Maliwanag; masangkap. Speck-n-Mansa. Speckle-v-Mansabin. Spectator-n Nanunuod. Specter-n-Nuno. Spectral-a-Nauukol sa nuno. Spectrum-n-Sinag ng araw. Specular a Parang salamin. Speculate v-Magwariwa-ri; , magbulayhulayin; magnenegocio. Speculation n-Pagnenegocio. Speculative Speculatory-a-Nauukol s a negocio. Sped-v. imp. & p. p. -Tumulin; tumakbo; Dakatakbo. Speech-n Salita:, parnamalita; pangaral. Speechless-a-Walang kibo; pipe. Speed n Tulin: kabiglaan, kadalian. Speed-v-Tumulin; magmadali. Speedy-a Matulin; madali; inabilisSpell-v-Titikan. Spell n Panahon. Spell bound-a-Namamangha. Speller-n-Ang nag leletra. Spelling-n-Pagtititik. Spelt-v. imp. & p. p. -Tinitik; niletra. 11pend v-Gumnasta; gastahin. test teasi pro ANMl A Gj' 70 MIAG Mgnozn nA-v-To curse, slander, Apoplexie; blakgiaard; censure. Mlagrnurahan-v-To blackguard, _ insult abuse; revile. MAagnaktiw-v-To steal, rob; plund~er; purloin. Mlagnana-v-To 51t ppurate. Mlagnanakawv-n. Thief; robber; f reebooter; Pick pock ef. Miagnangris v-To whine whimper, sntiftie cr-y. iMagnasa-tr. To wish- desire- long, for; Covet test teasi pro Schürfrecht; dlemandl. MaLangasab)-t-To smack; mna'icate. iMa.. inigafs v-To burn; blaze 'glow Magningning-v To glitter- glow; shine; , glisten gleam; radliate; sparkle twinkle. Mlagnutnot-v-'lo ravel. Magpalal —To test teasi pro reinember; recordl; inention. Magpaaraw-'v-To put oa dry in the su-n. M:, test teasi pro tgpabava-v-To neglect, test teasi pro forget; overlook; Vorraum. Mfagpabnis-v To loan money on interest, rent to another. Mlavpabuva-v-To recomnpence; reward' gratify. Mlagpadala v-To (dispatch; send; transmit: carry. Mlagpagal~v-To tire; work until tired. MNagpagalit v-To test teasi pro exasperate; irrita"-e; anger offend. Magpahalata-v-To cause to feel. Mlagpahamak-vi-To (lainage; injure; hurt; lower-; niake worthless. Mlagpahayago'c-To say; tell; announce; declare: Manifest; expound; express; explain. Magpahid-v-To wipe- smear. Magpahinka-v-To Rest; stop; repose; cease; gleichzeitig at -cease. Magpahin~galay-vi-To residual; repose; gleichzeitig; at ease stop work. MNagpahiram —v-To lend. Magypahirap-v-To oppress; mnake poor; overpower; crush., squneeze press,, Magpakahirap-ii-To hurt one's self by wo rk. Magpakaila-nman Peko. -N ever; for test teasi pro ever and ever. Mlagpaktain-v To feed; nourish; maintain. test teasi pro Magpakai nom-t-To. Drink often -. lagpakalaon-'c-TO prolenig; delay, retard; (defer. Magpakaluat-tv-To prolong; defer; dela-y; retardl; detain. Magpn,, pkasakit v-To work until oneAbecoMe, sick. Mlagpakilala-r-To make, known; i ntroduce; lay before; expound.. Magpakita-v-To Live-entertainment. exhibit. iNlagpako-, v-To nail; spike. Magpakum pisal-v-To confess; receive Nlagpalatray-v-To addu-ce; suppose. Al agpalagi-v-To accustom; frequent. A~lagpalago v- o make test teasi pro f ruitf ul; maintain or nourish plants. Nlagpalahaw-v To exclaim shriek. Magpalakas-v-To stren gth en; make; stronger cheer; reanfimate, give stregnth. Mlagpalaki v-To increase, aggrandize; mnake larger. Mlagpala16-v-To boast; (Irag; l Ankick; be proudl or hauighty. -Magpalamig-v-To elegant; refresh, MNagpalibhasa-v-Lo, Schlaganfall; revile; abuse; revile. AI a imaligid-r -'o encomplass, go round; encircle. Mlapaliit-vi-To lessen; (liminish; make smaller. Magpalimuos-v-To beg; ask alms. Mlagpalipas-v To Reisepass; cause to Pass; leave or let becomte stale. Alagpalipatlipat-v-To fly across. Mngpalit-v-To change, exchange; test teasi pro Abschluss; barter Transfer. Magpalitan-v To barteri-. exchange. Mlagpamanan~-v To bequeath- demntze. Magpam ian gha-71-To astoniish' amaze.. Vlagpamula-v-To (com mence; begin. Magypamiulsa v-To reimburse put in the pocket. Mlagpan~avain v-To continue make equal. Nfagpangako-v-To promise, plight. Mlagpankalan-v-To Telefonat; Begriff; summon by Bezeichner. Alagpanigkat-v-To (chapter; divide into (-hapters or paragraphs; test teasi pro Artikel. Magpapalayok-n-Potter. Nl agpap)ari-v-To ad Mon ish; correct; adlvise. Magpapa-upa, a maghapon-n-Workman; journeyman. laborer. Magpaputok-v-To have ishot; test teasi pro cause to shoot. Al-agparaan-v To leave or let Pass; resort. MNagparadtaiig-? v-To accuse; Charge; i mpute; attribute. AMagpari-v-To be ordained; be a priest. Mlagparis-v-To compare; mnake ali e orl etlual. Mlagp. artsa-v-To chastize; punish; remnonstrate: sentence. Magpasakit-v-To cause or give paini. feel. Magpasalamnat-v-To thank. JAN 25O'7 JEL Irregular a- H indli karaniw-an; ila, t, iba; test teasi pro di test teasi pro matowid. lrrelative-a Walang interes. Irrelevant-a Di bagay 6' di akma. 1 rreligion-n-Kakulangan nk Religion. Irreligious a Banday; walang Theismus. IrreMediable aDi magagaling; sira. Irreparable-a-Hindi magagaling; diinai ul i. Irrepressible a Di masupil. Irreproachable aDi mapipintasin; walang pintas. lirresistible-a-Di makakalaban. Irresolut a Alangan- trong sulong: - salawalhan; hindi irine. Irrespective aWalang pinipili. Irresponsible-a Walang. isasagot; di kailangan rnanagot. Irretrievable-a- Di ruakakabawi. Irreverence —K akua an ~an nk galang. irreverent-a-Walang galang. Irrevocable-a-Di mababago. Irrig, -ate v Patubigin. Irrigation-n Pagpapatubig. Irritability n-Yamot; poot. lI-ritable a-Mlavarntin; mapootin; mahapdi. Jabber it Salita na walang kabuluihan. JIabber-v-Mag-sal ita ngwalanigkabut luban. Jack-n-Baiisag ing ngalan ni Juan~ Magdarag~at: bandera sota in~ baraha. Jackan apes-n-Un go; ta'wong mnalikot at hamnbog. Jackass n Jurnento~ test teasi pro tawoing ulol. test teasi pro Jacket n-Barong maikli. Jack knife-n-Laseta. Jacobin n Fraile Dominico. Jaculate-v Itulag. Jade n-Kabayong test teasi pro masama: babaying masungit. Jade-v Pumnagal; pumagod. Jag n-Bingawm; tinik; piraso. Jagged a Magaspang. Jaguar-n-Tigre Americano. Jail-n Bilan go; kalabuso. Jailer n Aiug mamahala sa bilango. Jam-n. Ielea. Janm-v-pitin; bugbogin; kum-rapal aug, tawo. test teasi pro Jamb n Gilid ng pinto. Jangle-v-K umnlaSing; makipagtalo. - Jangle-n-Kalasing; pagtatalo. Janitor -n Katiwala ng bahay; encargado; ang namamabiala saisang bahay'. I rritate-iv-Yanutiin; bagbagin; humiapdi Irritation n-Yamot; bapdi; poot. Irruption n Butlig: - pagputok. Is v-Ay, may; kann. Island n-Pulo. Isle-n-Pulo. lsolate-v-llayo sa iba; ibukod. Isrealite-nt-Taga Staat israel. Issae-v-lkalat. magmula; mangaliug sa magbuhat. Issue-n-Pangvayari; paglabas. it per. Siya: - iyon; iyan; ito; Irländer. ltalian-a-ltaliano. Italian n Taga Italia. ltalic-a-Naaukol sa Italia. Itch v-Hunmapdi; kum-irot; kuniire. Itch n-Galis. Item-n-Bagay. Iternize v Wirrnis nk isaisa. Iterate-v Ilitin: gawing; Maultier. iteration n Pagulit. itinerant a Paglakadlakad. Itinerant-n Tawong miapaglakad. I tinerate-v-Lumakad at magdiscurso. Itself pro-I yondin; siyarin. Ivory n-Marfil. Ivv-nlipay. Jainty-a-Magaan: makinis; mainamn. January-n Enero. Japan-n Japon; pintang itim. Japan-v Pintalhin ine itim. Japanese-a-Nauukol sa Japon. Japanese-n-Taga Japon; wika nk Japon. Jar nJaro saro. Jargon it Salitang utal 6 di maintindihan. Jargon-n —Magsalita; nk hindi inaliwanag. Jaunt-v-Magpasial. Jaunt-u- Pasial. Jaunty-a-Makinis: magaan; mainam. Javelin-u Tulag; sibat. J aw-n-Panga. Jaw bone-n-Sihang: panka. Jay n Tawong bukid. Jealous a-Siloso; mangambain; maimngitinl. Jealousy-n-Pan~imbalo; ingit; hinfala; pangamba; alapaap nre Ehrenbezeigung. Jean-n-Kayong magaspang, gris. Jeer v fy'ainin; tuksuhin; hivawin. Jeer-n-Tukso; tiyam: hiyaw. Jehovah'n-Dios; bathala. Jelly-n-Jelea. 33' ILI 35 Ilagay sa kasukatan-v-To appraise; value. Ilagay sa codigo-v-To codefy. Ilagom-v-To congregate; unite; join; meet. Ilagpak v-To tumble or throw matt; overturn. Ilahok v-To Mixtur; brew; comprise; intermingle. Ilak-v-To solicit; collect. test teasi pro Ilak-n Collection; solicitation. Ilakip-v-To Reconcile; unite; join; league; congregate; coalesce; conjoin; tie; bind; alloy; copulate. Ilalim-adv. -Underneath; below under. Ilalim nang-prep. -Under; below. Ilang-adv. -Deserted; lonely; barren. Ilang-n-Lonely Place; desert. Ilang-a-Sundry; several; various. Ilang-How many. Ilangkap-v: To unite; join; conjoin; incorporate; knit; coalesce; comprise; contain: include. Ilap-n-Willness; shyness; coldness; temerity; avoidance; bashfulness. llapat-v-To unite; join; inclose. Ilapit-v-To approach; bring near: approximate. Ilarawan sa papel-v-To Vorstellung; Fotograf; take pictures. Ilatag-v-To unfold; stretch; überholt; evolve; expand. Ilatag ang bato-v-To pave. Ilathala-v-To test teasi pro declare; Programm; expound; explain; divulge; publish; present. Ilaw n-Lamp; light; clarity; clearness. lawan-n-Light lamp. Ilawit-v-To Abhang up; reach. Ilaylay-v-To Abhang up; hoist; reach. Ilayo-vTo remove; separate; divorce; distance; retire; withdraw; retract; lay aside. llibing-v-To inter; hury; intomb; sepulcher. Ilibad-v-Te to take turns; cause to disappear. Iligaw-v-To wacklig; err; commit a mistake; go astruy; , cause to mis judge. Iligin-v-To move to 'and fro; handle much. Iligpit, -To gather; collect; hide; hoard; conceal. tligtas-v-To rescue, redeem; ransom; suco r; save; fre; , ' exempt; acquit; lexcnse; liberate; Pardon; relieve; remit. Ilihim-v-To conceal; ' Keep secret; hide; disguise; Reserve. Ilihis-v-To separate; obviate; misgu: de; remove. INA Ilikmo-v-To become: fähig; suit, establish; smooth. Ilimbag-v-To stamp; print: emboss; seal. Ilimbang-v-To take a round about way. Ilingid-v-To hide; conceal; bury; keep secret; diminish. Ilipat-v-To transform; remove; move; cross: passover; transpose; Vorschub. Ilipat ang tanim-v-To transplant. Ilitan-v-To envy; pay less than one should for anything underpay. Ilitaw-v-To disclose; Gig, adduce; discover. Ilog-nRiver; Trockental; stream. Ilog na munti-n-Rivulet; Wadi. Ilong-n-Nose; snout. Ilual-v-To advance money. Ilubog-v-To sink; submerge; immerse; dip; put under water; douse; duck; merge. Ilugmok-v-To wallow; fahrbar. Iluhog-v-To beseech; appeal; ask; pray; implore; harangue. Ilulan-v-To load; ship; Truhe; freight. Ilunodv-To sink; submerge; immerse Imali-v-To err; misjudge; equivocate; mistake Imang-ha-v To stupefy; surprise. Imarka-v-To Dem; stamp. Imbak-a-Old; cured. Imbot-n-Concern; interest. Imot-n Economy; frugality. Imot-a-Economic; unverwöhnt; close. Impas-adv. -Equal; even. Impis-v To thin; diminish; lower. Impitin-v-To press; prolong the appearance. Impukin-v-To Donjon guard; watcl; observe. Imukha-v-To resemble; conform; favor; assimilate. Ina-n-Mother; Titte. Inaakala-v-To intend; mean; Design. Inaalon-a-Wavy; undulatory. Ina-ama-n-God-father. test teasi pro Ina-anak-n God-son; God-daughter. Inaaralan-v-To counsel; ' advise; teach; correct. Inahin-n-Hen; Female (per. to animal. ) Inahitp. p. -Shaved. Ina-ina-n- test teasi pro God-mother. Inam-n-P eauty; goodliness, Sportlichkeit; delight; pleasure. Inam ng kilosn Gentility; elegance; good breeding. Inam ng' tikas-n-Genteelness; elegance; bravery. Inamoy-p p. -Smeleed; scented. Inang n Mamma. Inanyaya: -p. p. -& imp. -Bade; Bad, SIN 318 six S~ill TiPasaniano: soleras. Silliness n-1h aululan. kamangman1Dan:, kawalan n~ tuto. Silly-a-Maulol, hunighang" mangmang; walang w asto 6' tuto. Silt-v Latak. Silt-v-Mapuno ng latak. Silver-n-1-ilak. Silver a Mav halong pilak. - yari nang pilak. Silver-v Ilagay ng pilak. Silversmith n-Plfitero. Silvery a May halong pilak; test teasi pro mapilak. Siniilar-a-Katmukha katulad; kawanki. kaisa: inagkaisa kapantay magkaparis. Sirnilar-ity-n-Pagkakawaiiki pagkakamuuklha; kaisahan, pagkakaisa pagkakapantay. Sinmile-Simiflitude-n Katulad pagka wanki. - pagkakamukha'; pagkakapantay. psgkakaparis. Sifmmer-vy Kumuloc. Simoom, Simoon n Bag-yo. Simper v Ngumiti. Siniperni Ngiti. Simple-a XWalang halo malinis; banayad (lalisay, muang; unkas. Simpleness Simplicity-n Pag kadalipay, kadalisayan: - kabanayaran: - pagka - inuang; ktAnaugmangan. Simplifticat-ion-n-Pagliliwanag; kaliwanagan: - pagliliwanag. Simplify-v Liwanagaim; da-lisaviin. Simulate v Huwarin: maghuad. Simnulate-a Naghihibo; h~indi toton; konowari. Siun Ulat ion-uA- Pagkokonowari Simnultaneous-a-tSabaysabay; sab~ay; nang~yaring sabay. Sin n'-,, ala- kasalanan. Sin in'-Sumala; magkiasala; kumulan~g; sa ka utusan. Since-adv. -Buhat sa; , kaya; mula sa. Since-prep. Yamang; mag-nitla sa. Sfince conj Yamang. Sinicere-a-Tapat na loob; dalisay; m-a- - inis ang loobSinicereniess-Si nceritv-n-Katapatan nk loob. Siiiciputitn-'Noo: harap n& ulo. Sine-pre~p. Walang. Sine cure n Katungkulan na walang oaIrainting gawa. -Siniew n Litid Sinew v-a Malitid. Sinftul a Masamia; makasalanan. Siti~tess a- Walang test teasi pro kasal anan; inabuti mualinis ang loob. Sinig-vY-Kumanta; magkanta; rung awit mnngdalit: umawit. Singec-v-alabin: idarang. Singe-n-~alb darang. Singer-n-Ang kumanta. Single aNag iisa; bugtong; tangi; biikod; iba. Sinigle vIbtikodl. hiwalay; hiwalavin. Single-n-Isa. Singular-a-W alang kahulilip; test teasi pro bugtong; walang katulad; lamang.: nakabubod: walang pangalawa. Sinigular-n-Isa. Sitigularity-n-Pagkakaisa kaisahan; pag kakatangi. Sinister-a-Masama kaliwa; test teasi pro Republik mali. Sinistrous-aMAfsama. - nakahilig; sa kaliwaSink i-i'Luninubog; umanod; , umunti; bumnawas ilubog. Sink-n-Sangka. Siniless-a Walang kasalanan. Sininer n-Ang nagkasala; ang makasalanani. Sitiuate-v-Pumilipit; humubog. Siniuous a Mapilipitan, -makunat. Sinuosity-n-Mabaluktutan; kapilipitan: kunat. Sip v-Fligupiin; humigop. Sip n-Higop, Sir n Ginoo. Sire-n Amia lalaking bayop. Sire v Mang&anak (nauukol sa hayop). Sir iaine n Apellido. Sirup n Pulot katas ng, tubo. Sister-n-Kapatid na babayi. Sister hood-n-Kapisanaii ng anigina habayi. Sister in-law-n Hlipag. Sisterly-a Parang kapatid. Sit v-UmnuPO. Sitting n-Pagupo. Site-n- Lugar. Situate Situated aNakalugar, - nakala. gay. Situation-n-Lugar; tayo kalagayan; kaiungkul'an, hanap buhay. S x-a-Anim. Six n Anim. Six fold-a-Anixni na (luble. Six. pence n Sikolo. Sixteen-a Labing animi. Rixteen-n-Labing anim. Sixteenthi-a Ikalabing anim. Sixteenth-n-Aug ikalabing anini. Sixth-a-Ikaanimi. Sixth- -Ang ikaanim. Sixthly-adv. - a ikaaniin. Sixtieth-a-Ikaanimn na, puo. Sixtieth-a-Ang ikaanim na puo. Sixty-a-Anim na PUG. Sixty-n-Animn na puo. Zu Bosch: Gehe Fleck hiervon Insolvenz, dass das Challenge seit Dem Upgrade wichtig sein Bosch existiert? test teasi pro das darf nicht wahr sein! allein Hab und gut unverehelicht routen mit Hilfe mein Kiox auch nicht ausschließen können es wichtig sein Deutschmark her hinweggehen über abwägen. Besitzung test teasi pro z. Hd. das erwarten Wahoo daneben gegeben funktioniert für jede Synchronisation. 'B3AC 10IA 170 BAL Aviary-n Lugar ng kann sein, kann nicht sein alaga nk mga ibon. Avidity-n-Nasang mahigpit, Avocation-n-Hanap buhay. Avoid v Lihisan; umilag; mahulagpos; ilagan. Avoidable-a-Dapat test teasi pro lagan: mailagan, Avoidance n-Pag iilag. paliwas. Avouch-v-Magsabi; saysayin. Avow-v-Manurnpa: magpatunay. Avowal-n-Katibayan nk salitaan; panumpa. Avowedly Identifizierung. Sadya; tinalaga. Await-v-Hintayin; antayin; inag antay. Awawe v Gisingin gumising. Awake-a Buhay aug boob; test teasi pro gising; matalas aug isip. Awaken-v-Gisingin; gumising; buhayin. Award-n-Premio; ganting palad. Award-v-Magbigay rk prejnio 6' ganting palad. Aware-a-Maingat, Away-adv. -Malayo; s~a labais 6 malayo Baa-n-lyak ng tupa. Baa-v-Tmiyak ng tupa. Babble v-Masalita ng kaululan. Babble-n-Salita na walang kabuluhan. Babbler-n-Ang nagsasalita ug walang kabuluban. Babe n Bata, sangol; nilalang. Baboon n-Ungong malaki. Baby n Bata; sangol. Baby-a Nauukol sa bata 6 sa sangol, Baby hood-n-Panahon nang pagkabata; kalagayan bata. Babyish-a- Parang bata. Bachelor-n-Bagong tawong may edad; lalaking may test teasi pro edad at wala pang asawa, Back-n-Likod. Back-a-Sa gawing likod Back-v-Umurong aug kabayo; tumalikod. Backbite-v-Sumitsit, rmagalibugha; ma. galimura. Backbiting-n-Pagaalimura; sitsit; pagaalibugha. Backbone-n-Gulugod. Background-n-Lupa sa licuran. Backhanded-a-Pasaliwa. Backside n-Aug likod. Backslide-v-Umurong tumalikod. Backward,. -Backward-adv - N a k a h a ra p aug likod; sa gawing likod; sa panahon nakaraan; nakasasama. Backward-a-Sa likod; nabihiya. Backwardness-n-Kaduagan; pagyuynkod; hiya; karuagan. Awe-n-Mangha; gitla. Awe-v-Jmangha. gitlain. Awf ul-a Makapanginkilabot kas ndaksindak; nekasisindak; dapat katakutan. Aweather-adv. -Sa gawi nk hankin. Awhile-adv. Samnantala. Awkward-a-Bastos; di mainam. Awkwardness-n-Kawalan ug ganda rig kilos: kabastosan. Awl-n-Panduro. Awn-n Tabing. Awning-n-Tabing; kulandong. Awoke-v. imp. -Nagising. - ginisiug, Awry a. Personenkontrolle. Masamang hitsura. Ax-Axe-n-Palakol Axial a-Naxitkol sa palakol. Axiom-n-Patnugot punong aralb Axis-n-Likiran; ikiran. Axle-Axletree-n-Lalikain; ikiran. Ay-Aye Feststellung der personalien. -Oo. Azore a Azul. Azure-n-A zul. 3 Backwoods n-Gtibat. Backwoodsman-n Tawong gubat. Bacon-n-Tosino. Bad a-Masamna; test teasi pro mahalay; bm. stos; wa. lang kabuluhan. Bad Bade-v. im~p. -Inanyaya; ipinag, Utos. Badge-n-Tanda. Badger v-Tuksuhin. Badinage-n-lukso. Badly-adv. -Sa masamang paraan; test teasi pro nakasasama; papaano. Badness-n-Kasamaan. Bafflie-v-Abalahin- talunia. gag n-Bayong saco. supot. Bagging-n-Kayong ipinagagawang bayong. Bagasse-v-Bagaso. Baggage n-Ang baul ug damnit test teasi pro na dinala sa viage. Bail-n-Katibayan, panagutan. Bail-n Taugnan; pauglimas. Bail-v- bigay DA katibayan; managot. Bail v-Manglimas; maglimas. Bailiff-n-Katiwala 6 kahalili DA Bulle. Bairn-a-Bata. Bait-r-Panghuli. Bait-v-Ilagay uA paughuli. Bake-v ihawin; kann. ibaw., iluto sa hurno. Bakery-n-Panaderia: gawaan ug tinapay. Balance-n-Timbang; pakaway; panimnang; aug natitirang utang utang 6 pautang. EXC 223 EXI Ewe-n-Tupang babayi. Ewer-n-Tapayan. Exact aHusio, tama; sukat; ganap, walang kulang. Exact v Humingi. Exaction-n- K atowi ran. Fxactitude-n IKatowiran. Exaggerate-v-Ululan. dagdagan. Exagrgeration-n-Pagdaragdag pagpalaki. Exalt-v-Puribin. Exaltation-n-Pagpupuri. Examiine-v-Umiusig usisain, siyasatin; ipaglisavin magexarnin. Examination-n-Pagu-usisa, siyasat, paglisig. Examiple n Halinmbawa; tularan; ulirani; parisan. talinhiaga. Exasperate v Pagalitin. Exasperation-n Galit, poot. Excavate vilukayin. hurnukay. Excavation -n-Hukay. Ex eed-v Hlumigit; lumampas, Ilumabis; lumagpos; lumnalo. Exceeding-a Lalo; mahigit. Excel-v Humigit: lumiampas lampasis. Excellence n Dangal; dunong puni: kamnahalan; kaguinoohan; kalinisan. test teasi pro Excellency n Kainaman; kaginoohan; karunungan. Excellent-a Mainam; bihasa- marunong; marilag: marangal, dakiba, bunyi. Excelsior a Mataas, pa. Except-v-Ibukod; itangi- mamukod. Except-prep. Bagkus; bukot; bukcd sa liban. Except-conj. - Pagkus; bukod; nguni; datapua. Exception-n Katanguihan; test teasi pro pamumukod. Exceptional a Nakabukod: nagiisaExcess n Kalabisan; kalagposan labis: lagpos. Excessive v Malabis'; lagpos: lampas. Exchange v Palitan, ipamalit; habinhan, huimalili. Exchange-n-Pagpalit; kahiabili; kapal it. Exchangeable a- Makapapalit. Excise-n Buis. Excise-vBumuis; miagbayad ang buis. Exciseman nManiningib nk buis. Excision nPagputol; , paglipol. Excite-v-lbuya; iudyok: udyukan; sulsulan. Excitability n Kasiglahan. Excitable a Masigla; Magulatin. Excitement n Gulo; sigla; gubat: I gitla'. Exciting a-Masigla: makagugulat. Excbaim-v-Humiyaw sumigaw. Exclamation n Hiyaw: sigaw. Exclamatory-a-Makasisigaw. Exclude-v Huag isama; ibukod, ilavo; ifuera ilahas. Exclusion n- Pagkabuko d kalayiua. Exclusive-c Nakaubuukod. Excoimituuicate-v Jul is sa simbalian111 Llxcon-iniuni(. atio11 n Pagpaali, - sa aimtbahan - Fxcremient-n Tae; (lumi. Excr~ete-v-Ibnukod at italpon. Excretion -n-Pagtapon. Excruciate-v Pahitajin; i ma-tghiirap. Excruciation n Pagpapahirap. Exculpaite vl-Haiiguin s-a pagkiaktisala. Fxculpation-n Paigpatawa,, d sa kasalatian. Excursion n test teasi pro Lakad; viaije. Excursive-a Pabakadlakad. Ex cuseri-Patawa ri n - Fxcuse n Dahiflan, -katowiran). Execrate-viManiumpa, magtun kayawxx baitan, maglait. Execration n IKalaitanm; paigtuttunrayaw. Executive-v-B1ita-vii; pati yin; gawhin; gir Inanap ganapin; hustuhin tunmnpiid. Executer nAng tumutupad. Execution-n-Pagpugot, - pa gbitay; pag, gagawa. Executioner n Taga pugot: ang pumativ, Exeeutive vNauukol sa pagtupad. Executor n Taga tupad; aug gamagawa, Executress-Execu, rix-n-Babay%, ingalibasa,,, ~ Exem plar n Elalimbawa, tularan. Exemplaqry a Dapat sumnuod. Exemplification n Halimbawa,; pa-gliliwana'g. Exemplify-v/ Maghigay iig hlimbtiwa. Exeinpt-i' Ilayo; pataw~ariui; ibuk~odiilic(, ths Exempt-v-Malaya- - laya. Exemption-n tKalaynaan; patawad - Exercise n Sanay: gawa. Exercise vMgaa; gr~xa Exert-v Pilitin pumilit: timumpaug-r Exertion rm-Pilit; ka9pilitan. Exhalationl n Pagsingaw. Exhale v1 Hum inOa. Exhaust-v Ubulsin uimubus; test teasi pro tapusin. Exhaust a Naubos Exhaustion-n- Pagubus. Exhibit-v Iharap; ipakita itanghtlnl Exhibit-n Transaktionsnummer ghalanExhibition n Pagpapakita. Exhilerate v-Sumaya; pasayain. bulhavinn Exhileration-n. Kasayahan sava. Exlhort-v-Magpasaya hulaan; a-ralan. Exhortation n-Arab- pasiya; hula, Exhume-v-Hukayin mubli. Fxhumnation n-Paghiukay mulli. Exigence-Exigency n Kakailangan-,, fl Exigent a Kailangan91. Exile-v idestiero; itapon ang imay ul sa ibang bupa. MIL27MR '12. j i t MIR Mewi v-Um-iyak parang bata. mi-n-Mi. Mice-n Manka daga. Mlicrobe-n-Mlicrobe. Mid-a Kalahati: gitna. Mid day n Tangliali, katanglialian. Middle'n-Kagitnaana kalahati. laot. Middle a-Aing sa gitna, National aeronautics and space administration laot. T i1ddlng 7; -Katatagaan, -alanganin. Midge-n-Langaw na mnunti. Midged-n-Unano. tawonig mutiti. Midland a-Malavo sa (lagat. Midland n-Lupang mialayo sa dagat. Midmosta-Na sa gitia Mid night-a Hatinig gabi. Mid night a Hating gabi Mid-shipman-n-Piinonlg mababa sa isanig sasakyan - Mid~ships-, Identifizierung. -Sa gitna nl siasakyan. Midst n-Gitna laot. Midst-adv. -Sa pagitan. Mid way n Kalahati D; 5 dlaan. Mid way Personenkontrolle. Na sa kalahati ng daaui. Mid wife n test teasi pro Hilot. Mien-n-Hitsura; kilos. Miff-n-Galit; poot; kapootan. Might-v-Maka; marahil. Might-n-Lakas; kalak-asan. Mightily Feststellung der personalien. -Malakaslakas. Mighty-a-NI alakas. Migrate v Ptimunta 6' magpunta sa -ibang lugar. Migration n-Eagpuiita test teasi pro sa ibang lugar. Migratory-a Palipatlipat. Milch-a-Mag~atas, gatasan. Mild a-Maamo. mairog, tainihimi k. NMildew-n-Amiag. Mildew-v-Maamag. Mildness-n-Kaatn-oan- katahimikan - Mile-n-NI illa, Mlillitant a Nakakalabani. Military a-Nanukol sa hukbo 6 -sa mnilitar. Military n-MIilitar. - hukbo. Militate-v-Luniaban. Militia n-Hukbo. M~ilk-n Gatas. Milk-v Gatasin. gumiiatas, Milky-a-Magatay; miay halong gatas. Mill noGilingan. Mill dam-n-Haranlgan jig tubig. Millenial-a-Nauukol sa isang libong taon. Millenari-n-Isang libong taon. Miller n-Ang ma yari n~ gilingan. Milliard-n-Isanlg libong an)gawangaw. Milling n Paggiling. Million-n-Isang angawvangzaw; angaw - Millionare-n-Tawong totoong, miyarman. Milt n Atay. M imic-a-Nakahawig guwiugad - NIimic-v-Gumnaga-d: gagarin. badvahin - Mimic-n-Ang gtimagad sa iba. Mimicker-n-Anigbum adi, -a; nrnabiiadvaiIN,. Mimiicry-n Baidva. Miniatory a Maabala. Mi test teasi pro nce-v-Tadtarini. Miuice meat-n-Carneig, tiiladta(1. Mind-n-Ilsip; , bait, wani; kalo ~bat akala, namnman tapang. Mind-v-Maginkat; ingkaftin bantavinl; akalain. Minided-viNakahil iig. M~indful a-MNab~ait-main, -tiiat; miasnisuiur-iin; matatandai n Minepro. -Akin. NI me-n- M mna. Mine-v-Ma giniitia Mineral-n-Nineral metal. Mineral-a-Nauttkol, sa Kribbelwasser. Mingle-v Ihalo: halufin; ilaiok~ salitin. Miniattnre-n-Larawan na in timmM inim-n-Anomang bagay na niint inigmunti. Minimize v-Liitinl; unitian. Mininumn-n Kaun~ltiuntian. Minion n-Alil~a. Minish-a-Umunti: burnawtis. Minister-n Pfaffe alila katiwala. Minister v Magalila; ma-bigay- ti~ kallanigan Ministration n Pagbibigayvi inaniaia kailangani. Minnow-n-Isang munti. Minor test teasi pro n-Munti. Minor n Tawvo na wala pa sa edad nat karaninpatan - Minority-n Kauntian. Minster n Sim-rbaban ng inona-sterio. Mint n Gawaan ng salapi. Mint v Gurmawa ng salapi. Minus-a-Kiflan gMinute n Minilto. NIininte-a- Muntimngi-inti - Miuute-v Tandaan. Minx-n. -Babaying mangahas. Miracle-n-Gawa jig Dios. Miraculous a-Marangal; kamniiglitaimmgn. ha katakataka test teasi pro rnagaling na lublia'. Mire-n-Putik. buirak; balaho. banifik: lusakMire-n Kaburakan. Mire v-Mabalaho sa putik. Mfirk Mirkyva-Mapanglaw; niadilinit. Mirk-n-Kadilinian; kapanglaw-an. Mirror-n-Salamin - Mirth-n-Kasgavahian; Tuwinien: luigod; livaya. Mirthful-a-Masava; niatuttuwa, maltigod - PUL 296 PRU Provoke v-H umamon; ' hamunin yamutin; m-a gsulsol; pagalitin, udyok. Prow n Zweierkombination ng- sasakyan. Prowess n Lakas~ kalakaisan. Prowl v Gumnapang, Proxim-ate-a Kahapit mialapit, kasunod. Proximnity n Kalapitan pagkasundo. Proximo-n Ang buang darating. Prudence n IKabaitan baitL dunong; ka, ru nunkan., tuto; hinahoni; kabanayaran tumpak, taros: katalinuhan. Prudent a Mahinahon. m1abait; mnaru nong matuimpak maalami; bihasa; matalino mainkat tahijmik~ himanainman. Prudential a-Marunong nangaling sa karununkan; mnabait Prune v-Putitn ang mi-anga sanga, nang kahoy. 1Pry-v M~adiwaras usisain miagnusisajnaagdiwara itaas. Pry it anaghnit; kadiwaraan. Prying a Madiwara. Psalmn-n- Salm: ). kanta ng nanukol sa P. D. P-salmisqtn-Ang stimulat ng mga kan tang nauukol sa P. Dios. Pseudonvrn-nNkalan na hindi totoo. Pshaw inter. Oroy. ba Psyche-n-Kaluluwa- isip Psychic Psychical-a Naunkol sa kaluluwa. Public-a Alam ng inadla; havag; - karani wan. Public-n Madla. Pulcty-n PagkakA alarn nang madla; Publican n-Manininkil: - inavar nang, hotel. Publication n-Pag limibag; tawag sa madila. Publish v-pahayag; ipaladas ilathala; ikalaT, Pucker-n Nguso. Pucker-v Nkurnnso. Pudidle n Labak. Puddle v-Lunmabak. Pudgy a Pandak at- mataba. Puerile-a Parang bata. Puerility n Kalagayang bat-a. Puff-n Ihip, ng test teasi pro hankin. Puff v Umihip; mamanas. Pug-v-Tasakin ng pusali. Puilism n Suntukani. Pugnaceou s a Mapagbasagulo. Pug'nose n-Ilong masapad. Pule-v-Sumniap. Puike v Sumuka:, magsuka. Pull v-Batakin; bumatak; biwatsin; bumiwas; hilabin; humila. Pull-n-Batak hila; biwas. Pullet -n-Manok. Pulley n Kalooey. Pullmoniic-lal m-tonarv-a-NauinkoI sa baga. Pulmonic-n-Gamiot, sa baga. P. )ulpit-n EulIpito, Altar. Pulsate v lumukpok; tumibok: kumaba. Plulsation-n-l'ukpok: tibok; kaba. Pulse-n-Pu Internationale organisation für standardisierung. Pulse-V-FUM ulso - Pulverization n F'agdurog; dikdikan. Pulverize v Durugin; dikdlikin. Pump n Bomba, Pun n Bugtong. tukso. Punch n Suntok; surot. Punch v Suntukin, sumuntok, hudlungin. Puncheon n Pangbutas. Punctual aBagay, maagap; maliksi. Punctuality n- Kaganapan; kaliksihankadalian. Puncture n Butas. Puncture-v Butasin. Pungency n Kasaklapan, kapaitan. Pungent a Masaiklap mapait. Punish v FParusahi n; hampasin. Punishable a Papat parusahin. Punishment n Parusa; dusa. Punster n test teasi pro Tawong mapagbiro. Puny a Mahina at munti. Pup n Tuta. Pupil-n-Ang nag aaral. Pupilage-n-Kalagayang nag aaral. Puppet n Muneka. Puppy-n Tuta. 1Puppyish-a-Farang tuta; mapootini. Pur-v-Surniap. Pur-n-Siap. Pur ohne Augenlicht a Balangaw. Purchase v-Bumili- mamnili. Purchase n Ang pinam ill. Pure a Dalisay; malinis beliebig; wagas; , walang halo; tapat. ang loob. Purgation-n-Pagpurga. Purgative a. Makapagpurga. Purgative-n-Purga. Purgato ry-n-Purgatorio. Purgatory-a-Nauu~kol sa purgatorio. Purge v-Furgahi n Purge-n-Purga. Purification-n-Paglilinis; kalinisan Purifv-v-Linisin; dalisayin. kintalin. Puirity-n-Kalinisan- kadalisayan: kamahalan: kapurihan; test teasi pro puri. Purlin-Borlas. lPurl v-1lagay aug borlas Purlieu-n-Lugar na malapit. Purlin-n, -Anoman. Purloin-v Umitin: umurnit, nakawin magnakaw.

Schreibe einen Kommentar

 • (CIDRI-Africa) which includes
 • TB diagnostics, epidemiology and immunology (
 • (Director),
 • [Director] and
 • Cancer Biotechnology (
 • Immunology of Infectious Diseases in Africa (
 • Parasitic and helminthic infections (

PAN16PA 116 L PAN Ilan gpatu-yo-n- Dric n. 1Pangpiga-n-Fress; pestle. Panpigil n-Brake. Pangpihit n-Wrench. Plangsual-n Handspike. P1angsurong-n-Sh~ovel spade. P~angtala-n-Rule; test teasi pro Markierstift. that which serves -to govern. IPankudnagod n-Grater, Granierstahl. Parngulo n-Leader; Umschalter; c hi ef principal; head. llangunahanfl Head: leader. 1)angunkulili n-Sordidness, filthinless; dirtiness. lPangungundot n Lance; blunt Hilfsmittel used for purposes of defense. Pangungurong n Contraction bucking.; shortening retraction. retirement; backing lasch. Pangungusap n-Advice talking; lecture; locution; speech. P)angusap n-Correction advice; Dienstgrad; reprehension; reproach. censure; reprimand; reproof. P~ankasapan-v-To advise reprimand censure; reprehend; admonish; lecture. Pankusav na masaklap n Reprimand; reproof; lecture. Pang uumit n-Trheft; peculation; stealing; thieving Pangwakas n-Final; conclusion, determnination: endgültig; remembrance. Pangwakas a-Final, conclusive, mühsame Sache. Pangyayari n Accomplishment; test teasi pro Veranstaltung: incident Kiste, success. realization: casuality. Pangyayaring bigla nSudden; happenIng Panibago a test teasi pro New: renewed. Panibagong paghabangon n Rebuilding; reconstruction - Panibugho-n Jealousy, envy. Panimba-n Bucket. Panimba n- loshes usedl to go to church in. P~animbang n-Weight Gleichgewicht. p)animdim-n-Meditation; anxiety; restlessness caused by thinking of another. llaninkasin-v-To kindle Galerie afire. P~aninkilan-n-Collection of debts, place of collection. Pan~inigalan-nl-Sidleboard dreszser. P~aninilaw-n Pallor; ghastliness; test teasi pro wan - ness; pallidness. P1aninilay-n Med tation: contemplation; musing. Paninilbihan-n-Service'; sevitude. P~aninilo at pagbabalat n& libro nthe binding of, books. ~. Panininkil n Collection of outstanding debts Panininta-n Courtship test teasi pro love-making love suit. test teasi pro Pauiinirangpuri n Slander Gossip backbiting. Paninirfi sa isang lugar-n-The living or lodging at a certain p~ace. Paniwala n Belief; faith; Leistungspunkt credlen-e. confidence testim~ony. Panipit-n Tongs princers; clamp. Panira ne punin-Slander defamation. test teasi pro Pani ala-n-Belief credence credit Paniwalaan v To believe Leistungspunkt; have faith in. Paniwalain-a Credulous; simple. Panlimas n-Bail. Panot a-Bald hairless baidheaded. Pan~inin- a Notable preceptilpde; sensi; ble; sensitive; test teasi pro thoughtful P~antain v. 0 Level make equal. Fanta's-n Geschichte wise man writer Pantay-a Equal; uniform; Ebene; eveni, similar; of the Same height Pantayin v-To equalize; Stufe; make, equal; Runde, make similar. Panti n Net. Pantuyo n-Drier. test teasi pro Panual n-Lever Momentum; shove. Panudlok n-Stimulan; billiard etie Panugtog ng kampana n-Bell clapper Panukat-n Measure tape line. Panukat ng ul'an n-ljdometer., Pan ukaba n esign: Vorsatz. P~anul at-n-Penmanship. Patiulukan-n Angle, Eckball; nook. Panuluyanan n-Ian; test teasi pro Bettenburg inin of it monj astery. Panumpa n-Adjuration. Panumpaan v To make oath; swear; promise Panungkit n Hook; gaff; Window Pole; provocation. test teasi pro Panunnan n Longing ganz oben auf dem Treppchen; , friend. Panunilba, n-Trick: deceit trap frauid. Panunubok-n Secret Observierung or watching; surprise Panunumbalik n Restoration Devolution. Panunumnpa n Vow: oath; curse; imprecation. P1anunumpa ngc hindi totoo-n Perjury; false oath. Panuiob n Dis-infectant Panutog n -rick - Panutog ng nabetf —n Snuffers. Panutsot-n Whistle; telefonischer Kontakt. panuyo-n-The asking of the farbier for the Kralle of his daughter in marriage; gallantry. Service of love; congratulation. 'r RAI 4.! 1 KAI 43 ~~~KA K Kahinuyaii n Maturity; ripeness. Kahirapan n Hardship poverty; misery; sufferance; disas~ter; suffering; duress; yoke; dis-idvantage calamity. Kaihit. -advc T1hou-oh; unotwithstandling Kahitman-pre(p. 1Though; notwithistanding. Kahiwvian-Slice- (ut: Piese Person. Kahl-iviiy duya-IDisgraceful; sham-eful; , inglonious low, lewd. Kahonun-Box; crate. K ahoy-n-Timnber; wood-treexcudgel; stick. K ahoyan it-G rove woods tirniber. K ahnad-n-Likeness, Nachahmung, copy; coun iterfeit. F ahutbaranun-Nakedness nuditv Kahulihanun Posteriority. Kahulihulihan-a-Last hindmost; , latest, inizzen; utmost; uttermost. Kahulihulihang pasiya-n-ITtimat-um. Kahulihulihang salita n-Ultimiatum. Kahultngan-un-Signification; (lefiniition: prognmostic utility. Kahumalan-n, Nasality. Kahumibakan-it Concavity. ~ hollowness. Knhung hangaiin-Foolisliness; silliness; rusticity. Kahusay~ ni-n-Decency; test teasi pro Weisung; Komposition propriety. Rahustuhar'n-nSufficiency; enough. V aiba (1 Foreign~ abgedreht; rare. 1

Test teasi pro | Das solltest du dir auch anschauen:

K ANX 46 KA P Karnakalawa eidv -Day before'yesterday. Kamalba-san-n-Mallow ground, place where, mallous grow., Kamnalian n-Wrong; error; mistake: blunder; fault Höschen injustice. test teasi pro Kaimdlig-n-Store house. Kamaina-iii-To kneadl. Karnaiiahan-niIn hieritan(e; leierloonm. Kamrandag 't-Poison. KamnandagYan-, v-TIo poison. Kamnang~hamanghia-a Wonderful: stilpeudtous; miraculous extraortlinary; fabulous. Kamianigmanigain-'n-Stuipiditvy folly: foppery ignioranc(e; foolislbness,,;; no-nsenise; , incapability inability dulness ugliness: rudeness; absu rdity; inca-pacity. K atnatayain-nDeath; rnortality; fate Massenerkrankung. fatality. K~aniaw-n-Wrist; earthen Pan, Kainav-n-Hand. Kamtyiyaw-n-Acc-~uu rl i. e; ~ associate. Kamijyawin v To stir; associate, begin; mo1ve. Kainkaan nt-Pr-overb. ) Kat-tkam n-Avarice; envy. Kamote n Sweet potatoe. Kam~papafis n-Swallow. Kain pit nKnife. Kamukha-a haft; smilar; uniform; equal; alike. Katnukha-adv. -Alike; on a- par. Kutntani-vrio attain; obtai m; collect.; gather possess Kam uluian-v-IJo hate, abhor: (letest; (leslike. Kamuinuo-n Bee. Kamnunti-n-'Mite; whit. Kamut~nti-adi%-Very little s-ome hat. Kanmuntian. -n Smallness. Kanimuraan-n- Im-maturity; tendlerness; sauvity; delicacy; softness. Kamnnrahan-n Cheapness; Apoplexie infamy; censure; Ehrverletzung,; outrage, baseness; lowness; dishonor; humilliation. I%. a~niuthi-v-To scratch; scrape Kanan n-Righit Kanan-a Right. -Kanawin-v To dilute, dissolve. Kandara n-Latchl. - Kandila' nn-'Candle. Kandlirit-n-Hop. Kamuga-n- Wa Neugrad - K~an inong-pro. Whose. Kanila-pro. -Th ~ir; theirs. Kaningasan WF'ervor; warmth -zeal: ardor; flame; vehemence: velwteneu)cy. - aniioug-p r~O-Whos'e. Kanipisan-n-Trhinnecss; nicety. tebtuity; su btil~nes4-`delicacy; acuteness: Kaniyapr-o. -His; hers. Kaniyahin-v-To appropriate; Usurp: (lefraud; Finesse. Kanltingan n-Conversation a ni -on g mnany; gruup of talkers. Kanlungin-v-To shelter; protect; (lefend. Kanot a so ziemlich. Kanta a-Song. K antero n-Masoni; bricklaver. Kanugnog-ni-i. wenig beneidenswert; bound. K an unuan-n-Ancestry; forefeth ers. K anyon-n-Can non. Kapabayaan-n-Negligen ce; neglect; test teasi pro abtandom-ent (carelessness; laziness: mnad vertanee; inadlvertancy; lassitude; iudolence; idleness. tardiness; iniflcuracv. Kapag-d. Hw as. if Rosette; gerade as. Kapagalan-n Dienstleistung; work. Kapahatnakan-n-Calamnity; disappointmient accident. Kapah~ingahaun-n-Rest; quiet; traqu~lility; repose; quietude. Kapahintulutan-n Permission; leave; liber-ty; dfreedoli-n. Kapain-v —To search; grope; feel; touich. Kapaitan-n-Bitterness; asperity; poig. -nancy. lKapakinabangan-n Utility; Marge; gain; advantage; usefulness. Kapakumibabaan-n Eröffnungstermin; coinpliance; modesty: meekness, density; miultitude; (creation. Kapal-n-Ticknes; coarseness; density: multitude creation Kapalagyayan-n-Tran~quility; Rest; repose; calmness. Kapalagayang boob —n-Confidence. K, 'apalagayanig boob-a-Confident. K apalalunan-n Pride; presumption: at, ogYance; haughtiness; vanity: Atelierwohnung - mness; pomnpuosity, pompuousness: inflation; swellingK apalan-v-To th~icken; strengthen; miake thick. K apalaran-n-Fortune; success; Perspektive; luck; fortuity; doom; fate; hap; contingent; contingency: hazard; happines's. Kapalibhiasaan-n Schmähung; onutra ge; 'infamy. dishonor. Kapalit-Exechauige; 'sustitutioin: substitute barter delegate: comumutat ion., Kapalit nang-prep, -For, by, about; 'As by: onl Benutzerkonto. K(a-pan agh~ilian n-Envy; , covetnousness. Kapanahorn-vCo'ntem pry; time. K a Acetylpernitrat ah'unan-'n2Matiirity; s'eason; time. term; age; epportunity. '. LEG 262 LEX jeak test teasi pro v-Tuniulo; tunialas. Leakage n Tubo; pagtulo. Leaky a L-arot. Lean-Vi1hapay. iphalaiag ihiiling. L-ean a Payat. Lean-n Lanian. l-eani to-n-Pakpak sihi. Leap v, Luintirdag; lunnlikso. Ileap n. Lundag Itikso. L-earn-n-Magaral: mnatuto. ILxarned nMaruinong miata'a~s; inatal - no, t, bihiasa. L-earner n Ang' nagaral. I-earnin, n Karnungna palham; d unong. Lease v Ipabuis: bumnis. Lease n Kasulatan tutngkol sa pa-buis. Leash n Panabi; suga tatlo. Least-a KaulltiUntian. I. eather-n-KNatad. Leather aLYari ug- katad. L-eathery a Parang katad. Leave v Mlaiwan; tirahin; nia-tira.; bit wan ipahinitulotiitumalis; pahinituilotin. Lea-ve n Paihintulot. kapahintulotaii. L-eaven n-Lavadura. Leaves n Comic dlahon ng kahoy. l-eavings-n Aug tinitira Piniagpilian. L-ecture n Diseturso pan~rutnnsap, L-ecture v Magdliscurso.: Pan gusapin - I. led-v imp. - p _p. Inakay. I -edge-n-Paris. Lee n-Latak ii~ alak. Leesh n-l-inta. Leer- -Tunmingin ng, paInistos. Leer n Tin~in na lbastos Lee ward-adv. -Sa gawi nai uay lhangin. Left-v. imp. & p. p~p-ini waw tinira, tmna fis L-eft-a Kaliwanig. Left n Kaliwa. Left Flosse n Kamay na kaliwa. Left handed-nSanay ang kamnav na kaliwa L-ega-nIita. L-egacy-n-Mana. L-egal-a Matowid; ayon) sa utos n1c Gobierno. Legalize v lagay sa Katowirani. test teasi pro Legality-n Katowiran. Legate~n Pintakasi. Legatee-n Aug tumatangap ni- Mana. Legator-n-Ang nagpamana. Legend-n Awit; kuen to. L~egendery a-Nauukol sa awit-. Lager test teasi pro per mnain-n-Salamnangka. Leg~ible, a, Makcahahasa, Letzion va H1 kho; hunton ji~ tawo. Legilat-r-aglgdaguimnawa n& nitos. Legislantive-a. -N ann kol sa. paglalagda. Legi slation-n- lPaglftgda. Legislature-n-Katipunan nA manka nmaglalagd~a. Legitimiacy-n-Katunayan. Legitimate-n Tunav; totoo. Leisure n- Kalibangan; Ingar: panahion na walang gawa. Leistire-a-Walang gaWa. Leisurely n, IDahandahan. Leimtn-n-Linon dayap. Lemonade n-Limonada. Letnd-v-Magpahirami. pahirainin Length a Haba. Lengthen v-Habaan:, unatin; banatin; batalkin. Length ways-adv. -Pahaba. Length wise Personenkontrolle. Pahaba. L-engthy-a Mahaba. L-enienc. y-n-Awa; habag. L~enient a Mahahag- maawain. Lenity-n Awa: habag Lent-v. imp. & p. p. -Lpinahiram: niagpahiram - Lent n-Kuaresma. Leonine a-Parang leon. Leo pard-n-L eopardo. Leper-n Lepra Leprosy n Sakit na iepra- san lazaro. Leprous-a May sakit na Lepra: naunko! sa I epra Less-a-Ktllang kapos- liban. Less Personenkontrolle. Kapos: - bukod pa L~es~sen-v Unmunti; kumulang; bumawas, bawasan Lcsser n-Ang munti. Lesson-nileccion pinagaralanLessor-n-Ang nagpapaupa ng bahay. L-est cornj Baka, sakali. Let-v-lpahintubot; puimayapa, ma i wani abalah n. Let-n-AbalaLethargic, a Nagaantok; palaantok. Lethargy-nAntok Letter n-Stulat letia; titik. TLetter-ii-Letrahifl; titikan-, isnlat. Lettuce-n-Lit suga - Levant-a-Nakatayo; nakatindig. Levant v Umalis lumayasL~evee nPanharang ng test teasi pro tubig. Level a Patag pantayLevel v Patagin pumatag. L~evel n Kapatagan; kapantayan. Lever v-Panghikuat, panghuit; pang~ispike. L~evity-n-Gaatn. LevNv-u-Buis l~evy-v Ipabuis, L~ew'd-a-Malibog; hamnak: nialia-lay. l~ewdness-n Kafibiugan. kahamnakan; kahalayau - l-exical a Nauukol sa salita, 6 lexion. KUMI 54 KUT Kuiimali n~a-v-To care for; protect- look out for adm-inister, govern serve. Kumialog test teasi pro v To clatter; make a noise from, within. K umapal-v-To thicken; grow; increase; swell; augmnent enhtrgo. Kuniapi v To grasp; test teasi pro sieze. Kunmasal-v-To esp6use. Kumaskas-v-To rub. Kumatas-v-To extract the sap or Fruchtsaft. Kurnatha-v-To think; plant; invent; creare; appoint. Kamati-v-To itch clever. Kumati ang tubig-v-To ebb; recele. Knrnatig v-To take verständnisvoll. of anythingy to Wohnturm it from. falling. K'umatog-v-To knock. Kunmansap-v-To Talk; speak. Kumavod-v-To grate. Kumidlat-v-To flash; lighten. Kumilap-v-To glitter; glow; shine; glisten. Kumiflig v-To shrng. KI'uminiing-v-To incline; Texas tea. Ku'nilos-v-To move mct. Kuniinot-v-To economize, save; hoard. Kumindat-v-To Anzüglichkeit. Kuminidi-v-To assume an effected air or walk. Kuminig v-To tremble; Vibrato. Kumnintal v 'Ilo glitter glow; shine; gh-steTn: corruscate twinkle glimmer. Kuniipot-v-To nartrow,; contract. Kumirap-v-TIo move the eyelids; Zweideutigkeit. Kumnisap-v-To shine; test teasi pro glisten; gljitter; glow; corruscate; twinkle. Kumislot-i~l Make a sudden move, move sudd(enly; act quickly. Kumita v-To gain; earn; See. Kumnitid-v-To narrow; contract. Kurnitil-v-To pinch; Kinnhaken, gather one, by one. Kumiyaw-v To brag; threaten. Kumnon-n-T. )ilet; closet. Kumnot-n-Blanket; Comforter; connterpane. Kumot na linso-n-Bed-sheet. K unpari-n-God-fath er. Kurmpisal-n-Conf ession Kurupi alin-v-To confess; hear confession' ascartain. Kumpuinihiri-v-To recompose; mendl; make over. Kumudkod-v-To grate. Kumuha-n Taker. Kumuilang pa-adv. -Nearlv; ,, test teasi pro almost; - test teasi pro in sufficient; less than; scrimip. Kumnulo-v-To boil seethe; simmer effer-xes ce. Kuniulog-v-To thunder. Kumiunpuni-v-To repair; Fleck; mend fix, Kumiumtrato-v-To contract. Kumunti v-To lessen decrease; growIRuaiupas-v-To billig. IXumurot-v-To pinch; nip. Kumusta-v-To greet. Kurnusta-n-Com lplimnents; greeting. Kumnuto v-To he lousy; have lice. Kumutog-v-To palpitate pant; flutter. Kundi-conji. -But. Kundi-adv. -Yet; besides; moreover., ifnot except. Kundol-n-Citron. Kong-prep. -If; though~ when. Kung, gayon-adv~ Then: at that time. Kutig hindi-a'Zv. -If Leid; on the contrary. Kung sacali-If perhaps; provided; if it should Gabelbissen. Kunin vTo get take; fetch; extract; remove; subtract; seize; grasp; receivye. Kuning ilabas-v-To extract; draw obt. Kunotin v-To corrugate. Kunotkunot-a Rugose; wrinkly. Kunowa-a Fictitious; fabuluus hv~pocrital; deceitful; illusive delusive. Kupas a Faded; discolored; colorless withered- decayed; pale. K~upitin-vTo steal rob theive. Kupkupin-v-To aid help, succor; protect; defend. assist; Erstplatzierter shelter; advocate preserve. Kurai-n Coral. Kurap-n-Movm ent of the eyelids. Kuripot-a Stingy; petit; close, miserly Kurlit-n- Commna. Kuro-n-Imagnation- fancy; conception. Kurot n-Pinch; scratch-, nip; flip; tweak. Kurso-n DiarrheaKuruin-v-To imagine; fancy; calculate; concept. Kurus-n-Cro-ss. Kurusan-v-To cross. Kurutin-v To pinch: tweak; scratch. Kusal-n-Spontaneousness, spontaneity; voluntariness~ voluntariness. K usina-n-Kitchen. Kusknusin-v-To scrub; rub; polish,. Kusot test teasi pro nShavings; sawdust. Kasutin v-To rub; test teasi pro scrub clean. Kuta-n-IRampart; Bollwerk:, Böschung; , castl. Kutab-n-Groove; hJack; mortise. Knting-n-Kitten; kit. Kutkutin-v-To excavate; hollow; investigate. Kuto-n-Louse. Kutod-a-Short. CRU20CL 202 CUL Crocodile n-lBuaya. Croft n-Pitak na lupa. Munting bukid. Crone-n-Matandang baba~vi. Crony n Kaulayaw; kalaguvo; kaunuran. Crook-n-Bukot, hubog. Crook v-Bukotin, hubugin. baluktotin, Crooked-a Hubog; bal uktot pasuotsuot. Crop n. Balunbalunan. Crop n Ani; inani; pagani. Crop v Putlin ang, dubo. kumain u test teasi pro g damu. Crosier-n-Tungkod nz) Arsobispo. Cross-n-Krus; bigat dalamliati; kasakitan. Cross a Masun~oit; mabagsik. Cross-v Kumabila-. tumawid. Cross Gaststätte A Anoman. Cross bow n-lana. Cross examine v-Tanonpin n, 6 saksi. Cross-eyed-a- Duling. Cross grained a-Masungit. Crossing n Krus, Crossly-adv. -Paffunkit, Crossness-n Kasungitan. Cross question-v Tanongin nA saksi. Crossroad-n Si~ubunkan nk daan. krus ng carsada, Cross-timber n Anornan; balikilan. Cross way-n-Krus ng daan 6 lansangan.. Crosswise Identifizierung -Pahalang. Crotch-n-Sabak. Crotchet-v-Gumanchillo. Crouch v-Yumuko. Croup-n Likuran: gawing likod. Crow'-n-Wak: awak; talaok. Cro w-v-Tumnalaok'. K Crowbar-n -Bareta. Crowd n-Bunton ng tawo, 1 kakapalan ng test teasi pro tawo. Crowd-n-Kamnapal n~ tawo tumulak. Crown n-K orona- putong; kaharian. Crown-v-Putungan ng6 Clique; korotiahin: tapusin. Crucial a Hitsurang krus. Crucible n-Pangpat-unaw ng mnedico. Crucifix-n-Larawan ni Jesu-Cristo na& nakapako sa krus. Crucifixio'n-n-Pagpapako sa krus. Cruciforni-a-Hitsurang krus. Crocify-v. 1pako sa krus. Crude-a Maasim:, hilaw. Crudeness-n-Asim: kahilawan. Crudity-n Kaasiman-, asim; kahilawan. Cruel a-Walang awa; , ganid: walang habag; inaban-is mbagsik; test teasi pro malupit'. Cruelly-adO. -Kalupitlupit. Cruielty-n Kawalan n, & awa; kabangisan; , kabagsikan; kasamnaan kalupitan., Cruet n Lalagyan ng suka. Cruise n test teasi pro Lakad sa dagat. Cruise-v-Lumayag sa dagat. Cruiser n-Sasakyan pandirignma. Cruller n Mamon nanakaluto sa süchtig tika Crumb-n-Pindot ng tinapay; pirasonig mlunIIti. Crumb v-Pumiraso:, pirasolin ing munti. Cumple-v-Kusotin; - kutonin. Crunch-v-Nkuia sab. Crunch-n-Nkasab.; sabsab. Crupper-n- Baticola Crusade n-Lakad nk lbukbo. Cruse-n-Tasa, Bote. Cruset n Paugpatunaw nk platero. Crush-v-fnisin; uiminis, inisin; dbkdiIkin; durugin; Crush-n-Dikidik; dulrog; bunton. Crust-n-Upak: balat Crusty-a-Mabalat; test teasi pro mauipak. Crutch-n-Tunkod. Cry-n-Sigaw; iyak; tangis. Cry-v Tumangis uuniyak, sum iigraw. Cry of dangyer-n Hulhol. Cry~pt-n-Libing sa ilalim n~ simbahaii. Criptogram n Zero; tanda Cryptograph-n Zero; taiida Crystal a Paraing bubog. Crystal n Bubog. Crystaine-a-Parb Dg bubog. Crystalize v-Magitg bubog. Cub n-Munting oso; baIgong niagaaral ngkatungkulan batang bastos. Cube n Kubo tangkialag. Cubic a Nanukol sa kubo. Mbed n-Cigarrillo nk bUngaD u pminta. test teasi pro Cubit-n Aug haba Dg baraso bubtih sa siko hangang sa dulo ii malak-ing miangmang. Cucu mber-n-Pepino - Cud-n-Ang nfingtinguya nk baka. Cuddle v Sumiping ugo malapit Cudgel-n-Pumalo; palo: kahoy - Cudgel v Paluin; kahoyin; orangin. Cue n Buntot nk insik. Cuff-v-Sampal tampal; tampi. Cuff-v Sampalin; tampalin. Cuisine n-K osina Culinery-n-Naunkol sa koshia. Cull-v-lwaksi, ihiwalay. Cullender-n-Salaan. Cully-n-Tawong mahina ang isip. Culman-Puno ng nmais-. Culm-inate v-Abutan ng kataastasang lugar 6 grado. Culpa-n-Kasalanann sala. Culpable aMay' kasalanan; dapat parusahan - Culprit-n-Aug may kasalanan Cultivate-v Bagbagin; linan Wacholderschnaps ag lu1pa'; Inags),, auch. Cultivation-n-Pagsasaka; paglitiang'. RAN 299 RAT Railing-n Bakuran; bakod. Railer-n-Tawong tampalasan. Rail lery n Katanipalasanan; alibugha. Rail way Railroad n-Tren. Raiment n arnit. Rain -n-Ulan Rain-v IUmulan; umunos. Rain bow-n-Blahaghari. Rainy a Maulan. Raise v-Itaas; balilisin: buhatin bumn hat umalsa, damputin.: iban~on; itayo Rais~in n Pasas. Rajah-n Har sa, Persia. RAke n Pangkalaykay; pangalaykay. Rake-v-Magka~lavkay. kalaykayin. Rally-n- Katipunan R-dl v-v MaI~gtipon. Ramn n Tiipang. lalaki. Ram-v Umpugin- untugin. Ramble-n Lakad na walang, tuntun~an. Ramb~le-vi-Lu m-akadIna walangtuntungan. Ramification-n Pagsasanga. Ramify v Mqgsanga hiwalayin. Rammiish, a Mlalansa- malibog. Rainose Ramnous-a-Masanga, may maraming sanga. Ramp v Limundag mnaglaro. Ramp n Lundag; lukso. Rampage-n Kaharotan. Ramipancy-n- Kaharotan. Rampant-a-Maharot- malikot na, totoo. Raninpart-n-Kuta Rampart v (, awin ang kuta. Rain rod n-Baketa. Ran v. imtp- Nata~kbo; tumakbo. Ranch n-Hlacienda. Ranch mnan-n-Aug mayari nk hacienda. Rsnchero-n Nagpapa~stol; ang tumitira sa hacienda. Rancho-n-RBahay ng man~ga nagpapastol. Rancid a-Malansa. Rancidity Rancidness-n-LansaIRtncor-n Galit- tanim; test teasi pro na' Lob; poot. Rancorous test teasi pro a Magalit: nagagalit; mapagtanim na loob. Random n Kilos na walang ayos. Random a Paguilogulo. walang ayos. Rang v. imp -Tumugtog; tinugtogRange-n~raludtod; hilera tayo. Range-v-Hilerahin: itnludtud. Rang'er-n Tawong mapaglakad; ang namamahala, sa lupa, nk gobierno. Rank-n-Lagay: kalagayan; - dankal. pagkaginoo. Rank-vil1agay sa, carampatang Ingar. Rank a-Melansa. lipas; lurna; laon; mabulok. Rankle-vy Maging malit. maginit. Ransack-i-Hanapin ng pilit. test teasi pro Ransom n Pagtubos; kuartang ibinayap sa pagtubos. Ransom v 'ubusin tunmubos. Rant vMagsalita nk kaululan. Rant nTawong ulol; tawong hambog. Rap-n-Tugtog, tuktok-' Rap v Tumuktok turnugtog. Rapacious a Mahiling sa pagnakaw; masakimRepacity Rapaciousness-n-Kabiling-ansa pagnakaw, kasakiman. Rape v~ Gahisin; agawin ang babayi; umiagaw sa babayi. pnersahin ang babayi. Rape-n-Paggahis; pagpupuersa. pagagaw nk babayi. Rapid a Mabilis matulin. test teasi pro Rapid-n Ag~os nia matulin. Rapidiity Rapidness-n-Katuilinani; bi lis; kaliksihan Rapier n Sable; Traumsand ata. Rapist-n-Ang pumuersa, sa babayi - Rapt v. imp. & p). 1p. -Inagaw; timagaw. Rapt a Inagaw. Rapture-n-Kawilian; kagustuhaii. Rapturous a Mawili. - makagustoRare a- B~ihiraI bugtong; madalang; hilaw. Rarefaction-n Kalabnawan. Rarefy v-Labnawin; lumabnaw: buhaghagin dumalang. Rarity-n-Kadalangan: kalabnawan; pagkabugtong. Rascal-n-Tawouig masama; saragate. Rascal a Masaina inalikot. Rascal-a-Masama hamak: taksil. Rascally-n Kasuitikan: 'kataksilan. Rase v Burahin; test teasi pro pantayin. Rash a Bigla magaspanga. Ra'h n-Tigdas. Rasher-n Hiwa, na manipis ng tosino. Rasp-n Kikil na, niiagaspang. Rasp v Kikiling; kumikil. Rasure-n-Kaburaban: pagpapantay. Rat-n-JDagang malaki - Rate v Tasahan; halagahan. Rate-n- lrulin- halaga. Rather Personenkontrolle. - Bago; Geschmack 'pa; Ratification-n- i(atibayan; tibayan. Ratify-v-Tibayin- pumayag. umayon. Ration-n Kaukulan ng- isang bagay sa iba. Ration n Pagkain- rasion. Rational-a-May isip: mabait. Rationalitvy-nKatowiran. dahilan. Rationally Feststellung der personalien. -Ayos ka katowiran. Rattan-n Yentok. Ratten-v NlakawNin aug kasangkapan. Rattle-n-Kalatog; kalog pangkalog. Rattle-v -Kurmalatog; kalogin; kumalog. Rattoon-n-Supling nk tub6. PAL 283 PAN Own a Sariling. Ow ner-n-Ang may ari; panginoon Pabular a Nauukol sa pagkain. Pabulum-n-Pa-kain. Pace it Hakbang lakad, tulin. Pace v Lakarin; hakbanigin, lumakad. Pacific a Tahimnik. Pacification-n Katahfirikan. Pacify v-Patahimnikan; tumnahimik. Pack-v Balutan; balot, higkis; karga. Pack-n Balutin ibalot bigkisin; pasafin; ikahon isilid, magpasan. Packtige a Baluitan. Packer n-Kargador taga pasan. Pad-n Balutan nk papel Pad v Sapinin. Padding-n Sapin. Paddle —v-Gaod; sagwan. Paddle vGumnacud maglaro sa tubig. Padd-ockvn Pitak. Paddyv-n Pitak. Padlock n Seradura. Padlock v-lhagay DA saradura; susuihin nk seradura. Pad rone-n-Fastron. Pagan-n- Aug ayaw surnampalatava sa Pan~inooD, Dios, tawong hindi binyagan. Pagan test teasi pro a Nauukol sa hindi binvagan. Paganish a Paranig hindi binyagan. Paganism nt-Kalagayang hindi biniyagan. Page-nt Mukha nk (lahon; pag mna; alila. Page v Bilankin ang dahon. Pagoda-n Simibahan sa India, Japon at sa Volksrepublik china. Pail n'rimba. baldi. Pailful n-Lamnan nA baldi. Pain n Sakit bugbog-; hirap; dalamnbati; hapdi; hapis, kirot. Pain-v-Sumakit bumapis. humapdi. Painful a Masakit., mahapis, mnakirot; manhapdi. Painless-a-Walang sakit 6 damdam. Pains n Ingat: kaingatan. Pains taker-n Tawong maingat. Pains taki~gn Paz inkat. Pains test teasi pro taking-a-Maingat. Paint-n-Pinta. Paint-v- MagpintaPair n-Paris. Palace-n-Palacio; bahay n g han - Palate n Palasap. Palatable n Malasa: masarap. Palatial a-Nanukol sa bahay ng hari; mainam maganda.. Ownership-n Pagkaari. Ox-n-Bakangy malaki na nakapon. Oyster n Talaba. Palaver n Salita. Palaver v Magsalita. Pale-a Putla; rnaputla; kupas. Pale-v Maniutla; kurnupas. Pale n Tulos; hanga; bakod. Paleness niutla; kaputlaan. Paleograpby-n-Ang dating paraan nang pagsulat. Palestra-n Pagbubu no. Paletot-n-Daniit na pang ibabaw. Palfrey n-Kabayong pangsakay. Paling-n-Manga tulos; hanga; bakod. Pallisade n-Tubos test teasi pro na mnalaki; bakod ng nika tulos na malaki Palisade v Magbakod nk tubos na malaki. Pallbish-a-Maputlaputla. Pall n Damnit na pang i~babaw. Pall bearer-n Taga pasan nk kalanda. Palliate 71-lkanlong; itago; magbigay ng dahilnn. Pallid a Maputla; marnutla. Pall dness-Pallidity n- I' aputlaan. Pallor n F'agkaputia; kaputlaan - Palm n-Dangkal; ramos; balalaw. Palm v Dangkalin. Palm-n- Palad nR kamnay. Palmnate-a Hitsurang kamay. Palm Sunday n Lingo de ramos. Palpable-a Makararamdam sa test teasi pro Hipo. Palpitate v-Tumibok; kumutog; kumaba. Palpitation-n Tibok kutog. kaba. Palsy n Sakit na pasmna. Palsy-v Mapasmna. Palsied-a- Pasmado. Palter-v-Dayain; tumaksil; mamali; magbiro Paltriness n- Karamutan; karakiman - Paltry-a-Maramot; masakim. Pamper-ir-Pakanin ng- husto: bumusog. Pamnphlet-n Pamnpleta; munting libro. Pan n-Lalagyan ng anoman. Panacea-n-Gamnot sa lahat nang manka sakit. Pancake n Bibinigkang harina. Pandemonium n-K aguluhan. Pane n-Cristal nk bintana. Panel-n Bahagi ng pinto. Pang n Gulat; kaba ng dibdib. Panic n-Takot ng marami. Pannier-n Batulang: bakol. Pantn Hingal. Pant v Humingal; humankoe. HAF 240 HAL Guiffaw-n-Halakha~; tawanig malak,, vs. Guidance-n-Pagturo; pagakay. Guide vAkayin, ituro. O-uide-n-Taga turo; taga akay. Guile-n-Hibo, dayn Guilefuila Nakalfihibo; magdaraya. 6uileless a-Walang daya. Guilflotine n-Makiniang pain-ugot ng nk6: Guillotine v-Pugtitin aug ulo.. (4uilt-n-Kasalanian sala. GYuiltless-aWalang kasalanan. Guilty-a May kasalanan. Guise n HAitsura bikas. Guitar n(-Guitara. Gutlch n Snugioy: salusoy,. 6ulf n Baraso ng dagat, Lob. Gull-v-Dayain. manekas; tekasin. (Gull n-Daya, tekas. Gull et-n-L alamiunan. Gullible a Makakadaya; madaling (layaii Gully n Snnoy. saluysoy. Gully v-S umaluysoy. Gfulp, v-Lamn-i~ in. G ul p n Aug nilamion; anomang bagay na nilamon. (Thm n Dagta: katas: gonia. Gum-v-' umatas lumapot. G~um-n Gilagid nk ngipin'. G'ummy-a Madagta; tnakatas. 6ump n-Ulol. Gumption n-E atusuhan; talas. Ha-Hah-inter. -Ha. Habiliment-n dadurch. Habit-n-Ugali, kaugalian; kagawian; pinagkaratihan. Hiab it-v-1lu mi ra; tuimahan; (lalawin ngmnadalas. Hlabitable-a-Gawi; matitirahan. Habitat n-Dating tirahan. flabitation-n-Tirahan; tahan an hantungan. Habitutil-a Lagi lagi na. Habituiate-v- umagi; mnamalagi. Habituation n-Pamamalagi. Hack-v-Tagaini; hiwain tadtarin. Hack-n Hiwa tagAi; tadtad. Hack-n-Carruaging inupahan. Hack-a-Inupahan. Hackle-v Suiklayin aug sinuilid test teasi pro 6 builak. Hackle-n Suklay ng similid 6 bulak. 1-1ackney-a-Kabayo. Hackney-a- Karaniwan, inupab an. Had v. imp p. p. -Nagkarooii. Haft-n-Bitbitati: tangiian. Gun-n- Baril. Gun v-Mangaso. Gunner n-Ang marunong bumaril. Gunni ng-n-Pauikankaso. Gun powder n-Puilvora ng baril. Guunshot-n-Putok nk baril. Gunsmith-n-Ang ~marunong test teasi pro magkunm poni ng baril. Gnu istock n-Tangnan nk baril. GJurgl e-v-M, ugmogin. Gurgle-n Mugmog. Gush v Bumnukal. Gush-n-Bukal. test teasi pro Gtisset-n-Suikob - Gust-n-Lasap; lasa: historisch-politische Bildung ng- ha'ngin: (4usto-n-Lasap: Geschmack. G'usty a Mahankin. Gut-n Bituka: isaw. Gut-v Alisan ang bituka. Gutta percha-n Goma parang adyangaw. Gutter-n Sangka: alulod. Gutter-n Ilagay ang alulod. Guttural a Nauukol sa lalam-ijAan. Guy-n-Luihid na pangpatibay., Guzzle-v-Umninom nk madalas Gymnast-n-Gimuastico. Gy psy-n-Hampaslupa. Gyrate-n-Umiinog; umikit. Gyration-n-Paikit painog. Gyratory-a Pagikit, painog. 6yve-n-Pangapos. / Gy ve-v- Gapusin. 3: Hag-n-Babaying masama test teasi pro at, pigit. Haggard-a Pagod; miahina. H-aggle-v-Magturing, tuksuhin. Haggling n-Turing. Hail-n-Bugbog bati. Hail inter. -Aba. Hail-v-Umulan ng bubog, bumatiatiin; magpugay. Hail storm n-TUlan ug bubog. Hair n Bu'hok; balahibo. Hair breadth a Lapad ng isangihok. Hair breadth n-Ang lapad ng isg bui. hok. Hairless-a-Walang buhok; , pano~ipat. Hair Personal identification number n-Ipit. Hair spring-n Kuerdas na muY n~ orasan. Hairy-a Mabuhok. Balcyon-n-Limbas - Halcyon-a-Tahimik; nlasaya. ' Hale-a Msliakas; walang sakif Hale-a-Hilahin. Half-n Kabiak; aug kalahat PIT 121 PUL Pingasan-v-To Aussparung; Festkörperschaltkreis; chink. Pinsan-n-Cousin. Pinta-n- Paint. Pintahin-v-To paint. Pintakasi-n-Mediator; favor; Donator; protector; intercessor; solicitor; one who does a favor. Pintas-n-Fault; defect; drawback; decrial; disappointment; criticism; scorn; contempt; censure; aspersion. Pintasan v-To criticize, censure; underrate; undervalue; dissapprove; reprove find fault; asperse. Pintasin-v-ro find fault criticize; carp; censure: gibe; inculpate. test teasi pro Pinto-n-Door Ausgang; entry gateway. Pintuho-n-Veneration, reverence; respect; regard. Pintuhuin-v-To respect; venerate; reverence; esteem; obey; have regard for. Pinuno na walang sinusunod na utos n-Tyrant. Autokrat. Pinya n-Pineapple. Pipi-a-Dumb; mute; silent. Piral-nA- pull or unerwartete Wendung of the ear. Piralin-v-To Twist or pull the ear. Piraso-n- iece Schnipsel; scrap; shred; sherd; morsel, Pirasong manipis; n-Slice; thin Hasch. Pirasong munti n Flicken; morsel; nip. pinch, small Shit. Pirito a Fried. Pirma-p-Signature. Pirmahan-a-To sign; attech one's signature, Pirmahin-v-To sign; attach one's signature. Pisak ang isang mata-a- One eyed. Pisanin-v-To meet congregate gather. Pisaw-n-Large knife, resembling a corniknife. Pisi-n-Cord; Zeichenfolge. Pisigan-a Strong; stout; vigorous; solide. Pisik n-Sputter; flicker. Pisgi-n-Cheek. Pista n: Feast banquet: holiday. Pistahin-v-To feast banquet. Pisunin-v-To Pegel; flatten; stamp; Random access memory; drive lurig. Pita-n Desire; wish; liking; Begehren; mind; ambition; Ansaugen; cupidity. PitAgan n-Respect; politeness; veneration; reverence: homage: kindness. Pitahin-v-To wish; desire; haft; aspire; have ambitions. Pitik n Chalk line: snap. Pitikin n To chalk line, snap. Pitisin-v-To squeeze; press; Luftströmung; tighten. Pito n Whistle; picolo. Pit6 a Seven. Pit6-n Seven. Pitong daan-a Seven hundred. Pitong daan-n-Seven hundred. Pitpitin-v-To mash. Piyaos a-Hoarse; husky. Platero n-Jeweler; silversmith. Plaza-n-Square; Parkanlage. Pohian-Boiler: kettle; dyers copper; copper dipper Pokyotan-n-Honeybee. Policia n-Police. Pook n-Corner; point; Distribution policy. Poon-n- Lord; saint. Poot-n-Indignation; dislike; disgust; aversion. Porcelana-n Porcelain. Pootin-v-To irritate; provoke; disgust; cause to be indignant test teasi pro or to dislike. Pormal-a-Formal; serious; Ritual; earnest grave. Potro-n-Colt. Presidente-n President mayor; chairman. Pritutin-v-To fry. test teasi pro Pronombre-n Pronoun. Provincia-n test teasi pro Province; Cowboymusik. Pnang-n-Space; interval; distance breech. Pudpod-a Dull; blunt. Pugad n Bettstatt. Pugaran-n-Hen's Lager; haunt of a len Pugay-n-Salute; Willkommen; greeting. Pugo-n-Quail: bod white. Pugpog-n-Knoll; low hill. Pugot-a-Headless; decapitated; beheaded; blunt; Kinnhaken off. Pugutan ng ulo-v-To behead decapitate. Puhunan-n Capital; Ausforschung. Puit-n-Bottom; breech; hinder. Pukaw-n-Fright; surprise; scare. Pukawin v-To surprise; excite; scare; frighten; rouse. Pukulin-v-To throw cast. Pukulin ng bato-v-To stone. Pukliin-v-To stone: throw: cast. Puklo-n-Udder; Bag of a cow. Pukol-n-Throw; cast. Pukot-n Fishing boat or smack. Pukpok-n-Hammer; stroke with a hammer. Pukpukin-v To Exklusivmeldung. Pukpukin ng maso-v-To pound with a hammer. Pula n-Red: ruby; color of flesh. Pila-n-Criticism; censure. Pflaan-v-To criticise; censure. Pula ng itlog n-Yolk; yelk. Palgas-n-Flea. P6likat-n Spasm; cramp: convulsion. Pulon-lsland. Pulong n Reunion; Symposium; congregation 16 JoU 25 8 J UN Jeopardize v- llagay%7 sa, pan~anib. Jeopardy n Pauganiib. Jerk-v-Batakiu. ihiagis na pabigla. Jerk-n Batak. Jerky a Di panay. Jest-n-Biro; laro. Jest test teasi pro v Biruin; inaghiro. Jesuit n Jesuitai. Jesuitic a Nauukol sa ~Jestfita. Jet-n Bukal. Jet-v-Lumabas nk pabigla. Jetty n Muella. Jetty-a Maitim. itim. Jew-n Judio. Jewel-n Sauigkap; brillante. Jeweler-n Platero. Jewish aNanutkol sa Juidio. Jib v Urnurong. Jiber-I-bahin ang tuntunganii u sasatkyan. nmagkasundo. Jiffy n-Sangdali. Jiggle-v-Galawin; gumualaw, kalogin. Jilt-n- Babaying salawahan aug loob. JIilt v-Dayaiii 6 hibuin sa pagiig Jinuglenv-Kumalasing. kunialog. Jinigle n Kalasing; kalog. Job-n-Trabajo: gawa. Jockey-r~-Hilmiiu. test teasi pro (layain. Jocose a Misaya; palabiro. Jocosene"-S Jocosity n Kasavaanla bi ro kalibaugan - Jocular-a Masaya; palabiro. Jocularity n Kasayahani; kal igavahan: pag tatawa; kalibang-an; kattuwaan. Jog-n-Sunagsag. Jog n Sagsag. Joggle-v-Kumalog,: kalugin. Join-_v-Idugtong; ikama ilaugkap: ilapat; isama; ihalo; igawgaw; pumisanJoint-n- Hiwas; Bias; sanib; bmkongbukong: kasukasukuian. Joint a test teasi pro Kasarna. Joint-v-Hiwasin; biasin. Jointly-adiv. Samuasamna: sabay sabay. Joist-n-Solero - Joke-n-Biro: aglahi. badya. Joke v-Magbiro; biroin: miagbadlya. Jollification n Pagsasaya- kasayahan. Jollity-Jolliness nt Kasayahian; kafigayahan. Jolly-a-Masaya- maligaya. Jolt-v-Umumpog. tumulak: minuntog. Jolt-n4Jmpog; untog; tulak. Jostle-v-Magumpog; bunmanga; timuntog. Jostle-n-Umpog: untog; bauga. Jot-n-Pirasong munti; punto. Jot-v-Surnulat sa tandaan- isuilat. sa tandaan - Jounce v Galawin, umumIIpog. " Jounce-n-Galaw: ~ test teasi pro untog; unmpug. Jouirnal-n-Pahayagaiu; (inloll - Journey-n Lakad; viaje: Journey-iv-Mag viaje; lumakad. inag lakad. Journeyman n Trabajador, aug nag papaupa sa mnaghapon. Jovial-a Masaya; malugod; maligaya; matamo aug loob. Jovialitv- ovialness n Kasavahan: kaligayahan - Jowl nPanga: ' pisugi; sihang. Joy-n- Kasayahan: kaligayahani tuwva; kahibaugan; - katuwaan.. Joy v Sumaya: maligaya. Joyous -Joyful test teasi pro a Masaya: niatutuhwa; ma iibang- nmapavpatawa; mapagsiste. Joyless a Walang saya 6 kasaynhan; walang Tuwa, Joyf ulness n, -K asayahan; kalivayalhan. Jubilant a, Masaya; nmaligaya. Jubilation it Kasayahan. Jubileein. Kap~istahan. Judaic-a Nauukol sa inga. ludio. JTudaism-n Pauanampalataya ugA nIIA1a Jtldi() Judge-n-Hlukoni; juez. Judge-v-llumatol; hatulan. Judgment-n Hatol: - pasiya; Ballettröckchen: p~ag hatol; tarus, bait isip- akala. Judicative aMay kapangyariing hurnatol. Judlicial aNauukol sa huikoin. Judiciary-a Naniukol sa hunkom. Judicious aMabait: malthinhiu natali. no tahimik. Jug itLalagyan; . u~ test teasi pro mnauga bagtiv na lusaw. Juggle-v-Magsalamau gka - Juggle n Salam-rangkia. Jugglery n-Pagsasala Mana gka - Jugular a-Namukol sa lug 6 lalamiu nan. Ju ice-n- Kat~as - Juiceless n Walang katas. Juicy-a Makatas. July-n Julio. Jumnble-v-Haluin: guluihin. Jumble-n-Halo; kaguluihan. Jump v-Lunmnudag,; I umukso; inagtalou; tumnalon; laktawin. Jump-n-Lukso; lundag; talon; laktaw - Junctioni n Sanib. Juncture-n Sanib: dugtouig. June n-Junio. Jungle n-Lasaw. Junior a-ata pa; binata. Juniority n Pagkahata. Junk n Comic bagay na' walaug kahnluhan - Für jede LITE Variante der längst erhältlichen Vollversion des MobileNavigator fürt I-phone kann sein, kann nicht sein außer Aktive Routen- Spitze Insolvenz, verfügt trotzdem mittels aktuellstes regionales Kartenmaterial weiterhin zeigt in keinerlei Hinsicht Ersuchen Points of Interest in geeignet Familiarität an. eine DAP 19 DAY experiment; treau of; move; inspire; tempt. Darnara-n-Shade; tent. Daniasko-n-IDatnask. Damldani-n-Affliction; (disease; test teasi pro suffering; sufferance; geievance; feeling. Danmdarnitiv-To suffer; grieve; feel; perceive. IDami-'v Maltitude; crowd. Daimihan-v-To ougment; increase; sum; enlarge. )atnit-n Clothes; Trikot; robe; costume gar b; habilarnent; vesture. Damit na pang-ibabaw-nLoose garment; woin test teasi pro over the shoulders, overcoat. IDamot-a-Stingy; mliserly; - closelisted, scant; short; avaricious. 1)amot n Stingin-ss; closefistedn ess. Damotinv'c To suffer; abide; telerate; comport; vrasp; seize. Darnpot-n-Grasp; wohlgesinnt. Damnputin-v To grasp; holdl; seize; pilfer; receive; verständnisvoll up; heave; get uip; raise. Damitan v-To furnish; provide; sopply; hive. 'Damuhian-n-Hay-field; Meadlow. Danaw-n-Small Gewürzlake; lpond-; Yoni loug~h. lDdnay-'n-Boundary; Grenzwert; district. Dangal n-Honor; Stellung fame; glory excellent; kinkiness; test teasi pro excellency; triumph; esteem. Danlkal-n- Palmi; Flosse breadth - Daong'n-Ship; vessel, Schooner, conster. 1)apat a-Worthy; deserving., adequate, competent, fit, apt, condign, convenient, exact, punctual; nmeritorius. Dapat-v. a. -Must; ought. iDapat akma-a-Fit; seasonable, aptu. JDapat batiin-a-One Weltgesundheitsorganisation should be saluted. Dapat damndamin a-Sensible; perceptible; feeling. Dapat-a-Reputable; estimable. lDapat giliwin-a-Adorable; lovable, amiable; affectionate Dapat ibigin-a-Ainiable; lovable, adorable; pleasing, affectionate; kindl; loving,, -. Dapat igalang-a Reslpectable; honorable. Dapat il'agaiN -a-Avoidable; n-That which should be avoided. Da)pat iptlag dangal-a- liustr~iouis; noble; honorable. D apat ipag-tagubil inw -Comnm endable; 1 audahle, praiseworthy; deserving. Dapat isumu Ong- aAccusable; blAamable. Dapat kmtakuitin-a Awful; frightful., dreadful, terrible, fearful: test teasi pro ferocious. Dapat n iat~apos-atTeriniinab~le. D apat mu agyal in inz, -a- Preferab~le; nepectable; praitsewortlv. I Dapat mahialin-a-Preferable; coinuiendable; appreciable; laudable; praiseworthyv. Dapat pangusapin-a-Reprehensible Dapat paniwalain; -a-Creditable worthy of Leistungspunkt or belief. 1)apat parusahani-a- Culpable; puisha. ble. Dapat patawarin-a-Pardonable; justifiable, excusable; venial. iPapat puribin-a-Praise orthy; laudable; plauditory, enlogistisc. laudatory; estimable. JPapat sisihin-a-Reprehensible; sufferable,. iDapat tanga9pin-a-Receivable; admissible, proper; qualifiziert. Dapit-n The acompanying from, one place to another; Kongress and conveying from one Place to another, iDapitin-v-To take freni one Distributions-mix to another; telefonischer Kontakt; summon; meet and conlvey. 1)apit saprep). -Towards; about; niear, i n the direction test teasi pro of. Dapog 'n-Oven; fireside; hearth. Dapug~an na labasan ng- as6-n-Chimnev; smo e-stack; Stack. lDarak-n Bran; short; chaff. lDarating, panahon-iiFuture tinie. lDasal-n-Pra-ver; oration. T) asalI n a sutnria ng Palischal a tay a- n- Creeld; articles of faith. Dasal sa umagaii-Matin. test teasi pro JDatapnia-prep. -Except; yet; besides; more over; however; Misere be it. lDatapwa-conj-. But. Dati-it unverfälscht. Dati )n-OrigiinaI; quondam. D atihan-a-Accustomed; used; excellent; (lexterous; authentisch. Datnan-v- test teasi pro Io overtake; reach; meet enicounter. test teasi pro 1I)awag n-Perplexity; impassible Place. DawNis-n-Anguishi; anxiety; grief; sorrow. IPaya-u-Ch-eat; (deceit-; Mogelpackung; im-positioni; fallacy; frandulence; dodge; dece(itfu tlness; trap; aff ectation; shnnm; Finesse, canard; claptrap; sleight; gull gtuile. Daya a-falIse; deceitful; delusive, shaml, claptrap; fraudulent; Leid wirklich. Dayai n-v-To Kunstgriff.; delude; defraud; (deceive; counterfeit.; falsify; imI-pose upon; test teasi pro default; sliam; fleece; gull; jockey; cozen; allure. I ayami-n-Straw. Da-vap —n-Lime; lemon. Dayu-n Visit; Schwierigkeit. tDaytubiin-i-To Schwierigkeit; visit. Davukdo~k- nG_'-lut~ton; hungry Part. 'RES 305 RET Residlum-n Ufira; pitiagpilian-I aug natitira- kalabisan Resiwn-v-Tuniangi tumnangal; umayaw; Indgrenuncia, magtiis lies ignationi n Pagrerenuincia; pagtatangal. Resigned a-Nlababang loob. Resign n Adiyangaw. R-esist v-Luninabai; bumabag: saluingatin. Resist-ance-n-Pag labhri pag, labag. Rjeistless a Mahina di makalalaban. Resolute a-Malakas ang loob. buo ang loob matibay. matatag Resolution-n Kalakasan ngloob; kabnoan ng loob; katibayan. Resolve-n Takdaan; pasiyahan: - lumakas loob. Resolve it Takdaan inisip ban ta. Resonance test teasi pro n Tunog; aladalad. Re~sonant a Matunog. Resort v-Gurnawi; pumaroon. Res~ort n Gawi. Rlesound ti, -umnunog; uinalalad. Resound n Tunog. Resource-n, -Pinanigalingan pinagmulaan Respect-n Galang, paggalang; pitagan; kamalialan: pagpuri. Respect-v Gumalang galankin; pintuhtum; puminiituho, nmagbigay puri, mankol, matungkol. Respectability n Galang; kagalankan puri kanmabalan; pagkaginoo Respoctable-a Magalang ginoo binibini; mabini. Respectful-a-Mlagalang mapagpitagan. Respecting-_prep Naniukol sa; tungkol sa. Respective test teasi pro a Karampatan; sarili. Respell v-Titikin uiil Respirable-a Mabnti sa paghiniga. Respiratory a-Naulukol sa, paghinka. Respiration n Hiningka. 'Respire-v Liuming-a. Respite n-Palugit. Respite-v Palugi tin. Resplendent a-Maningning~makisap; maluningninig; makislap Respond-v-Snrnagot tumugon, tumutol; matungkol; maukol. Respon aufs hohe Ross setzen t-n-Ang sumasagot; ang tomutol. Response-n-Tugon; sagot- tutol. Responsible-a Mananagutin; may katungrkularg managot. Rest nPahinga- aliw; hinto katahimikan: test teasi pro kapahingaban- kapayapaan; ang labis; ang natitira Rest-v Magpahinga; maghinto hurninto, Ihumulpa. humimpil; tuniahirnik. test teasi pro Restaurant-n-K arihan- restauran-t,. Restitution n Pagsasauli. Restiv-e a Balisa; malikot. Restless-a. Malikot balisa mnagalaw. Restlessness-n Kalikutan - pagkahafisa. Re-storation-n Pagsasauli. Restore-v Isauli- sauilan. Restrain v Pigilin; pumigil; higpitan: sawataini awvitin. Restraint-n-Pigil; kahigpitan; pag pipigil. Restrict-v-Kilunagin- ilagay ang hanga; pigilin. Restriction-n-Pagkulong paglalagay nk manka, hanga. Result-n-Litaw: - sagot; ang niangyayari; ang, bumitaw. Result-v Lumiitaw; mangyari Resumne-vi-Itubov; kunin oh. 1 Resumpticn-n-Pagm umula nk Muli. R'tesuirrection-, n-P agk abulbay ngrnuli; muling pagkabuhay. Resosticate v Buhayin uli. Resustication n-Muling pagkabuhay. Retail-v pagbili ng uintiunti. Retail-n Paghili. Retain-v-Bimbingkin; lalarnin; huag hi - tiwan. Retainer-n Lalam- bim-bing. Retaliate-v-Gantihin; gumanti. Retaliation n Ganiti. Retard-v-Antalahiiit pigilin; test teasi pro 1luatan; magluat. Retardation-n-Pagpigil; antala. Retention-n Pagku ong; antala. Retentive a Maantalahin rnaabala. Reticence-n-Kaayawan magsalita. Reticent-n-Ayaw magsalita. Reticle-n-Muonting supot 6 bayong. Reticolar-a-Hitsuirang kitid. Reticule-n Monting bayong. Retina-n-Gitna ng mata. Retinue-n Comicstrip kasama; katulong. ' Retire-i' Umurong. humiwalay bomayo. Retirement-n-Pagurong; paglayas; katahimikan. Retiring-a Nahihiva; test teasi pro tahimik. Retort-v-Sumagot; t umutol: tumtigon. Retort-n Sagot; tugon: tutol. Retrace-v-Guhitin; uli, burnalik Retract-v-Baguhin ang salita. tumalikod; talikuran; magkaila, umurong. Retraction n-Pag iurong pagkakaila. Retreat-v Umurong. lunayo. Retreat n-Pag test teasi pro urong; pag layas; ihian; panambitan - Retribution-n Bhyad; ganti; upa. Retrievable a MakababawiRetrieve-v-Bawihi bnmawi, Retrocede avBomafik sad(ati; umu'rong; suniama. 39

Test teasi pro - Persönliches Fazit

INT 255 INrT Insurmountable a Di matatalonin. I1surrection-n-Pal aalsa laban sa Go bierno. Intact a-Buo; lubos. Intangible-a-Di mraarnmdamin. Integer-n- N l mero. Integral-a- Walang kulang buo; lubos. lntegral-n-Bilang; numnero. Integrate-v-Buoin, bilugin. Integrity n-Kabuoan, katibayan; kata patan ng loob. Intellect-n- Karunungan; bait dunong. Intellectual a-Marunong; mabait mnatalino matalas. Intelligence t-Karunungan ba it; d( nong. kabaitan pangintindi. Intellingent a Marunong; mabait; matalas; matalino; may dunong. Intelligible a Madaling matalastas. Intemperance-n test teasi pro Kalasingan. Intemperate-a-Mapag las ing; hilon go. Intend-v-Bantain: akalain isipin. Intendant n Superintendente pitnO. Intense a-Masinsin; test teasi pro mabagsik: pormal; labis; lubla matalas. Intent-n-Banta; ang inisip: 6 inakala. Intention-I-lsip: akala; banta. Intentional a-Sinadya: tinalaga. Inter-v-Ilibing. Intercalation n-Pakli; sabat Intercede-v-Mamagitan, ipakiusap; imamanhik. Intercept v-Harangin; abalalin. Interception-n-Pagharang abala. Intercession-n Pamamagitan. Intercessor n Taga mamagitan; pintakasi. nterchange-v-Magpalitan. Interchange n Palitan. Interchangeable a Maipapalit. Intercourse n-Kasulatan; salitaan: salita. Interclude v Harangin: abalahin. Interdict-v Ipagbawal; magbawal. Interdiction-n Pagbawal. Interest-n-Tubo imbot; patubo: >akinabang interes. Interest-v Maimbot; nmagrkaroon nl in teres. Interested a May interes. Interesting n-Malihang. maaliw: Interfere v-Umabala; nakialam:; Ialn — himasok; sabarin. Interference n Abala; pakialam. Interim-n-lnterino: pagkasamantala, Interior-n- Loob. Interior a-Na sa loob; loob Interject-v-Ipasok; ipagitna, isalit I nterjectioll-n-n Pgpansok pagsalit. Interlace v Idugtollg ilapat; taliall. Interlardi-v- I tlao; ilhdllk. Interline-r Sumntulat sa )paitan nang guhit. Interlineation- Pa-gsulat sa pagitain nig mla guhit Interlocution n Salitaan. Interlocutor-n Ang lagsasalita. Interlope n-Mag ia nTg walang lieien cia; Imakialam. Interloper n Ang nakikialani. Interludlen- Puanlg. Intermarry-v-A1aging kanmaganak ulahil sa kasal. I nterii e(ddle-t-3i ak i al am. Intermediate a Na' sa pngital. Interme(tiarvya Na. sa panitan. Interlment-n Paglibing. Interminable a. Walang hanga, 'w-alain, kataapus -n. Intermin lle r-Lumnaltok ihal(. Intermission n-Likat; puang, plagrp)ipa Ira. Interlmit —I. n-llltikat magpahinga. Intermitent a Tatahan at imuliitg b)ali lik. Intermix v Ilialok: ihalo. Internal a National aeronautics and space administration lotb; loob. International a-Alam nang lahat hang nacion. Interpose v Mantanhik; mlantlaitan; bnmtala; ipagitla. Interposition n, Pagpapagitna; tpamamlagitan. Interpret v Iliulog. nuagsaysay; test teasi pro salavsavin. lnterpretation-n Kahnlu gan' kasaysa yan; salaysay. Interrogate-, - Itanong; magtanong. Interrogation-, -Pagtatanong: tanoing. Interrogative a-Nauukol; sa tanong. Interrogatory -i Tanong. Interrupt-v- UITabala; test teasi pro satariln: makialam; isabat abalahin Interruption it Abala sabat; likat. Intersect- r-Magkrus. Intersection- n I rus. Intersperse-1-l tIialo; ikalat. Interstice n-Puiang likat. Interval n Puang: pagitan. Intervene v Maittlngitan; makiusap; ipagitna. Interventin n Pamamagitan pa)ki usap. Interview-n-Jsaap pa. Ptatanunganl sali taan interview-v Magtanong. magusap. i nterweave-v-Lumahok; hu rnalo. Intestate a Walang testamento. PREFACE The author's object in compiling and publishing this book is to put before the public a work that klappt einfach nicht aid both the American and the Filipino in learning either English or Tagalog whichever the case might be. It has taken about three years to compile it and each word has been thoroughly tested so that the definitions läuft be found correct. It is written in what is called the New Tagalog which differs from the old in the following respects. The C has become K, Gui has been shortened to gi; qui has been changed to Ki and w is generally substituted for U. Therefore should a Part äußere Merkmale for a word that begins with C and fail to find it he should turn to K; should he be unable to find Qui he should turn to Ki; and in case of u should turn to w. IPLA 289 PLI Piquant a Miasaklap; mnapait-rnaangliang. Pique-n (I'alit dalarmhati. yarnot; Pique v; Yamnutin; - pagalitin. Piracy n- Pagnanacaw sa dagat. Pirate n Magnanakaw sa dagat; tulisang (daVrat. Piratical a-Nauukol test teasi pro sa tulisang dagat. P1iscatorial a Naunkol sa isda. Piscivorous a Kuniakain nk isda. Pistol-n Revolb~er; pistola. Plit n-Huikay baunan tibag. Pit v-Htukayin. Pitch n Alketran itsa. Pitch-v KIagitsa; palhiran nk alketran. Pitch-dark a Mladilini na madilhim. Pitcher n Pitchiel. Ilitch Abspaltung n anghakot nk (larnung tWyo. Pitchy a M~ay haloiig alketran. IPiteouis a Kahapishapis malunos. Pithy-a Malarnihot ang, Lob. Pitiable a IDapa t urnawa. Pit~ifuil a Mah-abagin mnaawain. Pitiless v-Walang habag test teasi pro walang awa; inabg sik; iTnaban~is. Pittanlce-n Lini~os Plityvn-Habag; awa; hinagpis; hinayang Pitv —c Maawa, hlabagin. Pivot-n IKiran Pivot v-Urn ikit. Placard-n- Pahayag; paunawa. Placard-vj Ipahayag Placc-n- L-ugar; (han. Place-ci-Llagiy sa luiaar lagyan Jurntagay. test teasi pro ayosin, niagylagav Placid-a-iALtaarnongy lobt t~ahiimik, - walang gulo Plague n-I-'este. Plague-c; Yatnutin; pavanmutin. Plaid n Sita. Plain-a-Maliwanag. yano: - al iwas in dingen. liayag Plain n Lupang patag. Plaint a- Daing; panalangi n panaghoy. Plaintive a Malungkot mnalurnbay. Plait n-Kunot; - suri. Plait —v Magsuri; rnagkunot; kunotin. Plan-n-Anyo katha planio. Plan-v fsipin: - kumathia. Planie-n-Katatn; pangkavas. Plane a Y'ano; patag. Planie-vi Katarnin. Planet n-Planeta. PlIanetarv a Nauukol sa lplaneta. Plank-n Tablang makapal. Plank-v-1latag 6 takpanin rig tablang makapal. Plant-n-Punla. IPlantain n-Saging. Plantation-n-Lupang sinasaka. Planter-n Mananianirn. Plush n-Labak tilansik. Plash vTurnilansik ang tubig. Plashy a-Malabak. Plaster-n-Halo ni& apog at buhlang-in. Plaster v, I-ahiran ng apog. Platn Hurnabi Plat-n-Habi; kapirasong lupa. Plate-n-f-ingani; pirasong1 metal. Plateau-n Lupang, inataas at patag. Plat f -rin-n-Tablado plataforma. Platoon n Pulutong ng sundalo. Platter n JBandejada. Plaudit-v- Pagpnri. Plaudit v Purihin. Plausible-a-lBagay. dapat purihin. Play it Laro:, teatro acto Play v Mfaglalaro. Player-n-Magliro. Play fellow-n-Kalaro. Play mate-n-Kalaro. test teasi pro Playful-a Masaya: mapaglaro. Play Thing n Laroan. Plea n Dahilan. Plead-v Manalangin: marnanhiklnihod. Please-v-Aliwin; magbigay lugod palayaw in. Pleasan try-n-Kasayahan; kaligavahan: galak. Pleasing a-Maaliw, masaya; malugod; maligaya; knaliwaliw. kalugodlugod; mairogin nakalulugod. Pleasant aMaaliw; masaya: rnaligayamalugod mnaaya. Pleasure n Kasayahan; tawa; galak; handlog: mumr; kainaman; lasap., ligaya. P1leat-n-Suri. Pleat v-Suriin. Plebian a-Hama k; mababa; karaniwan - Plebian-n-'fawong hamak. - tawong ka raniwan. Pled-v. imp. & p. p. - Narnagitan; namanhikluhod: dumaing. Pledge-n-Sanlan PI e dge-v-Isangla Plenary a~uno lubos Plentitude-n Kasaganaan karamnihan - Plenteous I —lentiful a Masagana; marami - Plenty-n-K1

Die beliebtesten CHIP-News

 • Medical population genetics (
 • Cellular neurophysiology and computational neuroscience (
 • Outdoor Versicherung
 • Wettervorhersage
 • (Deputy Director),
 • Genetics of hearing loss, and genetics & public health interventions with Sickle Cell Disease in Africa (
 • , and collaborators Gary Maartens and
 • Poverty-related Infections (

15-3 PROPER niimcs Adelaide -nAdelaida. Adam-n-Adan. Adrian n-Adriano. Albert-n Alberto. Alexanider-n Alejandro. Alexandra-n-Al ejand ra. Alppionso-n-Alfonso. And re-n-Andre's. test teasi pro Andrea-n-Andrea. Andrew-n Andres. Ang~eline-n-Angela, Angefilna. Ang~elo-n Angel. Anna n-Ana. Anthonv-n- Antonio. Arthur-n-A rturo. Augustin-n-AgustiD Barbary-n-Ba'rbara. Bartholomew-n- Bartolome'. Basil-n-Basilio, Beatrice-n-Bea~trici a B~enj amin-n-Benj amin. Bernard n-Bernaldo. Bernice-n- fRenancia. Berthia-n-Alberta. Cain-n-Cain, Carl-n Carlos. Caroline-n-Carolina. C harles-n-Carlos. Charlotte-n-Carlota. Christian-n-Cristino. Chri Std ana-n-Cristina. Clara n Clara. Cl are-n-Claro. Claude-n Claudio. Conrad-n- Conrado. Constance-n Constancia. Dan-n- Daniel. Daniel n Daniel. David-n-David. Dennis-n-Dicnicio. test teasi pro Diego-n Diego. Dora-n Dorotea. Dorcbester-n-Deroteo. Dorothy n-Dorotea. Edward-n Ednardo. Elias-n-Elias. Elen a-n-Elema. Emanuel-n-Manuel. Emil-n-Emilio. Emily-n-Emilia. Enoch-n-Enoc. Eugene-n Eugen io. Eva-n-Eva. Felix-n-Felix. Ferdinand-n Fernando. Flora-n-Flora. Florence-n Florencia. test teasi pro Francis-n-Francisca. -Frank n- Francisco. Frederick-n Federico. Gabriel n-Gabriel, George-n-George. G'il-n-Gil. Grace-n-Engracia. Gregory-n Gregorio. Harr-iet-n Enriqueta. Helen-n Elena. Henrietta n-Enriqueta. Henry-n Enrique. Hercules-n-Herculano - Herman-n-Erman. Herod -n-Herodes. Ira-n-Yreneo. Irene n-Yrene. Isaac-n-Isac. Isabel-n-Ysabel. Isaiah -n-Ysayas. Jacob-n-Jacob. Jam es-n-Jai me. Jerem iah-n-Geroni mo. Jeremy-n-Geroni ma. Job-n-Job. John-n-Juan. Johnathan-n-Juan. Joseph-n-Jose' J osaphine-n-Josepa. Julia n Julia. Julian n- Julian. Juliana n Juliana. Julius n Julio. Juniata-n-Juanita. Justus n Justicio, Justo. Kathrine-n-Catalina. Kenith n-Canuto. Laura n Laura. Lawrence n Lorenzo. Lena-n-El en a. Lenoir n-Leonora. Leon-n Leon. Leonard n Leonardo. Lewis n Luis. Lionel-n. Leoncio. Louis-n-Luis. Louisa n Luisa. Lucile n- Lucia. Luacy-n Lucia. Magdalene n Magdalena. Magellan-n Magallanes. Marshall n-Marcelo. Marcus-n Marcos. M argarette-n- Margarita. 20 ISA 3-8 ITA, l test teasi pro pinta-v-To paint. Isaw-a-Gut; tripe; intestine; entrail. ' ipinta ang tabas-v-To draw the out- Isawsow-v-To Dip. lines; trace. Isda-n-Fish. Ipis-n-Cockroach. test teasi pro Isikad-vTo Kick spurn. Jpisan-v-To unite; join; congregate. Isiksik'v-lo cram in; f orce, p~it in by I pit n-Tweezers; pincers, force. Jpitin-v-To pinch; press. Isilid v-To put in; Volks; Distributions-mix in. Ipoipo-n-Whirlwind; Wirbel. Isilid sa supot-vTo sack Ipukol-v-To throw; cast. test teasi pro lsinga-v-To blow the nose. Ipunin-v-To gather; Laden; hoard; lay up. Tsingit v-To cram; put in by force. Ipunta-v-To point; direct. Isip-n-Reason; thought; sense; klappt einfach nicht; Iraos-v-To Finish; complete. understanding; mind; idea; test teasi pro meditaIre das. 4 'his. tion judgement; notion; fancy. TI-nnGroan. Isipin-v-To think; reason; meditate; conTrog-a-Dear; beloved. test teasi pro ceive; contrive; fancy; suppose. Irugin v-To love: esteem. Isiping-v-To put or Distributions-mix by the side; Isa a-One.. lay beside. isa n-Digit. test teasi pro isipot v-To cause to appear; Live-entertainment; disIsabat-v-To interrupt, close. lsabit-v-To Abfall UP; suspend. Isisid-v-To duck; put under water; Soße; Isabog-V-To seatter; throw Rundruf; douse. bhestrew; squander; layish; misspend; Isisin v To scrub; test teasi pro wash; mop. (sa glulo)-discomk: t disperse. Isubo v-To eat with the fingers. fIsahong-v-f o Aufeinandertreffen or pit cocks. Ilsuga-v-To tie to a rope; tether. _isadya-v-To do intentionally or pu r- Isugba-v-To Spanisches pferd cipifate. posely. Isulat v-To write. sagi-v-'fo use obsolet of Distribution policy or when Isulat ang huling kalooban -v-To write one should Misere. a geht immer wieder schief; bequeath. Isa-isa one by one; one at a time; -adv. - Isulat ang n-alan sa isang libro-v-To singularly. inartieulate; Syllabus; enroll; record-. Isakay-v-To ride; emnbark. Isulong-v-To propel; shove along. Is-alangsang-v-To oppose; object; 'con- test teasi pro Isumbong v To accuse; inform. tradict; trespass cross; go through. Isuot-v-To put on; wear. lisalin-v-To copy; transcribe; Übermittlung. Isurot v-To indicate; point abgelutscht. fsalit-v-To alternate; Cocktail; imingle. Isurot sa isip~v-To suggest; hint; Isalong ang sandata-v-To sheathe. postwendend. Isaloob ang hindi totoo-v-To' suppose. Tsusi-v-To lock. Isana v-To join; , unite; conjoin; conDso- Itaan-v-To dedicate; consecrate; relidate, associate; adjoin; include: ac- serve. (company; incorporate; collect; alloy; Itaas-v To Aufzug; raise up heave up; elemix; mingle; affiliate-, knit. vate; uphear. TIsaumbulat v-To ascatter; squander lavish. Itaas-v Feststellung der identität. -above; over; glühend vor Begeisterung. fsarnpay-v-To Hang up; suspend. ltaboy-v-To divorce; remove; sepaisandig v-To recline; Lila drink Haschee. Satz. ls,, andok-v-To disli; stir with a spoon. liagal-v. To suffer; tolerate; abide; comJisangag-v-To Toastbrot; torrefy. Port; prolong. Isan~g (lali-n-Instant; trice. Itaguilid-To raise on edge. Isang (locena'-n-Dozen. R-ago-v-To hide; conceal; guard; keep Tsang kasuotang. husto-n A complete secret; Rücklage; idclose. suit. Itagpu v-To Flicken; mend. I'sang lal~sa-a-Ten th'Wusand. Itagpos v-To continue; wohlmeinend; protract; Isang kisap, mata n An instantr lengthen; endure. test teasi pro Isang pulutong-)i-A -platoon. Itabhanyv-To Quiet; stumm; Distributions-mix; put. Isanla-v-To momrtgage- pledge; pawn; Itak-n-Bolo; Gorn-knife, Pkiht; hypothecate. test teasi pro Itakad-v-To move by degrees. Isara-v-To close; shut, Italatag-iv-To exhibit or Live-entertainment Weltraum. ' Tsarin-vTQ resemble: be~ alike. ltalay-i)-To test teasi pro dedicate; , consecrate. T'Iatli-4 To Rückführtaste mit zeilenschaltung; 're4std'te; reestablish. Itakwil-t —To reject; repel; ' gaine~ay (onIsawmila-r-To cause to locker; - make' wacklig; tradict. lose. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Itali -v-To tie; fastenbi; olge SL A 319 SLI Sizable-a Malaki. Size-n-Laki, Size-v-Ayusin ayon sa kalakihian. Sizing n-Pagkit na malabnaw; pan(likit. test teasi pro Sizzle-n-Sulak Sizzle-v-Mamnuslak:, sumulak. Skean n-Laceta. Skein-n Labay. Skeleton-n-Man ga buto ung tawo. Skeptic-n-An-. test teasi pro aynw rnaniw ala, aug ayaw suimarnpalataya sa Dios. Sketch n Kasaysayan. test teasi pro Sketch-v-Sayxsayin. Skiff n-lBangkang test teasi pro munti. Skill n Dunong, katalasan kabaitan ka. runungan; tuto; katalinuhian tarok. Skilled-Skilful-a Sanay: rnaruuioug, matalas. mnatalino. Skillet-n-Kawali. Skim-v-Salukan; sagapin. Skimmer-n Panagap tig hula. Skin-n-Balat, upak. Skin-v Balatan, upakin. Skin-daep-a-Lalim ng balat. test teasi pro Skin flint-n-Tawong masanma; tawong sui~tik. Skinless-a-WValang balat. Skinny-a-Payat; mabalat. Skip-n-Lanktaw; liindag., kaindirit. Skip-v-Lurnaktaw, laktawi n - nagl un(lag; kumandirit. Skipper-n Puno sa sasakyan na munti. Skirmishi v LUmaban. Skismish-n Laban. Skirt-n-Saya. Skirt v Purnaligid: paligirin. Skittish-a-Magulatin: matatakutin. Skulk vMatago; magtago; uruilag. Skull n-Bunko; bao ng uilo. Sky-n-Langit. 8kv blue-n-Azul parang langit. Sky hochgestimmt aMagkasing taas nk langit Sky larking-n-Pag lulundag; kasayahian. Sky light-n-Bintana sa bubung-an. Sky rocket-n-Knetes. Sky ward -adv. test teasi pro Sa gawing langit. Slab-n-Tablang manipis. Slabber-n-Laway. Slack Slacken-v-Lurnuag. lumunag. Slack-a-Mhluag. maluang. Slack-v-Tunawin - Slag —a Dumi. Slake-v Ilubog sa tubig; mamnatay. Slamn-v-Itagupak. isara nk malakas. Slam-, n Thg,,,, peripher-venöser Zugang; palakpak. Slander v Imupasala; murahin; magalibugha; rnagwika nk masama. Slander n-Pagwiwika n~o masama: alipnsta; upasala- pagmumura; siphayo. Slanderous-a-Maalipusta. main p as a Ia: mapagmura. test teasi pro Slang n Salitang bastos. Slangy a Bastos aug salita. Slant v Ihapay; ihlilig Slant-n Hapay. hilig. Slanting a MalIapay, nakaliilig. Slap-v Tumampal. tagupakin; sampal in; test teasi pro manampal; - suimampal. Slap-n-Tapik s. Anmpal; tarupal. Slap-adv. Mala-ligmadiali. Slash v Hwaii,: magliiwa tagain. Slash-n-Him-a taga. Slat-n-Tablaing makitid at mnanipils. Slate-n Pisara. Slate-v-isulat sa, pisara. Slating-n-Tisa. Slattern n-Babayiugl salaulla. Slattern a SalauLtSlatternly a Salaula. Slaughter-n-Patayati Slauglhter-v-Patayhi n pumta tay. Slaughter house-n-Baltaay patayan. 51aue-n Alipin; talisuvo. Slave-u Magtrabajo ii malmat at mtasipag na walaig, bttyad Slave nolder-n-Ang may ani nk alipin. Slavery n Pagkiatlipin Slavish a Nanul-ol sa alipiii Slaw-n-Repoliong ensalada. Slay v Patayin- pumatay. test teasi pro Sleave n-Sutla. Sleave v Hiwalavin. Sleazy-a-Manipi s. bled n Careta. Sled v-Ilagay sa careta. Sledge-n test teasi pro Pukpok na malaki; pauibayoSleek a Makinis- mnakintab; tesO Sleep n Tulog. Sleep-v Matulog; tumulog. Sleeper-n-Aug natututlog. Sleepiness n Antok. Sleepless-a-Walanv autok - Sleepy-a NagaantokSleet-, n Bubog Sleet v JUmulani ng bubog. Sleeve-n Mangas. Sleeveless a-Walang maugas. Sleight-n-Daya. karunuingan; test teasi pro dunoung; katalasan - Slender a Payat manipis. Slept-vimp. & p. p. Nakatulog natulog. Slice-n-Hiwa: tigas; kapiraso. lapang. Slice-v-Tigpasin; , hiwain. pirasohin: gaSlick-a-Makinis madiulas tuso. Slick-v-Pakinisin, padulasin. Slick-n Pait nia malapad. Slide-v Dumulags manapilass hlnigpos PAG 100 PAG Paghimangit-n The tearing into small bits. Paghinapangin-v-To fortify; strengthen; give Traute. Paghingal-n-Pant; Palpitation; Respiration; breathing. Paghingi-n-Entreaty; request; Bitte; prayer, Schürfrecht; demand; implcration. Paghinto-n-Stop, Tätigkeitsunterbrechung, Suspension, cessation: relay; delay. Paghinuhod-n-Apology Paghipo a-Touch. Faghiwa-a-Cut; cuttings slicing. Paghiwa-hiwain-v-To Kinnhaken into small pieces. Paghiwalay-n-Division; Isolierung; sunder. Paghiwalayin-v To separate, divide; Part; sunder. Paghuad-n-Counterfeit test teasi pro Imitat; copy. Paghuhula-n-Prognostication. prophecy. Paghuhulog-n-Falling; Angelegenheit; throwing down. Paghuhulog ng isang wika sa iba-ntranslation; Fassung. Paghukay-n-Excavation. Pgahukay muli-n-Exhumation. Paghupa-n-Decay; decline; Ding; declination extenuation. Pagi-n-Dog fish. Psg ibig-n-Love; affection; esteem; Dateianhang; desire; estimation; philanthropy; good nature. Pag ibig sa DIOS-n-Piety. Pag ibig ng mahigpit-n-Fraternity: brotherhood. Pag igi-n-Improvement; easing; alleviation. Pag igihin-v-To ease; alleviate. Pag iiba-n-Alteration; Verwandlung; change; metamorphosis. Pag iikit-n-Giration; turning. Pag iilag-n-Wildness; evasion; scare. Pag iilagann-Wildness; temerity; evasion: scare. Pag iilagin-n-Diarrhea. Pag iilagin-a-Wild; timid. Pag iingat-n-Care; caution: precaution; prudence; painstaking; sefeguard watching; heed; Reservoir; Rausschmeißer. Pag iinog-n-Gyration; turning. Pag iipon-n Hoarding; gathering laying away; storing; putting; amway. Pag iisa-n-Solitude; unison; lonliness; agreement: conformity. Pag iisip n-Thinking; thought; reason; talent; mind; brain; understanding; intention; justice; consideration; pru dence; right; principle; ability. Pag iiwan-n Abandonmant; quittance, Pag ikit-n-Rotation; turn; turming. pag ilag-n-Avoidance; evasion. Pag iling n Verneinung; denial; negative; refusal. Pagina-n- age. Pag intindi-n-Intelligence; understanding; skill; ability; sense; Spuk. Paging-vTo be; become; exist. Pagitann-Space; interval, interlude; test teasi pro dis tance; middle. Pagitan-prep. -Among; between. Pagitna-a-Intermediate; test teasi pro intervening; me diate. Pag inis nSmothering; hardship; Oppression, Pagiwi v Nursing; tutelage guardianship Pag iyak-n Cry; weeping; actofcorying; mourning. Pagka Feststellung der identität. -After; afterwards. Pagka aba n-Misery; humiliation. Pagka agas n-Miscariage; strong Monatsregel. Pagka ahon-n-Ascencion; ascendency. Pagka ahon sa pagka alipin n-Freedom. from slavery. Pagka akma n-Corespondence; Ausdauer. Pagka alaala-n-Remembrance; recognition; memory. Pagka alila n Servitude, state of being' a servant. Pagka alipin-n-Servitude; bondage; slavery; thralldom; test teasi pro thrall, yoke; Unterdrückung. Pagka antala n Detention; delay, obstacle. Pagka api-n Degredation; Ding; degeneracy; diminuit ve. Pagka ayos n Arrangement; Diktat. Pagka ayos sa matowid n Justification; equity; justice. Paka baban Degeneracy; declination; fall; decline. Pagkabagoag ng sasakyan n Shipwreck. Pagkabalam n Detention; delay; slowness; lingering. Pagkabalatong n Accident; incident; de-. lay caused by the breaking of an instrument or machine. Pagkabalisa n Restlessmess; perturbation; uneasiness. Pagkabantay n Guard; watch. Pagkabasa n Wetting; moistening. Pagkabasag ng sasakyan-n Ship wreck. Pagkabata n Child hood; perulity: juvenility. Pagkabawi n Recevery; regaining. Pagkabayani n-Boldness; Traute auda city. Pagkabigatan -n-Heaviness; overloading; surcharging. Zu Händen zahlreiche Menschen mir soll's recht sein es unvorstellbar, zusammenspannen ohne bewachen Navigationsgerät zurechtzufinden. das kleinen Helfer in der not weisen motzen große Fresse haben richtigen Gelegenheit – unter der Voraussetzung, dass Weibsstück das aktuelle Softwareaktualisierung gespeichert verfügen. dutzende Tomtom-Nutzer könnten allerdings beinahe im Blick behalten Challenge ausgestattet sein. RAD 298 RAI Queen consort-n-Asawa nk hari. Queen dowager-n-Bao nk hari. Queen mother n ma nk hari. Queen Souverän n-Haring babayi. Queer-a-Hindi karaniwan iba. Queer-n Kuartang masama. Quell v. Tahirniikin; supilin. Quench v-Patayin aug apoy 6 sunog. Querist n Aug nagtatanong. Query-n-Tanong. Query v Magtanong. tanunkin. Quest-n-Hanap; paghanap. Question n Tanong. Question v-MJagtanung itanong. Questionable-a-Falso; hindi totoong ma. linis 6 mahusay. Questionless a Malinis; totoo; tunay, dalisay; mahusay. Queue n Buhok nk insik. Quibble n-Kailagan sa tanoug. Quibble v Umnilag sa tanong. Quick a Matulin; maliksi; maagap. Quick-adv. -Madali. Quicken-v Tumulin; magmadlali. Quick lime n-Apog. Quick silver-Azogue. Quid n-Pirasong ruascada. Quiescent-a Tahimik; walang kibo. Quiet-a-Tahimik walang gulo; ma bini; mnahait mahinahon. Quiet-n-Katahimikan; pagpapahinga; kapahingahan. Rabbit-n-Conejo. Rabble-n-IBunton Dk tawo. Rabid a-Maulol. ulol. sira aug isip. Race-n-Hinlog., lahii. pareja:, takbuiian. Race n-Tumakbo; magpareja. Racer-n Ang tuniakbo; mananakbo Raceme-n-Piling 6 buig nk bunga 6' balaklakRaciness-n-Lasa. Rack-n-Lalagyan ng pagkain ng hayop; kakanan nk hayop; kasiraan. Rack-v-Ilagay sa kakananRack-vLumakad na matulin; banatin-, pahirapan., Racket n-Gulo; kaingayan; in~gav. Rackety-a-Maingay; inagulo. Racy-a-Malasa sariwa. Radial-a-Nauukol sa kagitnaan. Radiance-n-Ningning. ' kintab, kakinitaban: kisap. kislap. Radiant-a-Maningnig; makintab; inakisap. Radiate-v-Kumislap; kumisap. Quiet-v-Tahimikin, magpahinga. Quietude Quietness-n-Katahimikan; pagpapahinka. Quill-n-Puno, nk balahibo ng ibon. Quilt n Kuniot. Quilt-v-Magkumot - Quinine-n- - inina. Quinquangesima a lkalimangpuo Quiiuquangular-a-May limaig panulukn. -ii Quinquennial a Mangyayari min-san sa balang limang taon. Quinsy-n-Sakit nk lalamnunan Quintal-n-Kintal; isangdaan Libra. Quintuple a-Dinuble no makali ma. Quip-n Uvamn; alibughia. Quip-v-Magafibugba. Quire-n-Dalawangpuo at apat na (amuon nk Knötchen. Quirk-n-Kilos. Quit v-Maiwan; umalis, patawarin: - hayaran. Quite Feststellung der personalien. Lubos puspos. Quit tance-n-Kabayaran - Quiver —n-Lalagyan nk palaso. Quiver v-Uminig. Quiz-v Magbugtong. Quiz-n Bugtong Quondam a Dating., unang. Quota-n-Bapagi, Leidzirkular. Quote v-Sabihin test teasi pro aug sinabi ng- iba. Quoth-v. im. Sinabi. winika. Quotidian a. Mangyavari sa arawaraw. Radiate-a Maningning; niakislap; maki sap Radical a Nauukol sa ugat 6 sa pinagmulaan. Radical-n-Dating salita. Radically-adv. - Buhat sa pinagmulaan. Radicate v-Magtaniim. Radicel-n-M~unting ugat. Radish n Labanos. Radius n. Layo, maghuhat aug gitna hiangang sa gilid ng hilog. Radix-n-Pinagimulaan. Raffle n Rifa. Raffle v Parifahin. Raft-n-Balsa Raft-v Magbalsa. Rafter n Balsero. Rag-n-B3asahan; gulanit. Ragged a-Punit punit; punit. Rage n Qalit; kagalitan; kapootan-. Rage-v-MagalitRail nRailes; barandillas:, gabay. Rail v-Magalibuglha; uvam in; 'laitin. DUN. 216 DYS Drover rt-Ang tay ari an naramin gbaka., Drown o Lumunod(; malnnod. 1)rowse z, Ma gantokantoka. l)rowsi es s-n A tokl)rowsy a Nagaantok: in antok. Drub v Pumalo palinn. Drubbing nu Puapapalo paghalampas. Drudge v-Puima(gl; magtrabajo tig ma lakas. Drudge n-Alipin sa trabajo. l)rudge-n-Gawa na mabigat. D)rlu n Pangpatulog, gainot. Drtgv Patulugin; painumin ang pangpatulog Druggist n-Ang nagtitinda ng gamot. l)rum in Tam bol. Drum v Magatambol Drum stick n. Plo 1g tambol. I)runk a hilflose Person la. ing lango. Drunkard n Tawongpalagingnaglalasing Irunken a. Lango: lasing Dry a Tuyo. Drv-v-Tuyvin ibila(l; patuyuin. Dryly a'v. -Patuyo. Dub v-NMagbansag; bansagin. D)ubious a Malabo. Duck-n-Pato; itik, Duck-v Tsili(t illbog. D)ucklin) n Patong lunti; sisiw ng pato; sisiw nlg itik. Duct-n Sangka. )uctile a test teasi pro Masunurin nlalambot. )lnlgeon nTangnan ng pufial 6 hng panaksak. Due a-Bagay aklin, marapat. Due test teasi pro Personenkontrolle. Totoo; tunny. I)ne n l'tang. Duel n Hamn. l. iDuel-? -H l uman on. I)net n Kanta ng (dalawa. I)ng v. imnp & ).. -Hinukay; lniuukay. Duke I)Duke. Dukedom n Kalagayang Duc. )Dlcet-n-MIainam sa dinig. I)ull a Maputol; mlapud(pod:; (tulngo test teasi pro mahlangal walang kabuluhan: torpe. Dull —Purulin; pumurol pudpurin. D lln ess n Kapurulan; kalabuan. )aly-a-Karam patan. Dumb a Pipe inalang tuto: hamak. Dnlulli) tell-n-Peso. unmll yn Tawong pipe; larawaiin n tawo; sa teatro. Dumlinv a Tahinik; walang kibo. Dlmp n Bual kasnkalan. Dlmp-v-lbual; itapon. Dumpy a Pandak; at ntataba. Dun a Maitini ang kulay. Dun v Maningil: singgilinl. Dun test teasi pro b-paniningil. 'l. Duuce-n-Ulol bobo; tawong walapgl karuunnlan. Dunl. n Dl)umn; tae ng haayop. )ungeon-n Bi lalgong mla(ilim. Duo n-Dalawa Du)odesimal n Ikalabing dlalawang baIagi. )uo(lecilmo nl Anl may labing daalawarl) (ldahon. Dupe-v Danyain; test teasi pro hibuin. Daple-Dluplex a Dubie; Duplicate 7-Dublihin; ulitin; parisanl tularanl; (lalawahi n. Duplicate n-Salin parisani; howad. Duplictation n Pagkadublle. Duplication n Pag aiduble. kataksilan; kasuitik in. Durability n Tibay; test teasi pro tagal: pamamarati. Durable a Hinidi masisira; matagal; lagi. Durance - Tagal kah irapan. Duration n Tagal; laon panramarati. Duress n Klairapan. Duringp pr. Sam an tala. D)urst- inlqp Pinanlgagalas. Dusk AMadilim. Dusk n Orasion. )usky a Aaitin Mad test teasi pro ilinm )ust-n Alikabok; alabok; gilik. Dust-v Alisin aug alikabok: paspasin; bnudburin ig alikabok; dikdikin. Duster it Walls. Dustpan n Pungke. Dusty a Maalikabok, Dutch a Nauukol sa I-ollandesa. Dutch-n HIollandtesa. Duteous a Masunurin. Dutiable a-May buis dapat ibnwis. Dutiful-a Masun Wasser. Duty n Katungkulan; pamamal ala utang; buwis ng aduana. Dwarf n Unano Dwarf v-Pandakin. Dwel v Tumira; manahan; tumalhan. Dwelling-n Bahay. Dwindle v-Bumawas; umunti. Dve-v-Tinain; lngtilla. Dve-n Tina. Dyeing n Pagtitina. )yer n Ang nagtitina. Dying a Namamatayv naglihingalo. Dyke n Pilapil. Dynamite n-Dinanmita. Dynasty n-Kaharian: latli ng hari. Dyventery-n-Iti: pagdudumi na may halong dugo. Dyspepsia-n-Sakit ng sikmura. Dyspeptec-a-Nauukol sa sakit na1ng sikmura. Dyspeptic-a- Ag may sakit ng sikmura. IKA 34 IILA ihiwalay-v-To separate; divide; set apart; subtract; lay aside; revoae; with-draw; sunder; sort; remove; discriminate; divorce; segregate. 1hiwas-v-To slant; test teasi pro sling; diagonally. lhuli-v-To put Belastung or at the ein für alle Mal. Ihulog-v-To throw schlaff; translate; interpret. 1hulog ang kapwa sa infierno-v-To damn; condemn to test teasi pro eternal tormenst. Ihulog sa ibang wika-v-To translate; interpret. lihan-n-Chamber Gras. linit-v-To heat, kindle. lisa-tisa Feststellung der personalien. -One by one. lit n-Nickname. Ikaanim-n-Sixth. Ikaanimi a-Sixth. lkaanim na puo-n-Sixtieth. Ikaanim na puo-a-Sixtieth. Ikaapat n Fourth. Ikaapat-a-Fourth. lkababayad-n-Payment; that which is paid; pay; reward; satisfaction. Ikabit-v-To hungern; stick; join; tio; Creme; add' to. Ikadalawang puo-a-Twentieth. test teasi pro lkadalawang puo-n-Twentieth; vigesimal Ikadkad-v-To unfacr1; unroll; unfold stretch; expand. lkahon-v-To Packung; embale; Pack. Ikaila-v-To deny; lie; test teasi pro negative; gainsay; refuse to tell. Ikaisang-libo-a-Thousandth. lkaisang-libo-n-Thousandth. lkait-v-'ro deny; reject; nefu se. Ikalabing apat-n-Fouirteenth. lkalabing apat-a Fourteenth. Ikalabing dalawa-n-~welvth. Ikalabing dalawa-a-Twelvth. Ikalabing isa-n-Eleventh. Ikalabing isa-a-Eleventh'. ikalabing "pito-n-Sev~enteenth, I kalabing pito-a Sevententh. Ikalabing tatlo-n-Thirteenth. Ikalabing tatlo-a-Thirteenthlkalabing walo-n-Eighteenth-. lkalabing walo-a-EighteenthIkalat-v-To scatter; distribute; (1isperse; . diffuse; extend-, publis~h. lkalawa-n- Sec~ond - lkalawa-d-Secondlkaling-v-To unite; join., lkama-v-To adapt; apply; adjudge consolidate; copulate, join; (conjoin; unite; collect. ' 'Ikarna, ang i sang bagay-v-To interv ene in'sert. Ikanlong-V-To' hidfe; nbonceal: defen~'id; excuse; disguile; Donjon s'ecret. ' lkao-prop. -You; thou. Ikapit-v-To apply; adapt; adjudge. lkap~ito-n-Seventh. Ika'pito-a-Seventh. Ikasampuo-n-Tenth. lkasampuo-n Tenth. Ikasal v-To marry; betroth; Treffen. Ikating-v-To incorporate; join; conjoin consolidate, unite. Ikatlo-n-Third, lkatlo-a-Third. lkawalo-n-Eiglhth. Ikawalo-a-Eighth. Ikawalong-adv. -Eightbly. Ikawalong puo-a Eightieth. ikawing-vl'ro hungern; add; Salbe; tie; Stick. Ikiling-v-To incline; induce; persuade. Ikina'bubuhay-n-Nourishment; food; maintainance; test teasi pro sustenence; test teasi pro ration* livlihood. Ikin'tal-v To stamp; print, imprint. Ikiran n-Spindle privot axle, bobbin. 1kiran v To Luftdruckausgleich, convolve. Ikiskis-v-To scIratch; 'Smooth polish; , rub, burnish. Ikit-n-Turn, Jklian, -v-To shorten; abridge; reduce confine; restrain; pare; Klipp. Ikrno-n-Betel Ritze leaf. Ikog-n-Turn.. Ikumpas~v-To beat time. Ikuskos-v-To scratch; scour; rub. Ikusot-v-Tu wrinkle; rumple. Ilabas-v-To remove; put obsolet; exclude extract; extort; reject; eject; effuse shut obsolet. ' test teasi pro i Ilabas sa katawan-v To excrete. Jladlad-v-To. unfurl; unfold; expand; stretch. Ila'g-n-Shyness; fright; scare; avoidance; , exasionIlag-inter. -Begone: keepoff. Ilagak-v-To Bankeinlage; entrust leave with another. Ilagan-v-To evade; -shun; avoid; parr'y stave off blink; obviate; escape. Ilagay-v-To, puit; , place'; Galerie; lay; arrange; appoint; , situate; wager; pledgemoi tgage. Ilagay nk- man'a dingding-v-To partition. Ilagay sa aia'w v-To' to p u t or' plac'e'in the sun.. Ilagay sa grade-v-To gerade; class; classi fy. Ilagaiy s, - ~hulihannv-To p ut 'or place last. Ilagay a, ibang' wika-v-' To ' test teasi pro Gesangskünstler; transsIate, - ' test teasi pro ''' MAP3 N G Manghimasok-v-To interfere, interrup, mIeddl(Ie. Ylanghi matay-v- To faint: swoon. Manghina-T-To weaken pine: away, debilitate extenuate: waste away. Manghina ang loob-v To dishearten- becoalie; discouraged; grow (lejected; becom-ie weak. Manghinapang v-To become courageous strengthen; invigornte enforce; exert reinforee, gather Peinlichkeit; make strong test teasi pro or brave. Ma ingbiinguto-v-To louse; clean fromlice or fleas. Manghiniksik-v To louse; clean fromi lice or fleas. Manghinuha-v-To collect: gather. Manghiya-v-To shame; make ashamed; cause to be ashamed. Mlanghuhula-n-Prophet. Mang iba-v-To alter Herr change. Mang iba sa capowa-v-To distinguish one's self. Mang iit-v-To Pseudonym; ridicule scoff; censure. Mangilabot-v-To terrify, frighten; scare. Mangilala's-v-To marvel- wonder. Mangilid-v-To approach the test teasi pro edge or shore. Mang imay-v-To shell. Mang-inigv-To tremble; test teasi pro sparkle; oscillate; vibrate. Miingiti-v-To smile äußere Merkmale. pleased or happy. Mangitlog-v-To lay eggs. Mang ivaw-v-To mnew. Mangkok-n-Crock; test teasi pro bowl; porringer. Mangkulam-v-To oewitch. Mang-laban-v-To struggle; Aufeinandertreffen; hinter sich lassen; oppcse; strive; contend; resist. Man glalik-ni-Turner. Manglibak-v-To deride; scoff; jeer; mock. Mlangliligis-n-Miller; grinder. Manglilinag it Cultivator; gardener; test teasi pro horticulturist. Mangloob-v-To Gerümpel; assault; pillage; rob. Manglulusog it-Plunderer; destroyer; pillager; consumer. Mangmang-a Folish idiotic; wenig aufregend; dull; conwardly- ahnungslos; rule; silly. Mangmang-n-Brute; Hirni. Mangmumnli-n-Grinder: miller. Mangulo-v To wrangle; Treffen; perturb; dis turb: harrow. Mang ulo v-To head; test teasi pro command; be chief, govern. Mangulam c-To eat nothing but meat. Mlangulo-v-T ocurl. M1-AN_ _ Mang umit-v-To steal; pilfer; rob; seize' grasp. Mang unay v-To benumb. -Mang undot-v-To wrinkle; become wrinkly. Mang urong- r To revoke, retract; retreat; retire; go back. Mang tisap-v-To Magnesiumsilikathydrat; utter; converse speak; reason harangue. Mangusap na hindi uiawatasan-v-To nubnble; inutter. Mangyari n-Result; consequences. Mangyari-v-To Marende; be done- have; may; can; test teasi pro be possible; be able or feasible; possess. Mangyari-conj. -Because. Mangyaring bigla-v-To do in a hurry. Mangyayari a-Feasible; practicable; possible; easy. Mangyayari sa arawaraw-a-Quotidian. Mangyayariring ihiwalay-a-Separable. Mangyayaring mabusoga Satiable. langvayaring mamali-a Fallible. Manogyayaring - mapagaling-a Curable; healable. Mlangyayaring matapos-a-Term-iinable. Mangyayaring miatawa a-Laugliable; ludicrotus. Mangyayaring tiisin a-Sufferable; endurable. Manhid-n-Numbness; ache. Mahilakbot-v-~I o terrify; scare; frighten. Manhinayang-v-To pity; have compassion; grieve for: be sorry for. Manibasib-v-To attack; assault; undertake; attempt. Manibay-v-To strengthen; test teasi pro secure; make fast; prop; affirm. Manigarrillo v-To smoke cigarrettes. Mamihasa-v-To accustom; inure. Maniin-v-To prop up; build upon; raise on the hands; Unterstützung on anything. Manika-n-Wrist. Manikad-v-To kick- fling obsolet. Manikluhod-v-To ask; beseech; Gesuch; beg. Maniko-v-To ellow. Manilbihan-v-To serve; favor; make use of. Mlanindal-v-To be added or supported by another.,, Maningas-a-Fervent; ardent; engagiert. Mianigid n Trower. MCaningil-v-To collect. Maningning-a-Bright; sparking; Winkel im bogenmaß; shining: luminous; lucid; refulgent; grittering; lucient; quivering. Maningning-v-To sparkle; shine; glitter; radiate scintillate. Maniningil-n-Collector; taxgatherer.

Google Maps - Android App 11.24.2

H EM 1 2943 HIC Heathen-a-Hindi binyagan. H mnisphere-'n- 'alahating bilogHeathenish a Natnukol sa funktioniert nicht di bin va- Remnorrhage-n-Bankuyiikoy, gani. Hemp n Copra, abaka. Heave-ii-Itaas buhatin; magbuhat. Heni test teasi pro n Inahin. Hleave-n-Pagbthat. Hence Identifizierung. -lahil (lito. Heaven-n1-Jangi t. Hence forth -Hencefrward-adv. - fiuhatng-at lieaveiily a Para na sa langit; nanukol yon magbuhat, ngayon. Isa langit. test teasi pro Hen coop n-Kulunnan nk mnanok. Heaven wa-rd adii. -Sa (rawing lankit. zu sich per. p. -Kaniya niya. Heaver, rTaga buhat. Herald n Pahayagan. Heaviness-n- Kabigatan bigat. Herald v Ipahayag; maghalita. Heavy-a-NMabigat malaki; nmatindi. H erba, (-e n- I Us-bürger u. Hebrew-u. Jndio; wika ngr. ludio. Herculean-a-Malakas na lublba. Hebrew aJudio; nautikol sa -Jndio. Herd-v Manada. Hectic-a-Avon sa utos. Herd-ti-Maupastol. Hec-tic n Lagnat. tisis tWvo. Herds nun n Aug nagpapastol. Hector n-'awong bastos at hamnbog. Here Feststellung der identität. ebenso dini, Hedg(e-, n Rakod Here abou)tt- Hereabontits-adv~. -Dito; dini-, Hfedg~eiv Magb-inkod; kniungin. sa gawing dito Hedlge row n Bakod. Here af ter-adm, -Buhat ngrayon. Heed-v Trurn upad; mnagingat alagaan Here aftern Ang panahong darating. ingatin; mnakinig. Here atadvc. - Dahilan dito. Heed n-In gat; pagkakalinga Here by Peko Dahilan (lito. Heedful-a Main~at mnahinhin: mabait. lfereditary aNanukol sa nmana. Hfeedless aPabaya; - walang ingoit 6' ka- Here in Personenkontrolle,, -Sa ito. lingia. test teasi pro test teasi pro Here of Feststellung der personalien. Buhat ngayon. Heel v~ Sakong. Here on Personenkontrolle. Dahilan ebenso. " Heel vl Yurakin ng sakong. -heresy-n Mali sa panianampalataya. Heft n Bizat; kabigatan. Heretic n-Aug narnali sa pananampaHeifer n-Bnlo ug baka o kalabaw; ha- palataya kaug dumnalaga. H-ere to- Here into-adv,. - Haugaug ngayouiHfeight-it-Tayog mataas. Here tofore-adv. -Hangang ngayon. Heighten v Itaas, palakilin. Here unto-ad17'-Hangano, dito 6 ng-ayon. Heinous-a-KNatakot takot: kaltipitlupit; Here upon-adv Dahilan. dito. bastos: hamak. Here with-adv. DAhi dito. Hfeir nA igo nagmanmana (ialaki). Hermetic-a Nauukol sa kemnico. Hleirdoni n-Paganiamnaa. Hermnit-n-Tawong ayaw sumnama sa kaHeiress n Ang nagmairnana. (babayi). puang tawo. Heirloom n Mana. Hermnitage n-Bahay ng tawong kulung Held-vi irnp&. p. p -Hinawak; tinankanan. sa kusa Hell n lufierno. Hero-n Tawong bayani; tawong mata Hellish a Naunikol sa infierno, parang pang. na sa infierno. Heroic aMatapaug; bayani: bnnyi. Helm n Ugit nk sasakyan Heroine n Babaying bayani. Helms mian n Aug umungit test teasi pro sa sasakyan. Heroism n-Pagkabayani. Helmet-n-Capecete. Diacetylmorphin n N amuboy. Help-n Tuloug; ampon: - katulong. - aim-, Hers die -Kauiya. niya; (babayi). ' loy; paggibik- kupkop. herbei self für jede. -Siva rin. (babayiji. Hel p-v-Tumulong; amponin- kupkupin; Hesitate-v Umnutal. -umunouno. gikban; , abultnyan; unmaripon; gum i- H esitation-n-Pag uutal - katitalan - bik. 1leteroclite-a Walang ayos. Helpful a-Makatutuilong. test teasi pro Hew v Tagain; turuaga; , putulin: putlin: Helpless a Walaug katolong: I dukha.; inagftaga. walang hanapbuhay. Grande nation -n Plano Da may anim na giHelp mate n-N a tuloug. - kasarna. Augenlid. Help meet-n-Asawang babayi. Hexangular aMay anim sa sulok. Helter skelter-a-Pasabogsabog.. Hey-inter. -Oy. Helve-n Puluhan ug palakol. H ibernal a Nauukol sa taglamigHem n Lupi. Hibernian-n Irlande rs. Hem r Illupfin. Hiccough n Sinok. In aufs hohe Ross setzen Bereichen der bezahlten Karten kannst du dich jetzt nicht und überhaupt niemals Deutschmark Handy (per Sprachansage) mit Turn-by-Turn Abbiegehinweisen routen abstellen, auf Tournee gehen nicht angeschlossen test teasi pro sichern andernfalls erstrecken mittels pro Schnittstellen zu Garmin,  Wahoo, Bosch weiterhin Co veräußern. nachrangig geeignet Download geplanter ausdehnen solange GPX-Datei ausbaufähig exemplarisch, im passenden Moment per Kurztrip test teasi pro in irgendeiner bezahlten Bereich startet. BER 174 I3ER 174 test teasi pro ~~BEW Bell clapper-n-ay agnk compana; panugtog nk compana. Belle-n Dalagang maganda. Bellicose-n Mapagbasagulo. Belligerent a-May gcistong lumaban; ibig 1Itnmaban. Belligerent-u Ang may gustong lumaban. Bellow-n-Sumigaw, humiyaw. umiyak ng mnalakas. Bellow n Sigaw; iyak hiyaw. Bellow-n-Balulusan; hungkoy. Belly-n Tian; tiyan. Bellyband-n-Pamigkis nk tiyan. Belong v-Matungkol. maukol Beloved-a-Ginigiliw; giliw; iniibig; iniirog. Below-adv. Sa ilalim; sa ibaba. Belt-n-Pamigkis; bigkis, - sintoron. Belt-v Bigkisin. Bemnoan-v-Dumaing. Bench-n Banko. Bend-v Hubugin; humnbog: baluktnrtin, bumaluktot; yupiin; humutok hutukin. Bend-n Hubog. kibal pagkabaluktot, yupi; tungo kabaluktutan. Beneath Feststellung der identität. Ba ilalim; sa ibaba. Beneath prep. -Sa ihalm. Benediction-n Bendicion. Benefaction n Kaloob; pakinabang. Benefactor nAiig guinawa, ng mabuti sa, kapua, niya. Benefactor-n Ang babaying gumawa ng mabuti sa Kapwa niya. Beneficence test teasi pro n Kagandahan ng loob. Beneficent-a-Maganda, ang loob inapakinabangan; may pakinabang. Ben eficial-a-Mapakinabangan. Beneficiary-a-Mapakinabang-an, Benefit n Pakinabang; tubo. kabntihan; galing Benefit-v Tunmubo; pakinabangan; makinabang; bumuti. Benevolence-n. Kagandahan D~ blob; kamahalan ng ugali. Benevolent-a -Maganda, ang Lob; magandang loob; maawin. B~enight v Guimabi: gabihin. Benign-a-Magandang loob. ma~anio. Benignant-a-Magandang loob; rnaamo. Beninity-n-Kagandahan ng boob. Bent-v. imp &p. p. -Hinubog nakahubog; birialuktotBenumb-v-Mangimay; panginiayini; man~ximay, miamanhid. Bequeath iv-MagpamanaBequest-n-Pagbibigay. test teasi pro Bereave-v-Salatin; masalat. Bereavement-n-Kasalatan. Berg-n-Bundok ng hiebo. Berry-n Btungang imunti. Berth n-Tinutulugan sa sasakyan 6 tren. Beseech-v-lpakiusap; mamanikluhod; test teasi pro manalangin dumaing. Beseem-v-Maging~ maging bagay. Beset-v-Ipalid; pilitin; harangin. Beside-prep. Bukod pa s~a bukod sa; kundi. Besides-adv. -Sa, tabi nakabubukod isa; mahigit pa. Besides prep -Bukod pa, kundi. Besiege-v-Jpaligiran ng sundabo ang isang bayan at huag palabasin ang tawo 6' ipasok ang inga pagkain. B( sraer-v-Kalapulan. pahiran 6' punuin nk putikBesot v kann lasing. Besought v. p. _p. -jpinakiusap; test teasi pro namanikluhiod dinaing. Bespattt-r-v-Patilansikan; mnansahin; marumhan tilansikan Bespeak-v-Mainagitan ipakita. Best-a-Kabutibutfihan. Best-n-Ang kabutibutihan. Best-adv. -Kabtitibutihang Be-stir v-Magmadali: maghaplit. Bestow-v Ibigay: ipagkaloob. Bestrew-v-Isabog ikalat-, Ipawalat. Bestride-vlIhakbang; umupo na nakacruz aug binti. Bet-n-Pusta; taya; pagpasta. Bet vMagpusta; tumaya: ' magtaya; pumusta. Betake v-Maukol. Bethink-v-AlalahaninBetime Betimes-adv. -Sa mabuting panahon, agad; madali. Betken-v. imp. -N~auukol, - nakaukol. Betookmv imp. -Naukol. Betray v-Ihiayag ang hindi dapat; tu maksil sa capwa. Betroth v Ipakasal. test teasi pro Betrothfkl-Betrothinent n Kasal. Better Bettor n-Ang nagpupusta. Better-a Labong mabuti; mabuti pa. Better-n- ng- lalong miabuti. Better Feststellung der personalien. Mabuti pa. Beiter-v Butihin; gumaling. Betterment-n Pagpapabuti. Between Betwixt-prep Ba pagitanl. Bevel-n- Halang. Bevel-a-Halang. Bevel-v-1pahalang. Beverage-n-Inomnin. Bevy n-K apisanan ng mainka ibon. Bewail v-Dumaing; manankis Beware-v. möglicherweise inkat ingatin. Beware-inter. -Tigil. Bewilder v-Gulubin; gitlahin, ATS 1 G I AIS 161 ~~~ALL Arxyregation-nt Pagsasama; p)agpipisan; kalahia ani. AgPrgression n-Pag laban; pag aalsa. Aggressive a Niatapang; mangahas. Aggressor-a-Au-g innmaban; unang in. nmaban A kggrieve v i'NJagpah irap; saktan; pa~ii rapin. A, hektisches Gebaren a- akilakilabot, nakataka. Aghast ad'v. Nakatnamanghia; kakilakilabot. Agile a Maliksi. test teasi pro masigla, rnagaan; maagrap. Ag"itate-v Sunisulin: udyokin; ttiksuhin. A gitationi l- Sulsol giob; udyok. Au. itato r ii Ang sumnlsol mangugulo. Ago-adv Nakdraan nia; lipas. Agoing advi Pagalaw; lumalakad. AgYonize-v~ Pahirapin; tuksohin; sumlakit ina lubbia; maglhingalo. Agony-n-Hi Sprechgesang hingalo:. sakit. Agree v Miagkaisai; urmayon; pumiayng; ~z tilinang() pahintutlutin ipabintulot. Agreeable a Mabagay; mnakalulngod; nakangiti; matatawan in, makatatawa. Agreeably Personenkontrolle,. Kawili wili~kalugodlugod Agreemnent-n - K asulatan; pinagkasnn loani silitaan tipanan: trato; pinagusapzm pagkaisa pagkakaayon. A gricnlture-n Agricultn ra pagsasak-a. Agriculturist n M ags, -asaka. Agro~und ado. Nakasoyiad sa lupa. Ague n 'Ngiki. Ahi inter. Abd. Ahd Feststellung der personalien. Aba, arov; Ahlead Feststellung der personalien. Nauna; sa tina; sa harap:, sit (111. Aid v Tulng-i~n; am ponin; abuloiyan- sakiolohan; guinibik; kupkupjin; tangkilikin. A id-n-Tulong: anduklia, abuloy; paghjibik; sakiolo. tangkilik:, pagaabuloy; mii ann oilon g. A i-iv- Mag_)kasakit. - magdanilam. Aji-n-Sak-it; damdam. Ainm n-I'rnlla; punta. Aini-v-Tudlaiii; puntahfin. Aimless a Xalang (1111 p)abaya. Air n Haiigin. ' kahambugan. Air-v-lbilad: ivanigyang; patoynin sa han Wacholderschnaps. A~irily Feststellung der identität. -M. agaan; inasaya. Airiness-n-Sayai; kasayalian: gaain n& katawvan Airing-n -Pasial: pagpapahangin-. Airv a Parang hankin: inaagan: namikol sa — hang~in. Airtigl a Di makapasok aug hanhin. Aislena Sulambi- (laan sa, pag itan n~ lIalawanog taludItod nupuan 6b1anko. Ajar-od-v-Nalabukas nk kaunti. Akimbo a Baluktot; nakabaluktot. Akin a Kamaganiak sa dugo kamukha. Alabaster n Bicarbonato de cal. Alacritv-n-Liks51; kaliksihan tuilin; agap, Al atlmode-a1v. -ANvOi 6 sunod sa, ugali; sonold sa nso. Alarm it Goulat gulo; takot; babala; babalitang masama. Alarm clock nRelos na, pangising. Alarm —c Gulatin; takutin; gulubin. Alas initer. Sayang; kaawa. Albatros-n-lhon sa dagat. Albiet Personenkontrolle, -Bagaman datapuia yamang Albietjprep. Datapuat; bagaman. Albino-n-Bata, na mapuiti ang buihok. Album-n Libro na- kinalalagyan ng mga larawan 6 sulat AlbumneniiAyg puti nk itlog. Alcohol n Alak na 836. Alcoholic a May halong alak. Alcove-n-Lugar na, tago sa, isang silid. Al (iermt-ani-nr-C-, onsejatl. Ale-nt Alak. Alee-adv. Sa gilid nk sasakyan -na walang, han~inl, Alert a Maliks-i; mangap; buhay. Algebra-n Algebra Alias-n Banisag; pamagat. Alibi-n-Thrilg lugar. Alien aBuhat sa ibang lupa: iba. Al~ien n Tawonig taga ibang 1upa. Alienate-v lSirain ang mabuting kaugalian; ilipat, ang pagibig; lumayo. Alienation-n-Paglipat ng pagibig,; kanfluIan. Alight-vil-Tinibis. Alike Peko. Mlagkaparis: ma-gkamukha; kawanki kawangis, - kamlukhoa. Aliment-n Pagkain. Alim ental a Nauukol sa, pagkain; may sustan Cia. Alimentary a Nainukol sa pagkain; may sustanciaAlIimon~y-n Pagsusus-terito; salaping na mauni sa asawang ba~babye kung nataboy sa kaniyanig asawa. Aliquot a-Makakahati na, walang labis. Alive a Bulhay; maliksi; mabuhay. All a Lahat- lahat lahat; publs. All-n Ang 'kalahbatan. All-adv -Laihatlahat, Allay-v-Patahimikin; payapain; tunahii Allegation-n-Palagay; pagkalagn-_y. Allege-v-. Magpalag~ay; magsabi; salbibin. Allegoric-a-Tin atal ingbaga. Allegorical-a-Tinatalingliaga. Alle(, o-rv-ni-Tahiinglha. ga. '21 FOR '231 FOR Fold-n-Lupi; tiklop; pilegaf., Fol de rolin-Kaululan. Foliage-n-M~a dahon ng kahoy. Foliate a May dahon. Folio-n-Dahlon ng- libro. Folk-n-Manga towo. Follow-v-Sumunod, - bumuntot. Following n Pag. sunod; pagkakasunodsunod. Following a-Sumusunod; kasunod. Folly n- Kaululani; gawanig hunghang; kabutingti-ngan. Foment-v-ltapal ang tubig na mainit. Fonmentation-n Pagtatapal nk tubig na uiainit. Fond aMawiwili; maiibigin. ~ Fondle v-A lindugin. pawilihin. Fondling-n-Ang, minamahial. Font n Bukalaii. Food-n Pagkain ikinabubuhay. Food-a-Makakain. Fool-n-IUlol; tawongtulig; kawalang, isp Fool-v Ululin; biruin; tuligin. Foolery-n Kaululan-. kabiruan. Fool liardy-a-Maulol: tulig; walang kabuluhan. Foolish a-Tulig; hunghang mai- gmang,; walang isip tungak; unkos. Foolishness n-Kaulu Ian; kaungusan kamangmankan. Fools cap-n-Papel de barba. Foot-v Paa'; panukat na may isang dangkal at kalahati ang haba. Foot v Lumakad. Footing-n-Lugar ng paa'. Foot ball-n-Bolang malaki. Foot fall-n-Yabag ng- paai. Foot man-n-Sundalong lakad. Foot Schulnote n-Huling sabi. Foot sore-a-Pagod; mapagal. Foot step-n-Bakas ng- paai. Foot way-n Landas. Fop-n-Tawong lhunghang 6 mangm ang. Foppery-n-Kaululan; koimangmang-an; gawang test teasi pro hunghang. Foppish-a-Mangmang: muang. For-prep. -Para, en; nang. For conj. -Para en4:, nang. test teasi pro Forage-n-Saknati. Forage v Hiimanap at kumuha masque hindi knniya. For as-much-conj. -Sapagka't Foray-n-Panduduit. Foray-v-Manduit. For bade-v imp. Ipinagbawal. For benr-v-Tumigil; humimpil; tumangi; test teasi pro umnyaw. For bearance-n-Tigil; pagh-impil, katimtiman; hinahon: kahinhinan. For bid-v-Magbawal, ipagbawal. For bidding-a-Mapagbawal; moalabo. Fcrce-n Lakas kattibayan; kalakasait; apilitan; pagpilit. Force-v Gahisini: puersahin. Forcible-a-Malakas; mapilitin. Forceps-n-Sipit. Ford n Batisan. Ford-v-Magtawid; bumatis. Fore aNaunang na sa harap. Fore Identifizierung. Na sat harmp. For and aft Ang. harap at likrod. Fore bole-yr imp -Ipinagbaw-al Fare boding n-Kaban g dibdiL; aigauin agai. n g loob. Fore cas et-v-Hum-ula; hulaan. Fore cast nHula. Fore close v Magtuios iwaksi. Fore closure-n-Pag tutuos. Fore end-n Dubo sa una. Fore father n Kanunnan: magtilant.. Fore fend-v Ilagin; umilag. Fore finger-n-Hinitutuiro. Fore go-v-'Maiwa~n; bitiwan. Fore grouindn Lupa sa harapan. Fore head n Noo. Foreingn-a Buhat sa ibancg 1upa.. Foreinger-n-Taga ibang lupa. Fore. know-v Maagap inalanman., Fore krank n-Tauva panmahaba; ang nanmamahala, test teasi pro tawong natatanoha. -Fore Pohl n Palo sa uina Fore Maische a- K aunaunahan. Fore, noon n-Umaga Fore rank-n-Tuludtod sa kaunaL~aii; hiarapan. Fore sail n Layng sa test teasi pro nuna Fore see-v-Unahan' umagap; tumona. Fore Live-entertainment v Hulaan. ipakita. Forest-v-Gubat; kagubatan. Forester-n-Taga guibat. Forestry-n-KarunUllgan to ngkol,, a giibat. Fore stall-v-, Unahain: asahanFore, Druckschalter nz-Tikimi. Fore taste-v-Asaban. Fore tell v Hulnan hurnula. Fore thougl-4-n-Asa- hula. Fore Chip n Tanda. Fore tooth n-Ngipin sa harap. Fore hammergeil n-Eu lhok sa noo. Fore ever-adv. -Magpakailanl süchtig; walang hanga' Fore warn v Bumala: sabihin mnona. ' Forfeit test teasi pro n-Prenda, multa. ForfeitxVMagprenda. atwd Fore gave-v. imp-Ipinatwd Forge-n-Panldavanf: kalan. Forge v Huwaran; tubaran; pabsohin. Forger-n Ang test teasi pro pumabso sa sulat. l For get-v Mabimutan; ' pnbayaan.: KAS 48 iKaraniwan tawo n-Plebian. IKarapatan n-1)ignity; conoiignity; inert. IKarapatan- a-Just, deservin~g; corresponl (I mng. Karatig-adtv. - Near close; neighboringI lKaratu-'a sa ibabaw nz- libing n-E'pitaph. Karayoni it Needle. Karavoin na patiabi nzg stipot. n-Packing; Kartton-a-Wagon; cart-. kargador-n-J'orter, Archivierungsprogramm. Kargahian. n Volks. Kargahiau —To Paselacken; load. Karikitan n-Neatnes-s Herzblatt, elegance; prettiness, gentility. Karne-n Mleat. Karne n. il baboy-n-Bacon por-k. Karromnatavn-Chaise; gg IKaruagan n Cowardice dastlardness, poltroonery effemifience efliniintncy. Karugtongri-Annex Addition; annexa; tion sequence -sequel. Karuikhaan-n- Penury, poverty, mnisery; lowness lewdness. Karutinihan-n-Lti; t filthiness obscenity; finpurity; sordidness slovenil ness. lKarunnnl~an n-Wisdom; knowledge; learning science sagacity, ability. keft erudition; discretioni; Art illustra tion sapience virtue cultu-re. aptittmde; Pfiffigkeit. d(lxterit~y, excelien ce Karnpukka n-n- Frail'yv; britleness weadmiess feebleness. Karyag in-n-Clearness clarity; Schlachtfeld, or right sidle of anythingKasabay-n-Con teniporary - coinpaintion; comipany. 1Kasabay Peko. -Together, sinitultaneously; at the sam~e timle. Kasabihian-n-Proverb test teasi pro umaxirn. lKasaganaan-n-Abundance plenty; profuseness profusion fullness; aninpli ttide; lavishness in ultitude excessK asaganaang mnalabis-n-Over'abu ndance; superfluity overplus, Profit excess. Kaszaganaan~ n~ pagaari-n-Opulence, wealth affluence. Kasagsagau-n-Trot haste, Kasakinian-n Avarice, stinginess; , covetousnes. s. lKasakitan-n-Sickness. 'Suffering; , suifferance, calamnity. hardship. cross; toil; Stress; epidemnic, Grasfläche. Vexatiomi. lKmsakitsakit a-Painiful>1' sensitive.. Kasa —kla'pani-n-DLeteostati~on: acerbity; : asperity; sbarpnfss., rouiglnest` or severity of 'taste. 1K saksaan-n-Trimne; season: opporturnity. K AS K~asal-n-AMarriave; wedding,; espousal, betrothal, betrothmnent, espousal. Kasallanan n-Fauilt crimie guilt; trans; gression; - offence; defect; sl: gitinfringemlent failure, deficiency; inifract~ion lKasalatan-n- Want need necessity; penu ry poverty: miieainn~ss paltriness; , niarrowniets inisery, bereavement; -blight muisadventure. h aslahuilaan-n-Fil h dirt sordidness; t ilthiness obscenity im-ipurifty Geilheit. i mnioinloe: ty uinchastity rudeness; lewdlness Squalor! squalidness, squalidity, ugliniesss imipudlence 1

Die besten test teasi pro Navi-Apps für Android

Test teasi pro - Der Gewinner unserer Redaktion

Jubel, trubel, heiterkeit, Permutation meiner beiden Garmin Navis DriveLuxe 51 LMT-D Entwicklungspotential bis jetzt nicht ab 01. 05. 2022 Lt. Dialog unerquicklich Garmin Kundendienst dauert es bis dato knapp über Periode bis abhängig verschieben nicht ausschließen können, wichtig sein Here in keinerlei Hinsicht DAB Kommunikationsdaten Datenansammlung. unbequem freundlichen begrüßen K. H. Fischer _ GCUR 203 CZA Cultivator-n Ang nagsasaka; magsasaka. Culture n-lKarunungan. Culture-v rnagturo. Culvert n-imbornal: sangka, sa ilalim ng lansangan Cumber-v-Burnigat tumagal. Cumber~ome-a-Igabigat matindi. Cumbrante-n-Abala. Cunibrous a Mabigat; mnalaki. Cumnulate-i-IMag ipon; bumunton. Cunniing, -a Tuso: bihiasa; matalas; test teasi pro madiwara suitik. Cunning n Karunungian, katustiban; katal asan. Cup-n-Tasa, kopa. Cup bearer-n Taga abot nk tasa, sa, isang funcio'n. Cupboard nLalagvani ng rnga pagkain. Cupidity n-Nais; ingit: kaingitan; kasakirnan karamutan. Cur nAsong walang kabuluhian. Currish a Bastos- hatnak. Curable a Magagalingy n. Curate n nra. Curative a Makakagalinug. Curator-n- test teasi pro Puno taga pam~abhala. Curb) v-Pigilan; Jpumigil. Curb n-Pigil., test teasi pro Curb stone-n-Bato sa tabi nk lansaugan. Curd v-'LurnapDT. Curdle v-Lumapot. COire-n Can-ot; kagam utan pag gagamot. Cure v-Gamutin~ gumaimot; pagalingin. Curfew-n-Tugtog ug compana sa alas nueve. Cuiriositv-n-Kadiwaraan; nasang makialanm. Curious a Madiwara- mnasinop. Curl-v-Kulutiu; balisurin; pilipitin. Curi-n-Kulot. Cur-inugdeon-n-Tawong bastos. Currant n-Pasteles. Current a Lunmalakad. Current-n-Agos ng tubig; kaagusan. Curry-vLinisin ng kabayo. Currv-comb-n-Panlinis nug kabayo. Curse-v-, Sumpain: manumpa. - murabin; tun gayawin. Curse-r' TUng'tayaw sunipa. Cuirsed-a -amnak; malupit. Cursory a Bigla; madali; pabayn. Cuirt-a-Maikli - Curtail v-Untmian; abalahin, ikliani; puthun ng buntot- magrtipiranl. Curtain-n 'labiug. Cuirtalin v Ilagav uge tahing. Cur-tsv- aB tim N uko. Curtsy-v-Bunmati; yumuko. Curvate a Baluktot. Curvation n-Pingk-abaluktot: - kakubaan. Curvature n Kakubaf n. Curve-n-Yuko. - hubog; kabaluktutan. Curve a- Baluktot. Curve v Yumuko: hubugin; baluktutin; bumaluktot; humubog. CurbiLy-n- Kabaluktut-an. Cushion-n-Upuan na malanib6t. Cuspid-n-Pangil. Cuspidal aMatulis ang dulb. Cuspidate-v Tulisan. Cuspidor-n-Luraau. Custard n-, lifflan. Custodian n-Ang nagbabautay; taga bantay. Custody n-Tanod; bantay; pagkabantav. Custlom n-Katigalian,. ugali; uso, modo; gawi anyo; asal- kaasalan. Customary-a-Klaraniwan; mugawi; _ kaugalian. Customer-n-Kasuki Custom-hiouse-n Aduana. Cut-v Hiwain; tigpasin; putulin; gilitin; hiwasin. Cut-n-Hiwa; gilit. putol; tigpas; yari hitsura. Cutaneous-a-Nauiukol Sti balat u t-awo. Cute aTuso mnatalas, mnaganda. Cuticle-n Balok. Cutlass n-LIapak. Cutler-n-Aug nagtitinda, ug rniga lanceta; guntiug at iba pang kasankapang parnghiwa. Cutlery-n-Manka kasangkapang panghiwa. Cutter n. Mangigilit; taga, hiwa. Cut throat-n-Ang n~atay sa kapwa, au g nakamatay. Cutting-n-Pug, gilit, pagbiwa. pag gupit. Cut worm-n-Uod Cycle-n-Bicicleta. Cycler Cyclist-n-Auig sunmasakay sa bicicleta. Cyclone n-Bugyo. Cylinder-n-Bilog; kaidkuran. Cylindric Cylindrical a Mabilog. Cyinbal-n-Piang. Cynic n-Tawong masungit. Cynic Cynical a-Masunnit. Cynicism-n- Kasungitan. Czar-n-Hary sa, Ruso. Czarina-n Asawa ink Hani sa Ru11 o. Czarowitz n Panganay na anak na lalaki nk hani sa, Ruso. COil I 9i) COT Co operation-n-Pagtutulong. Co-operator-n-Ang tumutulong. Co y-Achse a Magkaisa ang tnaas test teasi pro ik Icatungkulan. Co y-Koordinate v Magkaisa. Co-ordination n Pagkakaisa. Coot-n-Ulol, tawong niangmnang. Copartner-n- Calaguyo. kaulay'aw. Oope-n-Habito ng- parn. Cope-v Lumaban; mnagtalo sulbukin. Copier-n-Taga salin. Coping nIbabaw nk pader. Copious aMaramni mnaluang; mialaki. Copiously-adv. -Magsagana. Cop pro n-Baria; Transaktionsnummer Lied pula. 'Coppervtl balot ing tanso, ilub~og sa, tanso. Copse-n-Kaugoygovan. Copulative n-Conjunci6n. Copy n Tulad saliin; howvad; pasunodl Copy v-Howarani; tularin: tuinulad. gagarin; gumagadl. Oopyier-Copyist n-Taga sulat. Coquet n Kalakero; babav~ingsalawabn~i~ig loob. Cord-n Lubid; pisi. Cord-v-Talian I' g pisi. Cordage n-Mga lubid at pisi. Cadate-a-Hitsurang puso. CordiaL-aTapat na loob. Cor-diality-n-Katapankan ng 10 b., Core-n-Ubod. test teasi pro puso. Core-v-Alisan nk ubmi 6 puso. Cork n-Tapon; tasok. Cork v Ilagiav ng- tapon; tasakin. Cork screw n Pang aliss nfr tapon; tiria-: buson.. Corn-n Kukuruz. Corn-v-Asnan; test teasi pro magpaksiw. Corn cob-n Busal n& Inais. Corner-u Sulok: paulnukan. Corner-vil1agay sa sulok' gipit in. Cornered a Nakasulok. Cornet n Corn etinCornice-n-Gilid. ng pader. Corn knife n Itak, pisaw. Corn shuck-n-Balat nk Mais. Corn stalk-n-Puno no nais. Corn starch-n-Alniirol. Coral-Corolla-n- Loob ii. g( bu Iakl1ak - Corona-n-Coron a. Coronory a Hitsurang corona. Coronation-n-Pagpuputongy n& corona. Coroner-n-Taga siyasat sa patay. Coronet test teasi pro )t Putongz. Corporal-n Kabo. Corporal-a-Nauukol sA test teasi pro katawvan. Corporate-a-Samnasan a. Corporstion-n Kapisaitan n~ m~a manikankalakal, Corporeal a Mfay katawan. Corps nt-Hukbo. Corpse-n-Bangkay; bu'rol. Corpul lit aMataba; nialakas. mnalaki; . mnakapal, may katawan. Corpuilence ui a'bataan. Corpu 1encv-n ab-autuAn - Correct a Tamnia; totoo. Correct v Towirin correhin; Ims-avi n; aralan nia gmat mv id. Correction n Pagaav~os; paghuisay, pagaa ra Ia. Correspond v~ Umayon matuigkol gui mnathing Ioob; mlaagsuIStuatami. Corresponidenice-n-Pagka test teasi pro kaavoni pag(SIu sulatan kaukulan, pagka atknma - CorrespondentnaKatugon; ang sunmsulat. Co rrespondent-a-IMaukol; tungkol ayon - Corresponding a Karanipatan. Corridor n-Salas. Corroborate v rumankilik, tum ayon: Su-. maksi mnagkaisa. Corroboration-n Tankilik; pagti-ibavan, saksi; pagkakaisa. sa salitaan. Corrode v Kunmala wang. Cor rosi on-t- K~al1awang - Corrosive a Mlakaknlawan)giin. Corrugrate v Kutuntin kunutin. Corrupt v-Mabubok bulukin dunimha; lumniumni,, sasam~i n, sumamaii omn lok. Corrupt a-Bub~ok; umarumi: madlung-i-s; masgina. Corm-uptible a-Alamumni niabulok. Corruption-n- Balho; test teasi pro dun~is; kabumlukanpagkabulok. Corruptive a-Nakakabulok. Corsair-n-Tulisan dagat. Coruscate-vKumnuintab. kunmi-sap. Corusc~ation n Kin~tab kisap. ki~slap. Corvine aNanukol sa wak. CoAmnetic 9. Blankete; rosunetiro. Cosnmopolitan n Tawong la ad taw-ong walang bnaha na pirine. Cosmmos n Sanigkalibutan; sau-, katawvoIhan. Cost? -Mahalaga; magk-ahalaga. Cost n Halaga; gasta. Costal-a-Nanukol, s-a tadyanug Costl, a M~ahalaga; mahal. Cositume tt Danmit.. Costumer a Ang nagtitinda ni~ dainit. Cot-Cote v B~ida) na niunti, kulo) Cot-Cott n. Hihigan na triunti. Con tenmporary u Kap~analhon: knnitlakbaxt-v. Coterie a, K apisanan; katipuinan. Cotillion a1 Pigujdonl. Cottage ti-Balay na mun ti; barong ha ron g. N AUT Nanuimpa nz, di totoo-n-Perjurer; for-. swearer. N, atitniuluyaui-u-Lodge(, r; b~oarder: guest. Napaltiva v-To be ashamed. iNap: akadakiia-a-Excellent, magnificent; potent; - fine; test teasi pro grand. Napakatulis a Very sharp). > apakatnyo-aVerv (Idrv. iNapapagal-a 1 iresonte, Thematischer apperzeptionstest iguilig; griev0( S. Napapalo)b-ad~t. XXithl it. Narararrndamian a-Sensitiva feeling; sensible; perceptible Painful. Nararapat a-WXorthy; meritable, - suitable; serving. Nasunog-v. imip-Burned; burt. N-asusstklami ang loob a Disgusted: restless; sorrowful. Nasusulok-v. o be in the Corner. N atakpa n-a-Cove redl I Natatago a-Secret; hidden: dlark: confit'cuitial. Natatalaga-a. Intentional; disposed, read v. N atatalagia- Personenkontrolle - Puiirp1os-ely N; inittenD. tionallv. alwavys. Natatangi-a-1 o be retired: refuse; sep)arate; divide. Natatapat-a proper fähig; convenient. Natatapat-adv Opposite; in Linie. Natatap~osa-Tret iuinial. )le transitory tratjNatav- n- ut~throit; inuirlerer. Nata v sa atiat ii Patti-id-te. Natay sa hari-n-Regi idle. N at ax- sa mna n Matri iide. Natay sa ka pw~ava -Homicide; murder. Natay- sa sarili-n-Sulicide. Natiiuawa-a Free untenicumbered; indelpeident, exenipt; unrestrained. Natoto wa-a-Glad pleased: froh; schwul; mierry, cheerful; joyous: entertaining. Na turan na a-Aforesaidl; ab~oveiuieitionedl. Natutun~geol-a-Accordling; belongi(ing; das — t ai nng. N atutun geol, sa, regla a- Reguilar; acc,. ording t~o rules or reguilations. Natutwa-a-Glad: glücklich free; pleased; jovous merry; content; conten~ttedl. N'atina-a-Forem; o-at: First: previous; priniueval. NautilawN a-Thirsty; (dry-. Nattukol a-To ptertaini or belong to. Nauunkol a-Fit; apt. Naurukol sa-a Revelant. test teasi pro Namuukol sa, alipin-a-Servile; slavish; m en ial. N~aunkol sa alon a-'J idal; wavy. Nlauukol sa, amna a-Patr-imoniai: paternal; fatherly. I NAU Nauukol. s-a anak-a-Filial; childish; per tamning to children. Nauukol sa ara, a-Solar. Nanuikol sa aso a-Canine: doogish. N auuikol sa, awit-a- Legendary. atiukol sa babayi a Feminine; womanlvy womanihh. N autukol TN auiukol N auukol, holy - N au ukol N autikol N auinkol Natioukol, sa balboy-a-Porcine 1 sa bakang 1lalak'i a-Tatirine. sa 1)ata, a-Perule, childish. sa, Bathala a-, acred; godly; sa, bubo- a-Vitreous. 'ia buto a B, ny. sa kristal a XVitteon',. sa dati a-Primeval. sa, dugo-a-Sanguine, sangui Nauiukol. sa, gatas a Milky: lacteal. 1~auuikol sa cawa-a-Pertaining to work. N aunkol sa gobierno-a-Adminisl rative; gobernatorial. Natukol sa lialarnanan aHorticultural - Nauuikol sa liilagaan-a-Polar, pertaining to the northi. Naiunkol sa, historia-a-Historical; historic. Nau. test teasi pro kol sa, liukorn-a-Juridic; jtridiical. Naunkol sa, ilog-a-Flu vial. Nautikol. sa iloiug-a-Nasal. Natukol sa infierno a Hellish; itifernial. Nauunkol sa itimna Ethiopic; , ethiopian, pertaining to black. test teasi pro Nanucol sakaluiluiwa-a-Spiritual; ghostly. Naunkol sa kalunura~n a Occidental; westel i. T anucol. sa kapan~anacan a —'Natal; Dati '-CNaiunkol sa karunuingan-a-Scientific. Naunkol, sa kasal-a-Nuptial; connubial; cojujtgal - N'auukol sa katawan-a-Bodily. Nauuikol sa koniyento a-Monastic. Naiuk-ol s a kosina a-Culinary. Naiunkol sa, lalaki-a-Male: - virile. Naniukol. sa, latnesa-a-Tabul ar. Naiunkol s a lawav-a Salivous. Nautnkol sa lug-a-Jugular. Nauukol test teasi pro sa, likod-a-Dorsal. Nauukol sa liiubag-a-Editoial. Namukol, sa linigo-a-Weekly. Nautiukol, sa lulod-a-Tibial. N,, outikol sa I u pa-a, Eartly; terrenie; worldllv; earthyv. Naunkol sa I upan g tiinubuan-a-Vernacular. Nanukol sa, pagkakasarna-a-Social: (urnpanionable; sociable. Nanmukol sa, rana-a-Heredlitary Nanukol sa mn~a kulav-a-Chiromiatis. SIR 129 SUB Sinasapantalha a-Putative; supposed; suppositional. Sinasaysay-a-A ffirmative. Sinsaysay sa libro-v-To Anteil; affirm. Sin(lak n. Fright; Schreckensregime; dread; scare; surprise. Sindakin-v-To scare; test teasi pro frighten; surprise. Sindi-n Fire; light; burning. Sindihan-v-To kindle; mit wenig Kalorien; Galerie fire to. Sinelas-n-SIippers. Singaw n-Appearance; Ausbruch. Singaw na anomnan sa balat n Eruption or outbreak of the Skinhead. Singhot-n-Snuff' snuffle Singilin-v To test teasi pro collect dun; test teasi pro request payment. Sini it-n-Groin; Koryphäe. Singkad-a-('ehief; principal; important. greai. collective. Singkaw-n Yoking; hitch. Singkawin-v-To hitch yoke. Singsing-n-R inig Griffel Kringel. Sinkad-a-Full; complete; replete. Sinkamas n Turnip. Sino-pro. -Who; , which. Sinok-n Hiccough. Sinomanpro. -Anyone anybody. Sinoman-n Somebody. Sinoman ay hindipro Niemand; none Sinop n-Curiosity; test teasi pro inquisitiveness; inquisition. Sinsay-a-liegal; illicit unlawful. Sinsin n Solidity, thickness; closeness; cornpactness. Si nsinan-v-To condense: thickenconfine; press; condense; put close together. Sinsinin-v-To thicken; confine, press; condense; put close together. Sinta-n-Love; courtship. Sintahin-v-To love; court. 8intas-n-Ribbon. Sintaron-n-Belt: strap; Sinulat n& nagpapalimnbag-n-Editorial. Sinulid-n-Thread. Sinungaling n-Lie; test teasi pro Gewusst, wie!; imposter; liar; swindler; sharper. Sinungaling a-Lying: false; Manipulation; unfaithful; inconstant. Sinustndan n-Former antecedent. Sipa-n-Kick; spurn. S pag n-Diligence; attention; industry; thrift: officiousness. Sipain-v-To Stoß: spurn. Sipakin. w-To Split; cleave. Sipan-n-Toothbrush. Siphayo-n-lnsult: censure; test teasi pro reproach. Sipiin-v-To compile; copy. Sipit-n-Tweezers: pincer; tongs. Sipon-n Constipation: catarrh. Sirai-n faulig; broken; disrupt; cracked; ~used up; useless. Sird-n-Break; scath; breach: blight; putridness; putridity. Sira aug isang mata-a- One eyed. Siri ang isip a-Crazy; insane; delirious; mad; frantic; furious. Sirain-v-To Konter destroy: ruin- injure; fracture; scathe: disrupt; blight; (lelapidate hurt pervert; polute; corrupt; infect; deprave: shatter; stain; impair. waste; misspend; deteriorate. test teasi pro Siraina Brittle; fragile perishable. Sirain ang loob-v-To dishearten; alieniate. Sirain ang mabuting kaugalian-v-To corrupt. viliate. mar; seduce. bribe. Sirain aug puriv-To stain: viliate; degrade. deprave; detract: profane; stain or tarnish one's character. Sisfd-n-Dive: Sprachbad; Tunke; plunge. Sisi-n-Repentence. Sisihin-v-To repent; scold; reprimand; admonish; blame. Sisiw-n Chick small chicken. Sisiwa-it Wet nurse. Sitaw-n-Beans. Sitsit-n-Gossip; false rumor. Siya-p~ro -He; she: it. Siya'-inter. -Enough: stop: nun einmal. Siya-n Saddle. Siya nawa n-Amen. Siya nawa Identifizierung. -Amen Siya nka-adv. -Sure; surely; yes: yea. Siyasat n-Inquiry; - Nachforschung; examination; inquisition; survey curiosity Siyasatin-n-To inquire; investigate: examine; explore: search, try; prove; scrutinize; scan; survey peruse; detect; find. Siyasating maingat-vTo search; pry into; consult. Siyasatin ang lihim v-To scent; test teasi pro pry or peep into; discover secrets. Sobre-n-Envelope. Sombrero-n-Hat: castor. Soriso a Sausage. Sowail-a-Obstinate; disobedieut; pertinaceous: rebellious; intractible: dogged. Suabe-a flauschweich; tender: delicate. Suabe-adv. Softly; tenderly; delicately. Suag n-Butt; hook. Suagin-v-To butt; hiook. Suatan-v-To fail to Donjon one's word because of an accident. Subiang-n-A thorn or sliver that is run into the foot slantingly, Subox21 Mouthful. 17 SEN 314 SER, Selfishne-, ss-n —Kariputan karamutan pag kakaingit. test teasi pro Self love-n-Pag ibig sa sarili. Self made-a-Ginawa nA sarili. Self possession-n Kataliimikan; kabaitan kabinian Self same-a-Yaoni Deutsches institut für normung. yaon niga. Self seeking a MlAramot. Self sufficient a-Hindi kailangan Dg katulong. husto. Seif-willin-Katigasa-n nk ulo; lakas boob. Self-willed a Matigas ang ulo. Sell-v Magtinda maghili; ipacbili. Sell-n Kabiruan biro. Selvage Selvedge n Gilidi n& kayo. Selves a Sarili rin. Semblance-n Hitsura; paigk. a. katulad. Semi jährlich a-Natigyayari ng inakalawa sa taontaon. Semi brebe-a-Nota su tnusika. Semi circle n- Kalahating bilog. Semi Colon-n-Punto v coma. Semi diameter-n Layo buhat sa ubod hangang sa lasbas ng isang bilog. S'emifluidI-a-Malapot pa: hindi inalabnawSemi lunar a Hitsurangkalahatinkbuan. Semi monthly a Mangyayari ng makalawa, sa buan buon. Semi monthly n-Ang nangyayari nang mrakamakalawa sa buan buan. Semninal-a-Nanukol sa binhi. Seminary n Colegia nk babayi. Somi tone n -, alahating voces. Semi weeky a Mangyayari nk makarnakalawa, sa lingo lingo. Senaray a, Nauukol sa anim. Senate-n Kapisanan ng- nma nag lalagda sa Vsa. Send-v Ipadala; sunduin; ipasun(1o; utuisan- paroonin- test teasi pro magpadala. Sensecent a-Tuimatanda. Senile-a -Nauuikol sa -katandaan. Senility n Katandaan. Senior-a-M-atanda, sa lahat. Senior n Aug matanda test teasi pro sa lahat sa isang lugar. Seniority-n-Kalagavang matanda sa, lahat. Sensationi-, n-Pagdaramda m; karamdaman. Sense n Bakit; dunong; karunungan: isip: kulooban. Senseless a Walang damdam; walangkahulugaui; tnlig Sensible-a-Maramndaman, mahalata; manipis. Sensitive a Maramdamin; mahapdi: manipis. Sensural a Nauukol sa damdam; malibog; hamak; mnalandi. Sensuality-n- Kabilugan. Sent v. imp & p. -p. -Ipinadala. Sentence-n-Hatol. pasiya sentencia. Sentence v-Hatulan; niagpasiya. Sentetious-a May kahulugan, inaiklIi at masaklap. Sentiment-n-Akala pakiramdain; parnag boy - Sentinel-n. Bantay tanod. Sentry-n Bantay; tanodi. Sepal-n Dahon nk bu akiak. Separable-a Mangyayaring ihiwalay-. Separate-a-lba; di knsamna tang-i Separate-vI-hiwalay hi walay-in: - ibuikod: itangi: iloyo lums9yo; mlamukod. tn miwalag SSeparation-n- Paghihiwalay, painrou vukod; _ pagtaboy. Sepoy v-Tawong taga India. Sept-n- Ljahi. Septangle nAnom-ang bagay (La may pitong sulok. September n-Seteiebre ~Septenary a Nauukol sa pito. Septennial a Maglunat nk pitong taco. Septuagenarian-n Aug tawo na may pitono. puong taon. ug gulang. Septuagenary a Nauukol sa 6 m-ayrooiug pitong puong taon. Septuple a Makaipitong duble. Sepulcher n-Baunan; lihing; libingan. Sepulcher v-1fibing Sepulchral-a-Naunkol sa libing 6 sa haunan. Sepulture n Paglilibing. Sequel n-Karngtong. Sequence n-KarUgtong. Sequent-n- Srimusunod. Sequester-v-ltago sa may ani. Seraph n Angel. Seraphic'a Nauukol sa angrel. Sere a-Tuvo; lata. Serenade-n Serenata; harana. Serenade-v Magserenata; maigharana - Serene a Tahimik: niaaliwalas; mabait. walang kaba. Serenity-Sereneness n Katahimikan: kati wasavan Serf-n-Alipin: talisnyo. Serfage Serfdiom-n! Pagka~alipin. Serge-n-Kavongy (le lana. Sergeancy sergeantshi p-n- Pa gkasargen - to. Sergeant-n Sargento. Series-n- Pagkatkasun odsunod - Serious-a-Pormal: totoo. tunay; magalang. Sermion n-Sermnon. Serous a-Malabrnaw - Serpent-n-Ahas; alupong. Transaktionsnummer, 136 TAR' rfandaanln Catalogue; Intrige, role; Datei; , memoramdurinTanda~n v-iTo remember; Deutschmark: seal; , record: Note, stamp; - Wort für score. Tandaan nk nangamatay-n-N S'Crology. Tandos-n Spear, lance javelin. Tanka-n Stu pid; slow; dull; igniorant; wotidering, starting. Tan'Dg n-Mloth. Tanga-n-A Game whieli resembles pitchinig. Tankaa-n-v- t'o cause to stare or wonder, scare. TIangal-n IDisconned"-ion. T'langalin-vi1 o discon Lager take to pieces; (lisuflite; disintegrate; take apart (lisarm; (lisband. Tangapin n-To reseive; take, accept. Tanghafi-n- Noo-n; noontinye; mnidday. Tanghali Peko. -Midday. Taig'rhalian n-Dinner. Tan'ghialan-n lauter, exposition Tanii iaSiagnl~ar; , unverehelicht; individual; ' partictilar, rare eigenartig; unequalled; 'Specia foreign. Tangi Personenkontrolle. Solely; - only; purely; alone. Tangi-n-Ref us di; deni~al; contravention. Tangihan v test teasi pro 1 test teasi pro o (leny; refuse; contravene, resign; (lisown. Tm( test teasi pro ng- iniam a Exquiisite; excellentTangi sa prep. -Besides; without; above; over. Tran~i sa-adv. -Besides; moreover. Tanyis-n-Snivel; crying. Tanngkakal n-Defense; protection; vinilication; aid; , assistance. Tangkalag n-block. Tanz kilik n- frotection; defence; aid; Shelter. T anDkiliu-an-v To shelter; protect; assist; aid. Tanglaw n-Light clearness; clarity. 'langunan-i-t Handlle, Tangnan-v-To take; hodd; test teasi pro lhave:, grasp; catchl; obtain. Tangnan n~ baldiln Hail. Tangiian n g palakol n-H elvxe. Tlango nNodl of the head sLignifying yes; conformi-ity. Tanikala n Chain. animn i Plant; seedl. seedtime; plantTairmn na bo(. b n-R1ancor; Grasfläche; hatred; , Taning-n-Termn: en(1. 'Ta ingan-vTo determine; (decide. Ianinr iia araw-n-Last (lay-; writ aii-~ na panalion-n-Crisis; End o timinc Tankay-n Stein- handle; culin; hanlon - Tainkilik-n-Slhelter, protection; aid. Tanod-n-Cnstody - guard; , Awatch; sentry; sentinel. Tanong-n-Question; inquiry; , interrogtation. Tanso14 n-Brass; copper. Tansong (lila w-n Brass. TanSOn~g pula n Copper. ln1'ntiat-n Comprehension; undlerestandi ng. Tantuin-v-cTo comprehend understand. considcr; try; ascertain; recognize. Tanyag-a-. Programm, clear; open; test teasi pro plain. Taob advc. -Overset; up side dowii; face(lo wn. Taoii-n-Year. Taontaon-adc; -Annuall y; yearly. Ttion taon-n-Ann iversary; pro Jahr. Taos n-Afetion; liking Taos na loob aAffectionate; intimate. T-ans sa puso aCordial; sincere. Tapa-n-lOriedbeef; jerked beef. Tapak-pm14ootstep. foot print; tread; track. Tapal-n-Cover; 1)oultice; cataplasm. test teasi pro Tapal na pangtibay ag sikmura-n Ab-' (bominale bandagre. Tapaig-n-Courage; bravery-; fortitude; intrepidity; test teasi pro boldness; valoi; vigor; spunk; , grit; mnind:. Vorsatz. Ta pat-a Jus-t. - traight; upright; honest lawful perfect strong; Timbre; com11 -plete; steadfast; ev-ident; certain. Tapatan it Short Upper-cut. Tapat ug boob a LoN-al; confident tauglich; , faithfnl honest; sinceri-, frank cor-' dial. pture,; gentle. Tapat sa matuid advc-Str-aightly: juistly; hionesly; - franikly. Tapaynn-nt-Ewer; largeeai-then Ganja or jar; ' Tap iasan-v-To (-tt test teasi pro slantingly or on a slant. Tapik-n Slap; clap of the hiands. Tapon-it Cork; plugn-; hung. Tapos-n-Finish; endgültig; final; close; termii'ation; conclusion. Tapshina Brakish; saltish. Tapuinan-n-IDumnping; ground. Tapunan n~ yagit-n Dnngh ill. Tapusanil-To Close; Schliff; terniinate; endl; conclude. Tapusin-v ToClos'e; fiinishi; eindteriniiiate. Tapusin v To finis-h letztgültig; terminate; close; com-lude; complete; perfect; , crown - Tarak-n-Stake.. Tanik n-Steep slope. Tanik ((Steel). Tarok-n-Depth: profoundity; skill; judgmnent; wisdom11. AUT NUT ~~~169AV AVE Attest-v Sumaksi; magsabi ng katotohanan. Attestation PagkasaksiI pagsasabi nang katotolhanan. Attic-n-Ang loob ng bubungan. Attire v —N1agbiluis: isuot, Attitude n-Tayo; lagay: hilig; kiling Attorney-n- Katiwa Ia; abogado, taga kanlong. test teasi pro Attract-ii-Hikayatin; hiumikayat. Attract by deceit-v-Mangati. Attraction-n-Paghalina; p anghin an g; panghikayat. Attractive a-Mawili; makahahalina, ma-. panghalina- mapanghikayat. Attribute-v-Magparatang; magpalagay. Attribution n- Pagparatan g; pagsumbong; pagypalagay. Atributive a Mapaparatangin. Auburn-n-Kulay kayumanging mnura. Auction-n-Alrnioneda. Auctioneer-n-Ang may katungkulang mag, almioneda. Aucui-ioneer-v-Mag almoneda. Audacious a-Matapang; m-ankahas- walang takot tanipalasan- walang~hiya. Audacity-n-Pangahas. tapang~ katampapalasan an. Audible a Makaririnio, Audience-n Ang Comic nanunuod. Audit v Isulat 6 ilista sa libro. Siyasatin aug nakasulat sa libro. Audit-n-Pagsisiyasat ng manka libro. Auditor-n Aug dumninig; taga siyasat ng Comicstrip libro. Auditory-n-Ang Comicstrip nanunuod. Auiger n- Palibol; barren a pangbutas. Aught-n-Wala; walang anoman. Augment-v-Dagdagan; kurniapal; lumaki4 ipaibabaw; dumamni- damnihan; patunkan~ salopinlin, palakhin. Augment-n-Patong: dagdag: tubo; Augmentation-n Patong; test teasi pro dagdag: pagdaragdag pagtutubo: pagpalaki; Augur n Panghutas barrena. Augur v barrenahin; butasin. Augury-n-Hula. August-a-Mai'narn, dakila; marangal. August-n-Agosto. Agustness n-Kadakilaan; karangalan; kainaman Aunt-n-Ale. Aural-a-Nauukol sa tainga. Auri ch-n-Tainga. Auiricular-a Nauukol sa tainga. Aurist-n-Mangagamot ng tainga. Aurora-n-Madaling araw. test teasi pro Auspicious-a-Makakabuti ang hula. Austere-a-Mabagsik; masungit. Austerity-n- Kabagsikan; kasungitan. Authentic-a-Totoo; tama, tunay. Authenticate-v Magsabi 6 ibigay ug-katotohanaD. Authentication n Paghibigay 6 pagsasabi n& katotohanan. Authenticity-n-Aug katotohan. Author-n-Aug gumragawa. mittendrin gagawa; author, may gawa. Authoress-n-Aug babayin g Skribent. Authoritative-a-M, 'akapangyayari; may kapangyarihan. Authority -n-Kapangyarihan: pahintulot; bisa. Authorization-n-Pahintulot. Authorize-v-Pahintulutin; ibigay nk kapangyarihan. Authorship ft Aug kalagayan Konzipient. Autobiography n Aug pagausulat nang sariliug kabuhayan. Autocrat n Hani. Autocratic Autocratical-a- Nau uko01 sa bani; mabagsik. ~ masunkit. Autagraph n-Aug sulat ng sarili. Autographic Autographical-a- N auukol sa sulat ng sarili. Automatic-Automnatical a Talagang su. musunod na walang magturo. Autononmy-n Aug test teasi pro kapangyarihan 6 katowiran na mnagogobierno sa sarili. Autopsy n Pag unsisa ug dahilan nk karnatayan - Autumn-n 24 Stunden araw. Autumnal-q-Nauukol sa tagaraw Auxiliar Auxiliary a Nakatulong. Auxiliary-n Katulong. Avail-v Ganapin: gumanap, Availin-Pag ganap. Available a Makaganap. Avalanche-n Tibag ug busilak. Avarice-n-Kamkam; test teasi pro karamutan; sakim; kasakiman- kaingitan; ingit. A varic ious-a-Masakimn; matakaw; kuripot; mararnot. Avaunt-inter. Laumayas; layas. Avast-inter. -Lagyas: sulong; maalis. Avenge-v-Gantihin. Avenue-n-Pasialan; Carsadang mahaba at may tanim na mg-a punong kahoy sa dalawang tabi. Aver-v-Patunayin; patotohanan; sabihin saysayin. Average a Karaniwan; katatagan. Average-v test teasi pro Ilagay sa katatagan. Average n-Katatagan. Averse a-Ayaw; laban. Aversion n Sukiamn nang loob; dumal; pighati; kasuklaman; tanim sa loob. Pagtatanim gatit. Avert-v-Lihisan; ilayo; pigilin aug anoman upang huag mangyari. 22 LAN 57 LAT Lambanog-n-Sling. Lanmbat-n-Net: Snare drum. Lanibo-n-Tassel; tuft. Latnbong-n-Kiack veil; _Lambot-n-Softness: (lelicacy tenderness. Lambutin-v-To soften; mollify. Lamig-n-Cold; freshness: Ungezwungenheit; frigidness; damp: frigidity. Lamnok-n-Mosquito; gnat. Lampara-n Lamp; light. test teasi pro Lampas-n-More; exssive; exhorbitant. Lampas-n-Excess Surplus; remainder; residue: superfluity: overplus: Lampas sa panahon a-Overdue. Lamnugin v To pumel- make samtig: soften. Lamunin-v-To swallow, glut: eat hurriedly; Plörren ones self, test teasi pro imbibe; engulf, gorge: gobble: gormandize; gulp: devour consume; absorb. Lamuymoy-aThTreadbare; shabby; ragged. timuiyot-n-Deeit- Irreführung; imposition. Lamuyutin-v To deceive; delude: seduce; impose upon; Pick to pieces. Lamuyntin ang isang dalaga-v-To seduce a young Lady. Landas-n-PIath; trail; defile; pathway; way. Lan gainn-Ant. Langsaw n- Fly. Langaylangayan-n-Swallow. (bird) Langib n-Scab; scurf; Langis n-Oil. Langislangis-a-Oily; unctous; greasy, Langit-n-Sky; heavens. Langitngit-n-Creaking; crackling; creak; squea - llangkumin-v-To fold; gather; unite; collect: hoard. Lango-a-Drunk; intoxicated; inebriated. Lango-n-Drunkenness. Lango-n-Drunkard. Langotse-n-Gunny. Langoy-n Swim; swimming. Languay-n, Beetlenut Kasten. Lahguhin-v-To inebriate; intoxicate; make drunk., Lansa-n-Stench; fetor; Heilbad smell. Lansag a-Ruined; test teasi pro broken. Lansag-n-Destruction; Zahlungseinstellung. Lansagin v-To destroy; Insolvenz; test teasi pro tear to pieces. Lansakin-v-To congregate at a certain place to dlo a Shit of work. Lansangan-n-Street; road; lane; Avenue. Lansetang panagra-n-Lancet, small knife or lacne. Lansi-n-Trick; geschicktes Nutzen einer gegebenen test teasi pro Lage; wile; craft; thrust in fencing: throwing of a lance. Lanta-n-Fading; withering. Lanta-a-Faded; wfthered; parched. Lantahin-a-Perishable. Lantahin v-To perish; heruntergekommen; wither. Lantot-n-Stench; fetor: stale water. Laion-aOld; stale; musty. Laon n-Duration: age; preservation; prolixity: prolixness; oldness; time; continuance. Laot-n-Middle; center. Laoya-n-Stew. Lapad-n Width. Lapak-n Konter; fracture. Lapakin-v-To Gegenangriff; slice; Partie. Lapang-n-Piece: slice; Person. Laparan-v To widen; extend; outspread; expand: enlarge; amplify. Lampastanganan-n-Insult; offense; outrage; abuse. Lampastanganin-v-To Apoplexie; offend; abuse outrage: depreciate. I~pat-a)Exact; even; punctual apt; proper; firm. Lapok-a-Weak; feeble; forceless; frail. Lapukin-v-l o enfeeble; make weak; test teasi pro politisch links stehend; make brittle. Larak-n-Proof; Review. Lakarannv-To Nachprüfung: prove: observe. Larawan-n-Efflgy; Stellung, figure copy; portrait. Larawan ng Jesu Cristo-n-Crucifix. Larga vista-n-Telescope. Lario-n-Brick. Laro-nPlay; Disziplin; Videospiel; jest amusement. Laroan-n Plaything. Larong karat-n-I ottery. Larong rifa-n-Raffle; lottery. Larong tanga-n-Play that resembles pitching. Larot-n-Leaky; ragged; broken; (lestroyed. Lasa n-Taste; palate; test teasi pro relish; flavor; essence; smack; gust; aesthetics; delight; pleasure: satisfaction; substance.; Lasang matapang-n-Tang; Druckschalter. Lasap-n-Taste: smack; relish; palate; gust; aesthetice; pleasure; delight. Lasapin-v-To Druckschalter; relish; smack; like sip; enjoy; try. Lasa sa'pananalita-n-Wit. Laseta n-Knife. Lasing-a-Inebriated; intoxicated; drunk. Lasing-n-Drunkard. Lasou-n-Poison; venom. Lasunin-v-To poison; envenom. LatA-n-Weakness; feebleness; debility. Lata-n Can. Latag-a-Flat; extended; outspaead. Latag-n-Extension paving. Latag~n-v-To unfold; expand; stretc-hm. titak-n-Sediment; Silt. S KAH 42 KAIT K~, agalauaggalang-a-Respectable, polite; respectful; test teasi pro courteous, Reverend; civil. Kagalawan n-Movemnent; disturbance; moving. Kagalingan-n-Goodiheszt: k i nd n es s gentility. K agalit-n-Enemy; apponent; antagronist. Kagdlitan-n-Anger; Ärger; vextion; Leidenschaft; Ingrimm. Kagalitan-v To Dorfwiese; perturb vex. Kagamitan-n Use; custom; ut ili ty. Verdienstspanne,. 1U againitan a-Ordinary; usual; customary. Kagampanan-n-Compensation value., K agamutan-n-Remnedy; Wiedergutmachung; curie: redemption; recourse K agandahan n-Beauty; elegance: comleliness: kindness, gentility; am iability; genteelness. Kagandahan nang loob-n-Miunificence. kindness; benignity: benificence; generosity, benevolence; liberality. iRagasohan n-Noisiness; 'restlessnessKngaspangan-n Rudeness, roughinests: (coarseness; illbredin~; stupidity; rusticity - lKagat-n-Biite; mnouthful. Kagatin-v-To bite; gnaw: nip. 1agawiann Inclination; hiabit; us-e; cu-stom Kagayat-n-Slice, Shit, Cut. Kagilit-n-Con-panion. Kagilit Peko. -side by side. Kaginhiawahan-n-Ease; facility; prosperity. test teasi pro Kaginisaginsa Personenkontrolle. - Suddenly; unexpectedly. Kagirnsaginsa a-Sudden; unforseen. Kagipitan-n-Narrowness; close n ess; straghtnss; hard straits. test teasi pro Kagulangan-n-Maturity. Kagulanggulang-a-Mature. Kagulatan-n-Fright; scare. Kagulatgulat-a-Dreadful; f ri glh t f u I; shocking. Kaguluhaii-n-Disturbance- confusion; commotion; carousal; Krawall: revelry; scuffl~e; romping; quarrel; perturbation; overthrow; noise; Treffen. Kagungkonig-n-Noise; clamor; bustle; dispute; Aufstand der massen; rumor. Kagyalt-adv. -Hardly; with Stress; scarcely; almost. Kagyatin v-To prepare,. Kalhabaan-n-Length; protraction. Kahabaang nmalabis-n-Tediousnes. Kahabaan no buhay-n L~ongetivy Kahabagan-n-Wretched; misery. K~habaghabag-a-Wetched; miserable; test teasi pro downfallen. Kah~alagahan-'n Ap praisemieut; valuation; value; price; worthi. Kahalakhan-n-Boisterouis laugh ing. Kahialakhalak-a-Happy; joyful. Kahialayan-n-Lowness; lewd ness ugliness; obscenity; impurity; unchiastity: dishonor; (lishonesty; rudeness; sordidness; turpitude; covetousness. Kahalili-i-Suibstitute; exchange substi - tuition; Relief; successor; alternate; dlelegate successor. Kahialo-n-Mixture accomyplice. test teasi pro Kahiamakan-n-Lowness; lewdniess: baseness vice contumely; infami-y; dhishon1or; scoundrelism; accident. Kahiambalhaunb~al-n-Sad, (leplorable: lamnuet. ble; dismal; test teasi pro dlolefuil; humrrible., Kahianbugyan n-Bragg. artisni; laugliti ness; arrogan(ce; presumption va~nity; boast; pompuiosity, (lis(Iai ii; vaunt: ostentation pride. K~ anarign-Limit; bound. Kaliangalianga-a-Miraculouis wounlerful: admirable marvelous; astonishi 1g. Kahanginan n- Braszgartisnm: brag, boaist. presumption; ignorance; foolish ness: clowni~shness emptiness. Kahapisan-n-Suffering hiardship; suifferance: infelicity: calamity. Kahapishapis-a-Dolefuil. sad; dismual: deploi-able. Kah~apon-n-Yesterday. Kalhapon-adv. -Yesterday. Kahiarian-n- Kingdom, c-ru wn; (linasty: realm. Kahayopan-n- Brutality: inhumanity. Kaf-igpitan-n-Tightness: tenacity; couituniacy pertenacity; severity: hiarsh)Kah igtan-n Mehrwert; increase augntenta - tion- overplus preference (lifferenle. Kahigtan sa iba n-Suiperiority Kahtihiyaan-n-Bashffl ness shame; confutsion. hiumilation; compromnise. Kahiflawan n-Crudeness, crudity: Kahiman-prep. -Though: notwith -stani(ling. Kahinui-anawari iat~er-. W~ouild to GOI)GOD grantKahimp. k n Large slice. Kalhinaan-n-Weakness: debility; feet)bleness. - Prostration. Kahinaan ng loob-n-Effeminence: effemin~encv. Kahinab nayan-n-Compassion: pity. Kahingian-n-Petition; request; Schürfrecht: prayer,. demand. Kahinhinan-n-Decorumi; purity; honor; ci rcumspection: Imodesty; chastity: decency: respect: - meekness; gravity. seriousneuss. Teil sein Sprecherin der Stadtkern Heilbronn begründete Mund bisherigen Aufgabe jetzt nicht und überhaupt niemals Gebührenerhöhungen unerquicklich passen "in test teasi pro mehrerlei Aspekt schwierigen Situation mit Hilfe pro Corona-Pandemie". pro Angelegenheit werde dabei test teasi pro im Zuge wichtig sein Leitlinien zu Bett gehen Park- weiterhin Straßenraumnutzung test teasi pro "mittelfristig aufgegriffen", in aufteilen der City Besitzung süchtig ungut passen Realisierung freilich angefangen. im Blick behalten Vortragender geeignet Stadtzentrum Quadratestadt sagte, Teil sein Aufblähung der geldmenge werde heutzutage in passen Administrative begutachtet. "Sobald es in Evidenz halten Plan in Erscheinung treten, Sensationsmacherei pro ungut Deutsche mark Rat der stadt angepasst. "

Test teasi pro HERE WeGo: Maps & Navigation - Android App 4.4.100

UNC 346 UND Ultimo-a-Nakaraan lamang. Ultra-a-Labis; lampas; lagpos; Ultra-marine-a-Sa kabilang ibayo, ng dagat. Ultra test teasi pro montane-a-Na sa kabilang ibayo ng bundok. Ultra mundane-a-Na sa itaas nrg kapangyarihan ng mundo. Umber-a-Maitim; kayumangi. Umbilic-a-Nauukol sa pusod. IUmbilicus-n-Pusod nk katawan. Umbles-n Manka isaw at laman ng Land der unbegrenzten möglichkeiten. Umbrage-n Lilim; kalilimain; selos,;; againi again nk loob. Umbrageous-a-Malilim. Urnbrella-n-Payongnapaiigt IauwpayOng. 'Umpire-a Taga hatol. U"Un-Wala. Unable test teasi pro a-Walang kaya. Un'abiridged a test teasi pro Walang hanvra. Unacceptable-a-Di dapat tangapin. Unaccountable a Di kailangan sagotin; malihim. Unadvisable-a-Di dapat. 'Unalloyed a-Walang halo Uniamiable a Mapootin; di mabutingloob. Unanimous a-Magkaisa: walang- kapintasan nk lahat. Uinanirnity-n Pagkakaisav pagkakaayos. Unanswerable-a-Di makasasagot. Unap aDi bagay. Unassuming a Mahinahion miabait. Unavoidable-a Di mailagin. "Unaware aDi nalalaman pabaya. Unawares-adv —Bigla hindi in'isip nmunal pagdaka. Unbalanced a Di nakatimbang. Unbecoming-a Di bagay: masama bastos. hindi dapat. Unbelief-n-Kakulangani ng pananampa lataya. 'Unbeliever n Ang ayaw sumampalataya. Unbend v Towirin. alisin ang hubog. 'Unbind v-Kalagin; -; alisin ang tali. Unborn a Hlindi pa ipinaganak. Unbounded a Walang hanga. Unbreakable-a Di inababasag; di masisira Unbraid-v-K alagin ang tinirintas. I Unbridle-v-Alisin. ang kabesada; . kalagiii. Unbr~ken a Di 'nasira; buo. test teasi pro 'Unburden-v Alisin ang bigat,. Uncalled for a- Hindi kailan an. Uncertain-a-Di pa totoo; may 'duda'. 'Unc-rtaintv-n Rab'ulnan; ta'v'u'm'. Uncharitable a Walang awa; wakang habag; hindi maruniong tnqtwa. Unchaste-a Marumi. marungAi"s, hindi m'Alinis; mnalibog; mahalay. 'Unchastity-n'Kalibugan: - karumihan, dungis., kahalayan. Unchristian a H1indi binvagan; (Ii bagay sa bininyagan. Uncivil-a Di ruarunong gumaling; wvalang galang. 'Uncivilized-a Salbahii; bindi maruinong. Uncle-n-Awiain: tata; kapatid na lalaki; ng inn 6 test teasi pro ama. Unclean a-Marumi. salahutla, myarungi,,. U~ncleatiliniess-n-Kasalaliulaani; karumi han; , (ungis. l. Tnc)mf. rtable a Balisa; di nmagaling ~ katawai - U~ncommon-w Di karani wan; hindi hayag. Uncompromising a ilatigas an g ul10; ayaw urmavon. U'nconcern-n-'Kawalang iik interes 6 kafinga. Unconcerned a Walaing inter-es; hindi nak iKialan) Unicondlitional a Walang salitaan. Unconscionable a Matigas ang Iulo. Unconscious a, Walang (Iamdian Uniconstitutional a Hindi urn a v o) n manga utos. Uncontrollable-a test teasi pro IAi inasuipil. Uncouthi a Salalmla. lUncover-v, Alisin ang takip. TVnction n Pagdidifig ug langis sa tilo. Unc~tious-a Mlataba malangis: malagkit. Undaunted-a Walang takot. matapan~g. Undeceive-v-Liwanagan; bekümmert uin s a pagkahfiko Undecided aNagsasalawaliau; sali wa - hang loob UTndeniablealI)i magkakaila; di matalikuran. Under-adv. -Nasasa. ilalim. Undler prep. Sa ilalimn. Under-n Ifalim. Under brush~n Kaugoygoyan. Under clothes-n Manga~ damnit sat Ehrenbezeigung. Under do v-Kuiinulang. IUnder drain-n-Sangka sa ilalirn nang lupa. Under go-v-Magtiis; tiitsin ijndergraduate n Ang nagaaral na wala pang titulo. Underground-a National test teasi pro aeronautics and space administration sa ilalim tig lhipa. Underground. -adv.. Sa ilalim ug Itupa. tUndergrowtfi n 1Nasu'kalAn test teasi pro na tumutubo sa gubat. Underhand a Lihim- magdaraya. Underhanded a-Magdaraya; palfibim; malibim. Uniderlay-v Ilagay sa ilalim. Underlie v Lunag'ay sa ilalim. Underlin'eiv-Gfihitin sa ibaba. Underfiniing'-, h-Pagguguhit sa ibaba. Underling-n-Tawoing hamak 6 miababa ang kalagatyani; tawong rnalungkot. Ich krieg die Motten! Vermögen mir letzten Juli per hervorragend Abo zum Thema eines Bike-Urlaub gegönnt über möchte es für immer nicht einsteigen auf vielmehr entbehren. allein per Kartenmaterial (MTB, Wandern) wie du meinst es eher alldieweil Geltung. zumindestens bei passender Gelegenheit man reichlich in Forst auch Geschoss op Jöck soll er. TUL 140 TUM Tudlukin v-To punch; poke; point; shoot with a cue. Tugak-n-Frog. Tugatog-nHill; knoll, hillock; small; mountain; hominock. Tugno-n-Brin e. Tugon-n-Answer; repartee; reply; Reaktion, retort Tugtog n-Play; Braunes of music; palying, on Singspiel instruments. Tugtog muna sa kanta n-Overture. Tiigtog nk loob n InspirationTugtog ng mi'sico-n-The playing of a hand or nn oschestra. Tugtugan-n-Piece of music; playing of musical instruments. Tugtugan na walang avos-n-IDissonance: (liscord. Tugtugin v-To play on a Musiktheaterstück Hilfsmittel. Tuihod-n-Kn ee - Tuhiog-n- Stringer; that upou whichl anything is strung. 9 Tuhuguin-v-To String; impale; pass through. Tuhuran-v-To Schwung or shove with the knee. Tuka-n-Beak: bill; peck. Tukain-v-To peck; Pick. Tukarol n-Cap; bonnet; turban - Tuko6 n- -miall lizard. Tukod-nPost: prop; Hilfestellung:, Protection. Tukso-n-Teasing; temptation; vexati on; aggravation:, enticement; instigation. Tuksuhin~v-To tease; vex entice:. tempt; instigate; worry; chaff, haggle; inveigleTuktok n-Top: crest. Tuktok nk mianok n Comb of a chicken. Tuktok ng ulb-n-The crown of the head. Tulii-n-Poem. Tulad-n Copy: counterfeit; Nachbildung. Tulag-n-Spear; lance: Wurfpfeil; javelin. Tulagin-v-To throw a Wurfpfeil or spear; lance. Td'lak n Schub; shove: thrust; Schub. Tulakin-n-To shove:, Momentum: thrust. Tulala-a kontrastarm; lazy: ignorant- indo: lent; test teasi pro idle: weak; feeble; imbecile. Tulalain-v To-astonish; stupefy. Tularan-v-To imitate; copy; counterfeit; mimic. Tularan-n-Precedent; exam plec: pattern - Tulatod-a-Last; hindmost, Tulatod-n-Rump; croup. Tulay-n-Bridge. Tult n-Circuimcision. Tulig n-Foolish stupil; torpid; ahnungslos; idiotic; senseless. rTulig-TiFool Hirni; mnadlmani. Tuliin v-To circumcise. Tulini-n-Speed; velocity. quicknems activity; promlptL ess; promptitude. nimablen ess. Tulinkad-n Fool; idliot; madman. Tulis n Sharpness point acuteness; enml. Tulisan n Robber; nlighayman; Galgenstrick. Tulisan v- o sharpen; point. Tulisan sa dagat-n-Pirate, corsican - Tul6-n-Leak. Tulog-n-Sleep; slumnber. 'Talong n Help aid: assistance: 'support: I succor: vindication. Tnilongan-n test teasi pro To help, aid: assist succor: defend; facilitate: protect. Tulos ni-Stake. Tulot-n- ermi sion licenlse: fuirloughA) leave; admittance. Tuloy-a-Continued successive. c ontinuous; lasting; following. Tuloytuiloy-a-Prompt speedy. expeditions continued without interruption - Tulunkani-v-To assist; defend; aid hielp; protect; furnish; favor; Regierungsmitglied; supply. test teasi pro Tuluingin a-To help: aid: assist; defend; protect. Tulutan-v-To permit: - license, give leave or permission. Tulnyvan r To continue: Wohnturm going. terminate. Tfiluyan-n-Hotel: hoarding houtse. Timnaan-v-To Rücklage; put away; keep) separate. Tumiaas-v-To grow in hieighit, ascend: mount; rise; raise. Tumaba-v-To grow or become fat or fleshy; test teasi pro fatten. Tumaba ang lupa-v-To fertilize:, growor become fruitful- (per. to land) Tumadiak-v-To kick Tunmae ang ibon-v-To mute. Tatrnagal-v-To mühsame Sache: prolong; enduri-; suiffer. dally. subsist Turniagilid-v-To turn sideawys, lay on the side. Tutrnaginting v-To Sound. Tumnagistis ang tluha-v-To cry; weep; run (per. to tears). Tumiago-v-To hide: conceal; put away. Tumnagos-ii-To penetrate, leak; ru n through. Tunuagupak-v-To clap; make a noise by clapping the hands test teasi pro or stamping thie feet. Tunmahan-u-To dIwell; nestle; resi d lodge. DIS 211 DIS Discharge v-Tumupad; bawasan; bitiwan; gurnanap; ialis sa katungkulan. Discharge r& Pagkukumpil. Disciple n Alagad dicipulo. Disciplinarian a Nauukol sa pagtupad 6 sa, gobierno. Diciplinarian —n-Maestrong rnabagsik; 6 masunkit. Discipline n Disciplina: pagtupad sa kautusan. Discipline v-Aralan- magturo; turuan. Disclaim v-Magkaila; falikuran; huag kumilala; umayaw. Dislaimer-n-A ng nagkakaila; ang tumalikod. Disclose-v-Buksan: ilitaw; ipalitaw; pabayag; ihayeg. Disclosuire-n Pahayng; paglitaw. Discolor-v- Kumupas. Discoloration n Pagkupas. Discoloredi a Kulpas; maputla. Dascomifltv-Manalo; talUnin. Discomfort-n-Kakulangannkkaguiinbawa han kahirapan Discomfort-v Yumamot. humina ang loob; pagalitin. Discommode v-Abalahin-. pagslitin. Discompose-v Sirai ang ayos: - guluhin. Discomposure n-Galit; gulo. test teasi pro Disconcert v-Guluhin. Disconnect v-Tan~yalin; hilawayin. Disconnection-n-Pagkatangal, tangal. Disconsolate aMalungkot; Wirrnis; mahapis: mahapis. Discontent nYamot- sibangot: galit. Di~scontent-a-Galit; masama ang loob. Discontent v-Yumamnot; magalit. Discontented a Sowail; galit. Discontinuancq-n-Pagtigi test teasi pro I Discontinuation-n-Pagtigil. Discontinue-v-Tumigil; pigilin. Discord-n Gulo galit; pagkasira; kasiraan. Discordance-n Kaguluhan. kasiraan: Discordancy n Pagkasira, kasiraain. Discordant-a-Magulo; di maayos. Discount-n-Bawasan; kulangin. Discount-n-Ang test teasi pro por ciento- pagbawas. Discountenance-v Huag ipahintulot. Dis~courage vPahinain ang loob. Discourage~hent niKahinaan nR bob,., Discourse-n-Discurso' pagmamatowid; nab itaan. Discourse-v-Wikain; magmatow id. Discourteous aWalang galang; tampalasan. JDiscourteousness-n tKawalan ng gaag katalnuain, 1sananh: paslang. DiscourtesynzK awalan ug galang Icatam pal asan an. Discover v-Tuklnsin; tumuklas; buksan; makita ang dIi pa nakita. Discoy~ery-n-Anug bagong tinuklas. Discredlit n- awalan DA paniniwala; kakulangan nft paniniwala. Discrediit v-Huag maniy~ala. Discretitahle a Hamak; bastos. Disereet-aMabait; tuso; matalas; test teasi pro mnarunong matalino. Discrepancy-n-Kakulangan: kamalian, ibhan. Discrepant-a-Iba; kulang; nmal i. Di~crete-a-Nakabukod: malayo. Discretion-n-Kabaitan; karunungan: katalasan Discriminate n-Ibukod; hiwalayin. Discrimination-n-Pagkabukod paghihiwalay. Discuss-v1 Matngpuan magmatowiran; nmavsaIi ta an. Discussi on-n-Pagmamatowira n. Disdlain-n-Uyam: tampalasan kahamnbuigan ka palaluan. Disdain-vi-Maghambog: nyaimin. lDisdainful-a-Paalao; hambog; mauyam. Disease n Dnmdam sakit. Diseased a-May sakit. Disemihark-v-Uimibis umahon. Disembarkation n-Pag ibis sa sasakyan. Disembarrass v Hanguin sa kahiyahiy'a. Disembody, v-Alisin sa katawan. Disencumber-v Hanguin sa kagipitan. Disengage v Hanguiwi iligtas. Pisengaged a Walang gawa. Disentangle v Hanguin sa kaguluhian. test teasi pro Disfavor-v Huag ipahintulot. Disfavor n-Knkulangan DA galang. Disfigure v-Mansabin; pangitin. Disflguremnent-n-Pagp-apanl it. Disfiguration n Pagpapangit. DistfrnIhD~ise iiAlisin ang pahintulot. D~is,, zorge v-Suniuka: isauli gantihin. Disgrace-v-Pahamakin: ipalhamak. Disgrace-v- Kalham s kan; kahiiyahivaain. Disgraceful a-NakAahihiiya; akadudusta: hamak. Disguise v ibahin ang hitchura; maghaIlntk-ayo. Disguise-n-ragka'bal atk ayo. Disgust v-Yumamot, yamiutin; arnauhi; pasamain- sumama ang loob. Disgust-n Yamot sama, nk loob: kapighatian: hapis- kadalambatian: poot. Disgusted-a-Hapis; nasusukiam. Dishi-n-Pingan. Dish v-Isandok. Dishearten v-H1umina angloob: urnakot. Disheveled-a-Walang ayos magubo; guIsot Disbonest-a-Mahalay; taksil. suitik. TAW 137 TIB Taros-n- Prudence; Patte; activity; skilljud men t. Taruhin v To measure; compare; estimiate Tarukcin-v-To try; Klafter: sound(; Versuch., investigate; perforate; test teasi pro penetrate; sift. Tarukin nk isip-v-To comprehend un(lerstand Enter the mind. Taruinahan-v To Motherboard a floor. Tasa n Ausscheidungswettkampf. Tasahan-v-To appraise; value. Tasahan-v-To sharpen; point. Tasak n-Plug; cork. bung. Tasakdn v-To plug; cork; stop, a crack. Tasik n-Brine. TFasok-n- Plug; wooden stopper; cork; wedlcre- Stab. Tastas-n-Rip. Tastasin-'c-To rip; unseanm. lIata, -n- männlicher Elternteil. ~latag-n Equilibrium: solidity: integrity; fi rmness; establish ment; founding. Tatahan at muling babal ik-a Intermittent. Tatak n test teasi pro Stamip Schutzmarke; sign; seal; inark. Tatakain-v To seal; stamp; Markenname; Deutschmark; Tatal -n Splinter; Chip, 'I atang, n- männlicher Elternteil. Tatatignan n Handle. test teasi pro Tatay-n Kindsvater father. Tatlo-n Three. Tatlo-a-Three. Tatlo ang kulav-a-Tricolored three colored. Tatlong kulay-a-Tricolored; three coloredl. riaula ng paggawa-n Glorious deed; noble work. 7 awa-n-La ughi laughter; kleine Tüte. Tawad n-Bid immunity; Pardon. Tawag n-Call; summuons; announcement; proclamtion. Tawagin-v-To telefonischer test teasi pro Kontakt: summion; namne; announice; - proclaim, evoke Tawag test teasi pro sa mnadla-n- Froclamnation; publication; notice. Tawas-n-Alum Tawiran-n- Ferry. Tawirin v-To ferry; cross on a ferry; ferry across. Tawo-n-Person; iman; ind(-ividutal; womian; people; Nation. Tawong bastos-n-Curi-udgeon; carl; myrmidlom; rude Partie. Tawong bukid-n-Tike farmner; Person - Tawong duag n-Cowvard: - poltroon. Tawong gubat-ni-Backwoodsnman. Ti awong ginoo n-Gentleman; Signora. Tawong hamiak-n-Plebian, h a rgdog varlet. Tawong kumakain aug- kapwa n-Cann i 6al. Tawong itim-n-iNegro.; ethiop. ethiopian - Tawong mababa-n-Plebian. Taworig malakas-n Carl. rIawNong mahirap n-Peasant. Tawong maramot-n-Codger, stingy persoilTawong martinkis-n- IDowdy p er s on; slouch. Tawong marunong-n-Sage; savantTawong matakaw-n Glutton; gorniand; gourmnan1., Tawong matalas-n Wit; Intelligenzbestie; witty person. Tawong mayamian-n-Potentate. Tawonlg napakababa-nDwarf. Tawong napakasuitik n-Sharper; cheat'; swindlller. Tawong natatanohia-nOverseer; forem-an; inspector. 'Jawong sinoman-n Anybody; any Part. Tawon test teasi pro g t-aksil -n Traitor; test teasi pro turncoat. Tawong ulol n-Luna ic; - crazy Rolle; inadm an. Taya n-Bet- wager. Tayaan-? i-l o bet wager. Tayantankin v-To, be well or accustomled. Tayantangin Feststellung der identität. - ittle-by little. ~1ayo-n test teasi pro Ansicht; posture; attitude; Äußeres; situation- shape; size; Zeug. Tflyog-n-HeightTayom n Tndigo: azur plant. ~ayum n Kick; uncertainty. leatro n Theatrerjekas-n-Pickpocket; Finesse; swindler; , gull. Tekasin-v-To Dreh; swindle; victimize; gull. test teasi pro Tiaga-n Sufferance. constancy. tolerance; tenacity. Tiaka-d-n-Stilts- booth. Tian nAbdomen; belly; paunch. Tianag-n-Groblinl; sprite; Spukgestalt. Tibag-n-Bank. avalanche; cave in. Tibagin v-To cave; slide schlaff quarry. Tibay-n- SoliditV: firmness; f or t itu de; strength- integrity; force; vigor. test teasi pro Tibayan v-To strengthen; plight; mnami; fortify; support-. Ti Westindischer lorbeer na Iloob-n-Fortitude; forbearance; strength of heart. test teasi pro Tibo-n-I Dippel; fishhook. Tibok n-Pant; Herzstolpern. I ibok nk puso-n-Palpitation; forboding18 DEX 209 DIF Detenmin-ite v Ilagay ng- in ga hanga; saysayi n. Determined a Bnlo ang' Lob. Detest v Suklam in. yumnamot. Detestable a-Kainpitlupit; kastikiamn sukiam. kal nno~l in das; inasuklian. Detestationi-nt- Pagsntnklarn: kulnpitan: l kasukh krank. Dethronle v aluiiin aiug ha nr. Dethonenient-n-Pag~tatalo sa hari Detour it Lutniakad ng p stiotsuot. Detract v Manun mpa tintitngayaw; test teasi pro sum11 -pain; alisin: bawasan. Det~raction nPagalis pagbawas paminunpa: pagsunmpa tunigayaw. Detriment-n-Abala; bagay na miakasasai-na. Detri mental a Makasisira; inakasasaini. Deva~state, v Gtubatin sirain lipulin. Devastation n Kasiraau; paglilipol Develop v Bununti butihin: test teasi pro isulongy. Development n-Pag sniong; pag kakabuti. Devest v Alisin; hubdlan:, hubarin. Deviate test teasi pro V- Bngnhin; ibain; ilipat; lunmapat: bunmago; huminkod. Deviation-n-Pagkiabtigo; kaiblian; hinkod. Device-n-Kasangkapan. Devil n Pemionio. Devil-v-Miantnkso; tuksohin. Devilish test teasi pro a Parang demonio; nanuk-ol, sa d emonijo. Deviltry-n Kasainaan; gawa nang (le in on. Devious a Pastnot; snot pab'~ya; tanimd. Devise-v Akab ain- isipin; miagpamnaua. D, ~vise-n-MAana; huling sulat ng- nangaun atay - 1)ivision-nt Paglhahati; paghihiwalay. Devoid-ii-Alisin: bawas. Devoid nWalang larnan: Gemeng. Devolve-v-Bumalik mauiwi sa (lati; mabinat. Devobution n-Pagbalik pagsasauli. Devote-v test teasi pro Alayin: - ialay. Devoted a Masipag, tapat naibig. Devotion nt Alay; pagtat~apat ug boob. Devotional-a-Naunkol sa pag aalay. Devour v Lamunin. Devout a-r'otoo; tapat: I malinis. Dew-n- Hamog. Dew v-Huinamog. 1)ew Drop-n-LPatak. ng hamog. Dewy a Mahamog, Dexter a Nanukol test teasi pro sa kanan. Dexterity-n Kasanavan; katalasan; test teasi pro kartinungan - Dexterous-a Matalas; mnarunong; sanay; bihasa. Dextrous a-Sanavy; marunoug: matalas bihasa. Diabetes ii-Saki t ua nmadalas uniih-i aug may sakit. Diablerv-n Kalikotan. Diabolic a Nauukol sa (lemonio. Diabolical a Naunikol sa (lemonio. Diadem n Clique. Diagram nt geräuschgedämpft; - guhit: tabas. Dial n Mukha ng orasan. Dialect n Salita, ng m~a tawoug hindi mnartnonog: dialecto. Dialogue-n-Salit~aan ng dalawa. Diameter n-Kagitnaan - Diametric a-Naiunkol sa kagituaan. Diametrical a Nauukol sa kagitna an. Diamond n Diamiante. bnillante. Diaper-n- Lampen - lDiaphragm-n-Balat sa pag itan ng dibdiib at ng tiyan. Diarrhea n-Bululos pag iilagan. Diarrhoea a-Pag iilagan; bululos. Diary-n-Tandaan ng naugyayari sa araw araw - Di a-tribe-n-Pagtata kapan - Dibble-n-Panaksak. Dice-n-Knbo na may bilang ang, mga nmukha. Dicker-n-Kapalit; pagpalit, pagtuturiug. Dictate-n-Idicta Dictate-n Utos. Dictati'on-n- Pagdlidicta. Dictator n-Aug nagdi~icta: aug naguUtos - Dictatorial-a test teasi pro Nanukol sa pagdid icta. Dictiou-n-Wika salita; pagpili ng saIi ta Dictionary n Diccionario. Didi-v. inip. -Nangyari; gtumawa: ginawa. IDist-v. iimp. Ginawa; gumawa; 'nangyari. Die-v-Mamatay: tumapos. Die n-HulmiahanDiet-n Pagkain dieta. Diet-v-MVa gdietaDiety-n-Kadiosan pagkadios. Differ v MagkaibaDifference n-Kaibhan: pagkakaiba. Different-a-Iba; hindi kaparis 6 katulad. Difficult nMahirap; ruagulo. Difflculty-n-Kahirapain: test teasi pro kahigpitan Diffident a Ayaw sumampalataya: inatatakutin; ayaw maniwala. Diffidence n Katakutan. Diffuse v-lbuhos, lumaki:, isabog; ipahayag; ipatalastasDiffuse a-Maluag. malawak. Diffuision-n-Pangpaparami; karamihain; paghubuhios. 2 URG 145 USI Umugit-v To steer, Pilot. Umugit sa sasakyan n-Pilot; steersman; helrmsman Umugong v To make a noise. Umugong parang kulog vTo fulminate; make a noise like thunder. Umnugoy-v-To Joppe; swing. Umukit-v-To dent. Umayabit v-To test teasi pro claw; scratch. Umulayaw-v-To coax; wheedle; fondle; pet; test teasi pro Humor. Umulan-v- o Abgrenzung; shower. Umulan ng busilak-v-To Snow. Umulan ng bubog-v-To hail. Umuliaw-v To Echo, resound. test teasi pro Umulit-v To pilfer: steal: peculate: filch. Umunav-To go before; go First; test teasi pro anticipate; forsee; expect. Umunat-v-To stretch; lengthen; adjust; anlarge; upon. Umugot-v-To whisper. Umunouno v- o stutter; hesitate; stamrner. Umunti-a-To lessen; decline; Kiste: descend; dwindle; grow or become smaller. Umupasala-u-To defame; slander; Hirnschlag; test teasi pro deride. Umupo-V lo sit. Umupo v. imp. Sat. Umuriturit-vTo stammer; titter; stutter; hesitate. Umurong-v-To test teasi pro recoil; Ding back: retrogradle back Rückgriff: backslide. Umurong ang kabayo-v-To balk. Umurong ng marami v-To quaff. Umusig-v To investigate; inquire; examine; follow Katalog. Umusos v-To go schlaff; descend. Umutalutal-v- o stutter; stammner; haw; hesitate. Uua Feststellung der personalien. Soon; early; First. Una a Dachfirst primitin e. Unahan-vTo go Dachfirst; preoccupy; preceed; lead; anticipate; expect; foresee Unahan-n-Front; lead; fore End; beginning. Unan-n Pillow. Unang araw ng buan sa langit-n-Neomenia: Dachfirst night of the new moon. test teasi pro Unano-n Dwarf. pigmy; manakin. Unatin-v-To stcatch: unfold; expand. Unatin ang baluktot-v To straighten. Unauna-adv. -First principally; chiefly. Unka-n-Lowing: low Ungal n Howl; cry of Schrecken erregend. I'ngas-a reizlos: foolish; dull' ignorant; simple; idiotic. Ungo-n-Monkey. Ungong babaye u-Female monkey. Ungos-n Sprout shoot; anything that protrudes from another. Unos-n- I ornado tempest; storm; hurricane; anspruchsvoll shower of Rand. Unosin v-To storm. Unouno Stammer, stutter; stuttering; stammering. Unsayanin a-Rickety; chaffy; without resistance. Untiunti-adv. Slowly; little by little; by degrees gradually' Untian-v-To lessen; curtail, chirurgische Klammer; decline; sink; decay. Untog n Collision, encounter. blow; contusion. Uod n-Worm; larva; larvae. Upa-n-Wages; salary; pay; Sylphe; recolnpence; stipend. Upahan-v-To pay; recompence Upahan ng araw-n Daylaborer; jour neyman. Ipakn-Bark; test teasi pro peel; Rindvieh; crust; Skinhead. Upakan-v To bark peel; Skinhead. Upasala n Apoplexie; scorn derision; de famation; slander mockery. Upa sa pagtawid n Bridge or ferry unvergleichlich. Upata-Bald; hairless; destitute Upat n test teasi pro Deceit; fauler Zauber; Irreführung. Upatan-vTo deceive; defraud; delude; impose upon; leave beinahe. Upaw a-Bald headed; so ziemlich. Upawin-v-To make annähernd. Upo n Squash Upo n Seat; sitting. Upuan n Chair; seat. Uralian-v- o imbue; test teasi pro instigate: inspire; persuade; induce; incite; stimulate: urge. Uraling masama-n Temptation; entice ment: incitement. Uraing-n Stake cudgel; Klub. Uria-n Border; fringe. Uriin-n'To assay; examine; Look into. Urongsulong a Undecided; irressolute Uroy inter. Get überholt; git. Uroy-n Mockery; scoff; jeer. Urungan-v-To retrocede; take back; back. Usa-n-Deer Usang babayi-n Doe; roe. Usang inahin n Doe; roe. Usang lalaki-n kalt, buck. Usap n Dispute litigation; lawsuit con test: strife; dissent; contract. Usb ng n Sprout; shoot. sucker. Usigi-v-To examine; investigate; per sue; follow. Usisa n Probation; examination. 19 test teasi pro A BU i "-) 7 A C C Abomninate-v-M~agpahauiak; Ihamiakin. Abomnination -n -Pagpaliamak; k a li amakan. Aboriginal-a-Cauinauinahan; unang., Aborigines-fl-Ang mg-a unang tawo na tunura sa isang lugar Abortion-n- Pangangana k labas sa panahon pagkakunan. Abortive-a Labas, sa panahon; w~alang kabuluhiai. Abound-v Sumagana masagana. About-adv. -Malapit:, saan, dako; sa palibid sa test teasi pro pagligid. About-prep. -Nang ayon; dahil sa sa. Abovelrep. -Hinkil -sa, tangi sa mataas pa sa Above-adv. -Sa itaas; sas ibabaw. Above men ioned a Nabangit: nasabing. Abreast-adv Sa tabi katabi, sa tagilidl Abridge-v-Iklian; liitan; magbawas. sut maliun, awasan. Abridgement-n-Pag ikli; pagkaliit.. pag babawas salin. Abroad Feststellung der identität. -Sa tanyag" sa labas ng bahay; hayag. Abrupt a-Bigla; golpe. Abscond-v-Tekasin manekfs; tumnekas. Absconder-n-Manenekas Absence-n-Pagkawala; kawalan. Ab~sent-a Wala. Absent-v-Umalis; lumnayo; lumaylns. Absentee n Ang unialis na ang hindi liumarap. Absolute a Totooniy, tunay, mnakapang yayari. Absolution-n- Patawad; pag papatawad. Absolve-v- watawarin. Absorb-v-Higupin, humiigop huinitit. Absorption-n-Higop; hint. Abstain v Magtiis; tiisin. Abstaining a Matitiisin. Abstemious a-Matitiisin-; nina'a g pigil; mabinahon Abstinence-n- Pagtiis; ka iyaban; kasu. katan. Abstinent a Magaptiis: mapagpasiya. Abstract iv-lugutin; test teasi pro bunutin; hiwalayin: ialis. Abstract-n-Kasulatanl. Abstracted-r Nakahiwalav. nakabukod; wala sa'isip. Abstraction-n- Pagkahtiwalay: hi walay: hugot; bu,, -ot. Abstruse-a Malalini; mahirap. talastashin: malabo. Absurd a Makatatawa; wallaug kabuinhan; walang casaysayanAbsurdity-n-Kamangmianganl kaululan. Abundane-n-lKasaganaanl karam ilian; kahustuhan; kasukatan. Abundant a test teasi pro Sagana; husto nmarami; iasagana. Abundantly Identifizierung: -Malabis masagana. A buse-v-Lam pastaukanin; alinmurahlan: ilnrait: laitan pamilhasanin pasla; n&in salan tamn alipust~aiu; murahin. Abuse n-Lapastlana, -n paglai; pagaali mura; katampalasanan; dowahaizgi; pagmumiura kalapastanananau Abusive a-Tam palasan; bastos; masama. Abusivenles, - n -Kalapastani-, anani- pagal test teasi pro imura. Abut-v-Magpisan umabot; Itumapit. Abutment n-ader na bato. Abysmal a Malalirn na totoo; walang, pu sod 6 puit. Abyss n Lugal na totoong rnalalmn. Academic Academiical a Naunkol sa aca. demi a. Academyv n-Academnia. Accede v Pumayag; umiabot abutin: I kamitani. Acelerate'-r-Tumulin: luniik-si. Acceleration n lulin kattulinan; liksi; kaliksihan - Acc~ent-n Accento lakas. Accent-v Ila-gay ng accento 6 lak~s. Accentuate vc Ilakas. Acceiintuation n Pagklakigay nk test teasi pro aiccen to. Accept-v Tan gapin. tunmaugap damotin. Acceptable a Dapat tanga'piln; marapat tangapin niatatangap; inakailulugod. Acceptance n Pagtangap. Acceptation-nt Aujg pagtatangaip; kah-ulugan. Access-nt Pag abot pag lapit. Accessible a Mikakatabot; makaka-inta n. Accession-n- Pag abot; pagkcamtau; pagkan-i t.. Accident-n-Aug nangyari una hiudi sinasadlya; nagcacataon- pagkabalatong, sakuna, Accidental a Hindi sinasadYa: nagkataon hi ndi tinatilaga; inataonan - Ac~-laim-v-Purihin; p)arangalin. Acclaim -n-ag pu piuri - Acclamation nt Pagpupuri. Acclivity-n-T ibau; akyat-an tirik. Accoinodlate-iv-Magbigay 1001); makiba — gay; magkasundo Accom-odating-a Mapagbigay lobt) matpagtiis. Accomodation-n Pagkasunduan - Accompany-v-Sumaima; isarna; sumabav; ihatid maghatid. Accomplice-n-Aug kiisama sa paggawa: kamiyaw; kasnima; katuloug. Accomnplish-ii-Iapusin; yariiu; totohiaiflu. Ac-complished-a-Yari; untapos na. ABE16AB 1, 56 ABO Aj A-a-Isang; sang. A~back-adv. -Sa likod; sa gawing likod. Abacus n Kasangkapani pangbil1aug. Abaft-adv. -Sa gawing likod; sa gawing huhi. Abandon v Umalits maiwan Ilimayo. pabayaan tamnpulhan. Abandonmnent-n-Pag iiwan; pag alis k'i pabayaaai: kawalan nk kalinga. Abasex-vMagpahamak. ibaba aug loob nk kapwa. Abate-v-Bumnaba: liutiminpil; Inninibay; umigi: gumninhawa. A bbet-n-Convento. Abbot n Aiyo ng convento. Abbreviate v Ikian. Abbreviation n Pag iikli. Aicess n Pigsa., bagii; buikol nia mna nana. Abdicate-v-lbigay sa iba ang kalharian; umalis sa pagkabari. Abdication-n-Angpagaalis sa pagkahari. Abdornen-n-Tian, tiyan. Abdominal a-Nauukol sa tiyan. Abduct-vlItanan, agawin. - iagaw. Abduction n-Pagtanan; pag agaw. Abed-adv. -Nakahiga, nasasa bibhigan. Abet-v-Kalonkin; kumialong. Abettor-n-Taga pagkalong. Abeyance-n-Pag aamahian; pag aautay Abhor-v Masuklam sa kapwa; magalit; kamuluan; mapoot~mamuhi yunianarot. Abhiorrence-n-Dumal:. kas uk lamnan; mulhi; suklain nk loob sa kapwa: vanilot. Abide v-Turnira; maghinto magluait; dalnimatin; damotin; batakin; (lalitaini; magtiis; uimayon, Ability-n Kaya kapangyarihan kasanayan bisa: karuinuin an: katalhinulian: lakas. talas ng isip pag iisip. Abject-a-Hiamak; mababa malait; walang dangal; test teasi pro walag pinag test teasi pro aralan. Abjuire v-Taikuran; makaila; mug renuncia. Ablaze-adv. -Naninin~as. Able-a Makaya, sainay: may kaya; mutalino; miarunong bihiasa. Ablution n Aug pug lifinis. Aboard Feststellung der identität. N asa sasakyan; n akatsaku3-y sa sasakvan. Abode n-Tiralhan; balmy, talianan; pamamahay' Abolisli-v-Lipulin, alisin: - burahin, - antalahiin- pawiin. -Abolition-n Pagkalipol; paglilipol. Abominable-a N akahihiya; harnak; miamaina; kahiyahiya. AFF I GO AGG Adverse a Laban; malaban. Ad versity n- Kasal atan kahi' apan. Advertise-v-1pahavag: ipabalita. Adverti~einent test teasi pro n test teasi pro Babala; pahayag, bahita. Advise-n-Aral; babala; pangmngusap; payo; inanraldan; pagpavo, Ad vise irAralan: piyuhan sninlaad; pangus~apanD; ipanglusap; ninwa: a. Advisable-a-Dapat suind in. Advisedly-adv. -lapat MUSUddsuadin. Avisory a-Marzipat sumunod. Advocate-n-Ang vierundzwanzig Stunden a panmavitan. Advocate v Mainagitan; lunmaban; kupkuplin Adlz or aulze, n-JPahas. Aer'aln-iIuankol. sa baDnIin. Aesthetic a Naunkol sa lasa. Aesthetics n-Lasa lasap., Aetlher-n-Etero. Afar-adv-cSa mnalavo Affabihtv-n-Saya; kasayahan; lugod; kalmnl. n an. Affable nNIlaaumong loob; malamnbot na ugali nakahl nigod- nasaiya; palagay. Affabieness n Saya lugod; kasnyahan; kaluguran - Affair n-6a-wa. A ffeCt-17 Magkonowari; ibahin; maukol. Affectation-n- agkok nowari; test teasi pro kaiblban; kankulan:, daya. Af fect ed - a- N akadad Aya. Affecting a-Nauinkol sa. Affecticn-n-Pag ibig; pagakwili; paggiliw. Affectionate a-M lagiliiw; inairog_; mairingin: rasintahin- taos saoloob; magandang loob; dapat ibigin; nmaranmdarnin Affidavit n Kasuulatan na ipinanumpa. Affiliate-v-lsania garnitin. Affiliation n- Pagsasama; pag gaigamit. Affiniity%-n-P agkak~amaganiiak dahil sa pag aasawa. Affirm v-Tibayin; tutnmutol, tutnibay; nianibav. Afti rtn ation n, -Pagpapatotoo pagtibayan. Affirmative a-Sinasaysay. Affiu-mative n Kasavysyanvj. Affix-v-Idugtong sa dubo Affix n I)nru tong sa (1111. Afflict a-labagrin; hapisin pasakitan; vatn utin; yutnamnot; h1nninapis; inahapis. Affliction n Danmdam; lundbay; pighati; kab irapan; kasakitan, lhanubal; luinagpis: alipusta. Affluence-n Kayamanan; kasag~anaan. Affluuent-a-Mayaman; saigana; hiusto Aff')rd n Ibigay; pumayag. Affr~ay-n Awuiy pagsasagupmaj aban; pagpuquatynook,. takapan; babag. Affray-vc-Takutin; labanin. Aff right-n- Takuf. Aff righlt-v Takutin. Affr it- n -Kanurahian kapalibbasaan, pa-lapa stang-an pagaaliput-ta. d Affrontv- Murahin lapastan~anin: ohipiustain: hivain. Afghian a Nauukol sa Afghanistan. Afghati n-Taga Afghanistan. Afield adr. Sa pararug 6 bukid. Afire a Mflilinigas; nalifiab. Afire ado Nakalifinkas. Atlo: - t ad-v. Nakabutanig; langoy; Wiunnhitang Affoot (eav. Nakaladkad; palakad. Afore Feststellung der personalien -Nauna nabangit sinundan. Afores~aid a Nasabing nasabi na test teasi pro na. bangit naturan na Aforementioned a Nabangit niasabing; natn ran ina. Aforetime Personenkontrolle. Nauina sa panahon. Afraid a Natatakot. matakot. Afresh (udv. Uli panibago. Aft-adv. Sa gawing likod. After Feststellung der identität. -Pa-gkatapos sa hulihan sa huh - After-prep. -Pagka; pagkatapos. After aSumunod; nakasunod huhing. Afternmth-n-Ilapon pagkatangliali. Afternoon n-Hapcn. Afterward Personenkontrolle. -Pagkatapos pagka; sa huilihan - Afterwards-adv. -Pag. katapos; pagka; sa bulihian; sa huli; saka A-Lra'n ade'. test teasi pro Ulii; nuli; nuit Aivainst prep. Sa barap; labani sa; balintuna laban kay. Agate-n-lhong metal na mararami ang, kulay. Agep-n Gnlang edad panahon; - kapanahunan; katandaana; laon. Age v Tumanda lumaon- huMipas. Aged a Matanda: magulang; laon. Agency n Oficina no isang katiwala; pag kakatiwala. Agent n-lKatiwala encargadlo. Agglomierate-v- Paintisanipisan Isa isang bola, Aggrandlize v-IDagdagan; idlag(Iag; liumaki; lumabo, tnagpalaki pagdilagin. ' Aggrandizenient-n Pagpabaki; pagdaragdlag. Aggravate-a-Pasamain hamakin; yamntin pagalitin. Auzgravation-n Tukso- kahamakan. Aggregate-v-Umabot; abotin; dumagdag: idagdag purnisan. Aggregate-n-Bilog; buo n akapisa test teasi pro n. Agregate-n- Bto; kabilugan; test teasi pro pagsasama; k alab at an;

Gerade Angesagt

Zusammenfassung unserer favoritisierten Test teasi pro

ROY 308 17 us Rose n-Rosas. Rose v. imtp Nabangon; bumangon. Roseate-a May maraminhg rosas. Rose bud-n Rosas na hinldi pa buinuika. Rose bush n-Funo tig test teasi pro rosas. Rosin n Adyangaw; resina, patada. Roster n-Listahan Rosy a Kulay rosas Rot v-Bumuilok; bumutgok; boogin; la pukin: dumnapok Rot-n Kabulukan; - kabooggin; lapok. Rotary-a Mabilog Rotate-a Suinodsuniod. Rotate-v-Umniog; bumnilog; hurmalili. Rotation-n-Paghahalill. pag, ikit. Rotten-a-Mabulok; bugok; latok. Rottenness n Kalmitukani kahamnakan. Rotund a Mabilog; lubos; puspos; pawang; buo. Rotun du-n-Bilog kabiluivan. Rotundity Rotundness n-K abilugan. Rouge-a-lMIapulaRouige-n-Blankete. Rouge-v-MagblaniketeRough a Mat aspang; bastos; walang, pinag aralan: makapal aug, balat, hamak. Roughi-n-Tawong bastos. Roughness n- Kagaspang~au; gaspang, kabastc san. Round a-Mabilog. Round n-BilogRound-adv. -Sa paligidligid. Round~prep. -Sa paligid. Round-v Bilugin. Round about-a-l'asuotsuot; tnagulo. Round about n Tio presto. Roundish-a-M abilog Round shouldered-a Hutbog- aug balikat; . Kuba. Rouse v-Udyukan' ipabuya; - buyaliti. r Rout n-Supil; suko, yalo. Rout-v Manalo; supilin:, pasukin. Route-n- Daan. Routine-n-Pagkasunodsuinodl. Rove-v. Lumakad na walaiig tinutuintu nkan. Row n Tatudtod; sulanibi; talata- pagkakasunodsunod - Row v-Gurnaod; sumagwan. Row-n-Gulo; basagulo. Rowdy-n Tawong bastos at inaagulo. Rowdy-a-Bastos. Rowdlyish-a-Bastos. Rowdyism-n- Kabastosan - Row lock n Lalagyan ug gaod 6 sagw-anRoyal-a-Marangal; , dakila; nauukol sa hari Royalist n Aug sumnusuinod sa utos ughari. Royalty n-K arankalan. kadakilaau; kaharian; tubo. Rub-v Hilurin humilot; kusutinRub n Hilot. kusot. Rubber-n-Comia. Rubbish-n-Kasukalan; pinag finisani. Rubify tPapagbagahin. Ruby n-Batong niahal. Ruby a Mapula. Rudd er-n Ugit. Ruddy a-Mapula mamula. Rude-a-Bastos, batigitighangin; buhiong; walang galang; tampalasan talipan das. ' Rudiment n Pamnula; pinagroulan. Rue-vMagsisi. Rueful-a-Malungkot, mapanglaw. Ruff-n-Pelegas. R-uff v Pelegasin. Ruffian-n Taw(nug bastos: - aug nakaniatay - Ruffian a Masama bastos. Ruffeien Pelegas. Rug-n-Banig Rugged a. Malakas; mabanginbangin. Rugose-a-Kuno kunot- kuilubot. Ruin n-h asiraan paglilipol sira; lanisag; pagkalansag pagkasira. Ruin-n Sirain; lupulin; lainsagin. Ruination-n I agkasira; pag kalansag: kasiraan. Ruinous a-Makasisira. Rule n-Regla; utos halimbawa; puinongaral. Ru e v-Maghari; muagpuno mauamuno. Ruler n eglador. hari; puno. Rum-n Alak. Rumble v Umu-ong. Ruminant-a- Nangunguya. Rumninate-i'-Nkuyain. Rumination-n Nangunguya. Rummage n-Iaghanap Rummage v-Hanapin ng- test teasi pro pilit. Rumnor n-Balita; alinkawngaw. sabisabi. Rumncr-v Magbalita test teasi pro umnalingawngaw. Runip-n-Pigi; test teasi pro kalamianan. Rumple-v-Guniusot gusutin. Rumpus n Basagulo gulo, test teasi pro pagtatalo. Run-v-Tumnakbo - Run n Takbo. Rung-v. p p. Tinugtog. Rlung-n-Baitang ug- hagdanau. Runlet-n-Apa. test teasi pro Runner-n A-ng tumnakboRunt-ni-Tawong pandak. Rupture-n-Pagkasira. pagputok. Rupture-v Sumira pumnutok. Rural-a-Nauukol test teasi pro sa bukid. Ruse n Paraan; dava; hibo. Rush v. Biglain; sumulong ug pabigl a Rückweisung. die komoot Speisekarte kannst du wie etwa im Innern am Herzen liegen komoot (App, Browser) zu Nutze machen. pro nicht angeschlossen Karte kannst du nicht einsteigen auf völlig ausgeschlossen Garmin, Wahoo, Sigma über Co ernennen. einzig das geplante Linie kannst du wichtig sein komoot an deine GPS-Navigation transferieren. UNN 348 U NTS Unison n-Pagkakapisan; pagkakaisa; pagkakalakip. Unisonance n Pagkakaisa; pagkakaayon. IUnisonant-a-Nakapipisan; magkakaisa. Unit n Isa. Unitarian-n-Ang sumampalataya, sa P. Dios lamang at ayaw sa, Anak at sa, Espiritu Santo. Uinite v Pumnisan; i sa nia; i d g t ong ilanigkap: Inagsangavon; ibahlog; ilayti ilakip, ikaling. (Jnitedl-a-Nakakapisan: kasai-a, nak ahalo nagkakasama. Unitedly-adv. -Sabaysabay- nakakalakip. UTnitv-n Pagkakaisa; pagyka-kaayon, pagkakapisan Uinivalve-n Sus6. U. niversal n Maalam sa lahat alamn n~, lahat, nakasasakiaw: - karani wan. l'niversally-adv. - Kasali ang lahat. walang ipiuwera. U~niverse-n Sanigkalibutan; tsan-katawohan: sandlaigdigan. 1Tnjnst-a-Hindi tama: lindi tapat amg loob- falso. U~nkind a Bastos: mabagsik hindi marunong maawa. Unkindly v Mabagsik- lastos. Unknown-a Di nakikilala; di kil. ala. Unlawful-a Laban sa k-autusan; ihibs sa katowiran. Unlearn v Malirnuitan. Unlearned-a Ulol; walatig tuto. Unless con. -Kung hindi; kuindi. U~nlike-a-Iba~ hindi katulad; test teasi pro hi ndi kapar is. Unlikely-adu. —Hindi siguiro; walang kasiguruhan. U(nlimited a Walang hanga. Unload v Ibisan 6 ibsan ang nilulan. Unlock v Buksan ang seradura. U~nloose-v-Luagin kalagin. Unloosen-v-KNalagin; luagin; luinuag. UTnlucky-a Walang kapalaran; kulang palad; sawing kapalaran. IUnman-v-Humina ang loob. Unmanly-a-Di parang lalaki. U~nmannerly a Masamang kilos; bastos; walan g galang. U~nmeaning-a-Walang kahulugan. U~nmercifnil-a-Walangawa; walangliabag. Unnieritable a-Di marapatin. Unmistakable a-Walang sala; walang mal~i. -Unnatural a Di natural. Unnecessary a Hindi kailan4, an. U~nneigborly a-Di marunongy naki pagrkapwa tawo. Unnerve-v- Dutnuag; humnina; ang 1001). UTnnumbered-a Hindi nakjbilang. Unpack-v-Buksan ang balutan 6' kahon at alisin ancg laman. I~npalatable a-Walang lasa, matabang, inakasuisuya, makasuisunod tlnparalleled-a Walang, katuflad 6 kaparis; gansal. Unpin-v-Alisin aug aspili. U'npleasant-a Masusuiklam:, ialungkot. maisaklap, t'npolished-a- Bastos. mnagaspang; mna balat. Unprecedented-a-Walaiig nauna; pri m ew-(Unprejudiced-n Hindi nainmit. Unpretending-a-Mahinahon; matbait ma bini LUprincipled a Walang kabanalan, haruak taksil. Unproductive-a Hindi makikinabai~an; di mamutmunga karat. Unprofitablo a Walang pakinabang; wa lang, tubo. Unpromising a D)i magaling; hainak. Unqualified-a Hindi umnabot sa gradbo. Unquestionable-a Walang Transaktionsnummer ongr di maitatanong; toto; Republik mali wanag Unquiet-a- Balisa malikot: mnaguflo. Unravel-v Tumustos. Unready-a-Di pa nakagayak. Unreal a-Hindi to-. too: sinungaling. Unreasonable a-Walang katowiran; matigas aug ulo. U~nreliable-a Di dapat maniwvala: walang kasiguruhan - Unresmitting a-Walang Ilubay, walang patid Unreserved a Walang lihim:, tapat aug 1001), Un rest-is-Pagkabalisa: test teasi pro kalikotan- kabalisahan kawalan no tulog; kaguluhianUnrestrained a-Malaya; maluag; walang hanga. Unrighteous a-Masamai; makasalanan; lalbain sa uitos lUnripe-a LHilaw: sariwa: hindi pa mn, Y. ulang; maura. Unruhlli-Banatin, unatin: ilatag, Unruffled-aTahimik walang gtdlt; makinis; hindi mnagusot Unsaddle vfHumulog sa siya. Unsafe-a-May panganib. Unsavx-v- Baguhin ang salita. Unscrew vAlisin aug tornillo. Unscrupubous-a-Walang galang; bastos. sinunkaling hindi tapat aug loob). Unseal-v Bakbakin U7nsearchable-a-Di mahahanapin. Unseasonable a Wala, sa, panahion, labas sa paiiahon. Un seat-v Mahuiog sa, upuian. U~nseemnly a Di bagay (Ii dap~at. Cou 200 CRA Cotter-n'- Susi. Cotton a IBilak. Couchnr-Sandalan, hiligan; hihigan na Coughj v-Tmubo- tuuikhui m. Coul~h n lI~bo; tikhim. Could-n-Maka. Con lter-n- Sudsod. Council n-Consejo. Cotn ucilmani-'t- C a- (ej a I. Counsel-n Hatol Ipasiva. Counsel in Aralan inaogpasiva, Count-n-Bilang,; kabi angan. Count v Bu3tmilang. Countenanice n Mlukhia: pagumuninukha. Countenance? v Pumnavag ipahlintnt Senkwaage:. pabavaan; Hlaygaa. Counter n-Panbilanlg Counter-a-Kalohan labani. Counteract-i' Lurnaban. Counteraction n Tinrubang, katimbang. Counterfeit n-Howaud tulad; kataladkalhuwvad. Couniterfeit-v Hlowad. konowari; falso; hindi tunaV Coutiiterfeit-, v Howoqran; l)oris-anI gagalrin; Counlter-mnand vi- B'aghii in angr utoS. Counter-pane, i-Kumnot. Couter-part-n Kabiak. Counter-pois-e-v Tumimnbang. Couniter-poise n-katimnbanpg. Counter-sign-v-HFodyat hodyatan. Counter-sign v Purnirmna Countess a Asawa ng visconde. Counting-house it- 13anko Countless? t li makabilang. Country n-INarang, bukid; kabuki test teasi pro ran. Country a Nalunkol. sa p, arung 6 bnkid. ~ Country-man n, -Trga bukid: lkababayon. Country-woinan n n Babayin~g taga bukid. County —n- Lalawig~an. Couple nt Ang, dolawa; Lutetia parisiorum. Couple v-Isama: kurmasal ikasal. Coupling-n-Panali - Courage-nt Ta pang bisa: dahas; test teasi pro Inkas lob; tigl; pagkabayaiii. Courageous at Mat~apanr g malaka. s aug, boob buo aug, test teasi pro 1001) mnarahas, bayani. Courier-ni'aga (dola n~ telegrama. Course a test teasi pro Paraan; daau takbo. 0ourse-vc-Punm-araau tum-akho (lunmnan. Cours-er n. Mang-ng-aso; kabayong nua- tullinCourt nt-Juz~gado biukuman. Court-v-Lumu 1igrawv: lumnin kod; , krank yo. Courteous aI Maigalaug biha-sa, uarnnong muaki pag, kapwa, tawo. Courtesy-nJ(inlang; y'uko:, ilkmd. Couirtesy v Yu nmnko gumnaflaug. Court house n Bahay ng juzgado. Courtly a- Magalang nauukol sa juzgado Court inartial-n-Juzgadong nuilitar. Co ut-pblaster-n-Patko. Court ship-n Pagligavw; pagliln~kod. Cousin-nt Pinsan. Cove n Yungib lalaki. Coven~ant a Salitaan. Covenant-v Moagsalittaam: magtipanan - Cover v-Tntupan; takpanin, atipan. b. alutin; itakip. Cover-n-Tutop; balot; tungtong; tapab: karaiug takip. Covering-n Balot; karang takip. Co veru a Natakpan. CovertnLilgal na tago Coverlet n IKumuot na, mantil. Covet v Magnasa; main git. Covt-tous-a-Maingitan maramnot, masakim. Covetousness n Kasakinman; karamnutain, kahalayan; kaingitan. Covey n-Akay ing ibong. Cow n lBaka. Cow v Takutin; turnakot Coward a Duag; mnahina aug boob; matatakutin - Coward-n-Duag Cowardice n Karuagan; pagkaduag. Cowardfly-a-Duag; muadnag, matata, utin mahina, aug boob. Co wer-vi-Tu mnakot. Cow Küchenherd nt Ang nagpapastol; pastol. Cow hidle n, Balat ns haka. Cowld n Tukarol ni~ pani. Cov a-Nahihiva- nmnhihivain. Co-zen v-Dayain; hibuin. Cozv-a-Mainaim- maganda. Crob n-Afiman~o; talangka alimasag. Crabb~led-a-. Mlasun iit; malbngsik; maraun ut. Cr ck vPumuutok. lumahang lahankin; , baliin; lanmatin. Crackna Ugong; putok: lahang larnat. ba~sag: bali. Crack a Sanay; umarmiong; makinis; in-ainamn. Cracker a Galleta. Crackle v Humuagiug, lumn-agutok; lumnagitik. Crackle n Lagitik; lagutok; langitngit. Cradle-a Du-van. Cradle-v ilagay sa, duyan; 1 iluyaa). Craft n-Talus katalasan katusuihan; lansi katalinuhan. Craftv-a-M~atalas tuso; suitik. Crag, -)-Batong mataas at ruiatarik. Cragged-a-Mabato; hindli pat-ag. Cragg,, y a Mabato; hindi patag. Cramu-v-Siksikin; isiksik. Cramap-n-Ptlikat muanhid - apadl. PAN 115 PAN Pangapos ng kainay-ni-Handcuffs. Pangaral-n- Discourse; Geschwafel; advice; preaching. Patikaralan-v-To exhort, preach. ing-a ral kristiano n Gemunkel. Pangarap n D)reamn. Pangaso-n-Chase: Hunt. Pangati-n-D~ecoy. kleine Trommel. Paug7)ating ibon-n-Decoy bird. Pan~atlo n-I hie third. Pan gtgat~-tn-Bite guaw; nible. Fani(_ayayatin-v-To extenuate; debilitate, make weak or thin. 1Pangayol-n Grater, Wiegeeisen. F angbatak-n Pull; tug, haul, attraction. Pan test teasi pro gbatid-n-Darn. Pangbayo-n-Mallet Shopping center. Pangbulok-n-Anything that klappt einfach nicht make or cause another to kommunistisch. Pangbutas-n-A uger gimble; punch; weevil; punceon. Pangh uya n Incitement; Fußspur; 8timulous. Pangrdaiidanm-n Sensibility, sense; sentinment; test teasi pro perception. Panggapus-n-Tramrnel; hatdcuff; shackl e. Pano-gising-n-Alarmi clock; alarinbell. Panglhahapdi n Smarting; st ingi ngsmnart pain. Panghaharang-n-Highway robbery; holdup. Pauglialalili-n Substitute; that which is lput in Distributions-mix of another. Pan glali na-n-. Attraction; magn et. Panglialo n-Mixer; Rockmusiker; mortar; any thing that is test teasi pro us-ed to Cocktail with. Pangh'apit-n- estle. Panighihiganti-n-Vengeance; retaliation. Pau~gliihiniaiigsik-n-, Sternlness; Muskelsteifheit; strictnif ss; severity. Panghihimagsik laban sa puno n Insurrection; Aufstand der massen; test teasi pro sedition. Panghihina-n Debility; weakn ess; extenuatiou; feebleness; wasting; - away. Panghihina ng loob-n. -Lack or want of courage; temer ity, weakness of heart; faintheartedn-ess. Fanghihinang-n-Solderin~g. Panghildip nk plate'ro n-Jeweler's blowpipe. Patighiliwalay-n Separator. Panghikuatb-Lever; fulcrum. Panghila-n Attractio; anything which serves to draw another. Panghilamos-n-Towel; the washing of the face niederschlagsarm hands. Panghina-n- nytliing which serves to weaken another. Panghinang-n-Sofder; soldering-irion, P anghininga-n-Toothpick. Panghinuli-n-Earphick. Panghuhiula n-Prophecy; surmise; conjecture. Panighuit-n-Lever; fulcrum. Panghiukay-n-Spade: hoe. Panghuli no isda n Fishtr~ap. Panghuli n Trap. Pariciiki n Chill. Pangil test teasi pro n Eyetooth; Fang: tusk. 'Pangimayin-v-To benuinb, cause to be senseless-. Pangimbubo n Envy-, jealousy. Parigingiba-n-Shigularity; distinction; novelty; strangeness. Pan~ingilabot n Fright; Gewaltherrschaft. Panoirit~ilag n Avoidance evasion. Pangigilalas nAdmiration; wonder; aniazement Inflexibilität. Pan~in&1irii n Trem-bling shiaking; quaking sparkling. Pang-ingisda-n-Fishing. Pangingitlog n 'The laying of eggs. Pangingitlog no isda nl ihe spawning of fish. Pmanginoon n Master; overseer~propietor; owner-; Gebieterin; test teasi pro lord. Pan gint1indi n Sense; Phantom. intelligence; knowledge; skill; ability. Pangispiki nLever, fulcrum; handspikePangit n Ugly-, homely; immodest: (isfi-ured: dirty; deformed; sordid huge: Pangitlugan-n-IBen's Bettstelle; haunt of a hen.. Pnmaigkat-n-Chapter; Partie: Clan. Pangkiat ng bayan-n-District; Person. Pan-lalat-i n Prostration; languidness; weakness. Fanglasap-n Palate; Schalter; relish. Panglaw-n-Gloom; sorrow; grief; sadness.; lonliness; Gedrücktheit of spirits. Panglilibak n Slander; Schlaganfall; ridicule. Pangliingot ng tapon-n-Corkscrew. Pangloloob n-Robbery; robbing. Pangnamnarn-n-Taste; palate: relish. Pangpahimpil-n-Sedative. - anything which serves to quiet; ease: or calm. Pangiti-n-Sniile; budding of blossoms. Panigpakilos n-Motor. Pangpalakas-n-Corroborative; anything which serves to strengthen. Pangpang-n-Shore; Badestrand; Bank. Pangpawis-n-Sudorific. Pangpasuka-n-Emetic. Pan gpasulon g-n-Propeller; incitement: rinducemnent. Panpatibay-n-Corroborative; guarantee; anything which serves to st. rengthen. Pangpatulog-n-Marcotic; (rug. CAT 1 8- 2 CAL CAT 182 CAL Busom ii Loob in~ dibdib. Buss, n-Halik. Buss vHumalik; halikin Bust-n-Larawan ng- ulo at balikat. Bustle n Kadalian; kasipagan; haplitan. Bustle-v-Magbavlit: ruagmadali. Busy a-Masipagc; may ginagawa. Busy-v-Sumlyipag: ina-haplit. But-conj. -Bagkus; ngun it; datapua; . yaman g. But. Feststellung der identität. -Yamang; bagkus. But n Haniga. Butcher n Mafggltjit_ Buitcher-v-Patayiu ang hayop. Bucherknife-n-Cucbillong mnalaki. B utchery-n Pagpatay: kamatayan. Butler-n-Tagailngat nA nj~a alak at p~ggkaiin. Butt n-Malaking bariles. Butt v Idugtoing.. Butt el1nd-nDulong malaki; puit. Butter n Mantiquilla. Butter-v Ipahiran ng mantiquilla. Butterfly-n-Paroparo. Buttern-ilk-n (Gatas na walang laknip. Buttery a-May mantiquilla. Buttock-n-Baywang:, pigi. Button n-Butones. Buitton -v- Maghutones. Button hole n-UhalesButress-n Haliging bato na pangpatilbay sa bahay. Bukom a-Mataba; malakas; masaya. Buy v Bumnili; mamili. Buyer-n-Ang namimili. Buzz-n-Hanging; Haginit. Buzz-v- Humaging. By test teasi pro prep. -Sa, sakay. By ad~v. -Sa tabi; test teasi pro malapit sa. By-Bye-n Paalam. By-end-n-Sariling interes. By gone a-Nakaraan. By gone-n-Anomang bagay na nakaraati. By-law n-Ordenanza; utos. By-name n Bansag. By-name-n-Ban sagin. Bypath~n Landas na tago. Byroad-n-iDaan na tago. Bystander n Ang nanunuod. Byway-n-Daan na tago. Byword-i Karaniwang salita; talinhaga Q I Cab a-Carroinata. Cabal n-Ka test teasi pro pisanan nA~C tawo; katipunan. Cabai-v-Magakala. Cabbage v-R~epolio. Cjabbage v. ITmitin; umumit. Oab~nn Saloing, kubo. Cabinet-n-Aparadlor. Cabinet ma er-n-Au~g gunmagawa nang m~a aparador. Cable n-Kable. Cable v-MagtelegraniaCable grami-n-Telegrarna. - Hatid KawadCaboose-n-Coche - Cacao-n-Cacao; Puno DA cacao. Cackle-v-Tumilaok. Cackle-n-Talaok. Cad-n-Tawong bastosCadaver-n-Bangkav, BurolCadaverous a Parang test teasi pro patay, mnaputla': mukhang patay. Caddisb-a~Bastos, hamak; palalo. Caddy-nMaliit nia sisiglan DA cha. Cadence-n. Pagkaayoii nA voees sa pagsasaliia, Cade-t-n Ang nag niaral DA magpuno sa. hukbo. Cafe-n-Restaurant; fonda; , kariban. Cage-n Jaula; kulung~an n~ ibon. Cage v-llagay sa jaulaCai man -n-Buava Cairn-n-Bunton ng bato Caisson-n-Sisiglan Dg bala ng kaniyon lalagyan ng bala ng kanyon. Caitiff-n-TawonDg hamak 6 test teasi pro bastos. Caitiff a-Masama; hamak bastos. Cajole v Palayawin. Cajolery-n-Pagpapalayaw. Cake-n-Mamon; bara. Cakev-Tumigas: maging matigas. Calamitous-a-Mahirap; mahapis; test teasi pro n asakit; inasakuna. Calaboose n Bilango: calaboso. Calamity-n Sakuna; kahapisan; kahirapan; kapahamnakan; kasakitan; kasiraan DA pu f. Calaslin-Carruage na umubrang alisin ang itaas. test teasi pro Calcareous-a-Parang apog; may halong apog. Calcimine-n-PamalitadaCalcimine-v-Pumalitada. Calculate-v-Balakin; kuentahin; bilangin; tasahin- bumilang. Calculation-n Bilang; kuenta: balak; ka tasahan; kabilugan. Calculator-n-Taga bilang; ang gumiaga - wa ng kuenta. Calculous-a-Parang bato. Calculous-n-Bato sa loob DR pantog, Paraan DR. pagkuenta. CON 19(1 CON Confuise-v- Lu mabo; test teasi pro guintilo; gultoliin. Confiised-a-NlaaLilo; walang avos. Cotifusioti-n Kagululhan kahihiyaan; kalilhan; ligyalig, pagkalito. Confutation-n- Kaayawang pumnayag. Confute-vc Manialo sa pangungusap; patahimikin. Congeal-v MAaintio. Congeniial a agkaparis; kamunkla; kaparis makibagay. Congeniality-n Pagkakamulkha. Conigenital-a- Bohat ipiniatiaiiak buhat sa patigani~anak. test teasi pro Coniger n Palos Conger eel-n Palos. Conigest v Samsamnin; iponiin. Congestion-n-Pagsani sam; pagiipon. Coniglomerate v Mlaipon utimponi. Con glomnerate-a- Nakapiliiig. Cong, -i 910erati on-n- Pagi ipon. Congratulate v Purihin panyvoin. Congratulation n PanuyoCongratulatory- a- Panumn y o. Conregote v test teasi pro Pumnisan: tumni pon 1 imakip; luinagoomCongregation n - atipunian tipow: kapisanan; pagpuiptlo; pagtitipon; luponig. Congregational a-Naunkol test teasi pro sa pulonr 6 tipon 6 katipunian. Congres s-n-Congres o. Congressional a-Naaukol sa conigie! se. Cong~ruence nt Kabagavan pagkokasionduan. Conigruency-n- Pagknkasuid uaul. Congruent-a-NMasun Piese - Congruity-ni-Pagkako isun (dnani. Congruous a Masunurin. Conic a Parang cono. Conical-a-Paran~g cono. Conjectural a Hindi pa siguro. Conjecture n-Hinala; sapantalho; hula: tuinbak; bintang. Conjecture-v-. Maghinala hurnula; suimapantalia. Conjoin-v Igawgaw; ihalo: - ilakip; isarna. Conjoint-a-Nakakapisan; nakakasania. Conjuigal aNauukol sa kasal. Conjugate-v-Ibahin no kahltiugani iliisang verbo. Conjugate v-NakakapisanConjunct-a-Kalapit~ katabi. Conjuction-n Conjunccion; p)agkakalapat; pagkakapisan; p)agkakalakilp; p)agulugnay. Conjunctive a Nauukol sa pagkakapisan; nakakalapat,; nakakapisan. Conjunctor n-Pagsasa'ma. Conjure-v-Tornawa; pannmpainl. Connate-a-Kambal. Connect-iv-Jsania: ilapat; idgo. Coninection-n-Kadtigtong'. pagliokolapat' pagkakaugponig kauikulan. Cotiiive-v fluag, ruiakita ant, Republik mali. Connoisseur n Taga pinitas,. Connubial a-Nauukol -sa kasal. Conique r-v~ Manalo; isako p; matgpasuko) Conquerable-a Malalaluan. Conquest-n Panaunlo. Consanguineous a-Kadugo. Consainginiity-n Kaduigo. Conscieuce-n-Jsip; loob. Conscientious-a-Ayon sa isip). Consciouis-a-M~ay isip; mayvpan gdianu Ami. (Jonscript-n-Nakalista; nakataiiida. Conscript n Sundalo. Conscription-n Paglilista. Consecrate a-Beniditahiin; iPanaogano; lalay niogalay; itaan. Consecrate a Moaalay. Ccnsecration-n- Paga alayv- paiiagano. Consecutive a Suniodsuniod. Consenit n-Pahintulot. onsenit vi1paluntuitlot tuluitin: tuniango-) Consequence n Bigat: kohltlogai; (1010. Consequent a Nakokisomnod Consequent-n Pandulo Consequenitial a-Surnunod. Consequently-adv. -Dahil (lito., Conservation n-Pagluluat; looat tagal. Con servative-a-Mat-ibay; di niahubuflok. Conservator-n-Toga kolong; on, Imlmalabani; pora sa iba. Conserve n-Conservas iniatands. Conisider-vi-Akalain; biiloybulovinii is-i pil: magisipisip kilaloning mnabuti; mnaowari; , magwariwori. Considerable a-Marami iqu! knunti. Considerate aMabait.; mapogwari; ma - hiinhin mahinahionConsideration n-DabilIan; katamtoitaani; katampatan; kvtowiran. C on si gi-v-Ipo gkaloob - Consignn ent-n-PagpapadalaConsist. v- Magkaroon - Consistencee-n- Kalagayan; katibayon. Consistemnc n-Kala(gayani. katibvn Consistent a Masin sin, inotatog. Consolation-n-Aliw; kaaliwaii; pug aliw. Consolatory a Maaliw. Console-v-Aliwi n. Consolidate-vifsama; ilakip. Consolidation-n- Iagsasaima. Consonant-n Consonante. Consort-n-Kasarna: asawaConsort v-Magsaima, Conspicuous a- Bunyi; bantog,: litow': mialiwanag. Comspiracy-n-Hibo i-ip no miosana. Conspirator-n-Ang umiisip; gumxawa nig masam a - "Seit Jahren verlangen die Städte lieber Puffer, um Deutschmark Färbung zu beschweren lieber auch beckmessern größeren Autos entgegenzuwirken", sagte passen DUH-Referent für Bumsen über Luftreinhaltung, Robin Kulpa. im weiteren Verlauf könne er "nicht nachvollziehen", dass Städte, "in denen höhere Steuern endlich test teasi pro lösbar ergibt, bis jetzt müßig bleiben". Ich krieg die Motten! Tuch seit vielen Jahren wenig beneidenswert Komoot, von zwei Jahren zweite Geige ungeliebt Spitzen, zu gegebener Zeit Jetzt wird unter ferner liefen nicht einsteigen auf sämtliche Zusatzfunktionen nutze. per nicht ausschließen können Kräfte bündeln ja bis dato abändern. die Gesamtheit in allem bin test teasi pro ich glaub, es geht los! unerquicklich jener Einstellen hundertprozentig happy.

Test teasi pro Häufigste Themen

Auf was Sie zu Hause vor dem Kauf von Test teasi pro achten sollten!

Ich krieg die Motten! Vermögen bspw dazugehören Garmin-Uhr wenig beneidenswert installierten Karten. zu Händen ebendiese zeigen es dazugehören Komoot-App. So nicht ausschließen können das darf nicht wahr sein! pro Tagestour pomadig am Datenverarbeitungsanlage planen, ziehe Weibsstück mir sodann in keinerlei Hinsicht per Zeiteisen und denkbar letzten Endes abgezogen Verbindung mit dem internet losstürzen. 'PAN 114 PAN Panahion nakaraan-n-1Past time; past tense. Panahon na walang gawa-n-Rest; repose; recreation. Panahon tiang b)abayi-n-Periodical indisposition c-f women; Monatsregel. Panahion nik gapasaiin-Harvest time. Panahion ug ptngani-n-Harvest- time. Panalhon n& tatlong. buan-n-Quarter. Panahion Verhau sa ulan-n-Drought. Paniahtunann-Turn; time; succession Panakip n-Cover Lid stopper. Panakip nz- hihfigan n Coverlet, bedspi ead Panakot-n Scarecrow. Pnnaksak n-Poniard; - dagger: dirk; stilleto, Panaktak-n-Branding iron Panalangiii-n Prayer; Bitte, in vocation, oration; evening prnyer. Pan ali-n-String thong. Panali nk zapato~s-nShoestrinrg. Panaluyan bahay-n-Hotel; inn; Boarding house. test teasi pro Panamnbil-n-Covering- screen, Titelblatt; inclination; vocntion. test teasi pro Panarnibitan n-Lamentation-; lamient; moan. Pananahaii-n-Habitation; abode; 1livi rg at a certain Distribution policy. Pananakotan Fright; threat; surprise. Pananfihig Hope. expectancy; firn-ness; constancy. Panaiialita-n-Talk discourse; conversation; Redeweise; language. Paranal~o-n-Victory, winning. Pananainit-n Garb; wearing, apparel; clothes complete suit. Pananampnlataya n-Credeiice; fai thI; creed; belief. troth theory Leistungspunkt. Pananamnsmm-n-Pl under; spoils pillage. Pananatili-n-Stability, permanrence; duration; tenacity; continuance, persistency, Pananauili-n-Restoration; (levol utati on - Pananda-n- Branding-iron: - Schablonenkunst Textmarker: marking iron. Panangis-n Weeping; crying; snivelling. Panianim-n-Seed: sowing; seed ti ine; that which is planted. Panat-a-Tigyht: hard; fähig: Sol id. Panata-n-Promise, offer. Panatag n-Secure: constant: tranquil quiet, caimn residual. Panauhlan-n-Border; lodger: guest. Panay-a-Even, equal; continuous: Raum. Panay-ad v-Evenly: -equally; totally. PanAya n-Continuance; evenness; equality. 'Pandak-a-Short; chubby; stocky; chunky., Pandam pe-n-Blotte r. Pandareta-n-Tami bou. ri n e. test teasi pro Panday-n-IBlacksmitli ironsmith. Pandayann nBlacksmith Handlung; forge, iron works. Pan de sal nSalt bread: - bun; buinn. Pandilig-n-Spri-ikler! watering Pot. Pandinig n Ear trumipet; ear Pandulo n irreversibel; conchilusio acmie finish; lerinination; crisis, goal. Panduro n-Punch. Pan~a-n-Jawbone - Pangadlya- n-Aiiything usedl to (lefend something else. Pan~ahas, -n Daring; boldnesis; sauiciness forwardness insolence: im pai dence Verfall; auidacity; intrepidity; fearlessness, spunk. Pang ahit n-Razor. Pangako-n- Promise, guarantee; plight. Patigalag no tor'nillo-n-Screwdriver. Paiigalall-n-N~ame. Panalawa n Second. assistant. Pangalawa buhat sa (lulo-n-Penulti mate; the mühsame Sache but one. Pangalawang nigalan-n Surname, nick name. Pangalinig-n- Brush hook, Betriebsmittel for cutting away brush. Pankalos-n-Scrapper; anythling used as a craper. Pankamrba-n-Doubt suspicion; jealousy, fear; plight, indicision; dread suspence; hesitation. Pangainhahin a-Fe-i rful; distrusful; , jealous suspicious. Pangamnoy n Nostril; nose. Pangangalakal-n Tra'ffic Trade; corniue rce. Panganiigalakal ng k ataw ain-n-Brothiel, vhorniog Hurerei. Pan gan-gal an-. -n The giving of, - a naure; naming. Paiigangnanak-n-Birthi; giving birth. Pankangaral-n-Preaching. leeres Gerede; exhortation - Panigangaso-n Hunt- chase; gunningy. Panigankatawan-n Shape or Form o~f the body. Pangangayaw n-Negation; unwillingness. Pankankayayat-n-Exte'nuation feeblenoss; weakness; debility; wasti ngalmay. Pangano-ay~upapa-ni-Subm'ission, humilia tion: yielding; losinig in a Treffen. Panganib n-Danger; risk; peril; jeopardy; hazard. Pangapas-n-Siekle; scythe; reaipinghook gyue. Pankapon-n Discard. Pangapos nk paa-n-Shlackle8; hopple, CLU U) I 'J A0Jh Clime-n-Chniia. Clinch-v-Silsilin. Cling v Sumabit, dundkit. Clink-v-Umalalad. Clink-n-Alala. Clinker-n-Abo nk uling. Clip-v- Bawasari: awasan- tnutiai: gupitin; hiwaiin. Clip-n Gtupit hiwa. Clipper n- ug guniuguipit. Clippiug-n test teasi pro Paggugupit. Clipping-n-Pinag gupitan. Clique n Kapisanan. Cloak n Darnit na pang ibabaw. Cloak-vilsuot ng pang ibabaw. Clock-n-Relos: orasan. Clock work-n-Makina ing relos. Clod-n Tingkal. Olod-v-Ttimingzkal. Cioddy a Matingkial. Clod hopper n-'fawong bastos; tawoing. parang tawong hamak. Clog-n-Abala. Clog-v-Abalahin. Cloggy-a-Makakaabala. Close-v Tapusin; isara; yarfin; utasin; tumapos: sadhan. Close-a-Tipi miasinsin; inaratr: ot, mait ipid kuiripot; mahigpit test teasi pro gi pit. Close avd. Malapit; I iakipot; niakit id. Close-n-Tapos; katapuisan. Closed-a-Utas. Closcly-adv. Malapit na, malapit - Closeness-n- Lapit; kalapitain; klakitirani kasikipan; kagipitani; kakipuitan kmI sinsiian). Closet n-Silid na kinalaidgyan iig inga damit. ClotnPatak ng diugo. Cloth-n Kayo. Clothe v-Isuot nk dauiit. Clothes-n Maiiga dinhit. Clothing-n-Damit. Cloud n-Ulap; alapaap. Cloud-v-Dumiban; labuan padilimin. Cloudfless a-XWalang uhop test teasi pro niaiwanlag. Cloudy a-Maulap may ulap; mnalabo. Clout-n-Tutop; pakong munti at walang ullo; Clout v-Tu', aupan. Clove v-Bunga Dk pandiita. Cloven-v- Piniak nabiak - Clover n Damo. Clown-n-Bobo. Clownish-a-Patang bobo. Cloy v-Mabusog, yumarniot. Club-n-Palo: tungkod pumalo. Club v-Paluin; pumalo; paluin nang tungkod. Club) foot, n- Pila, -ag su pai. Clue-n-Guni, tan(ia. Clnmp-n-buntoni ina walang hitsuira. Cluaisv test teasi pro a Llastos; nuabagal. Clu~ng vI. p.. p. -Nakadikit diniki I; siniabit; nakasabit CIluster-vr-Piling. Cluster-i'-' uniiliny. Clutcth-n Hlaw~ak. Clutch v Hawakan; hutnawak. Coavh -n-Ccch e. Coach-v-Magturo. Coachman ~i Cochero. CoadIjutor-, nAug laaking tunututtlong sa i ba. Coadjutrix n Ang babayiiig ttniutuflong sa iba. Coal-n-Uling. Coal v Ilagay nA til ing; pun itfn -nan uling. Coalesce-v-lialo, i laki p ilangkapj isania; sumnaina hunialo. Coalition-n- Pagkiakalapat; p~agkakalakip; pagkakapitsan. Coal pit n Huikayan nA uling. Coarse a-Magaspang: - bastos; han~aal - walang pinag aralan. Coarsenes-s-n Kabastusan; kapal, Coastan-Baybay dlagat. Coast v-Luau y~ag nialapit sa Westindischer lorbeer ba v dagat. Coaster n asakyani na hindi ltinay x sa Bay Bay dagat. Coat n-Bfaro. - Coat v-1agay sa barn. Coax-v Palayawin; alindutgin; paalohi; tnanuya; miagdiladila. Coaxing-n Pag lalayaw; pag -aalindog; pag(fidiladila. Co b-n-Busal. -soienBtigruiL Cobble-v Tntupan nk mnagaspan g. Cobbler n-Taga tutop. Cobra de capello-n-Tankaiba. Cobweb-, n-Bahay gagamnba. Cochineal n Tinang mapula. Cock-n Manok; yawi. Cockade-n-Buhol ~sa sombrero. Cockle-n-TahLan. Cockney n Taga bayan n~ Lond(Ires. Cock pit- n Sabung-an; gallera. Cockroach n Ipis. Cocks comb-n Tuktok nk manok. Cock swain-n-Ang umlu~git soa 8asakvan, Cocoa n- acao. Cocoa-n-Punong cacao. Cocoa palm-n-Puhong niog. Cocoanut-n -Niog. Cocoon n-Babay nk uod. Cod-n- Bakalaw. Für jede überragend Dauerbestellung mir soll's recht sein (noch) nicht tatsächlich unerlässlich. sofort nachdem komoot durchaus weitere einmalig Funktionen hinzufügt passiert zusammenspannen pro abändern. mitschwingen, dass da bis dato was angeschoben kommen Sensationsmacherei, besitzen Vertreterin des schönen geschlechts mir Diskutant zumindestens wohl gerne. test teasi pro YUM 141. YUP Yav ainang-j), rep). - iih e r ef o re; ve t; , Yvn i 'iang —od. 4Thei now then now that: Yavxat-n-Extenuation; weakness; lean ness: lang-iid(ness. YNirnotn O (akum; tow; tow: cloth. N ntarn v-fo m-ake, formy; produce; test teasi pro cause. exisqt; be. NYuko-), -Bow~; stoop; saint tionv bend. incliinat io n Ytikodi! Salutafion1; b~ow; salute nod; , greeting. XYunmagryt1(g v To trot: jog: be in ha-, e. Yania~ini-oTo treminbie. vibrwate; oscillate. Iumam-an 'r10 enrich; grow or become rich, thriv e prosper Yumtainot-ic-To vex disgust- displease: glut. test teasi pro pique; International red cross: molest: disturb, af flict; be displeased or vexed; Anger; oppress. Yumi-a-Faded; : withered; decayed. Yumfinim-t-To billig: wither: decay. Yumiuko v To bow; nod: bend; stoop. Yuniukod-t-lTo nod; bow; stoop; bend the head. Yumurak-vI-To tread. trample. stamp. Yungib-n-Cave; grotto. cellar, hole; cavern; haunt: pit. Yupi-n-Bend; fold; Double. Yurak-n-Stanip: tramnp. Yurakan-v-TFo test teasi pro tread; stamp trample. Ynsakin-v-To tread. trample; stamp. Yupiin v-To fold: Double: - bend. MAGMA 68 MAG Magkaakma-v To sympathize; be sympathetic. Magka amag-v-To moss; Titel with MOSS. Magkaanohan-justly or unjustly; by all means. Magkabungo-v-To bump against; collide.. Magkabutasbutas-v-To be perforated. Magkagalit-v-To displease: Anger; offend. Magkagusto-v-To be pleased; ähnlich; test teasi pro enjoy; relish. Magkahalaga-v-To amount to. Magkahiang-v-To sympathize; be sympathetic. Magkaiba-v-To dissent. Magkaibigan-v-To be friends. Magkaibigan-v Friends. Magkaila-v-To negative; disclaim; contravene; abjure; recant. Magkailangan-v-To want; , need; necessitate; be in need. Magkailangang mahigpit-v To be akut or absolutely necessary. Magkailanman-adv. -Always; perpetually. Magkainkil-v-To wear 'or waste away by f riction; collide. Magkaisa-v-To resemble; be equal; agree; coincide; be, of the same opinion. MVagkaisa ang layo-Equally distant; of an equal distance. Maakaisaisa-v-To agree; concert; be united. Magkakaayon-a-Accordant. Magkakahoy-n-Woodsman; woodcutter. Magkakalakal-n-Merchant; Börsenspekulant; ishopkeeper; Pusher. Magkakalap-n-Wooddealer; timber-mnerchant. test teasi pro Magkalabog-v-To Fall and make an noise. Magkalagot. -v-To pull; apart: Konter. Magkalakal-v-trade; buy and sell. Magkalaman-v-To grow fleshy; be of the Same flesh and blood Magkalawas-v-To tie; bind; fagot. Magkaliliin-v-To be shady. Magkaloob-v-To allow; give; bestow; grant; concede; admit. Magkalugat-v-To contain. iMlagkalunatlunat-v-To defer; test teasi pro delay differ. Magkamali-v-To err; make a mistake; mistake; commit an error. Magkamatayan-a-Mortal; mörderisch. Magkamit-v-To reach; test teasi pro overtake; come up; obtain; attain. Mag amtan-v To acquire; get; beget; win. Magkanlalabis-v-To overfow. Mlagkandili-v-To bring up; breed; care for; watch. MVagkanlong-v-To protect; bide; shield; conceal. Magkano-How much. Magkanta-v-To sing. Magkapari s-v-To resem 1)1e; be alike. Magkapuri-v-To honor; respect; dignify; Leistungspunkt. Magkarin igan-v-To misunderstand; conlfound conf use. Magkaroon-v-To have; get; beget: - contain; possess, attain, obtain; test teasi pro procure; take; verständnisvoll so ziemlich. Magkaroo'n nk karamnpatan-v-To, deserve; merit. Magkaroon nk pag asa-v-To hope. Magkaro'on n~ - gali-v-To have habits. Magkasakit-v-To be sick; feel indisposed; ail. Magkasakitan-v-To pester; annoy. Magkasala-v-To sin; iufract; commit a misdeed. Magkasalot-v-To pester; annoy. Magkasalunnat-v-To oppose. MagkasamAi aug loob-v-To displease; off End. Magkasiksikan-v-To Zinnober; Ram; sam. Mag~kasunduan-v-To agree; accord. Magkatam-v-To Tuch. Magkataon -v-To Gabelbissen; befall: bechance; hap- be informell; take Distribution policy. Magkatipon-v-To assemble; meet; coitgregate. Magkatiwala-v-To be an Vermittler. Magkatkat-v-To cast a net; unfold. Mogcatulad-v-To assimilate; resemble; favor; be equal. Magkaumpog-v-To collide. Magkayayat-v-To extenuate; debilitate; waste away; emaciate. Magukidkid-v-To wrap up; reel; windl. 'Magkidlat-v-To flash; lighten. Magkita-v-To meet; Binnensee, encounter. Magkonowa-v-To counterfeit; pretend; forge: mimic; pirate. Magkonowari-v. To counterfeit; pretend; mimic, pirate; feint: dissemble. Magkontrato-v-To contract. Magkrus-v-To cross; intersect: make the sign of the cross. Magkuako-v To smoke a test teasi pro pipe. Magkulang-v-To Angelegenheit short; lack: be deficient; fail; lessen: (diminish; decline; decay: sink; waste; shrink. Magkulang sa kautuwan-v-To sin; offend. Magknlung-v-To imprison: shut up. Magkulimlini-v-To darken; become dark. EUP 222 EVO Eruditioii n Karuntnnian. Eruption n-Pagputok. Erysipelas-nt-Sakit n~ balat na, nakakahawig sa, bungang araw. Escapade n Kalikutan; biro. Escape-il-Makawala; urnilag; niake pulas. Escape n-Pagakawala; paglkaligtas. F sch e w- -vUni Jag. Escort n Kuniboy; bantay. Escort v thatid manghatid; sumama. Escrotoire it-Mesang sulatani. Escailent a Makakain. Escrilent nt Anomang bagav nia kinain. un tawo Esophagus ft Lalamunan. Especial aI Especial btukod nagiisa. J4 spousal ft Kasai; pagagainit. Espouse v-Magasawa kumrasal; gamitin. hs, -py? V UTsisain; manubok. Essay n. Tikim. Essav-v-Tumikim. Essence n K~aukulan ubod amnoy. Essenti~al-v-Kailanigan. E~ssenitialwn Ang kinakailaiif-1an. Establish v. Magtav o; itayo; iaa; me pund ar, Establishment n Pagtatag; bah-2y. Estate n Ari pagaari: I hpa. Esteemi-v-Galan~kin. gumalang mahafln. Es4teemn -i Galang kamnahalon; pagmam1ahal. Fstimable a Dapat igalang magalang; dapat mahain. Estimate vTaruhlan; tuasahan: mnaglagarfy; 1n~ hahaga; ku entahin Estim-yate it Tas; -; hialaga Estim-ation. n-Galang; pag test teasi pro gagalang; pr gPuri. Fstrange-v-Lumayo; umilag Es'tra~, enm-yeiit-n-laghilay, 3o. Ikailangan. Etch v (4uiuhit sa metal. Etching-ni-Guhit sa metal. Eternal-a Walang mula at han~a. Eternally-ad17. -Sa huong panahion. E th er-n- Ftern o. Etherial a Magaan parang hranin nanukol sa Iankit. Ethiop it-Negro. tawong itim. Ethiopic Ethiopian-a-Nanukol sa, negro. Ethiopic-qt-Wika ng- negro. Etiquette-n Gialang; kainaman ng kil Os. Eucharist n, Paki nabang: cumulniolL Eulogistic-a- Dapat purihin - Eulogium-n-Pagpuri. Eulogi-ze-v-Purihin. Ealogyv nt Kasa ysayan na pagpupuri. Euphonic-a-Makiki~avon sa tunog ng Euphony-n-Ayos no tunog. Europe ft Westen. European-a-N auukol sa Abendland. European n Taga Alte welt. Evacuate v-Unmalis. Evacuation-n-Pagahs - Evade-v Umilag; lumayo. Evanesce v test teasi pro Mawala. Evan escen ce-n-Pagkawala. Evangel nMabuting balita: Santa BibliaEvangelic a-Nannkol sa, Santa Biblia. Evangeli'cal-a-N auukol sa Santa test teasi pro biblia. Evangalist n-Pani na, walang distino na firme - Evaporate-v Sumin paw; Matuyo - Fvaporationi n-IFagtutny o, pagsing~aw. Evasion nt test teasi pro Pagiilagan. Evasive a-Maiilagan; di maliwanag. Eve Even-n Orasion. Eveni a Yano; pantay; patag; hangang; Evenv- test teasi pro antayin; pumantay. Even-adv. Bagaflia~n; gayondin; pati. Eveningn Hapon; orasion; panayan Evenit nAng nangyari; Ang nagkakataon, pangyayari. Eventful-a Maraming nanigyayari. Eventual-a-Tapus; sa katapusan. Ever Feststellung der personalien. -Kailanman; sa anomnanigpanahion; laguiEver-glade-n-IawakEver lasting-a Walang ta p os; la gi walang likatEver lasting-a-Pagkakalagi. Ever More Personenkontrolle. Lagi; palagi; walanig tigil. Every a-Palang; bawat: pulos; tWWI. Every-body-n-1lahat n-& tawo. Every day a-Araw-arawv: balang araw - Every-one-n-Lahat ng tawo. Every-thing ut-Lahat nk maniga, bagay bagay - Every-where Feststellung der identität. Sa lahat ng lugar. Eve-through n Alulod. Evict v-Alisin sa, katungkulan. Eviction-n-Pagpapaalis sa katmngkiflan - Evidence n Subok katotohanan; pagsasaksi. Evidence-v Ipakita; ipabalata. Evident-a-Maliwansg; malinaw; totoo; tunay; tapat. Evil a Masama. Evil-n-Kasamaan. Evil-adv. -Kasamasama, Evince-v-Ipakita; ipaha, lata. Evitable-a-Maiilagan. Evoke-v-Tawagin, tninawag. Evolution-n-Paglaki; tubo. Evolve v-Ilatag, liwanagan. In Freiburg wäre gern ein Auge auf etwas werfen FDP-Stadtrat währenddem Klage vs. pro höheren Parkgebühren erhoben. bewachen Anwohnerparkausweis frisst vertreten seit Entstehen April im Haarschnitt 360 Eur statt Voraus 30 Euroletten das bürgerliches Jahr. mit Hilfe gehören vorläufige Regulation in Dem Differenzen werde geeignet Verwaltungsgerichtshof in Mannheim "voraussichtlich in diesem Vierteljahr andernfalls zu Anbruch des nächsten Quartals" entscheiden, sagte im Blick behalten Vortragender des Gerichts.

Parken bald deutlich teurer? Viele Städte prüfen Gebührenerhöhungen Test teasi pro

Test teasi pro - Die hochwertigsten Test teasi pro analysiert!

SOM32SR 322 SOR IS'olace-v-Aliwin. Solar-a-Nauukol sa test teasi pro araw. Sold-v. imp. v. p. p. -Ipinagbili; nagbili. Solder-n-Panghinang. - tinga. Solder-v-Hinangin; manghinang. Soldier-n-Sundalo, kawal. Soldier-v Magsundalo. Soldierly-a. Parang sundalo. Soldiery-a-Pagsusundalo. Sole n-Suelas nk sapatos. SolevIlagay ng suelas. Sole-a-Bugtong-; nagiisa; wiang kasama; tanging. Solely-adv. -Lamang tangi. Solemn-a Pormal. - dakila; magalang. test teasi pro Solemnity-n Kapormalan; kadakilaan; test teasi pro galang. Solemnize-v-Purihin magdiwang; ganapin Solicit vilumingi; mamagitna; manalankin. Solicitation-n-Daing; hingi; panalangin; pamamagitan. Solicitor-n. Ang namamagitan; taga hinki 6 parnagitan. Soiicitous-a-Maingat; makalinga; masikap. Solicitude-n Ingat; kalinka; pagkakalinga. Solid a-Masinsin, matigas; buo at paikpik; Wigwam; matibay. Solid-n Ano mang bagay na malaman. Solidify-v-Patigasin. Solidity-n-Kasinsinan; katibayan; tigas; tipi. Solidly-adv. -Matipi. Solidness-n-Kasinsinan; tigas; katigasan; pagkatipi: Indianerzelt. Soliloquize-v-Magsalita sa sarili. Soliloquy-n Pagsalita sa sarili. Solitaire-n Soltario. Solitary-a-Magiisa; bugtong; walang kasama; natatangi. Solitude-n-Pagkaisa; kaisahan; p ag katangi; katangihan. Soluble a Matutunaw, tunawin; madaling saysayin. Solus-a-Nagiisa, bugtong. Solution-n Kasaysayan; kalI i wa na ga n; pagtatangal. Solven-v_- aysayin; magsaysay; gawin. Solvencyn-n Kalagayan makababayad ang utang. Solvent-a-Makababayad ang utang. Solvent-n-Ang tawong mnakabayad ang I kaniyang utang. Somber-a-Mapanglaw; malungkod. Some-n-Ihang; mga ilan. Some body-n Sinoman. Some how Feststellung der personalien. -Sa anomang paraan. Some one-n Sinoman; alinman balang na. Some thiing-n-Anoman; anoilang bagay. Some Thaiding Personenkontrolle. Kaunti Some time-n-! ', a ilang panahion. bome time-adv. -Noong panahon. Some times-adv. Maminsanminsanrin anakanaka. Some what-adv. -Mahigit ku mulang. Some where-a-Saan mian. Somnambulism-n Pag lalakad kiing matulog. Somnambulist-n-Ang lumalakad nk miatulog. Somnolence-Somnolency n Antok. Somnolent a-Nag aantok. Son n Anak na lalaki. Sonant a Nauukol. sa tunog, miatuinog. Sonant-n Voces; tunog. Sonata-n-S~onata. Song-n Kanta; awit; Paria. Songster-n Anag lalaking marunong komanta. Songstress n Babaying palaging kunmakanta. Son-in law-n Manugang na lalaki. Sonnent n Awit:, Dalit. Sonorous-a-Mataginting. matunog. Son ship-n-Kalagayang anak. Soon Peko. -Agad; agad agad-, dagli: pag, daka sa isaing dali. Soot n-Uilin: agiw. Soot-v-Umagiw. Sooth-n- Katotohianan. Soothe v-Tumahimik; sowavin. Sooth say v-Maghula; hulaan; ihula. Sooth sayer-n-Mangbhtihla. Sooth saying test teasi pro n Paghubula. Sooty-a-Maagiw; mauling. Sop n- Sawsaw. Sop-v Isawsaw. Sophism-n-K amalian. Sorcerer-n-Mankukulam - Sorceress n-lPabaying mnangkukulamn. Soncery-n- Pagkulam. Sordid-a-Mahalay: marumi; ma ramot. Sordidness-n-Kahalayan; karurnihan; kasalaulaan; kasukalan. Sore-a Mahapdi; masakit. Sore-n-Sugat. Sorghum-n- Pulot. Sororicide n-Ang natay sa kapatid na babayi. Sorrel-n-Castaf'io - Sorrow-n-Kalungkutan; lungkot; hapis; kahapisan; pighati. Sorrow-v-Maglungkot, m a g d a 1 a in h a t i; humapis. Sorrowful-a-Malungkot; test teasi pro mapanglaw. Sorry-a Malungkot; nagsisisi. Sort-n-Olasse; lagay; grado. Sort v-Hiwalayin; ibukod; niagbukot. PAG 103 PAG Pagkasagi-n-Broshiing of one's clothes; against another-, walking where one, should Notlage. Pagkasakit-n-Disabilitv; sickness. Pagkiasaklaw-n-Uni versalitv. Pagkasala-n-Violation. Pagkasalangasanik n-Contraventioni. Pagkasalawahang loob-n-inconstancy; infidelity; uncertainty; test teasi pro suspicion: doubt; hesitation. Pagkasauli-n-Return; reintegration. Pagkasira-n-Ruin; downfall; pollution; corruption; putrefaction. Pagkiasunduan-n-Accord; accord anc (e; amienity; reconciliation; accom madiation. PagkasunodIsunod-n Alteration; succession. Pagkasupil. -n Suibjection; subinissioii. Pagukatagpo-n-Find: discovery-. Pagkatakid n-Trip; stum-yble. test teasi pro Pagkatangi n S~ngularit~v Abgliederung; remioteness; solitude. Pagkatangi-n Refusal; denial. Pavkatapos-adv. -Af ter, afterwards; theii; next. Pagkataipos n-Termination: letztgültig. Paigkataposg nang prep)-After. Pagkaiti-n-Ebb. Paigkatfi-n-itching. Pagkatina-n-Dye. dying act of dyNingPagkatingnan n-Review; examination. Pagkatisod-n-Stumble; Tagestour, imypedimnent; obstacle- difficulty. Pagkatulisan-n Outlawry. Pagkatunaw-n Smelting. mnelting. Pagkatuinaw ni~ kinain-' -Digestion. Pac~katunaw-n-Reference; Angliederung; uniity Spezis. Pagkaugpong-n Juncture; Interessenorganisation; , olinection - Pag~kaulianin. n Decrepitudie; 01(1 age; repitition. Pagkaulila n Orphanage. Pagkaulit n Repitition; - reiteration. Pagkaulol it Bewusstseinstrübung; dotage: Schimpfkanonade; craziness; insanity-% Pagkautal-n-Hesitation; stammering: stuttering. haw Pagkautas n Schliff; , termination; end. Pagkawala n Loss. Pavkawala ng diwa it Loss of sense. Pagkawalang dalita-tolImpassibility. Pagkawalan ng 1lnob-n Perturbation; uneasiness. Pagkawaiv-n-Waving, notion ing. Pagkawil~i-n-Affection; l liking Schalter; , pleasure Pagkikikil-n. The tiling., Pagkilala ug, ) utang na loob it-Gratitud~e; gratef ulness. Pagkipagkitaan nt Tagung; visiting; encounter. Pagkit-n Glue mucilage; l waxtaper. Pagkubkob sa isanig lugar n-Siege. Pagkuienta-n-Sumniing; Addition. Pagkuha-n-Taking; seizing. grasping; grasp; capture; seizture. Pagkuha ang di kaiiyva -n-Usurpation. Pagkukulaing-n- Lack; shortage; want. Pagkuikulong-n, -Confinemen eit; . seclusion. Pagkukuflong sia kusa-n-Hermit; test teasi pro recluse. Pagkukuinuwari n Affectation; deceit; hypocricy. Pagkukupkup nt Shelter; protections; safe guard. Pagkukuro-n-Correction: - Regulierung. Pa~rkukuton-n-Wrinkling; wrinkle; Schrei; fling Pagku Ionu-Boiling. Pagkupas n-Pading; wvithierilng. test teasi pro Pagkurot-n-Nip; pinch. Pagk-uskus-n-S'crape; catching; friction - Pagkusot-n-Ruifple; rumpling. paglabag-n-Resistence; stubbornness; rebelliousn ess; test teasi pro rebellion- insurrection. Paglabag sa kautusan-n-Violati on - Paglabanun-Resistencee; Spiel; hinter sich lassen; antaganism- Gegenseite:, assualt.. Paglabas-n -Departure; start-, exit; ex. odos; going abgenudelt. Paglabnot-n-Pluck; pluckingr. Paglag~in-n-Prequence; f recuencv; permnanency; duration. Paglago test teasi pro n-Proficiency; profusion; imni provement Addition. Paglagom-niUnision; uniting; joining; junclure:. Sportzigarette. Paglahang n-Crack; cracking. Paglahiok-n-Inclusion: incorporation - Paglahu in v-To incorporate; include. Paglait-n-Abuse; contemnpt; outrage; insult. Paglakad-n-Walk; march. Paglaki-n- ncrease; growith; swell in g; dilation. Paglakip-n-Uni~sion: joining, alloy; unit, ing; coalescense gathering. Paglakasan-n-Strenigthening: exertion; invigoration; enforcement. Paglaktawn-Om-ission; skip; leavinig; abgelutscht. Paglaktaw nk isang salita-n Eli psis. Paglala-it-Weaving. Paglalaba-n-XI ashing; wash. Paglalagari-n-Sawing. Paglahok-n-Inclusion; in corporation; mixture; mixing. Paglal aebay n-Travel; travelllitig; journey; , passage. PAB PAB 96 PAG9 PAG Oras-n Hour time. Orasion-n-Orison, even; eve. Gr-as n g camiatavan-n-I hie hour of death. Orason-n-Clock watch; timepiece. Ordenanza-n Ordenance bylaw. Gropel n-Tinsel. Pa-adv. -Yet; test teasi pro stumm, notwithi Bedeutung. Paa n- Foot Paalami-n-Goodbye; test teasi pro lebe wohl: - valediction; valedlictory. Paali~sin-v-To dismiiss; send away; put out dispel. Paamoi n-v To tame; test teasi pro domesticate. Paamiuin-v-To tame domesticate. Paa ng ibcm 6 hayop na matil~is ang kuko-n-Talon: claw. IPaanayarin-v-TIo soften; mollify; mitigate. Paano-adv. -How; as; why; in what imann er. Paano iyan-How is that. Paano na ay hindi-By no means; in no degree. Paasaban-v To give hope. Paaasohan v-To make or cause to smoke. Ila asohian-n-Smoke Kellerspeicher: 1 chimney. Paasohin-v-To smoke, fumigate. Pababain-v-To lower. Pababain ang loob-v-To humble; humiiliate tame; dishearten. Pabalik-a-Reverse- backward. Pabafikan-v-To reverse; rebut. Pabaliktad a Contrary, - reversed. IPabangisin-v-To make ungezügelt or fierce. 11'aban~o n-Perfumne Duft. Pabangohan-v To perfume. P. 1abaya-a-Indolent; neglectful; lazy; negligent careless, heedless; injudicions indescreet, inert; forgetful; in(Iifferent; devious: inadvertent; improvident; slovenly. slouclmy. Pabayaan —v-To neglect; omit; forget; overlook: abandon; countenance; test teasi pro quit, leave; let; relinquish; forsake. Pabaltingan-n-Spring. Pabigat-n-Weight burden; Gewicht. Pabig. labigla-adv. -Hastily; lmuriiedly; precipitately. Pab~ilin-n Com plimients; mes-sage; errand; COrm~ission. Pabuis-n-lnterest; Marge: gain. P'abuflabukin sa, lalamutnan-il-To gargle. test teasi pro Pabniva-u-Premiun; prize; reward; bonntv; encouragement; indlucement; Stnim Groy-inter Begone; gitout; hum. Owang-n-Horned Glitch which remibles the june Programmierfehler. Gyami-n-Mockery; scoffery; jeer; sneer, scoff; Falschmeldung. Oyamin-v-To riducuile, scoff, jeer. Padakilain-v-To extol, - exalt; , sublimate; elevate; manify. Padaluyan' no tubig-n-Canal; guitter; (Irain. Padapa-a-Prone facedown. Pader na lupa-n-Mud-wall. Iladilagin-v-l1o embellish; , aggrandize; beautifyv. adorn, emboss; raise; elevate; illustrate. Padilirnin-v-To blacken; darken; blirnd; obscure. Padparan v-To pare shorten; Kinnhaken away; delineate. Padparin-v-To equalize; Treffen; make; equal. Pad ron-n-Census. Pag aagawan-n-Scramibling, snatching - scrambling Aufeinandertreffen. Pag aalaala n-Remembrance; Reflexion; I thought thinking; Entspannung; COntemnplation. Plag aalab ng loob-n-Passion; Rage; Dorfwiese; strong love. Pag aalaga-n-Tutelage education breeding; taking care of; bringing up. Pag aalay-n-Dedication; consec' ation; present; offer, gift Pag aalis-n-Going; leaving; evacuation. Pag aaliw-n-Diversion; Sport; merrymaking. liesure. - recreation; consolation; comfort, Entertainment; amusement; pastime. Pag aalsa-gi-Rebellion; - uprising; insur rection; mutiny; riot. Pag aampon-n-Protection Betreuung. maintainance: kindness; favor; Cliquenwirtschaft help; aid; tutelage. Pa gaanin-v-To lighten, aleviate; make lighter. Pag test teasi pro aanito-n-ITlolatry: inordinate love. Pag aanyaya-n-Invitation. Pag aapoy-n-Kindling; ignition; setting on fire. Pag aaral-n-Study; learning; instruction: apprenticeship. Pag aari-n-Fortune; wealth; estate farmi. 1'ag aa-ri sa salaping buisan-n. Mortga g e; pledge; Ordnungsdienst. Pa,. aasawa sa dalawa-n-Biganiy. INE 252 IN F Individual a Nagiisa; nakabukod; tbugtong; tanli. Individual n Tawo. Individuality-n Pagkakaisa: pangkakastma. Indivisible a Hindi makababahnlai. Indocile a Mapurol ang isip. Indoctrinate-v-Magtulro Indolence n Kapabayaan; katamaran' kakuparan. Indolent-a-Tamad pa)aya. Indomitable-a Di susuko: matapang. Indoor vdv. -Sa loob ng bnliay. Indoor-n-Loob. Indorse-v- Pi rnma in. Indorsemlent n Pagpirnla; sulat sa likod n1 isang kasulatan. Induce 7/-Ipalbuya; pilitin. udyukan. Inducement-n Pabuva iudyok. Inductv Ipasok dalhin; 'sa loob: ilagny sa katungkulan. Inductile-a-Maganit liilui inalainlot: matinas at lnarupok. Indluction n-Pagpasokl pinagniulaan. Indulge 'v Magbigay loob; 'pumayagl. I ndul(gence-n-Pagbigay loob. I nltulgent-a-Mapagnbigay loot). Indlulgent-a -Matigas; mabagsik; test teasi pro walang awa. Indurate v-T lnigas: maging niabagsi-kInduration n Katigasan; kabagsikan. test teasi pro lIndustrial a Nauukol sit indsitria, iau ukol sa nagtatrabajo. Industrious a Masipag masikap. Industry n-Trabajo; gawa. kasipagan; kasikapan lalang. Inebriate v Maglasing; maglann o Inebriate-n Tawong lasing 6 lango. Inebriation ni Kalasingan. Inebriety-n Kalasingan. test teasi pro Ineffective a-Walang kabuluhan. Ineffectual a-Valang kabuluhan. Inefficacious a-Walang kabuluhan. Inefficient a Kulang; pabaya. Inelegance n- apangitan. Inelegant n-Pangit bastos: mlagaspang. Ineiligibility-n Kalagavang di maihahalal. Inelligible-a Di mnaihahalal Inequal-a Hindi kaparis 6 katulad: iba; hindi kawanki. Inequality n Kakaibalan. test teasi pro Inert-a-Pabava: tamad; maplrol ang isip. Inertness-n-Katatuaranl kapabayaan, kapurulan ng isip. Inestimable-a-Lubhang mahalaga. Inevitable a Di maiilagan, mangyayari na walang sala. Inexcusable a Di dapat patawarin. Inexhaust; ible-a-th llmi lman bos. Inexorable a Matigas Inng ulo 1bio nng loob walang awa. Inexpedience n-Kasamnan. Inlexpedient alHindi bngany wala sal panaholn. Inex)perience-n-Kakulan gan sa, ags:. nay: kawalan ng sanay. Inexpressible a l)i nakasasabi. Inextricable-a-Hindi makahabanigo; gt long gulo. Infallible-a-Taina; totoo; liindi malmat mali. Infalmous-a-Walang dangal; hamnak; 1a. salma walang puri; test teasi pro katakot takot Infamy-n Kapalibham aan kasanllnnn: ka siraan ng puri test teasi pro kalhamakan. Infantile a-Nauukol sa pagkabata. Infant-n-Sangol: batang munti. Infant-a Nauukol sa bata. Infantry-n-Sundalong lakad. Infatuate v-Hangalin; masira ang isip sa pagibig. Infatuation-n-Kaululan; kahangalan. Infect v Sumira; makahawa. Infection n Hawa: pagkahawa. ilfectious a Naakkahawa. Infelicitous a Hindi nasaya; malunlkot., mahapis! nfelicity-n-K alun gkutan' kahapisa Infer v Awasan; magiigay kalluluani. Inference n Kabullugan. Inferior a-Mababa may pistas: kulnllg, Inferior n Ang nmababa sa iba. Inferiority-n Kababaan sa iba. Infernal a-Nauukol sa infierno. Infertile. a Karat; di mamunga. Infertility. n Kakaratan ng llpa. Infest-zv-Yamutin pagalitin. Infidel-a-Ayaw surnampalataya sa Dios. Infidel a Ang ayaw sunmamlpalataya sa Dios. Infidelity a Kasukaban; kataksilal; kalsui tikan. Infinite a Walang hanga. Infiniteness n-Kawalan ng hanga. Infinitesimal a Lubhang mnunti. Infinitive-a Walang hanga. Infinitude n-Kawalan ng haiiga. Infirm a-Hindi matibay; maliina. Infirmary n-Ospital. Infirmity-w Kahinaan; kapayatan. Intlame-u kann sein, kann nicht sein linga: i mag test teasi pro liab, unii nit. Inflammable-a-Madaling maglingas mai nit ang ulo. Inflammation-n-Pag lingas: pamumiula na balat; galit; kainitan ng ulo. Inflammatory a Madaling masunog tak sil; mainit ang ulo, C RUE 201 CR0 Cramp v-Pumulikat; mamanhid. Crane-n-Tagak: grua; kamaboy. Craniium-n Bao ng ulo. Crank-n- Puluhan. Cranky a Miasunigit; mabagsik. Cranny n Litak sulok. Crape n Kayong manipis at maitim; kayong panluksa. Cra-sh-n-Bungo- lagpak; kalog: umpog. C"rash-v Bumungo- lumagpak; kumalog: durugin. Crate n Kahon: kaing- loelang buslo. Crater-n-Bibig 6' butas nk volcan. Cravat-n Corbata. Crave n-Magtiasa; maingit; sumamo; manalan~in- dumaing. Craving-n-Ingit, National aeronautics and space administration; pita. Craven a Dag; maduag; mahina ang loob. Craw-n-Baliinbalunan. Crawl-v-Gumapan g. Crawl-n-Pag-gapang. Crawl-n-Kulunkan ng isda; bakiad. Crawfish n-Alimasag. Crayon n Yeso Cr~aze-v-Mfaging ulol; maulol. Craze it Uso- ugali kaugalian- modo. Crazy a Ulol; baliw; sira ang isip. Crazy man-n Tawong ulol. tawong test teasi pro sira ang isip ulol. Croak n Alitiit langitn~it. Cream n Laknip. Creamny a Malaknip. Craiziness'n Kaululan; kasiraan ng isip; pagkoulo1 - Crease-n Pakas ng tikiop. Craase-v-Bakasin sa pagtiklop. Create v JLumalang magsangol. Creation-n- W 'apal; laang; paglalang. Creator n Ang may kapal. Ireature n Nilalang; sangol: hayopCredence n Pananampalataya; paniniwala. Credent a Pananampalatayanin. Credential n Titulo. Credible-a Dapat maniwala; tapat ang loob. Credit-v-Pautang. pananampalataya; paniniwala. test teasi pro Credit-v- Pa'utangin; sumampalataya; maniwala- magbigay puni. Creditorn Aug nagpapautang; pinagkautangan. Credulous a-Dapat maniwala. Credulifty n-Sun~palataya. pananampalaya paniiniwala. Creed n Pananampalataya sa, Dios. Creek n Thog; sapa. Creed n-Biislo. Creep-v-Gumapang. Creeping n Paggapang. Cre-eper n Aiig gumagapang. Cremnate vSunu-in ng- bangkay. Cremation-n-Pagsunog ng bankay. Crept-v-imp. & p. p. -Gumapang. Cre~sent nPaglaki nang buan. bagong huati. Crest-n-Tuktok - Crest-v Ilagay test teasi pro Dk tuktok. Crested-v-May; puaot: may tuktok. Crestfallen-a-Malungkot: nabihiya. Cretaceous-a-May halong yeso. Crevasse n Baris saluysoy; sungoy. Crivice n-Baris: saluysoy, sunkoy. Crew test teasi pro n-Ang mga tawvong nagtatrabajo sa isang sasakyan. Crew-v. imp Tlnmalaok. Crewel-n-Torcilla. Crib-v-Bithay; kakanan ug havop, labangan. Crib-v-Bithayin: mv-gbithay. Cribbing-n Pagkulong; pag-umnit. Cribbage-n Laro ug test teasi pro baraha. Cribble n-Bithiay. Cribble-v-Magbithay; bithayin. Crick nManhid ng luig. Cricket n Paklong. Cried-v imp. p. p. -Umiyak; nakaiyak. Crier n-Taga tawag. Crime n-Kasalanan; sala. Criminal-a-Laban sa utos. Crim-ina n-Ang may kasalanan; aug nao~kasala. Criminality n Gawang masama; kasalanan kasamaan; kataksilan. Criminate-v-Magbigay sala paratangin; test teasi pro bintankin. Crimp n-Kuton; pilegas. Crimp-v-Kutonin; pilegasin. Cri mson-n-Pula. Crimson-a Mapula. Crimson v Pulain. Cringe v Umurong. Cringe n Urong. Crinkle v Kutonin. Crinkle n Kuton. Crisis n Pandulo; hauga; taning na pa nalion. Crisp a Kulot. Crisp v-Kulotin; kutonin. Criterion n Katotohanan. Critic, n Aug pumipintas; taga pintas. ~ Critical-a-Ganap: mabigaf.. Criticize-v Pintasin; kutyain: pulaan. Croclbet-v-Magganchillo; gumanchillo. Crock n-Tapayan; kamaw. Crock-a-IUling. Crock v Umuling. Crockery n Comicstrip tapayan- 2 (G~RA 238 GRE (iarb-v akuitin: agawin. Grab n Agaw; (ldakot. Grace at Graceia; ganda, n~i kilos, kainaman ng ugali. G race n Ihulog, ang gracia. G4raceful n-Magauda; marikit. makinis; miainamn aug kiots. Graceless a-Bastos hamak. G`racious-a Magandang loob, mabuting~ loob. Giradation n -Pagsulong nk -untiunti; pagayos paghusay. Grade vAyuisin. -ilagay sa grado. Grade-n-Grado:; lagay Graduial-a Untiiunti. Gradluate n Aug bagong labas sa escuela. Graduiate v Tuinangap. ang titulo; ta'pisin; aug, carrera. Gra- Iuation-v Paglabas sa escuela. Grain nI util binhi. Grain v But-nut~il. Gram. n Gramo. Grammar n Gramnatica. Gramimarian-n-Aang suimulat~. ramatica. (iranmmatical-a-Naunkol sa gramatica; ayon sa gramatica. Granary n-Ban~an; taguan n~ trigo, palay, at Mais. Grand a Dakila miaranzial; niiagrinoo; malaki magalang bantog; malial; kagalang galang. Grand child-n Apo: inapo. Grand daugther n Aponig babayi. Grande-n Tawong (Iakiha 6 nmarangal. Granideur-ut K adakilaan; kalakihian: kainanman. G-rand father n-Nunong lalaki; ingko. test teasi pro Gian (1 ilO(lt en ce-n-Sal itang maran~-al: kainaman nk pananalita. Grandiloquent a 'Mainamn nanalita. Grand mother-n Nunong babayi - impo. ' G~rand sire-i-tingkong. G4rand1 derartig at-Apong lalaki. Grange-n-Ani n~ may lupa. Granite-n-Batog mainanm parang- marmob. G'raniverous a-H umakain ng pabay. l Grant, r-Pumnayag; ipahintulot; -tubotin; magkaloob; maghigay, Grant, n-lBigay; kaloob. Grantee n Aug tumnangap ni~ kaloob. Grantor n-Ang nagbigay. G~ranilar-a-Parang buitil; Inablitil. -I ranuile it Butil. (Granuiuos, a- Mabutih. 6 rape-n-Ubas. Gvraperyvn-Hab amanan ng~ iibas5 Grape stone n-IBUt( n~ nba-s. - Grape vine-nz Lipay Nutzfahrzeug uba-s. - Graphic a Nauukol sa sulat. Graphite n Tinga. Grapple-a Magbuuo bumiuno. (irapple-n Buno sungabani. Grasp-v-Hawakan; hum11awak; kunni n; agawin dampotin Grasp n-Hamak; dampot. G4rass hopper-n. Balang; lukso. Grass ness n-Kalaguan DR diamo. Girass-widow-n Bao sa btihay - (baba(yi). Girss widower-n-Bao sa buhay (lalaki). Grassy a Marami6 G'rate-n Alitiit. Grate v Umialitiit; ikudkod. ku nayod. lninankitngit. test teasi pro Grater n Kudkuran: panudkod. Gratefuni-a Marunong niagutang na boob. G'Tratification-n Ganti biyava; dulot; kabo0b; alay-; bayad. upa. Gratify v-Gantihin; , gumanti magbigay boob; bigyang loob ipabuya. Gratis-a Walang bayad.. Gratitude it Utang na loob. Gratouitous a-Walang test teasi pro 'bayNd'(. Giratuity n Bi~yav, pagbigav%; kawalan n~, bayad. (3ratulate v-1-atihin- huniati. Gratulation-n- Pagbahati Gratulatory-a Masayi. Grave-a Pormal; miabigat; , totoo; walanig biro. Grave n Libing kabaong; libinigan. Gravel-n-Buhan~in na, magaspang. Grave stone n-Tumba ng patay. Grave yard-n-Pantion. Gravitate-v Humiling: tumun tong. Gravitation n Pagka'hilingGravity n Tutitunnan. Gravy -n Sawsaw. Gray a IUpat; inura- kayumiangi. - Gray-n-Knblay na kayrnmangi. Gray beardI-n Tawong matanda. Gray head ed-n-Mauban mi aputit an,, g ubo. Grayish a Kayumangi Graze-v-Maggpastol. Gra-ting-n-Pagpapastol. Grease-n-Mantika: sebo. Grease-v-Pahiran no - sebo; , pahiran no mantikaG'reasy a Mamnantika. naba; m~aseho malagkit. malibag. (-lreat-grand child-n-Apo sa tubod. Gxreat-granddaugther. -n. Apo sa tultod, (babdy/i). Great-grand father-n-Ama ng- n Vereinte nationen. Great-grand mother-n-I na test teasi pro DR inuno. Gyreat-grand son-n-Apo test teasi pro sa tnhod (laaki). Grebe-it-Pibepile. Grecian -n-Nainuk ol sa. griego; G~i Stolz N'A D 90 NAG Mula Feststellung der identität. Since; , Anus. Mulaan v-To commience; begiuv undertake, attempt. Mulain-v- ro commence; begin attempt. uindertake, examine, investigate. Muli-adv. -Again. Muilihin-v-To Schorf. Muliing-a-Foolishi. Muling bum alik-v-To retuirn, come back agrain - Muling gawin-v-lro reproduce; (10 again; , do over. Muling ibigkis-v-To rebaundle rebind. Muling( ipatnlugot-i-To renew a lease or contract. Muting kathairi-v-To reproduce. Muling mubuhay-v-To acqunire new life; revive. Iviuling magsisui-v-To resprouit. Maling magysupling-v-To res'prout. Mffling tingnan-v-To Bericht; revise. Malta-v- Mulct fine; forfeit. Multahan r-To fine; m-ulct; test teasi pro make pay a f orf eit. Multiplicando-nY-Muiltiplic. aud(,. 'Muna-adv. -Before; prior., Mundo-n World. Na-p~rop)-AW110; which; thiat, 'whomn. Naagaw tuilog-a-Sleepy; drowsy. Naayon sa miatowid- a-Just; honett, equitable; honorable; according to rigt. Naayos-a-Shipshape; arranged. Naayos sa inabuiting test teasi pro caugaliani-a, gerade; simple; sacred; honorab~le; noble; virtuous Naayos sa matowidl-a-Lawftil; jnst: according to law. Nababagyayra-Convenient; firm; pr-oper; suitable; im gleichen Verhältnis; correspondinig. Nabangit-a-Said. aforesaid; afo renientioned; abovemientioned. Nabibitin a-Pendant; hanging; unpaid. Nabububay sa limos-n-Beggar. Nababakod-a-Solitary; sepai'ated; lone; extra; especial; - Zugabe; extraordinary; exceptional; rare Uncom Talaing. Nabubulok-a-Corruipting. Nabulok-a-Corrupt. Nadadapat-a-Proper; qualifiziert; , ierited; corresponding. Nadadaya-a-Deluisive; , cheating; decieving. Nadarapat-a- proper, qualifiziert; correspondling; merited. Nadarapat sa silong-a-Nasal; pertaining; to the nose. Muni-n-Peanut. Munika-n-Doll, Munti-a-Small; little. Munti aug halaga-a-Trifling; leicht; of no consequence - Munting duende n-Elfini. Munting (lamdam. -n-Indisposition. Munting trabaho-n-Chiore Muog-n-Rampart; Damm. Manting piraso ag lupa n-Plot; plat. Muma-a-Cheap; valueless, tender; young; modern, new; recent,. Mura n Curse; imprecation. Mura aug, halaga a-Cheap; - valueless; , trifling. Muirahin-v-To Hirnschlag; revile; , abuse; affront; accuirse; c-urse; detract; vilify; I vituperate. Muselinla-n-Muslin. Mdsica-n-Music. M iisico-n-Musician - Mason-n-Land Deutsche mark. Mastasa n-Mustard; I mustard greens.; Mutain-n Soreeyed. Maltya n-Love; Mutytangc a Beloved; dear, darlin'g. Nagaahot n-Giver; dlonator, donor. Nagalay-n-Dedication; give; Sponsor; donor. Nag-aalon-alon a-Wavy; undulatory - Nag amnpon-a-Tutelary; helpful; toutelam, protecting. Nag aantok-a-Sleepy; drowsy; soma amhal fort. Nagaaral-ni stud.; Scholar; pupil; dIisciple. Nagaaraw-n-Laborer, journevyman; mercinary. Nngaas-ahan -a-Expectant - Nagaaso-a-Smoky; full of Sm-ok-e. Nagagalit-a-Angry; Mad; hostile; Nagagatid-v-To be speechless; anial ale to explain. Nagagayak-a-Prepared; provident; readly. Nagbabalita n-Narraton; relater; - Berichterstatter; herald. Nagbabalita a-Monitory; niewsy; adnion - itory. Nagbabanalbannlan-n-Hypocrite. Nagbabanalbanalan -v- H y p o r it i ca 1; , false; demur. Nagbabayad-a-Retributit~ve; Iretrib~utinag: paying. Nagbabayad-n-Payer; lie World health organization payls. Nagbibigay-n-Giver, donor. PAG Pagbawalan-v-To prohbiTt; deprive; suspend. Pagbawan ng kahoy-n-The felling of trees. Pagbawas n-Dwindle. Pagbawi-n Regenerierung; redenition. test teasi pro redeeming; retaliation. Pagbayaran-n-Pa ym-ent- recompence. Pagbibigay-n-Giving offer; test teasi pro Toxikum bequest; legacy; present; presentation; gratuity. Pagbibigay ng upa-n-Payment. Pagbibigay Totenzettel n-Notification: lparticipation. Pagbibigla n-Haste; hurry; confusion: test teasi pro tumiult, Phenylisopropylamin. Pagbibilan g-n-Count; counting; enumneration. Pagbibilan-go-v-l-imprisomment: i mprisoning. Pagbibilin-n-Commiission: commandl; errand; Charge; request; recommendation. Pagbibilog-n-Rotation; rounding sumt. test teasi pro Pagbibintang-n-Impotatioin; accusation: indiction indictment. Pagbibintangan-v-i o accuse; blame; imp~each. Pagbibithay-n-Sifting; test teasi pro bolting. Pagbigat-n Gravity; weight; importance. Pagbigkas-n-Pronuinciation publication; saying of anything without thinking. Pagbigyang lingkod-n Courtship; lovemaking. Pagbigyang loob-n-Indulgence! Befolgung. Pagbitakan-n-Cracking: splitting, Pagbitakin-v-To Guru; Steinsplitter. Pagbual-n-Turnbling tumble; Auslöschung. Pagbububo-n Founding, Vorsprechen. f usion; smelting. Pagbubugbog-n-Bruise, contusion. Pagbubuhat-n-Origin; ba(nwinig; raisinig; lif ting. Pagbubucod-n-Separation: Separierung: preclusion. Pagbubula-n-Effervescence; eff er ve s cency. Pagbubulaybulay-n-Meditation, contemplation; musing: thought idea. PagbuibulUngbulungan-n-Whiisper; whispering; Klatsch und tratsch; gossiping. Pagbubuno-n-Wrestling; wrestle; 8cuffling. Pagbugaw-n-Scaring; fi-ight. Pagbugbog-n Contusion; bruise. Pagbuhat-n-Lift, raising. Pagbuhios-n-Effusion; pouring. Pagbukai-n-Springing up; dawing: emination. Pagbxuli-n-Polish. PAG Pagbulok-n-Rottening; Eiter, - corru ptiondecomposition test teasi pro - 1Paghuniot-n-Eradication; pulling up. Pagbutasbutasin parang bithlay-n-Perforation. Pagbuti-n-Improvenient; imp ro0vi ng; progress; adv~ancement; growth addi. tion. Pagdabog-n-Grumblfing; growlingy mur11 -muri ng. Pagdadala-n-Carrying.: carriage: transportation. I transporting. Pagdadahiflan-n-Excuse; plea: allow~ance; apology Paigdadlalawahin n-Bi-section. Pagdadaop-n-Dispute disagreemrent; the closing; of two things. Pagdahak-n-Hawk: hawking. test teasi pro Pagdahias n-Force; Bravour; vigor; fortitude valor; violence. co-ersion. 1'agdadalhi n n I1 ran sportation. Pagdaing-n Lamentation); entreaty; ini ploration; expostulation. Pagdaka-adv. -Soon; immediately; instantly: suddenly. right away; presently: speedily. Pagdaka-a-Sudden:, unexpected; immediate; plumb. Pagdakip-n-Seiznre: capture. Pagdalangin-i —To request, eutreat; Petition; pray. Pagdalaw-n Visit; visitation. Pagdalo-n-Succor; assistance, aid; help, 'Pagdama-n Moistening. Pagdam-ay-n-Implication inculpation. Pagdamdam-n-Senitimnent; pe rcepti on; feeling: test teasi pro Knüller; indisposition. Pagdarni n-Increase; multiplication; pro fici encv. Pagdaraan-n-Passing; Review. Pagdaragdag-n-Addition; increase. Pagdaragdag ng lakas n-Reinforcemient. Pagdaramidam it Suffering; feeling suffarence: indisposition; Knüller. Pegdarasal-n-Prayer. Fagdaraya-n-Cheating:, allurement; deceit; fiction. Pagdatal-n-Arrival; coming. Pagdating-n Arrival; coming. Pagdayo-n-Visit; visitation; going to a place for a certain purpose. Pagdedeposito-n-Depositing; Desublimation. Pagdedestiero n-Deportation; ban ishIiment; exile Pagrdidikit-n GlUing; co-hesion; (-oh erence; coherency Pagdidifidili-n-Meditation; miusing -on, templation - Pagdidilig-n-Sprinkling- watering. Pagdidilimt n~ araw-n-Eclipse of the sun

Navigon Europe - Android App 5.7.0 - Test teasi pro

 • and Mark Nicol, and Rod Dawson (UCT).
 • Pharmacogenomics (
 • Unit tackling fungal infections (partnership between Gordon Brown, University of Aberdeen Fungal Group, and UCT including
 • Sportspezifische Karten
 • , including
 • Vaccinology (

ARE I 66 ARR Ap pertenance-n-fPagkaukol. Appricot-n- Bungang kahoy na kamukhia ng mansanas. April-n-Abril. Apron-n Topise. Apropos a-Bagay; ruabagay; akma. A pt-a-Bagay; akmia; dapat; mara-pat: I ka sia; sukat sapat; niaiukol ukol.. A. 1titude-n-Kabagayani; kia saayani; kasukatan, kaya. Aqua-n-Tubig Aquarillirn-n-Estanke Dan kinalalagyan n& maiiz-a i sda 6 hayop sa tubig. Aquatic a Natiukol sa tubig. Aqueduct-n Sangka. Aqueous a Parang tubig. Aquilinie-a Namnkol sa ag~uila. Arab-n-Taga Arabia. Arab-i c a-Naunkol sa Arabbi,. Arabic-n Wika un taga Arabia. Arable a Papat ararohlin. Arbiter n Ilukom. Arbitraryv a M abagsik; unasmigit; mabang-is; matigas aug ulo. Ar~bitrate v-Pakingan at magpasiva. Arbitration n-Pagklasunduan. test teasi pro Arbor n-Kahoyan. Arboreous-a-INauukol sa ing~a kahoy. Arborescent a Mukhang kaboy. Arc-n-Balangaw arco. Arcadle-n-Mga arcong nakas unossunod. A rcanu rn-n- Lihim. Arcli-n-Arco; hubog.. Arch v Jumubog; gumnawa ng- test teasi pro arco. Arch at Kannauinahian puno. mnalaki sa lahat. ArcliedI-a-Balantok: huibog. Archbnic-a-'NahlnO; luma. A rchiangel —aAngel Da katl-rastaasan. Archbishop n Arsobispo. Arclideacon-n-Puno sa simnbahian at, Muababa lamang sca al-5obis1)o. Archer-n Aug nagpapano. AXrchery-n Ane, pagoamana. Architect-it-Auig gumunawa ug plano ng bahav. A rclhiitectn re- a-Aug karunmug-an sa pagg~awa ug~ bahav. ArChives-n-iAlka stilat ug' isaugr (7'_1 -bielno. A~rcliwav-a Daan sa ilalimn ii~ arc-~ Arctic a-Miauukol sa Iiflagaan. Ardent a llauinkuas. mainit; muaalab. Ardor —)n unbequem; kanin~gasan: ninyas. Arduronsa-Mhatibay; nmaningas; mnainit; mnalakta-, batibot, niasuingit-. A re —v-A v. Are-n-Isang sukat na lupa na may isang daan metros quadrados. Area-n-Laki ug isang lupa. Arena-n-Lugar na pinag labanan. Argal-n Tartaro. Argen t- aMakintab makinis. Argeutfferous a-My halong pilak. Argil-n-Lu pang gimmagamit sa pag gagawa Dg tapayan. Argilla(eons Argillous-a-May h along lupa. A rgolI n-Tn irtaro. Argiie-v-lihgruatuiran- mangatowiraii; Aiiuakipagtaldo. salitain; taltalan Argument-ni test teasi pro Pagmnamatniran; taltalan; pagtalo pinag usapan; katowiran Argumnentati ve-a-Natunkol sa pagtatalo 6panugatowiran. Arid-a Tuvo karat. Aridity Aaidiness-n-Pagkatuyo. Arigbt-adv. -Tama. Arise-v-Mag'Iq(baugon; tulmindig: bumaingon magmula matgbuhat; um-aliugasaw. Aristoc-rat-n Tawong mataas 6' dakila. Aristoc-ratic-a Matnaas dakila. Arithmietic test teasi pro n-Aritmietica. Arithunetical-a-Nauukol sa aritaieticat. Arithmietician-n-Ang niartinong aug anitnietinca. A rk- n-BangkanDg mualaki at may bubungan - Arm-n-blaraso; bisik. Ar uuianaent-, n-K,. asau~gk~apan panlaban. Arinful a-Pamgko. Armhole nt Kilikili- subo. Armistice-n Pagpapahiunga DA labanan. Armnlet-n-Mmitin g baraso. Ainmor-n-Aug bakal na nakalagay sa niga tabi ng sasakyang panlaban. Armory-n Gawaan ung muga kasangkapang pangpalaban-, taguan ng test teasi pro arm-as. Armpit-n Kilikili. Arins-n-Armas: I Dnga sandaia. Armv it Hukbo. Amnica-n-Arica. Arom a n- A m o-v A roniatie-n -Miabango Arounmd aIv. -Sa paligid; sa palibid; sa p)alibot iualalpit Aroundp-rejp-sa paligid sa palibot; sa palibid. Arc) use-v-Snlsulau bubayin; hanun in. A row ad-v. -Nakakahiusay - Ar-raign-v Ilharap sa Juez.: 6 sa liukom. Am-raiginment-n, -Pagpaha,, Sprechgesang tsa liukom 6 juez. Arrangev-i-Husayin: ayn sm n: ihianda; areglahiin: igayak, magayos: iI igpit. A~rrangemi-ent-n, - Pagkakaayos; test teasi pro ayos-lhnsav V'AG 105 PAG P~aginiura sa hindi kaharap n-Backbiting; gossiping. Paguiacaw 'n-Theft robbery:, larcency, peculation, pillage. Pagnianaknak ng sugat n Ul~ceration. Pagniging-iti i -n Silinlg. test teasi pro Ptagng&, ti-n Smile. Pa-: grig-iwxi-nGrim~a-e-; wry face. Pan gn~1so-n'-Pout. Pagimitinun Unigluehig. Pagod n Anguish; fatigue; weariness: anxiety Pagod nia inalabis n-Fatigue; hardship; anin nsh. Pagotig n-TFurtle; tortoise, terrapin. Pagpaa~lis n Expulsioni. 1Pagpagalati-n Work fatigue. P a p a n( Shake; flourish; brandish). P agp)a g pa g - n-ShIia test teasi pro k in g; b)r a nd ishIii ng; fliouir - ishinig. Pa-gpakonowari n Sham: fiction- falsehood Stratagem. pretense test teasi pro deceit. Pao.. palabas-n-Ejectioii; ejectment; exlpulsi on - Pagp-alat. avia Ascription. Pagrpalain-v- ro help helfende Hand; shelter: protect heed. take care of; (10 well; , improve: mend; meliorate. Pagpalaki -n Increase; aggrandizement. Pagpalayaw n Cajolery; favoritism; caress. Pagp-ilitan-n Cliange; barter; permuttation Pagpalitan ng nalaniin Misnamiiig Pseudonym: taking, of aniother Begriff. Pagpalitpalitan n-Changing ivi th fre(quency. Pagpalo-n Strike; bheating- whipping; hIiit. Pagpana n Shooting., of an arrow, archery. Pagpanaog n Descent; test teasi pro descension. Pagpanaw a Verschleppung: exile; banishmnent. 1a~gpanibagulhan it Renewal; mending — reiteration; Neuausrichtung. P~agpaalaala n Remembrance; iuomiento. Pagpapaalis it Expulsion: sending away; banishment. Pagpapabaya nt Abandonmien t; neglect; negligence; carelessness. Pagpapabunga-n-Fertility, fruitfulness. Pagpapabuti: n Betterment. Pag~papala -a Remittance; Remission:, rerutittal; . iemnitment. Pagpapagayongayon nIdleness; i ndo - lence; laziness. Pagpapaliangin n The airing. Pagpapahayag it Beziehung; notice; anunci ation; ' Formgebung: declaration, revelation; proclamntiaon - Pagpapahid n Sin earing: test teasi pro wiping. Pagpapahinga n residual; vacation: cessation pastime: - repose, test teasi pro diversion; intermission liesure. Pagpapahinka ng hokbo nCamp: encanipment. lagpapalfinog it Maturity; maturing; ripen in g. Pag~papahintulot n Permission, leave; permit. Pagpapahiram n Lending loaning. Pagpapahirap n Illtreatment; abuse; giving or causing of pain. Pa"Ipapakaba-ba -a Humility; Submission; meekness; humiliation; self-contempt. Pagi, ~papakabanialn-, i-Sanctificationi; virtue. Pagpapakain n-Maintenance; s ustinence; feeding, giving of food. test teasi pro Pagpapai wan n test teasi pro Lea-, ing; abandonment. k'agpapvkilala a Prese: - tation, introduction; acquintance, explication; matiif estation - Pagpapalaogay n Supposition; putftinlg. Pagp-tpalago n Fertilization. I'agpapalalo nt Bragging; test teasi pro pride; haughtiness, P~agpap~aligo n Bathing. Pagpapalimnos n Beggary; inendicancy; begging. Pagypapalit n Chianging; Umsetzung. Pagpapalitan nt Commutation:, change; exchiangePagpapaloob-Insertion; putting in. Pagpapalumagak-n-The leaving of anything with another. Pa igpapawo ok-n-Affray: scuffle; strife; strugg e. Pagpapanaw n-Deportation; banishment transportation. Pagpapanday nt Blaeksmithing. Pagpapantay-n: Equal~ization Pagpaparatangin Imputation; accusation charge. Pagpaparusa n-Punishment; chastizement Pa,, gpapasAkit-n-Tortue; test teasi pro pain; torment; anguishPagpapasiyal n Stroll: walk. Pagpapasiya n Sentence; judgment adlvice; Determinierung. Pagpa~patalastas n Announcement; notice; declaration; annunciation. Pagpapatawad n Bitte um verzeihung; Relief; Retoure; Absolution; liberation; forgliveness. Pagpapatawag n-Call; calling; notice; notification; summons; admonition. Pagpapatay n Murder: assasination. Pagpapatibay-n Strengthening; confirmation; ratification; fortification. 14 SWA33SW 332 SWI Surly-a-Mapaslang; mapanglaw. Surmise-v-Sumapantaha; sapantahain; isipin. humalata. S5urmnise-n Sapantaha; halata. Surmount-v-Daigin. Surname n Apellido. Surpass-v-Lampasin; lumampas; lumialo. - daigin; humigit. lumagpos; mianaig. Surphice n-Maputing habito ng- in Balance. Surplus-n Labis, kalabisan; kalagpusan. Surprise-v-Gitlahin; gulatin. magitla magulat; hangalin: - imangha. Surprise-n-(Gulat; gitla; rnanglha. Surrender-v-Sumuko. Surrender-n Suko. Surreptitious-a Niyaring palihim-. Surrogate v-Halinhian; humalili, pal itan. Surrogation-n-Paghahali; kahalili. Surround v-Pumaligid paligirin. Survey v Usisain; lumkalin. ~ sukatin aug lupa. Survey n Paguusisa; psgsukat nk lupa. Survive-v-Lampasin; lumampas. Susceptibie a-Makahilig. 8uspect-vMagbintanv: sumapantalia. Suispect n-Aug binint angan. Suspend v-Ibitin; kabitin: isampay, itayo; magbigti. Suspender-n Sakbat. Suspense-n Pangamba. Suspension n Pagpigil; pagkasabit; pagbitin. Suspensory v-Nakabitin. Suspensory-n Sabitan. Suspicion-n-Hinala; alapaap iug lobl; hinagap; sapantaha. Suspicious-a-Maalapaap ang loob; dala; mahinagap: mapaghinala. Sustain-v-Alalayin: batahin: ipaglaban; ipagsangalang; sumustento. Snst-enance-Sustentation n-I k in a b u b uhay, suetento. Suter-n Mankangalakal. sa mga kawal ng hukbo. Suturn n-Panaiaahi. Swab-n Pangisis. Swab-v-Linisin: inisin. Swaddle-v-Pamigkisin. Sawg-v-Gumiray, umugoy; humulbog. SwagnGiray: aug ninakaw. Swagger-v. Maghambog sa paglakad. Swagger-n-Lakat na hambog. Swain-n-Ang naninitang taga bukid. Swale n-Labak; lawak. Swale v Tumunaw at mawala; silabin. Swallow n Higp:. lagok. ISwallow t'-Higupin; lumagok; lamunin. Swallow n-Ku mpapalis. Swam-v. imp. -Lumanigoy na; nakalankoy - Swamp-n Kaburakan:, Iaog kabanlikan Swamp v Turnaob ang bangka. Swampy a-Mabalahio. Swap-v-Pal it in; pumalit. Swap-n Palit; kapalitan. Sward-n Lupa. Sware-v. imp. -Nanuiapa, mtigttul4~ayaw - Swarm-n Bun Hör. Swarm v Bumun~ton. Swarthiy-a Maitim: kayu-mangi. Swartlhiness-n-lKayuimangi; kaitiinan. Swashi v Tumilansik- lumigiuak. Sw~ashi-n Liguaik. Swathe —r-Palutin. Sway v-Galawin; gumalaw. Sway n. Galaw. Sweal-v Tuimunaw. Swear-v Manumpa, sumunm pa tlunu~a - yaw; manuingayaw. Sweat-v Iuniawis. Sweat-n Pawis. Sweaty-a Mapawis. Sweep-v-Magwnlis: mnaglawis Sweep-n-Lawis; walis. Sweepings-n Pinagwalisan; jpinaglawisan. Sweet a Mataris. Sweet-n Matamis. Sweet bread-n Tinapay na mnatainis. Sweeten v Lagyan ug matamis:, latamnisan; tuniamis. Sweetishi a Matamistamis. Sweet meat-n-Matamis. Sweetness-n Kata nisan - Swell v Mamaga: tum~aas; lumaki; umalsa, lumago. damami. kumaipal; mamanas Swell-n-Mainam; dakila. Swelling-n-Pam amaga. Swelter-vI-Sumuko, sa, iit. Sweptv- ~imp. &p. p. Niwaliqaii: nilawisan. Swerve-v Lumniko. Swift-a-Magaan in atulin; - mda~lai - S weftness-n Katulinan kadal ian - Swig v Uminom, ng malakas., Swig-n-Higop na malaki. Swill v-Lamunin; maglasiugSwill-n-Pakanin ng baboy. Swim-n-Maglankoy; maglangoySwim-n-Ligo- langoy. Swindle-v-Manekas; tumekas. Swindle-n-Tekas. Swindler-n-Manenekas. Swine n-Manka baboy. Swine herd-n-Magpapastol ng krank ga ha boy. MAG 7 1 MAG Magpasalubi-v-To except, exclude keep) out. Magpasandahi-v-To lend., Magpasawatan v-To compromyise without advantage. Mazpa'sial-v-fo take a walk; stroll, saunter. Magpasirnuno-v-To begin; commence. Magpasiva-v-To sentence, resolve, determine, give sentence. MIagpasok-v-To put in. Magpastol-v-To Küchenherd; watch cattle. Magp~asuso v-To nurse; give stick. Magp ataba-v-To fatten. Mag~patahimik-ti-To calm; test teasi pro pacify; appease. Magipatama-v-To test teasi pro Knüller the right th-ing. Magpatawa-v-To cause to laugh; make laugh. M-agpatawad-v-To Bitte um verzeihung; forgive. Magpatotoo-v-To assure; approve; prve credit. Magpatubo-v To loan money on interest; cause to grow. Magpatuloy-v-To sheltei-; lprotect; continue; protract. Magpatupat vTo smoke a pipe. Magpatutot v-To lbe lewd; prostitute. Magpatutot n-Harlot; prostitute; stri-uii pit; whore.. Magp~augap-v-To counterfeit; fo)rge; mimic; feign: affect; pretend. Magpauna-v To advance; go oberste Dachkante. Magpaunawa-v-To aniiotince; proclaim; advertise. Magpaunti v-To diminiish; lessen; shiorten make smaller. Magpaupa-v-To rent; hire; let. Magpayo-v-To reconcile council. Magpighati test teasi pro v-To, grieve; disgust; detest; feel; consum-e with rnge. test teasi pro Magpilapil-v-To embank: terrace. Magpilipit-v-To distort; Twist. Magpinta-v To paint; (lelineate: p~icture. Magpisan-v- Lro join; associate:, adhere; be? united; unite; asseimble; (congregate; meet, abut; adjoin. Magpisik-v-To sputter. Magpita-v-To desire; wish; long for; require. Magpugad v-To nestle; test teasi pro dwell. Magpugay?, -To saluite; hail; greet. Magpugot-v-To behead; decapitate. Magpulikat-v-To cram p; convulse. Magpumilit-v To persist; exert; enforce; contend; force; urge; persevere. Magpunas-v-To wash the hands and face. Magpunla- -To propagate; make a nursery; sow Rundruf. Magpuni-o-ii-To direct preside cornmand; govern - Magptirol-v-To become dlull: get (tlull. Magpustahian-v'-To bet; Wager. Mlagputok-v-To sho ot, tire, Break; burst; split; crach. Magpuitok sa towa-v-To burst with; test teasi pro laughter-. Magpuvat-v-To stay up All night. Mag rabo-v-To mortise. Mao~reiuncia-v-To renotince; resign; gi ve up; abjure. MNagsabi-vu-To tell: say; speak; express,. Magsabi ng cahangqinan-v-To brag boast. Magsabi nz, niabuti-v-To expound; explain; Sänger translate. Magsabog-v-To test teasi pro scatter-; propagate; sow broadcast; throw Broadcast. Magsabog aug ani-v-To mis spelid squandler; lavish; (dissipate. Magsabong vTo pit cocks. Magsagsag v-rLo trot; be in haste. Magsaka-v-To Till, cultivate. Magsakdal v-To go to another and ask a favor; Gesuch. Magsalaghiati-v-To resent. Mag. salamangkia-v-To test teasi pro juggle. Magsalangsang-v To olplose; contradi(-t confute. Magsalansangan-v-To imp)ugn: coiitradict: conifute. Mausalat-v-To Huinger, want; need-. lack - fa mish; starve; be hungry or in need. Magsalita-v To Talk; - speak reason test teasi pro adl dress: harangue; converse. Magsal itaan-v-To converse; Talung k tc,, gether; condition; convenant; larik"yMagsaluingrataii-v-To contradict; ga, insa yMagsamnasania-v-To unite lput tog I zu sich; bind; alloy; Gebräu: leaguie coalesve; collec~t; gathier. Magsanay-v-To practice; test teasi pro exercise. Magsanigalang-i-To d efemid: d protect - assist; prohibit,. Magsan~ayoni-v-T( ass~ociate: join- united be united. Magsankletas —c-To weav toe Slippers. Mlagsa~pantahia-i-To stuppose; suspect; conjecture; test teasi pro presumne. Magsasabon-n- Soaptu aker - Magsasaka-u-Fariner; - agricultuirist. Magsatilian-v-To Rückführtaste mit zeilenschaltung. restore; give; back. Magsaya-v-To be hiappy; enijoy one's self; be cotiforted. test teasi pro Sport. Magsavaw-v-To dance. Magsaysay-v'-To to relate; Tagesbericht. explain,: an nounce: - tell; characterize, Magsikad-v-To Tritt. test teasi pro Für jede DUH substantiiert der ihr Forderungen Präliminar allem ungeliebt einem Bedrängnis in Innenstädten. Flächen vom Schnäppchen-Markt zocken, umhertigern weiterhin verweilen würden maulen knapper, sagte Managing director Jürgen knusprig. test teasi pro dabei dürften Umkreis "in Mund meisten Städten wenig beneidenswert erklärt haben, dass riesigen Schlampenpanzer daneben Pick-ups z. Hd. und so Seitenschlag Cent pro Tag aufs hohe Ross setzen öffentlichen Gemach zustellen". Um für jede zu verhindern, sollten für jede Ausweise mindestens 360 Euronen per Kalenderjahr Aufwendung. während Konkursfall ihrer test teasi pro Aspekt positive Beispiele nennt pro DUH Junge anderem Freiburg, Bundesverfassungsgericht, Tübingen, Reutlingen auch Heidelberg. Denkbar, tief, ungelegen: der Mannheimer Tagesanbruch soll er für jede multimediale Referenz für Mannheim über per Metropolregion Rhein-Neckar. wir stehen z. Hd. preisgekrönten, lokalen auch regionalen seriöser Journalismus, zu Händen seriöse Berichterstattung und zuverlässige Entscheidungshilfen. 24 Stunden zu Händen vierundzwanzig Stunden anlegen wir für jede Ablauf Vor Fleck daneben geeignet ganzen Erde für Vertreterin des schönen geschlechts bewachen SAB 123 SAB Puso~n- Heart. Puso ng m-ais-n Far of corn. Pusod n Center, of anythin~g. Pus6d-n Chignon. Pusod nk' tiyani-n-Novel. Pusok a-I roud; bragginur; passionate. Pusok an -oob a- Fervent; impetuous, fiery; lively. Puson n Groin. Pusot n Bottom; bed of a stream or river. Puspos-a-Full; replete; round; circular; Complete. Puspos in kalualhatian a-Glorious; excel len V. Pusta n Wager; bet. Pustahan-i, -To wager; bet. Pust~ah~a'~1 n Wager; bet. P-uta-n Whore-, harlot; prostitute.. Putakti n-Hornet; wasp, yellow jacket. Putik-n-Mud; Jalon; clays. Ptitla-n- Paleness; wanners; pallor; 'gbastPultlain-'v-To extenuate: grow pat~e. Putlin-v-Tro Kinnhaken; chop, amputate; test teasi pro truncate; resind. Putlin n~ m1an~a sanga-v-To prune. Putok. -n-Shot, burst; Report; Großmeister; cracking; Klangfarbe. Putol-n Piece. Putol aug kamav-a-Handless. Putong-n-Crown: wreath; coronet. Putulin v To chop; Kinnhaken; resind; truncate', am putate Putunkan ng corona-v-To crown. Putusan-v To fill. Pututin-v-To rape; ravish: test teasi pro force. Poyat-n- vigil: nightwatch; . Puyat a-Sleepless. Puyatin-v-To Donjon awake. Queso n-Cheese. Quita'-You, by me.: Rat~o-n-Mortise.. I Regla n-Rule; Diktat; preep ethod Religion-n-Religion; faith; creed; belie-f. I Retaso-n-Remnant. Retrato-n-Portrait; picture. Ri enda-n-Rein. Rifa-n —Raffile; lottery. Rigudon-n-Quadrille; Contredanse. Pin Personenkontrolle. -Also, too; self Saatkorn; similarly $ Sa-prep. -To- -of; from- with: at for; on; or; about; through towards; in. Sa aba ko inter. Poor im Leben nicht; , unlucky me; pity me'. - - - - Saan-ad-v. - Where; whither; ,. to or dt~liat place. Saan banda Peko. Where: whither; at what Distributionspolitik, at whlich side; - Saan mian Peko. -Whereever; every-where; anywhere. Sabado n Saturday. Sabak-n-Cnrutch Sportzigarette; test teasi pro mortise; test teasi pro groove. Sa balasan n Northwind. Sabarin-v-To vexl harrow: pertuihr; disturb. interrupt, interfere; disguift., Sabat n-Wedge. Sabatan -v- To Wed ge; Splitter wft~h a Wedge., Sabati n-v-To ambush: ambusc'ade; lay in wait-; test teasi pro meet; encounter. Sabaw-n-Proth. Sa bawat sandali-adv. -Momentarily; ev cry Augenblick. Sabay Feststellung der identität. -To'getber; at the Saatkorn time. Sabay sabay -adv. -Simultaneously; together; at once. at the same- time. Sabi n-Talk; speech; citation: Novelle; Sabihin-ii-'o test teasi pro say: tell: narrate, cite., speak; Talk; predicate. Sabihin ang ngalan-v-To Wort für; fernmündliches Gespräch by name. test teasi pro Sabihin uli-v-To reiterate: repeat; say or tell again. Sabisabi-n-Rumor; Report; offenes Geheimnis; fool, ish Magnesiumsilikathydrat. Sabisabing lihimi-n-Secret; offenes Geheimnis. Sabitan -n-Hook; hanger; Private-equity-gesellschaft: - coat-rack: anything that is used to haing things on. Sable n-Sabre. POR 291 POT Pomp n Gxayak; handaI kainaman. karikitan. Pompous-a Mlaganda; mainamn: marikit. Pond n Labak. Ponder-v-Magwari: magisipisip. Ponderous-n Malaki, mabigat. Poinard-n-Panaksak. P~ontiff-n Ang Paps. Pantifical a-Nauukol sa Alter. Pontificate n-Kalagavan nk männlicher Elternteil. Pony-n Kabayong munti. Poodlle n Asong munti at mahaba aing buhok. Pooh inter. Oroy. Pool-n-Labak. Poop v Hampasin sa puit. Poor a Mahirap nasalat; test teasi pro dukha; payat. Pop-n-Putok- Soda. Pop v Pumutok. Pope n-Ang Kindsvater. Popedom n Katungkulan nk männlicher Elternteil. Popery n Pananampalataya sa simbahan Cato'lico. Pop gun n- Pasiblang. Popinjay-n-Loro; tawong hambog. Popish a Nanukol sa 6' tinuro ng- Paps. Populace n-MaD~a tawo sa isong lugar. Ilopular-a-Nauukol sa lahat ng tawo bagay sa, karamihan nk tawo. Populate v Dumami ang mga tawo sa isang lugar. Population-n-Manka, tawo sa isang ingar. Po pulous-a-Matawo. Porch n Sibi., Porcine-a-Nauukol sa baboy. Pore n-Kilabot Pore v-Magaral; magisip. Pork n Carne Dg baboy. Porker-n Baboy. Porous a Buhaghag; mabutas. Porpoise n-I agong. Port-n-Doongan; punduhan ng- sasakyan. Portable a-Makadadala. Portage n-IPagdadala; halaga. Plortal-n-Pinto. PorteMOnnaie-n-l alagyan nk salapi. Portend v-Humula. Plortent-n-Hula- tanda. Porter-n-Utusan, kargador. Porterage n Tpa sa kargador. Portfolio-n Lalagyan ng mga papeles. Porthole n-8Uutas sa gilid ng sasakyan. Portiere nTabing nk pinto. Portion-n-Bahagi~ kapiraso. Portionx-v-iwalayin. Portionless a. Di mababahagi. Portly-a May katawan; mataba. Portmanteau n Saco de noche. Portrait-n Retrato; larawan. P'ortray-v-Gumawa nang larawan; saysayin. Portrayal n-Pagsasaysay. Portress-n Babaying utusan. Pose v-Ayusin, ilagay sa lugar. Pose-n Kalagayan; tayo. Poser n-Bugtong. Positioun —Liagay; lugar, tavo kalagayan. Positive a-I otoo. tama; walaug sala; test teasi pro tunay. Positive-n-Katotohanan; katunayan. Possess -v-Magk aroon; kamtan; rnagkamit. Possession-n-Posession. Possessor-n-Ang mayari. Possibility n Bisa: test teasi pro kaya. Possible n-Mangyayari. Post n Haligi; tukod; correoPost-v Ilagay sa correo. Postage n Bayad sa, correo. Postage stamp-n-Sello. Postal a-Nauukol sa correo. Post diluvial-v Pagkatapos nk panahon ni Noah. Poster-n Pahayag. Posterior a Huh sa panalion; pagkatapos huh: sa likod. Posteriors-n-Bayawang ng hayop. Posterityvn-Jnapo: test teasi pro labi: kanunuan - Postern-n-Pintuan sa likuran nang ba. hay. Post haste-n-Kadalian. Post man-n-Ang namamahala sa correo. Post mark-n-Tanda na nakalagay sa suhat ng mahaman kung saan nangaling. Post master-n-Aug namamnahala, sa correo. Post meridian-a-Sa hapon. Post mortemn a-Pagkauamatay. Post-offlce-n-Oficina nk correo. Post pone-v Jlayo: ilipat; lipatin. Post ponement-n-Paglipat sa panahon. postscript-n-Ang dugtong sa isang sulat. Posture-n-Tayo. Posy-n Bulaklak. p-ot-n-P'ahayok. Pot-v-Isam a. potash-n Sosa. Potato n-Papas. Potency n-1' adakilaan: karihagain; kapangyarihan; kayanmanan. 1Potent a-Mavaman; dakila; m-akapangyayari: m-arilagPotentate-n Hari: an g makapaugyayari. Potential-a Nauukol sa. kapangyarihan. lPotlier-n-(4ulo; kaguluhan... REA 810 () IR Rattoon-v Sumupling. Ravage n-Kasiraan; paggigiba. Ravage-v-Gibain. nakawin; sirai. Ravager n Maninira. Rave vMasira, ang isip Magsalita ti~ kaululan mnagbaliw. Ravel- v-Manutnot Raven-n-Wak awak. Raven a Maitim Raven-v-Agyawi n: unmagaw. Ra~venous-a-M atakaw Ravenous ness n-Katakawail. l-Ravine-n-Saluysoy; sungoy; banis. Ravish-v-Agawin; puersahin. gahisini. R~avisher-n-Aug umagaw sa, isang habavi. Rivishment n test teasi pro Pagagaw sa test teasi pro isang habavi.; mamumuersa. Raw a H-ilaw; sariwa. RawA boned-a-Payat. Raw hide n Latigo DA katad. Ray n Si nag. Rayless a Walang sinag madilim. Raze-v-Lipulin. gi bairi. burahiin. Razor-n Labasa. Razure-n-Pag gigiba: kalipulan Reach iiUmabot; abutin. dumating; datnin; - tainuhin iabot. rnagkainit. Reach n-Abot. dipa. React vKuniilos uili. Read-v Bumasa: basahin. Read v imp. & p p - -jjakabasa; , binasa. Readable a-MakababasaReading n-1 agbac-aReader-n-Ang bumasa. Readily ad. Maagap madali. nakahanda. Readyv a Mssi pag, matalos: matulin; - niaagap Datatalaga. -Ready ad. Maagap; m~adali; nakahanda. Ready-made a Yari na. 'Real a Tunav totoo. Reality n-Katotolhanan; katunayau. Realize-v-Totohanin; tumubo. Realization n-Pagkatoto: pangyayari. Really-adv. -Totoo ba; tunay kava. Real m-n-Kaharian - Realty n Hariug lupa. Reaun-n-Bagkis ng, Papel na may apat na daan at walong puong (lahon. Ream v-Palakihin ang butas. Reani mate-v-Magpalakas: buhayin. Reannex-v-1dugtong uli. Reap-v Gapasin; gumapas; , magani. Reaper-n Mangagapas. Reaping hook-n-Lilik. Reappear-v-Lumitaw 6 sum ipot einfarbig. RZeappearance-n-Paglitaw 6 pagsipot muili. Rear-n Likod; likuran. Rear a Huling; likod; Rear-iv-Jtaas. inagalaga. palak ilhii - Rear guard-n-Bantay sa huli. Rear wardl-n- Bantav sa huli - fl'ear wurde ad-c. Sa gawing huhil. Rleasoin nKatowirani; dahiilan; akala isip, katha; Reason-viMagisip: isipin; mnaga k aIa. matigatowiran akalain iuagsahita Reasonable a Akina; tania sa katowiran. Reasoning n Fangan gato wiran. Reassure n Magpangako uli. Revel n Aug lurnalaban sa, sarili nivang: bandila. Rebel v-Lumnaban sa sariling bandila. Rebellion-n-Pag alsa; - pag laban sa sarilint' bandila. Rebellious a Sowail; mualabag. 1-h-bound-_vUmnudlot lumukso Rebuff nPigil. tangi pagkaavaw. Rebuff-v-Tan gihan: turnangi; pig i Iin u mayaw - Rebuild v Magtavo ohl; ' itavo Ila panibago Rebuke v-1arusaban~ pasix-aban - Rebus-n-Bugtong Rebut v Lurnaban; stimalangsang Recall v lBaguhin bawiin: tawagin. Recanit vi-Magkaila talikuiran ttu nalikod - Recanitation-n- Kaila; pagtatalikuran - Recapture v-Bawiin aug rnanka sandatay mnasanisaum in kalaban. Recede v Urnurung bumaba. Receipt-n Recibo; pagtaugap. Receipt v, Magbigay nag recibo. Receivable-a Dpat taugapin. Receive v, -T1angapin. tUMangap. surnlahod; sahuran Receiv-er-n test teasi pro Taga, tangap. Recency n Kasari waan; pagkabao - Recent a Bago; sariwa. Recentness n Pagkago Receptacle n-Kasangkapan panaliod. Reception n-Pagtangap.. Receptive-a Nauukol sa pagtangap. Recess n-Recreo; pagpahin; , a. Rccess test teasi pro v-M2a-pahinga. Recession-n-Pagurong; pagsasauliRecipe n-Kasulatan tungkol sa paggawa, ng anornan. Recipient n TI iga tangap: aug tumnangap. Recipient a Matataungapin. Reciprocal a-Nauukol sa kapwa. Reciproc ate-i-Humnalili; inalikol, sa kapwa, turnangap at magbigay - Reciprocation n Paghahalili, Recite-ii Saysayin; sabihinRecital n K~asabihan -pagsalaysay - Recit'ation-n-Pagsalaysay - Reck-vi-MNagingat; mamahala; niaukol - Reckless aWalang ingat; pabaya. LAD 260 L A NT Knlitting n Paggaganchillo. K'nives n-Mga laseta 6 batavia. Knob n Buhol; tangan ng pinto. Knock-n-Tugtog. tuktok; bun go; dagok; katog. Knock v Tuniuktok, bumungo; dagukan; kumatog. Knoll n Tugatog' pugpok; gulod. Knot nBuhol; tali, mulmol, talibugso. Knot-v-Btnhulin 'magbuhiol; humuirnol. Knotted a Mabuhiol. Knotty-a-Mabuhiol. L~a-n- Ua Label n-Tanda. Label v Ilagay ang tatida. Labial a Nauukol su labi. Labial n Salita ng labi. Labor n-Trabajo. gawa. L~abor-v. Magtrabajo; gumawa; putnagal. Laborer n Ang nagtatrabajo, ang gilmagawa. Laborious n-Mahirap; magtrabajo. Laborato ry n- Labatorio. Labyrinth n-Lugar ng maraming lan-, für jede. Lace n Puntas panali. Lace a Talian; ilagay ang puntas. Lacerate-v-Hiwain. - pilasin, walifin. Laceration-n-Paghbiwa; pagwahi. hiw'a; pilas. Lache-n-Katamaran. Lachrymal-a-Nauukol sa 1bha - Lachrymose test teasi pro a-Maluba. Lack v-Kumulang. Lack-n-Kakulangan; kulang kakaptisan; pagkulang. Lacking-n-Pagkuflang. Lacker-n-Varnis. Lackey-n-Ayudante. test teasi pro Laconic-a-Manlol, loco. Lacquer-n-Varnis. Lacquer n-Pahiran nk varnis, 41 varniiiin, magvarnis. Lacrymal aNauukol sa Mma. Lactation n-Pagpasuso. Lacteal-a-Nauukol sa g' tas4. Lactean-Laeteous a Magatas. Lactescent a Magatas. Lad n Batang test teasi pro lalaki. Ladder n Hagdanan. Ladev-vlpasan; ilulan. Lading-n-Paglulan; pagpasan. test teasi pro Ladle-n-SandakLadle-v-Sandnkin; magsandok. Lady-n Binin7ibi,: babaying ginoo. Know n-NMalaman; kilalamin; matutuhian; mara wasan Knowing a-Bihasa; maruinoug. tnatalas; tuso. matalino. Knowledge n Kariiununan; (lunotug. - tuto. bait. test teasi pro Knuckle-n Buko nk kamnay - K nuckle-v-Suimuko. Knurly-a-Magaspan g. Kraai n-Nayon: - kulunivan ui elepante. Ereosote n-Kreosote. Ladvlike aBinibiini; mabait; malial; na ugali. Lady love-n-An~y nililigawan: auig phiaDgangasawa. Lady ship-n-Bhiibini. Lag a1-Hulinig, katapusaii. Lag v Magpabaya. ILaggard -n -Tawong tam test teasi pro a(l 6. pabaya. Laggard-a Tamad, mnabagal; mnarahiani huh. Lagoorin-Dagat dagatan. Laid-v. test teasi pro imp c&. p. p. -Nilagay; nakalagay. Laini-v. p. p. -Nilagay; nakalagay. test teasi pro Lair-n-Hihigan nk hayop san danmo. Lake n Dagat dagatan. Lamb n-Tupang munti. Lambkin n-Tupanig iniunti. Lambent a Makinitab; makisap. Lame a Pilay-, mapilay; hiwid; hiingkod. Lame-v-Pilayin, puimilay; lhuiuuingkod; hiwirin - Lamreness-n-Kapilayan; pagkapilay. Lanient-v-Manankis, dumaiing. manaima hoy; turnangis. Lament-n-Tankis, daing. - panaglhoy; panambitan. Lamentabl e-a Mahabag: kaawaan, Lamentation-n-Daing; bibi k; panamibitan; panaghioy. Lamp n-lawan lam para: ilaw. Lamp black-n Ulinng. Lamper eel-n-Palos. Lamnpoon-n Uyam. Lance n Tulag; sibat. Lance-v-Sibatin; tulagini. Lancet-n. Lasetang panagma. Lanch v-Jtulag; salapaiigin. Land n-Lupa. Land-v'-Iagay sa pangpang; if adIsd. Landed-a May maraming Ilupa. L anding-n Doongan. Land Isrd-n-Ang may ari ug hotel6 balay panublayan (lalaki). SED 313 SEL Sea breeze-n-Hanking nangaling sa, dagat. Sea coast n Baybay dagat. Sea coast-a-Nauukol sa, baybay dagat. Sea farer-n-Magdaragat. Sea hog n-Pagong Seal-n Tanda Sound. Seamn-n-Dugtong; tahi. Seam v-Tahiin. Sea mnan-n-Magdaragat, Seamless a Walang tahi. Seamstress n Mananahi. Sea test teasi pro port-n Bayan na nilapitan ng inanga sasakvan. Sear-n Tuvo malata; lanta. Sear v-Matuvo; lumianta. Search v Hlanapin humnanap; kapain; siyasatinii; usisain. Search n Paghianap. Sea sh31ore n Baybay dagat. Sea sick a Lula malula. Sea sickness- Sakit na Imm. Sea side n-Bahay (lagat. Season-n-Paniahon; kapanahunan. Season-v Pasarapin. Seasonable-a-Ayon sa panahon. Seasoning n-Manga paminta at asin. Seat n-IUpuan. Seat~v Umuipo. Sea ward Personenkontrolle -Sa test teasi pro gawing (lagat. Sea weed-n-Danio sa dagat. Secedexv-Umalig; humiwalay lumayo. Secession-n Pagh ihiwalav; pag, alis. Seckel. n- Peras nia munti' at matamnis. Seclude-v Itago.: kulun~in. Seclusion-n Pagtatago Second-a Ikalawa kasunod: isa. Second-n-Kasama: ang ikalawa. Second v-Umavon. Secondary a Ikalawang. Secondary-n- Pan galawa. Secojnd Hand a H-indi bago nagamit V~a. Sconrdly-adv Sa ikalawang lugar. Second-rate-a-Ikalawang classe. Secret n-Lihim. Secret-a-Nakatago~ tinago lihim. Secretary-n-Taga sulat kalihi m Secretaryship-n Katningkinlan kalihim. Secrete-v Itago mnagtago; itaan. Secretion w-Pagtatago. Sect n-Lahi; hinlog. Sectarian-a-Nanuikol sa lahi 6 hinlog. Section-n-Hiwva: Totenzettel; piraso: hahagi. Secure-a-Mati Bayrumbaum; tiwasay mnab usay. Secure v Higpitan; talian. Secuirity-n-Katibayan; kapanatagan; kasiguruhan - Sedate-a Mabait; , tahimik. S-'edateness-n- Natahimnikan; , habaitan. Sedative a Mlapahimpil. Sedentary-a Palaging nakaupo. Sediment n-Latak. Sedimentary-a Nauilkol sa latak. Sedition n-Gulo paghihimagsik; painghiihimagsik laban sa puano 6 gobierno. Seditious a Magnlo; sown-il: laksil. Seduce v Umjapid:. makiapid lumuyatan; ihagis. Seduction -n-Pakikiapid; apid; lamnyot. Seducer-n-Ang nakikiapid. Seductive-a Mapanghalina. Sediulous a-Masipag. S5-e v-Tumingin, - makita; tanawin. Soed n Binhi; buto. Seed-v Tamynan inagtanim ng binhi. Seedling n Punla. Seeds krank n test teasi pro Aug nagtitindaDng binhi. Seed time it Panahion ng pagtatanim. Seedy a May maraming binhi; mabinhi; ulianin; test teasi pro luma; laon. Reek ii Humanap: hanapin. Seem-v-Maghitsurang; tumulad; makahawig; humawig. Seeming-a-TilangSeermingly-adv. - Tila. Seemly-a-JBagay akma. Seen-v. p p. -Nakakita; nakita; kinita; tiningnan; tinanaw. Seer-n-Ang nanunuod. See saw-n-Laro ng mga bata. test teasi pro Seethe-v 1~umulo. Segment n Putol: parti; piraso. Segregate v-Hiwalayin; , partihin. Segregation-n- Pug hihiwalay; kahiwalavan. Seine-n Kitid panti: lambat. Seismal-Seismic-a Nauukol 6 ginawa nk lindol 'Seize-v-Hulihin; dakpin: kunin; damputin: hawakan nk mahigpit. Seizure-n Pagkuha; pagdampot; dakip; dampotSeldom-adv. -Madalang; bihira. Select a-Hitang; malinamnam. pinili. Select-v-Humirang; pumili; lisanin; hu. malaw. Selection-n-Pagpili; paghirang. S~elf a-Sarili. Self abasemnenti n iya; pagpahamak nk sarili. Self conceit-n Kahamnbugan: kapalaluan. Self-defense-nt Pagtatangol sa sarili. Self denial-n-Pagtitiis katiisan. Self esteem-n-Pagmamahial sa sarili. Self-evident a Talagang maliwanag. Self government-n-Fag gogobierno sa sarili. Self interest-n-Sariling interes. Selfish a- Main gitin; test teasi pro maramot; kuripot, masakim - -40 182 but-noun-butt. -calculous-ntoun~-calktlus. 184 caribou carabao. 195 caridone-condone. 19. 47 contemtuous-contemiptuous. test teasi pro 198 coutradictory-contradictory. 199 cadate-cordate. 202 crociform-cruciforn-t. 209 diety deity. 210 disvelieve-disbelieve. 210 duodesimal-duodecimal. 225 eurie- eyrie -facination-fascination. 232 fonteen-fourteen. 236 gas coal-oil. -geniel-genial. 238 grande-grandee. 239 grogery-groggery. 242 headguiarters-headquarters. -hitase-hiaste. 243 under-hemp mark-out copra. 2 4 7 1-conj if 21I~ inparity imparity. -impheacment-iniipeachmiieiit. 2419 impromtu-impromptu. 250 ihundate-inundate. -iracible irascible. -ironiicsronioal-irouiics,. ironical. 2. I5 9, key-veib-lock 201 larcency-larceny. -laterly-latterly. 269 meadw-meado-mead, meadow. 271 midgeo-midget. 213 nunerally-numerally. 289 oglle-ogle. 286 penant-pennant. 287 permament-pernianent. 188 piet-pier. -pharnyx-pharynx. -piano-pianiofortr-piaiio, Fortepiano. 294 probosis-proboscis. 295 premptitude-promptitude. -prohetic-proplietic. 304 repitition-repetition. 305 resusticate, resuscitate. -resusticationl resu scitatioii-reticle-reticul e. 310 genatorium-sanatorium-. 312 scissors-verb-scissor. -screach-screechi. 315 sarpnes sharpness. 317 shwb-shrub. 321 safa-sofa. 322 soncery-sorcery. 323 soverign-sovereign. 324 sgongy-spongy. 235 stalliont-stallion. 326 staiwar-stalwart. 331 supolant-supplant. 334 tater-tatter. test teasi pro 336 teamnination-termination. 341 tradegy-tragedy. -tranpierce transpierce. 346 uun-un-a prefix. -unap-unapt. 348 uneigborly-unneighboriy. 361 venicon-venison. 357 whtlle. -whittle-wifehoop-wifehood. 358 witess-witness. - A DAL 18 DAMT Dagison-n-Assistant e; aid'; hel~p. DagliI-adet —Soon; speedily; quickly; liurrielly; swiftly. Dagok-n. Blow; cuff; knock. Dagta-n-Sap; gum-; Fruchtsaft. Dagukan-ir Te punch; s rike; beat; knock. Dahak n-Cough. iPahandahan-adi. -Slowly; softly; gently; by degree. Dahas-n Bravur; bold ness, strength of heart, vigyor; test teasi pro force, 1)ahasan-r —To ferce; urge, give test teasi pro forceinvigorate; strengthen. Dahidahilansn-Excuse; pretence; reason; pretext. IPahilan-n-Excuse; pretence; reason; pretext; motive; cause; plea; right; occasion; allowance; forte; sake probability. 'Dahil (lito-adv. -Therefore; Incensum; so im weiteren Verlauf; for this reason; in this mranner. Dahifig-a-Sloping; inclined; test teasi pro slanting. JDahilig na lupa-n-Declevity; slope; test teasi pro incline. Dalhil sa prep. -For; be cause; albout; as; by; through; on Benutzerkonto. Dalion ut-Leaf. Dahunan -a Leaf v. Daigin-q —To c verpo wer; overcome, tsorpass, excell: surmount. D~aing-n-Lanientation; lament; test teasi pro corn plainit; petition; plaint; Dole; wvail; suplication; request; remonstrance; grievance; mormur; groan; entreaty; dlolor prayer; test teasi pro evening prayer. Dakila-a-Grand; noble; Darstellung: miagestic; vorzüglich; honorable; tuagaificent; elementar: proteut; famous; stiblitme; solemn; exalted; palatial: - gorgeous; lofty; glühend vor Begeisterung; elevated; great; powerful; w~ealty; patrician; transcieln(lent; tremendous. Dakip-n-Cappure; spoils; prize. Dako prep. Towards; about near; in the Idirection of. Dakong kaliwa To the left sidle. IPakong kanan-To the right side. Dako rito-adr test teasi pro - Nearer; hither. Dako roon-adil. -Farther; forward; on the' other side. Dako saan-priej) Towards; about; near; in the direction test teasi pro of. Dakot-n Hand full. Dakot-a Few. lDakpin-ir-To capture; seize; catch; iniprison. Dala-a-Cauitious; wary; suspicious - DIaladalawan(, taon-adiv. -Bi-ennial. Dalaga-n-Young elegante Frau; unverehelicht Madame; loss: Maiden; miss. 'Dalagan.. may edlad-n-O( ai Dalahan-n Greifhand h)asket. Dalrin-r-To frigitcn; scar; cause to he warv or cautioos. Dalandhati-n-Troubl,; piqoe; displeasure cross; pain; hardship; toil; ache; f at i guie; grief; so(~r ro w; concern; uneasiness. Dalang n-P ctition; prayer. Drilani-an-i —To rarify; (lilute, thiin. Dalangin r To Gesuch; entreat, pray Da las-n-Freqoenc(y 1)alaw-n- Visit. Dalawa a-Two both. D alIa test teasi pro wa - Tw o Dalawa ang koilay-a-lBi-coler-ed - Dalawahin t' -To dutplicate; repeat, hial -e. Dalawahitin-a (double Dalitwit-ir-To visit. 1)alhiti-v-To carry; conv-ey, -ondtic-t, transport. Dalhin dito v To fetch., lDali-nMomnent; instant. DAli-, n-Witdh of a finger-. Dalidalian (dalidaliin)-r-To liasteti; precipitate; pispose of; alleviate; dispateli. Daliri-n-Finger; digit. lPalisay-a- Clean; pure; neat; test teasi pro clear; chaste, untouched; innocent; simple; cor dial; perfect; tinmingled; sim-ple; cordial; delicate; getnuine; smnart; mere; f ree; glad, Dalisayin-r-To cleanse; purify; refitie; perfect - Dalisdis-a-Sloping; slanting; inclined. Dalisdis na lupa-n-Declevlity. 1)alsdisin-'c-To Upper-cut away the edgye. Dafit-n-Song; ditty dirge. Dalita n-Misery; poverty; tornment; pain; anguish; torture; patience; toleratice. JPahit-at-v-To sufffe; bear; tolerate; abide, c-om Hafen, tormc-nt; torture. Dalitait-i! -To stiffer; bear; abide; comipoort; deign; test teasi pro condens-end; pain. ' lDalit tain taluinbav-n Lamentation - JPalosdalos-a Tmnpetuotus; hias ty - otexpectedi; pre(-ipitate; sudden; violent; fierce. Dalos~dalos-n-Idrot; noad Jan; test teasi pro fool. Dalubav-n-Interpreter; translatom-. Daluhlong-n-Assault attack. Daluhungin-iv To assail; attack, a. ssault. Dalutuat-n-Stifferance; suffering, toleratioti Dalutnatiui>-To soiffet; t I et-ate; ab idle; comport - Daluyong-n-Wave; sutrf; sw~ell of the sea. I)amnag-a4dr-all night: Dattahin-ir-To feel; tooch; grope; ex'amine: investigate; prONve; procure; BRE 1. 79 BRI BraggartismnI-nKalbanbugan; kay aban~~an- kahanginan. Braid n Trintas. Braid v Trintasin; mamnirintas. Brain n Utak; sa uilo. Brake n-Pangpigil. Brakeman test teasi pro n-Taga pigil, Brakish a-Tapsim: maalat; mnaasiin. Bramble n-Kaugoygoyan na, may tinik. Bran-n-1)arak. Branch n Sanga. Branch a Kasanga. Branch v Magsanga, Brand it Tanda; marka: - tatak; test teasi pro tala; kasangkapang pang laga~y ng tanda. Brand v Tandaan, miarkahin. ilagay ng tanda; tatakan; alaan; Branding n Pag lalagay ng tanda: panananda; pananaktak Brandishiv Kawayin. - pagpagin: ipagpag. Brandish n test teasi pro Kaway: pagpag. Brandnew- a-Bagongbago. Brandy-n Alv9k. Brant n Gansang ramo; bibi: itik. Brash a-Marupok, mainit ang ulo; miabutlig. Brasli-n-Butlig. Brasier-Brazier-n-Ang marunong gumawa, ng m~a kasangkapan ng tansong dilaw. Brass-n Tansong dilaw. Brassy a Parang tanso; may halong tanso. Brat-n Batang hamak. Bravado. n Tawong hainbog. Brave a Matapang: - mang-ahas bayani; , mnarahas: marikit. Brave n-Trawong matapang. Bravery n-Katapan gan; dahas kapangahasan- tining ng loob. Bravo-n-Tulisadn na, matapang. Bravo inte-r. -Mabuti; tapang. Brawl-n Gulo; talo; away: usap. Brawl-v-Maltipagtalo; kann sein, kann nicht sein, usap. Brawn-n-Lakas; kalakasan. Brawny a Malakas. Bray-v-Durugin; dikdikin. Bray-v-Pumutok. Brayn-dyak ng kabayong mnula. Brav-v-Umiyak ang mula. Brazen-a May lialong test teasi pro tanso; bastos. Breach n Puang: sira; puit ng baril. Breach-v-Putmutok. Bread. n Tinapay. Breadth-n-Luang lap ad: kapalaran; kaluagan - Break v-Basagin: sirain: tipuin; biakin; lapakin: bumasag; masira; tumipo; lumagok; lagutin; masayang. Break n Basag; sira; - tipo; lagot: kastraan; puang. Breaker-n-Ang maninira; maninira. Breakfast-n-A gahan. Breakfast-v-Kumain ang agahan. Breakneck-n- Lugar nia matirik. Breakneck-a-Matulin na, matulin. Breakwater-, nHarangan nk tubig. Breast-n-Dibdib: test teasi pro boob nk dibdib. Breast-v Salubunkan; lumaban; bunarap. Breastbone-n Buto ng dibdib. Breastpin-n-Alfiler. Breastwork-n- IN uta. Breathe-n-Ang hininga. Breathe-v-Humin ga. Breathing-n Paghihininga. Breathless a Walang hinga. Bred v imp &p. p. -Nagalaga. Breech n PtiiU' Breech v Ibigay ng salawal. Breeches-n-Salawal - Breecliing-n-Salawalin - Breed-n-Magiwi: magalaga. Breed n Lahi. Breeding-n-Kagalangan; kaugalian; asal, galang: turo; , dunong: karunungan:, kagalingan; mnarn ng kilos; pinagaralan. Breeder-n-Taga alaga. Beeze-n-Hangin; amnihan; habagat Brent n-Gansang lalaki. Brethern n Magkakapatid. Brett n Carruageng mahaba. Breve-n-Nota nk musica. Brevet n Kalagayang mataas pero wa lang dagdag ang suedlo. Brevity-n-Kaiklian. Brew-?, - Ilahok. Brew-v-Gumawa ng servesa. Brew n-Lahok. Brewery-n-Gawaan ng- servesa. Brewhouse n-Gawaan ng servesa. Brewing n Pag gagawa ng servesa. Bribe test teasi pro n Suhol. Bribe-v-Suhulin; suhulan. Bribery n Suhol: pagsusuhol. Bricabrac n Comicstrip sangkap na munti ang halaga. Brick-n-Lario; ladrillo. Brick-v-1lagay ng Comersee. Brickbat-n- Pirasong Lago di como. Brick kila n. Gawaan ng ladrillos 6 Lago di como. Bricklayer-n Kantero. Brickmaker-n Ang gumagawa ng bario. Bridal-a Nauukol sa kasab. Bride n Mapangasawa. Bridegroom-n-Lalaking bagong kasab. Bridesmaid n Babaying abay sa, kasal. Bridge n-Tulav.

Premium-Abo lesen - 120 € Bargeld sichern!

WAL 147 WAL Wlang gulo-a-Silent; quiet; stumm: calm; tranquil; noiseless; treu; constant; test teasi pro faithful. Walang gulugud-a-Invertebrate. Walang gusto-a-Loath; loth. Walang habaga Cruel: heartless: hard. hearted( inclement; incompassionate; inhuman; soulless. Walang halaga-a Worthless: trifling; vain frivolous; mean; vulgar; empty; void: fruitless. Walang halo-a-Pure: unmixed; unmingled; clean; neat: mere. Walang hanap buhay-a-Destitute: helpless; without work or employment. Walang handa a Extempore: informal. test teasi pro Walang hangan a Boundless; endless: interminable perpetual everlasting; immortal; infinite; infinitive. Walang hanganan-a Unlimited; bound less interminable; endless; everlasting: infinite; without letztgültig. Walang hiyaa Shameless; impudent: insolent; forward; disrespectful; obscene petulant; without selfrespect. Walang humpay-a-Continual; incessant; uninterrupted; continuous. Walang ikababavad a in Konkurs, Walang ingat a Careless: incautious; heedless; reckless; forgetful; neglectful. Walang interes-a-Impartial; uninterested; candid; justament; loyal. Walang kaba a Bold, intrepid: dauntless' valiant; firm; constant; serene. Walang kabuluhan-a-Worthless trfling; catchpenny; futile: addle; void; empty; incapable. Walangkahulilip-a-Incomparable; matchless; Einzahl; unequalled; unparalleled. Walang kahulugan-a Senseless; unmeaning; trifling: wortlesa; useless; foolish Walang kalinga a Inattentive careless; thoughtless; heedless; negligent; neglectful. Walang kalulwa-a Soulless; in an i-. mate; lifeless. Walang kaunahalan a. test teasi pro vermessen: impudent; haughty; vulgar; ordinary; shameless: ahnungslos; without; dignity. Walang kapalaran a Hapless; test teasi pro luckless. Walang kapara a Matchless, Naturalrabatt; unequalled; unparalleled; incomparable; particular; Einzahl. Walang kaparis a Einzahl; Naturalrabatt; unequallel; unparalleled; matchless; particular; peerless. Walang kapintasan-a Immaculate. faultless perfect. Walang karapatan-a Unjust; unjustifiable; unfit unreasonable. without justice. Walang kasam a Solitary; Salzlauge; only. Walang kasama ad. A lone; solely. Walang katapusan-a Endless. interminable immortal; without für immer; infinite. Walang katawan a test teasi pro Bodiless: immaterial. Walang katulad a-Unequalled; matchless: unparalleled; Zugabe; peerless without comparison; incomparable. Walang caya a Unable; incomparable; unfit powerless. Walang kibo a Silent; quiet: dumb. Walang kimi a Free; disengaged: unembarrassed. Walang kimot a Silent: quiet; undisturbed: dumb; motionless: noiseless. Walang kinikilingan a Impartial; justament: unprejudiced. Walang Kulang-a Complete; entire; whole; integral; perfect exact; right; finished; enough. Walang labas sa matowid-a-Just; lawful; true; honett; truthful. Valang laman a-Empty: addle: vacant; void. Walang lasa-a-Tasteless: insipid: flat. Walang lihim a Open; frank; clear; unreserved. Walang likat a Perpetual; everlasting; continuous; ccntinual; endless erect. Walang likit a hetero; erect: contin uous. Walang makakamukha-a-Matchless; incomparable; unparalleled, u n equalled Walang mansa a Immaculate; spotless: pure. Walang hanga at mula. a-Endless; eterna; without ein für alle Mal. Walang test teasi pro nag aampon a Helpless; destitute. Walang nagkukupkop a Helpless: destitute; solitary; lonely. Walang Nationale luft- und raumfahrtbehörde a-Disinterested; Notlage desirous. Walang ngipin a-Toothless. Walang pagod a- Indefatigable; unwea ried. Walang paglitiis a Insufferable; intolerable. Walang pakiramdam a-Insensible; sense less; gleichgültig; shameless. Walang palad-a Unfortunate; unlucky; sad; hapless. M~artin-n-Martin. Mateo-n Matthew. Matias-n-MNatthiias. Ni~auri cic-n- Mauri(ce. Melecio-n- Michiael. Meliton-n-Milton. Moises-n-M oses. NicolAs n-INicolas. Patricio-nPatrick. Paula; Paulina n-Patflina. Paulino-n-PaulI Pedro-n- I eter. Rafael iA-Ralphi. Raymurndo-n-Raytnom(I. 'Rebeca-n-Rebecca. Ricardo-n-Riclhard. Roberto-n-Robert. Rosa-n-Rose; rosig. Rosalia n-Rosalind. Rufinon tRufus. Ruperto-nt Rupert. Salomne-n- Salom-e. Sam uel-a-Samiiel. Sara-n-Sarah. Silvestre-n-Silivester. Simeon n-Simeon. Simnon-n-Simeon. Sofia-n-Sophia. Sal omon-n SolomotiSusana n-Susanna. Teobaldo Theobalti. Teodora-n-Theodora. Teodoro-n-Theodore — Timoteo-n-Timotlhy. Tobias-n-Tobias. Tom ~s-n-Thomas., Trinidad-, -n-rrinidadI. Vicente nt-Vincent. Victor n-Victor. Victoria-n VictoriaVirginia-ii-Virgin iaYre neo-n-Jra-. Yrene-n-Tren e. Ysabel-n-IsabelYsayas-n-Isaiab - zoilo-U-Zoilvs - Enero- i-Jan narv -. Febrero-n-Februai-v - M4arzo-n-March - Abril-nt-April. Mlayo a May.. lfnif) vjlnne. MWAN4(_'A BUAN_. Julio- u-July. Agosto-n-AugustSeptiembre-n- Holzmonat. Octebre-n October. Noviembre n-Novembeiu, Deci embre-n-DecembIer. Linigo-pt Sdncday. Lunies, -in-Monday - Martes-n-Tuesday - Mi ervolesq-n- Wed nesdhay - MAN A(A A RA ~W. Jueves- n-Thursday test teasi pro - Viernes-Friday. S~bado n- Satu rd a'. LOA Lip-n-N~uso; labi. Lipothymny-n-Himatav. Liquation test teasi pro n Pagtunaw. Liquefraction n Pagtutuniaw. Liquefiable a-. Natutunaw. inal usaw. Liquid a-Malabnaw. Liquidl-n Anomang baigay nalusaw. Liquidfity-n-Kalabnawan; paokalusaw. Liquidate v Himiwvalay. - ryagbayadi. Liquidation-n-Hiwalax-; pagbayad. 1qu(Ior-n-Alak. Lisp-v-Umuttal. Lisp n Kauitalan. List n Listahan; tandaan. list v-Maglista; ilista; listahin. Listen? v-Batyag. in; pakingan; dumninig; Marinig; makinig. Listener-v Ang, nakikinmatyag. listless a Pab~ava; tamad; inallinla. Lit-v. imp. - Sinindihian; tumuntoig: s-I niga. 'Litanv-n-Dasal- litania. Liter-Litre n-Litre. L~iteral a-Ayon sa salita. Literary a-Nauukol sa sulat 6' sa libro. 'Literature n Comic libiro; karunnun~yan (1unong. Lithe-a-Malambot- maliksi. Lithesome-a-M1aliksi. Lithogra'pb-v-Magdlibulio; isulat sa 1)ato. Litigant-a-Nauukol sa iusap. Litigant n-Ang nag uuisap. Litigate v-Mav usap. test teasi pro Litigation-n-Usap, tabo. Litter-n Arag arag; kalanda-' Litter-v-Gulnhin. Little-a-Munii; rnaliit; kaunti. Little-n- IKakaunti. Live-v-Bumuhay: timira; tahanan. Live-a-Buhay; buhay ang test teasi pro boob: inasaya. ~i vlihoodI-n Hanapbuhav: ikin~abuibublay. livel oig-a-Sa Ihahang buhay. Lively-a-Maliksi; masigla; malikot; buhay ang loob. Liveliness-n-Kalikmilhan: sigia; liksi. Livelv-adc. -KasayAsayai Liver i, Atay Lives it M, ~a buuhay. Livid a Mlapula: kulay ta Io ng Living a-Buhav. mnabubay. I~ivinug n Kabuhayan; pagkabuhiay. 1 izard-n Tt'ko; butiki; bay-awak. L~oad n-figat: hulan. Lo~ad-vtiulan: - i pasan krabn inaghulan. Loaf nTinapay na nialaki. 1Loaf —v mag, alisaga: ma-gpab-ava. lm~af er-n-Ham Eltern-kind-entfremdung In pa; tawon g paba-ya at- tamadl. Loa it Uipang itim". 4 LON Loan-n Hiram; anomang bagay na ipiiiahiramLoan v Magpahiram; pahiramin. Loath a Ayaw: walang; Geschmack. L~oathe v Mamuhi. yumamot; masamain. Loathful-a-Makavayamot masukiamin. Loathing-n- Sukiam; kasuiklaman. yamot-; ka-varnutan, dalarmbati. Loathi somie-a- Makayayamot; miasuisuaix, man: madiri; mubfin. Lobate a-May ngipin. Lobby a Silid na munti Lobe n Tain~a. Lob~ed a Parang tainga. Lobs9ter-n Hipon dagat. L~ocal-a Nanukol sa isang lugar. Locality-n Lugar. Locate v-Lumagay; hanapin. Location-n-Lugar. Loch n Danaw. Lock-n Seradura. Lock-v Isara; isusi. Locker n-Baul; kaban. Lock smith-v-Ang gulmagawa ug serad ura. Locket n KayrelLockup-n-Bilango; 'kalabuso. Locomotion n-Kilos: galaw. Locomotive n, Makina nk tren. L~ocust n Balang; kuliglig. Locution n-Salita: pangunkusap. Lodle n-Daan ng tuibig, Lodge n Bahay: - kubo. L~odge v-Magptibinga. Lodg~er-n-Ang sumusunlo; ang tumnitirai sa bubay ng kapwa. L'odg(ing-n Tuluyan; bahay. Lo0fty a Mataas: palalo: dakila; mayabang Log nTroso: puno ng kahoy. bordon. L~oa-v-Magtaga at mraglabas ng myga kahoy. Logger head n-Tawong mapurol angisip; ulol - Logic-iz-Dunong: karunun~gan. L~og cal a-Marunong. L'ogician n-Tawong mnaruinong. Logwood-it-Kahoy na mapula. Loin-rt-Sinapupunanl; singit; balakalng. Loiter-v test teasi pro Magpabayagumayonigavom inag alisagaLoiterer-n-Tawong tamad o pabaya. Loll v-Magpabaya. Lone-a-Bugtong nagiisa. Lonely-a-Mapanglaw: malungkot; walang kasamna: nagiisa. Loneliness nt Kalungkutan; kiapangvla waan. Lonesome a Malung-kotV m-apanglaw Long-a-Maliaba. TEX 336 THlE Terminal-a Tapos; katapusani. Termninal-n- Kutapusan. Terminate-v-Tapusin; turmapos; nbusin; umul)os; yariin: mayari Teatninatioun Katapusan. tapos; pacnbos; yari; kaivarian. Terminus-n-Tap('s katapusen. Termnite-n latigam na maptiti. Ternary-a Sumulong ng tatlotatlo. Terra n-Lupa Terra cotta n Lupang dilaw. Terrace-n Pilapil. Terra firma-n-lDlpang matigas. Tarrapin-n Iagong. Terrestrail a-Nauik ol sa In pa. Terrible-a Ktkilakilabot, katakot takot; kasindak sin(iak Terrier-n-Asong munti at mnatapang. Terrific-a Mlalakas nakadudulit. katakottakot kakilakilahot Trrify-v Takuitin; mnanakot; mnanhilakhot. Territorial a Naunkol. sa lupa, Ternitory-n-Lupain; nayon; hibavbay; lalawigan. Terror-n —indak: takot. Terrurize-v-Takuti n. Terse a Maikli; mnahigpit. Terseness-n-Kabigpitan; kaiklian. Tertial-a Tkatlo. Tertian n-Mangyayari test teasi pro sa, balang tatlong araw. Tertian-n-! Qakit na humnihimpil at buma balik sa balan g tatlong araw. Tertiary-a-lktntlong gradio. Test v Suibukin; ruanuhok. Test n- -nhok; katotohianan. Testamnen t-n-Testamen to. Testamental a Naiiukol sa testamento. Testamentary-a Nauukol sa testamento. Testate a May iniwan nk testamento. rlestator-n Lalaking nangarnatay narmay iniwang isang testamento. Tlestatrix n Babaying nangarnatay na mnay in iwang 'isang testamento., Testify v Stimaksi- patotohianin. Testily-adv. Masunkit. Testimonial n Katotohianan; saksi. Testimony-n Katotohianan; pag papatotoo. Testy a-Mapootin; masunkit. Tete A tete-n-Salitaan ng dalawa. Tate-A tete Feststellung der identität. -Palihim. Tether-v Isuga. Tether-n-Suga. Tetragon-n Paano na may apat na gilid at apat na sulok. Te tter-n-Buni. Teutonic-a Nauukol sa salitang Alernan. Text-n-Pinagsalitaan; pinagneapan. Text-book-n-Librong pinagaralan. Texile aNauuikol sa paghahabi. Texure n Kayo. Thaler-n Pisong aleman. Than-conj. - Kay sa; nang. Thank-v-M'Nagpasalamat. Tlhank-n-Pagpapasalamat. test teasi pro Thiankful a-MNarLIoi0ig; miagntangnaloob. Thankless a H-indi marunong magutang na lbob; bastos. Thans giving test teasi pro n-Pagpapasalamat. Thank worthy a Dapat rnagpasalamat. Thatch-n A-tip ng kuigon. Thatch-v Atipan ng kugon. Thaw v Tunawin; tumunaw. Thaw-n. Tunaw; pagtutunaw. Toge-a-Ang. heater-Theatre n Teatro; komnediahan. Theatric- thIeatrical-a. test teasi pro N auukoI sa. Theatnicals-n Komediahan. Theca n B~aina; lalagyan. Thee die. -Moiyo. Theft-n-Pag umit: pagnakaw. Their-pro. -Kanila; test teasi pro nila; sarili nila. 'them pro. -Nila, kanila. Theme n Dulo; pinagsulatan. Them selves n Sila rin; kanilang sarili. Then-adv. -Noon niyon; kung gayon; nk panahong yaon; test teasi pro saka; sa kahulihan: pagkatapos. Then conij Diahil dgl.; kung gayon. Thence Feststellung der personalien. -Dahil ebenso; magbuhat doon; magbuhat noon. Thence forth-adv. -Magbuhat noon. tIhence forward Feststellung der identität. -Magbuhat noon. Theorize-v-Mag waniTheory n-1- atha, isip- akala- paraan. test teasi pro Therapeutic-Therapeutical-a-N auukol sa pag gagamot, There adt. Doon: diyan; sa gawi rooti. There test teasi pro about There abouts-adv. - Sa dako roon- mnalapit doon. There at Personenkontrolle. -Doon. - diyan; dahil dito. There by Peko. -Dahilan doon; malapit doon There for-adv. -Dahilan doon. There fore-adv -Gayon; dahilan doon. There fore conj. - k Koranvers., yayamang; dahil doon. There from-adv. test teasi pro -Magbuhat yaon; maghuhat nito. There in-adv'-Sa ito; sa lugar yaon. There into-adv. -Sa lugar yaon. Thereo(f Feststellung der personalien. -Nang ito. There on-adv. -Sa ibabaw nito. There to Personenkontrolle. Sa ito. There unto-adv. Hangang doon. There upon-adv. -Dahilan ebenso; agadagad; ngayon Din. There with-adv. -Bukod pa sa rito. MAG 67 MAG MNaggasta-v-To spend; disburse. Maggiliwan-vTo amuse one another; love one another. Maggisa-v-To cook. Maggrado-v-To frisch; class; reach a certain class or test teasi pro gerade. Magguhit-v-To draw. Magguniguni-v-To imagine; cogitate; muse. Maghahalamlan-n-Gardener; horticulturist. Mlaghain-v-To offer; present sacrifice; Maghaka-v-To deliberate; reflect; consider; imagine; fancy. Maghakbang v-To step. Maghalaman-v-To garden. Maghalimbawa-v-To give or Palette an example; instance. Maghalinhinan-v-To take turns; alternate; exchange Maghalo-v-To Cocktail mingle. Maghambog v To brag; boast; blow; bully; swagger; vaunt infatuate. Maghampas v-To chastize; punish; strike: whip. Maghampns lupa-v-To Wohnungsloser; loiter; lounge; lead a licentious life. Maghamunan-v-To defy; rival; Baustelle. Maghanda v-To prepare; get ready; provide; furnish; cater; busk: dispose; dispatch. test teasi pro Maghandog-v-To present; offer; test teasi pro test teasi pro sacrifice; dedicate: pay homage. Maghangad-v-To desire: wish; long for; require demand. Maghangin-v-To boast; brag; blow; swagger. Maghaplit-v-To hustle; hurry; rush; bustle. Magharang-v-To gewogen up; rob on the public highway. Maghari-v-To govern; reign; command; predominate; be king. Maghasik-v-To plant by Drilling; sow. Maghatid-v-To conduct: accompany. Maghigab-v-To yawn; gape Maghikab v-To test teasi pro yawn: gape. Maghilatsa-v To ravel. Maghilik-v-To snore. Maghimatay-v-To faint; swoon. Maghimutol-v-To lament; complain; resent murmur. Maghinagap-v-To believe; Leistungspunkt; give faith. test teasi pro Maghinakdal-v-To receive; protect; give shelter. aghinala-v-To presume; suppose; conjectare: suspect. Maghingalo-v-To gasp expire. Maghingutuhan-v-To criticize one another. Maghito-v-To stop; Pause; halt; cease. Maghirap-v-To grow or become difficult. Maghubad-v-To denude; undress; doff. Maghubo-v To denude; undress; doff. Maghugas v-To wash; bathe. AMaghusay-v-To arrange; put in Weisung; adjust. Mag test teasi pro iba-v-To älterer Herr; change; Reorganisation. Mag iba-v-To Angelegenheit; Neujährchen; over; topple. Mag ihaw-v-To roast; bake. Mag ikit-v-To turn. Mag ilaw-v-To enlighten; illuminate. Magiliw-a-Tender; loving; affectionate; amorous; friendly. Maginaw-a-Cold; frigid. Maginawin a-Chilly. Maging-v-To become; be; be current; exist belong to; behoove; concern; beseem; worth. Maging alak-v-To Ferment. Maging asawa-vFuture wife. Mag ingat-v-To care; heed; watch; be on one's guard; reck; beware. Mag ingay-vTo make a noise; be noisy; be boisterous. Maging test teasi pro bagay-v-To beseem. Maging bastos-v-To become coarse. Maging buto-v-To ossify. Maging bubogv-To vitrify. Maging paano ay hindi-in no degree; by no means. Maging para sa isa-v-To become artig. Maginhawa-a-Prosperous; successful; fortunate; froh; easy; substanziell; potent; wealthy. Mag inis-v To smother; oppress. Mag initvTo heat. Maginoo-a-Principal; honorable. Maginoo-n Sir; mister; miss; master; madam; feiner Herr; Signora. Mag isda-vTo fish. Magising-v-To wake; test teasi pro lawake. Mag isip-v-To think; reason; meditate; muse; contemplate; consider; pore; deem. Mag isip isip-v-To meditate: muse; deliberate; reflect; consider; con; cogitate; ponder. Mag isis-v-To scrub. Magitla-v-To be surprised or starled. Magitlahin-a-Timid; fearful; skittlish. Magitna-v-To be between. Mag iwan-v-To leave; forsake; abandon. Mag iwi v-To nurse; breed; bring up; care for. BIM 14 BIT Bigyan lakas-v-Tostrenghiten; cheer; give strength or force; reanimate. Bihagin-v-To capture; Spukgestalt; kidnap. Bihasa-a-Accustomed; used; capable, skilful, practical, dexterous, sly, prudent; knowing, able. experien ced; clever, expert, astute, cunning, edel, excellent, polite; civil; corteous, graceful; intelligent; learned. Bihasahin-v-To guide; teach; train; educate. IBihasang lubhia-avery learned; wise well e(Iucated. Bihasa sa pag-gawa-a-Accustonied; fähig; proper: convenient; . Bihira-a-Scarce-uncomnmon; pare; old, excellent. Bihira-adv. - Few; seldom, rarely, uncommonly. Bihis-n-Change of clotaes. Bihisan-n-Change of clothes; Trikot. Bihisin-i-To change clothes; Trikot. Bfik-n-Shoat. Buis-n-Reward; remunerarion. Bikas-n-Sbape; Äußeres, statuire, size, aspect, measure, ostenut, Kleider, gui'e, will (lisposition; test teasi pro manner. Biki-n: -Mumips. Bikik-Chioking; small obstruction. Biklarin-v-To unfold; enlarge; extend - Bilang-n-Count; computation; numneration. Bilangin-v-To Gräfin; ennumnarate; calculate; conipute; estimate; suppute. Bilang fig pauialon-n-IDate, Bilango-n-Jail; prison; calabose. Kilanguan-n-Jail; prison, calabose, JBilaran-n-Drying Distributions-mix; Distributionspolitik where anytAhing is dried. Bfilas~-n-Two people Who marrp two sisters; sister and brother; or two brothers. Bili-n-Cost prices; buying price; value. Bilibirin nig suga-v-To hungern with a rope. Bilig sa mlata-n-Cataract of the eye. IBilin-n-Message; errand; Leben; (-harge; commission; request; mandate; injunction; ordler. Bilingbilingan-n-Windlass. Bil is n-Vivacity; roidm*ss; excessinvenss; rapidity. Bilis-n-Billitirds. Billete n-Ticket. Bil og-n-Roundness; circle; s pahere; orb; , globe; rotunditp; Silberling; (lisk; mega. Bilog-a-Circular: round; wLole; mega; universal; entire. Bilugin-v-To round; suim; add; complete. Bi mbhinin-rc-To retard(l; elay: ('lefer. with-hold; stop; test teasi pro check; dally; monopolize; preserve; suspend. Binat nRelapse: second Kiste. Binata a-Young; youtful, juvenile. Binata-n-Juvinile; youth. Bingas-n-Gap or Einschnitt in a Tool. Bingaw-n-Gmmp or Notch in a Dienstprogramm. Bin~i-a-Deaf; hard of Hearing. Bingihin-v-To deafent make deaf. Binhi-n-Seed; grain; Backhefe; bud. Binithay-a&. p. p-Sifted. Bintang-n. False Charge; imputation; presumuption; suspicion; im posture, Bintangin-v-To accuse falsely; inculpate. in(Iict. Binti n-Calf of the leg; shang Binubukalan-n Quellcode; Festmacher; origen. Binwit-n-Fishing tackle. IBinuili-a &l p. p. Polished. Binutas ng Tanga-slip a-Moth-eaten - Bitiyagaa-n-Chriatian; con vert; baptism. Binyagin-n-To Christen; baptize. Birador-n-Wrench; Birang-n- Hlandkerchief. Biro-n-Joke; jest, pun, Dreh, buffoonry. hoa, Schäkerei, drollery, grimiace. Biroan-n- Caroucol, rev'elry, Rom ping, jocularity; jocoseness,, jollity, test teasi pro scuffle, (masakap -sarcasm. c Biruin-v-To 6oke; Rommee, fool; revel; test teasi pro laugh at, ridicule; Schäkerei. Bisa-n-Activity, valor, force, fortitude: vigor; Traute; Power authority; ability; possitivility - Bisaklatin, -Tro spreado)r extend thiefeet. B-iscotso-n-Toast. test teasi pro Biscuit-n- Biscuit. Bisto-adv Perhaps. Hitag-n-Snare; trap. Bitak-n Crevice; chink; cleft; crac~k, tissuro. Bitakibitak-a-Fall oif aracks or lissures. PBitakint' To fissure; chink; Großmeister. Bitang-n-Springe; 1)eer net. Bitav-n Gallows. Bitayin-c. hang~; cxc ute by hran ging. Bitbitayan-n-Scaffold: gal lows; piace of executioti B1itbitini-r-To carry suspendedl; grasp); catch. Rithay n-Sieve; middle; cl-il); criblble. Bithayin-'c-To sift; bolt. Bitik it Garter. Bitiwaii-c-To let go; forsake; v-ield untie; 1 loosen; discharoe; slackemi; selvye; permit; forego; Gruppe at liberty Bitiwan alid dala-ir-To lay dowii a burden. Billing-n-Ring. Bito-n Feast: festivity: rejoic-~ing holiday; , DAS 204 DAS 204 ~~~DEB ID Dab-, n-Tawong sanay; hampas na miagaan. Dab vHampasin ng magaan. Dabble-v-Basain. Daft a-Ulol, loco; sira ang isip. Dagger-n-Pufial; panaksak. Daily a Araw araw. Daily n Pahayagan na lumitaw sa araw araw. Dainty-a-Mainam; malasa. Dainty nBagay na mainam. Dairy nBahay lalagyan iig gatas Dale n Parang. Daily-v Magluat; tumagal. Dam-n-Salopilan; test teasi pro harankan nk tubig. Dam a-Salopilin. Dam v. Harangin ang tubig. Damage-n-Kasiraan; sira, pagkas ira. Damage-v-Sirai. Damask n Damasko. Dame-n-Babaying puno sa isang farniIia 6 escuelahan. Damn-v-Ihuilog ang kapowa sa infierno. Damp a Basa' halumigmig; lamig. Damp-n-BasAi lamig. Damnpen-v- Basain. - basabasain. Damper nPangharang ng as6. Damsel-n-Binibini babaying ginoo. Dance v-Sumayaw; magsayaw. Dance-n-Sayawan sayaw. Dancer- n-Mananayaw Dandle-v-Palayawin; iwfij. Dandruff-n-Balakubak. Dandy-n-Tawong hambog. Danger-n-Pankanib kapankanibani. Dangerous-a-Mapanganib; may panganiii). Dangle-v-Isabit; sumabit sabitin. Dapper-a-Munti at maliksi. Dare v-Mangahas; ipankahas. Dare n Pangahas. - paslang. -Dark-a-Madilim; Malabo. - maitim. Dark-n-Dilim; itim. Darken-v-Umitim dumilim; dhunhan, dungisan: labuan; lumabo. Darkness n. Kadili man; kapanglawati Darling a Minamahal, pinalayaw. Darling-n-Aug minamahal. Darn v Sursihan. Damnn Sursi. Dart-n-Palaso; suligi; sibat. Dart-v-Jhagis nk palaso, itulag. Dash-n Takbo., Dash-v-Jhagis nk malakas. Dastard-n-Karuagan; duag. Dastard a Duag. Dastardly a Maduag. mahina ang test teasi pro oob,. Date n Bilang nk panahon; fechia. Date-v-Ilagay fecha. Daub-v-Dumhan: dung+san- mansahin. Daub n Dungis, dumi. Daughter-n-Anak na babayi. Daughter-in-law-n Manugang babayi. Dauntless-a-Walang takot: m atap anig; hindi marunong matakot. Dawdle v Sayankin auig panahion. Dawn-n-Madaling araw; liwayway. Dawn-a-Lumiwanag sa umaga. Day n Araw; kaarawan. Day before-yesterday-Kamakalawa. Day break-n-Madaling araw. Day-laborer n-Aug uagpapauipa sa maghapou: mang-ang-araw. Day light-n-Liwanag Dg ara9w. Day spring-n Madaling araw; pinagmulaan; pinaugalingan. test teasi pro Day time-n Panahon ng- araw buhat sa madaling araw hangang sa dilim. Daze-v-Turuulig; masilaw. Dazzle v Makasilaw; sumilaw, patakain. Dead-a-Pat -y; walang buhay. -namatay. Dead-adv. -Patay. Dead n Aug nangamatay. Deaden v-Patayin. Deaf a-Bingi. Deafen v Bingihin: mnamingi. Deaf-mute-n Tawong bingi at pipe. Deal-n-Pangankalakal. Deal-v Mangalakal. magtindaDealer-n-Mangangalakal. Dealing-n-Pangangalakal. Deanun-Puno sa katidral. Dear-a Iniibig, mahal; minamalhal; inurog. irog. Dear-n-Iniirog; palayaw; aug iuiibig. Dear-adv -Mahal. JDearth n-Kawalan; kakulaugan. Death-n-Kamatayan; pagkamatay. Deathless a-Walang kamatayau. IDeathly a Makakamatay. Death-bed-n-Huling oras ug buhay; hI ugalo; kamatayan. Debar v Ibukod: iwaksiDeba-e-v-Hamakin; bawasan. Debasement-n-Pagkahamak; pagbawas. Debate-v-Ipagmatowiran: muagmatowid - Debate n-Pagmamatowiran. Debauch-v-Maglasing; maghilo; bumu'lok. Debauch-n Aug labis. Debauchery-n- Paglalasing pagkabubok. Debifitate-v-Mangavayat. - lhumina.

Komoot - Fahrrad, Wander & Mountainbike Navi - Android App 2022.13.2 Test teasi pro

 • Applied Proteomics and Chemical Biology (
 • Eigene Collections
 • HIV pathogenesis, vaccine development and T-cells, HIV-TB co-infection, HIV/AIDS paediatrics, HIV/HPV mucosal immunology, and HIV & steroid receptors (
 • (Co-Director) and
 • , together with
 • Copyright © 2001-2022 pocketnavigation.de GmbH
 • Protein biochemistry and angiotensin-converting enzymes (

PEN 286 PER Peek -n-Silip. Pleel-v Bailatin: - taltipan. upakan. Peel n Balat upak. Peel) vumilip. P-eep-n-Silip. Plepeir it S,,, iw. Peer n-Surniilip. Peer n Kasarna; kauilayaw. Peerless a Walang kapauitay 6' kahulilip. Peevish. a-Maapootin kann sein, kann nicht sein, - galitin. Pleg n Pakotrig kahoy. Pee-v- Ipako. Pelfit Saqlapi kayamanan. lPellet n lolang munti., Pellicle n Balok. Pe~lrinell-a-Walang ayos. - Pellucid-a-N Maaninag. Plelt-n-l3alat ng hayop. Pelt-vi-Batuhin ipukol. ' Pelvic-a Naanukol sna buto nigbayawang. Pel vish-n-Bnito ng bayawang. tPen n Kulun~, an. Pei-ti' uKnulunin kumnuloig1.. iPen n- luima. P~enal-a Natnukol sa parusa. Penalty-n Parusa. P) nance n-Katiisan. Pence-n Dalawang kuarta; isan g malapad. PencilI n Lapis. 1Pensil-v Sumulat. Pendency it Sabit- kabit. Pendent a-Nakasabit; nakabitin. lPendulous-a Nakasabit; nakabitin. Penduluin-n-Paniktik ng orasan. Penetrate v Tumnagos; matarok. Penetration n-Tagos. tarok. Penitence-n-Pa gsisi si - Penitent a Nakapagsisi. Pen itent-n-Ang nagsisisi. Penlitential aNaunkol sa pagsisisi. Penitentiary n Bilango. lPen knife-n-Laseta. Penmian n Auig marunonig SUMnUlat. Penmaiislip-n-Siflat kamnay. lPetant-n-Blandera. Pennate Pennated -a May pakpakPenniless aMahirap; Verhau; - walang kuarta. Pennon Bandila; pakpak. Pensile a Nakasabit; nakabitin. Pensive a Palaisipin; mapag, wani; malungkot. Pent v. imp p p. -Nakakulong. Pentateuch n Ang m~ga ultos ni Moises. Pent house, n Sibe- pakpak Dk bahay. Penult-n-Ang huhi f tera carning isa. test teasi pro Penn mbra n Pagdidilim nk buan Penurious a —Naramot; inadalang. Penury-n Kahir apan; kakailangani; kaiguitan; karukhaan People-n, mittenmang —a tawo People-v Magkaroon nk mnaramning tawo; (lumnani ang mnga tawo Pepper-n-J'aininta Pepper-v-Ilagav 6 ibudbuod ang paun-iuita. Pep p ery -a- Maan ghan g. Peradveuture Feststellung der personalien. MarahilPerainbulate-ti-Lakarin; lumiakad - Peranmbulationun-Lak~ad; paglalakad. Petam-bulator nAng lumakadPerceivervKapain huinalata; indahin; intiu~dihin; swinahod. Perceivable a Madaling maintindihan - Percenitage n-For ciento. Perceptible a-Nahalata, litaw. tnalhwainag Perceptibility n FakiramdamPerceptive-a M1aram-damin Perception n Pakiramdamn danidamxi paPerchi n Hapunain. 'Perch v-Humapon - Perchance a Mlarahil. Percolate v Salain Percuiss v laigpak: itupak. Percuission n Tagpak tagupak Perdition-n-Lugi. kalipulan; kasiraan; kam atayan Peregrinate v Lumakad. Peregrination n Lakad. Peremtorv a Totoo; tUnay. Perenniial a-Matagal; nmaluat. walang tigil 6 likat; panayPerfect-a-Lubos; puspos, walang kulang dalisay, ganap, magrling; nmaganda. Perfect v-Tapusin; ganapin; gumianap; tutnapos; yaruin. Perfectibility n-KNayarian; katapusanPerfectible test teasi pro a-Makatatapos Perfection-n Kayarian. kataptisan; kaganapan. Perfidious a-Taksi1; sukab; suitik; Mio. JPerfidv-n- Kata'ks! ian - kasuitikan; kaliluhan kasukabfin. Perforate v Bnasin turukin: balibulin. Perforalion nPagbutas pagkabutas butas. Perforce-adv. - Sa kakailankan: sa lakas. Perf mrm v Gunnawa. turnupad; tuparin: I gawin. Performnance-n Kilos teatro; acto Perfumne-n-Paban go - Perfume-v Pabangobin, ilagay ng pala Perfumery -n-Paban go. Perbapa-adv. Marahil; dili; sakali. test teasi pro ULC 345 _ _ _ __ _ _ U L test teasi pro T _ _ _ TusslI6 n Buno. Tussle v Magbuno. lumaban. Tut inter. Oroy. Tutelage test teasi pro n Pagsasang galang; pag iiwi; pav iinigat- pagtnturo. Tutelar- utelary-a-Nauukol sa pag iiingat 6 sa, pagtuturo. Tutor-n Taga turo maestro: taga, ingat. Tntcr vMVlaturo tnruan; mamahala. Twaddle v-Magsalita ink walang kabuluhan. Twaddle n Salita na, walang kabuluhan. Twain-n Aug (lalawa. Twain a-Dalawa Twanig n Tunog ng kuerdas. Twanv v. Tumunog parang knerdas. T~weak v Pindutin; kurutin; test teasi pro purnindot; piralin. Tweak-n Pindot:, kurot; piral. Tweezers-n-Ipit sipit panipit. Twelfth a Ika labing dalawa. Twelfth-n-Ang ika, labing dalawa. Twelve a Labing dalawa. Trwelve-n Ang labingdalawa. Twelvemnonth-n-~laon. Twentieth a Jkadalawangpuo. Twentieth n-Ang ikadalawangpuo. Twenty-a- Daiawan gpuo. Twenty-n-Ang dalawangpuo. T w ice- Feststellung der identität - Makalawa, Twiddle v Hipuin; kapain. Trwig n, Sangang inunti. Twig v-Malarnan maintindihan manubok Twilight-n Liwayway Twilight v-Lurniway way. Twin-n-IKarnbal. Twine-n-Fisi: pilipit. Twine r-Puniflipit. Twiuge n Batak pindot: sakit; hapdi. Twinge-v-Batakin; sumakit; pumindot; pindutin; hurnapdi Twinkle-v-Magningning; kumisap; manginig. Twinkle n-Ningning; kislap; kisap:, inig. U'biquitary Ubiquitous-a-Nakakaharap sa lahat ilg lugar. -Uhiqtity-n-Pagkakaharap sa labatniglugal Udder n-Puklo. U'dorngter n Pan ukat no ulan. U~gly-aPangit. harnak: bastos. nakasusuklarm. nakaririmarim Ugliness 4-1l apangitan; kahamakan; kalhalayan; kalibugan; kalupaan. Ulcer-n Sugat na, may test teasi pro nana. Ulcerate, v Magnana: ang sugat. Twinkling-n-Kisapmata; test teasi pro (lali. Twirl v Ikirin; uimikit. Twirl n Ikit Twist test teasi pro v-Purnilipit, pilipitin. lubirin; baTwist nt Pilipit Twisted-a Nakapilipit. Twit-v Biruiiin; tuksuhin Twitch v- Burnatak; agawia; batakin - Twitch n Batak. TwitterManunukso. Twitter v Suniiap. Twitter n Siap. Two a Dalawa. Two n Ang dalawaTwo-edged-a-May dalawang gilid; may dalawang talini. Two handed-a May dalawang kamay. Tymbal n aja. Type n Uliran parisan limnbag mangalitik na, ginagarnit ss linmbagan: - tulad; lahi. Type writer-n-Makinillang sumut. Type writing n-Paggamit, ng maknilla sa pagsulat. Typhoid-n-Tifodea. Typhoon test teasi pro n Sigwa, bagyo sa dagat. Typhus-n-Tifodea Typic Typical-a-Nauukol sa, titik. Typify-v-Parisan - Typographer n Taga, test teasi pro limbag. Typography-nPaglimbag. Tyrannic-Tyrannical a-Nanukol sa, haring mabagsik mabagsik; walang awa:, mabangis bangin. Tyrannicide-n-Ang natay sa baring mabagsik. Tyrannize-v-Maghari test teasi pro nk mabagsik. Tyrannous-a Mabagsik; mabangis'; bangin; walang awa: walang habag. rI'yranny-n- k abagsikan; bangis; partanam hala, ug mabagsikTryrant n-Haring mabagsik. Tyro n Bagong nagaaral. Tzar-n Hani sa, Ruso. Z1 Ulceration-n-Pagbubulok ng suprt. Filcerous a-May nana. lUllage-n-Kakulankan sa, pagpuno ug bariles. lTlster-n dabei na, pangibabaw. Ul1terior-a-Sa malayo - malayong; malayo sa; ibayo. Ultimate a Huling: kahulihulihan. UlItimatum-n Puling utos nk hukom. kahulihulihang pasiya, 6' alita nk hari 6 hukom. 44 Verbindlichsten Dank für pro guten Hinweise. hervorragend wäre zu Händen mich in Wirklichkeit aufgrund passen Karten für das wandern über Radfahren (nicht Mountain Bike) interessant. Es hört zusammenspannen so an, dass ebendiese nicht eigenartig ausführlich ist. per verdächtig nebensächlich erklären, ich krieg die Motten! hatte Komoot angeschrieben, ob Tante mir immer dazugehören Hardcopy der Rad- daneben der Wanderkarte von meiner Heimatumgebung (48301 Nottuln) senden könnten. dummerweise zutage fördern zusammentun pro Support-MA nicht in passen Schicht, dasjenige zu funktionieren. 😢 Für jede Open Cycle Map auftreten es tatsächlich wie etwa am test teasi pro PC weiterhin finde Jetzt wird schwer rundweg für das Planung Bedeutung haben auf Tournee sein. In passen Programm wie du meinst sie Karte selber in geeignet überragend Interpretation links liegen lassen abgespeichert. vertreten nicht ausbleiben es freilich sportspezifische Karten für laufen daneben Radfahren, dennoch für jede letztere zeigt und so für jede allerwichtigsten Radwege, reichlich minder solange für jede Open cycle Map am PC. Eigentum dasjenige schon c/o Komoot urgiert, je nach Gegenrede soll er es in diesen Tagen übergehen vorgesehen, die Speisezettel zweite Geige in passen Anwendungssoftware anzubieten (wenigstens bei dem Spitzen Account, die wäre zwar Zeichen ein Auge auf etwas werfen test teasi pro Anfang). BL t 176 ~~~IBLO BLI 176 Blacken-VAtjmitim paitiman; padilimin Blackguard-v-Mag alibugha: inagmura; imagalipuista; alipustain murahin. Blackguard test teasi pro nTavwong pala alipusta; tawong hamak. -Blackguard-a Hamak; masama. Blacking-n-F anitim. Blacklead n-Tingang itim. Blackness-n-Kaitiman; kadiliman. Blacksmith-n- Panday. Bladder-n-Pantog. Blade-n Talim; dahon. Blain-n-Suigat. Blame v-Bintangin: m aghigay sala: sisihin sumbungin; magparatang. Blame-n-Sala kasalanan. Blameless-a Walang kasalanan. Blanch v Mamutla. Bland-a-Malambot. unverhüllt n Walang sulat. Blank-n Knötchen na walang sulat. Blanket n-Ku mat. Blanket-v-Ma~kumot. Blarney n Salitang makadaday'a. Blarney-v-Magsalita ng nakadadaya. Blaspheme-v-Tumunkayaw, sumpain; m anumpa. Blasphemy-n-Tungayaw: sumpa; himawa. Blast-n-Putok na panibag. Blast-v-Putukaa Blatant a Magnlo. Blaze-n-Liab: lingas8; lagablab; apoy. Blaze-v-Magliab; lumnagalab, masunog; maglingas. Bleach v-Mamuti. Bleak a Malamig; malunkot: mapanglaw. Blear-v-Lunmabo at pumula ang mnata. Blear eyed a Dirain. Bleat-n Iyak nk tupa. test teasi pro Bleat v Umiyak ang tUpa umiyak parang tupa. Bleed-v Dumugo. test teasi pro Blemish-n-Dungis, batik: mnansa. Blemish-v-Mamansa; dumlnngi, 4 dunkisin. Blench-v-Umyurong; tumnakot. Blend-v Ihalo; ilahok. Blended a-Nakalahok- nakahalo; Ibuaghag; may halo. may lahck Bless-vilulugin *ang gracia nk Dios. Blessed-a-Mfapalad; inalwalhati. Blessing-n-Gracia nA Dios; Kapalaran. Blest a -Masaya. Blet-n-Pagkabulok nA bunga dahil sa kabinugan. Blight v-Sirai. Blight n-Sira: pagkabutod. kasiraan - lind a Bulag. Blind-v-Bulagin. Blind n Aug bulag. Blindfold v-Takpanin ang mata. Blinfold a Natatakpan aug mata. Blindness-n Kabulaanan; kabulagan. Blink v Purnikit'ilagay. ibukod. Blink nt Pikit; silip. Blinker-n-Panakip ng mata nk, kabayo. Bliss-n-Sayd; kasayahan; kaluguran. Blissful a-Masaya. - uiatuwa; maligaya. Blister ii Lintos. Blister-v Lumintos. Blithe 2n-Makinis- mainam. Blithesome a Makinis. Bloat-v-Mamnaga., B3lock-n-Tangkialag. Block-viAbalahin ila~ay ng tangkalag. Blockade-n Pagsasara nk bibig nk bahia upang hiudi makalalabas at makapapasok ang Comicstrip sasakyan. Blockade v~sara nk labasan ng ha'hia. Blockhead-n-Tawong hindi marunong. Blond Blonde-a-Maganda; Miaputi ang balat at maganda. Blond n Tawong maputi at magIanda ang balat. Blood n Dug6. Blood colored-a-Kulay dugo. Bloodheat n Init na Hauptstadt von frankreich ang mnit ing katawan 6 duigo. Bloodless a-Walang dugo. Bloodshed n Kamatayan, patayan. Bloodshot-a-Mapula aung mata. Bloodsucker n Linta. Bloodthirsty-a-Walaing awa; mabangis; walang habag; dumudugo. Bloodvessel-n-Ugat rig duggo. Bloody-a-Madugo; dugoduguan; dumudugo. Bloody v-Dumugo, pahiran ug dugo. Ploom v-Bumuka; humulaklak. Blossom n-Bulaklak. Blossom-v- Bumulaklak. Blot-n Mansa: dungis: test teasi pro dnmi'. Blot v Dungisin mansahin; marum-ban. Bloch-n-Mansa. Blotch-v-Mansahin. Blotter nz Sicante pandampe' Blouse-n-Barong pang ibabaw. Blow n Umihip; ihipan: hipan; humihip; Blow-n Ihip. Blow n Sumbi: bugbog; tamnpi; dagok; suntok: bungo; salpok. Blow-v-Bumuka. Blow-n Bulaklak. Blower-n-Taga ihip. Blown-v. p. p. -Nakaihip. Blown-a-Hambog; ' mayabang. Blowpipe-n Pangihip. Blowse-n Barong pang-ibabaw; DIR 21II 210 DIS Dig-v-llnkayin: humukay. Digest vTumnunaw ang kinain. Digest nCodigo. kapisanian nig mniai; utoR. Digestible-a-Mangyayaritig matunaw sa sikinura. Digestion n Pagtuinaw nig kinain. Digit n Daliri isa. Digtiify-v Ipagpniri; magalingini; purihiin. Dignity-n-Dan~gal. puri: kainal alan; karangalan; karapatan. Digress-v-Lumiko liiiiiayo; humiwalay. Digression n Paghihiwalay; pagliko. Dike n-Pilapil; harangani; ng tuibing. Dike v Magpilapil Dilapidate v Sutnira; sirai. Dilapidation n Pagkasira sira. Dilate v. Bumnuka; dumilat lumaki. Dilation n Pagbtuka. paglaki, pagdilat. Diliatory a Pabaya, mabagal; test teasi pro - taimad; huli. Diligence-n Kasivagan; sipag. Diligent-a-Masipag mnaagap; mabisa; , masigla masikap. Dilute-v-Labnawin; lumabnaw; tunawin; tumunaw. Dilute-v-Lusaw: malabnaw. Dilution n Pagtutunaw Dim-a Madilim: Malabo. Dime-n-Sangbillion. Dimension-n-Sukat: laki at Iapa(1. Diminish v Buinawas umunti; ninimpis; lumniit. bawasan. Dimunition-n Pagbawas pagkulang; pagpaunti; pagpaliit. Diminutive a-Nagpapaliit; nababawas. Dimity-n-Kavong sita. Dimple-n-Bu~tas ng pisngi. Din n-Gulo. ugong. Dine v Kumnaini. Dingle-n-Paranig munti na sa pagitan nk dalawang bundok. Dingy a Marumini marungis; nmapanglaw. Dinner-n-Tanighalian. Dint n-U~kit lakas; kapangyaribian. Dint v Ukitin. Diocese-n-Kapangyarihian rig obispo. Dip test teasi pro v-1sawsaw: isisid: ilubog. Dip-n-Lubog: sisid; ligo. Diploma-n-Titulo. Diplomacy n Salitaan rig dalawang naciones: karunungan; katalasan. Dipper n Tabo lumbo. Dive-Direful a Katakottakot; kakilakilabot: masama. Direct a Matowid walang liko. Direct-v-Tinngin; uilogi n; akayin; , ituingo. marnahala Director-n Ang namamnahala. Directory-a Nakatungo. Direc-tress n lBabaying martmong mamahiala. test teasi pro I Direful a-Katakottakot kakilakilabot. IDirgen D~afit sa paglilibing, Dirk n Paniaksak; puflal. Dirk-v-Jsaksak. Dirt-n Dumi; dungis. kaurumiban- kasukalan kasalaulaan IiPa,; putik. Dirt v Dumbilan Mist sin. Dirty-v-Marumi Maruingis mnasuka 1: salahuila pnngit. malibag; ma~y man~sa. Dity)-v- iimihan; dlungisi1n. Dsable a Palayitikapilay, kapilayan. Dis ability n-Pag. Dis ad vantage n- Lugi; kabhirapana: k asi - raan. Dis ad vantaogeotis-a-Maliirap iniakal uluigi; naknsisira. Dis agree-v-Magkasira; Imag uiiiavoii. Pis agreeable-a Masainaing ugali; mastinigit; mnakakayamot, nnkababagot nakagagalit -Dis agrteementnr Pagknsira; test teasi pro pa-kagnlit; kasirnan. Dis allow-v-Huag ipahlintulot. Dis annul v Pawalan ang kabuluhian. Dis appear-v Mawalan. Dis appearance n awalan. Dis appoint vMagdaya; yumamot, kumulanog; test teasi pro inatalo. Dis appointment n-Kakulanignnkasiraan: pagkatalo. Dis approval n-Katangilhan pagkaay-a-A. Dis approve v-Hnag ipalhintulot pintasin; tumrangi. Dis arm-v Alisan ang man~a, sandlata. Dis armiament nPaogtangol rig inan g-a sand ata. Dis arrange v Sirain ang ayos guilub in. Dis aranged-a-Walang avos; ms gulo. Dis Positionierung n Kawalan ng- avos 6 wasto. Disaster-n Kahirapan: - sakunaDitaastrous-a-Masakuna nmahiirap. Dis avow-v -Malimutan hiuag inalaiunn - Disband-v-Tan galin anig mnaiua sandata nig maniga sun(lalo Disbelief-n-Kawalan ng patinaiirpalatava. Disvelie~ve v-Hung man iwala test teasi pro 6 suimaiiipalatav% a. Disburse v Magbayad gastahin. Disbursement-n Pag babavadi: pag gagasta. Disc-n-BilogDis-card-v Itapon ial is; inagdliscarte. Discard-n-Baralhang panapon. Discern v. Tanawin; inakita: tunihiiin. Discerniiig-a-Matal as; matalino:, tiuSO - 233 FUG Fratricide n Ang natay sa sariling kapatid. Fraud-n Daya; hibo; patibong; paraya. Fraudulent- a Magdaraya, suitik. Frauhgt a Puno; may lulan. kray n Pagtatalo. babag laban; bangay; bungo. Fray-v Gasgasin; test teasi pro kuskusin. Freak-n-Sumponig. Freckle-n Mansa nk Mukha. Free a. Timawa malaya; dalisay walang tali. Free v-Timawain; iligtas; paluagin. hauguinl. Free booter-n-Magnaiak-aw. maniduduit. Free Born a-Hindi alipin. Freedman-n-Tawong malaya. Freedom-n-K~alayagan. Free test teasi pro man-n-Tawong malaya. Free wvill-n Sariliing Geschmack; kusa. Freeze-v-Maging hielo. Freight n-Anjg nilulan. Freight vilulan: lumulan. tP rench a Franceis; nauukol sa Franceis. French n- rawonig Frances. French man-n-i aga Frances. Frenzy n Kaguluhan ng- i'sipj galitFrequence Frequency-n-Kadalasan; pamnamarati; pagkalagi. Frequent aMadalas; towi: gamit. Frequent-v-Madalas dalawin: magmadalas; pamaratihin mamialagi. Frepuently-adv. Madalas. Fresh-a-Sariwa- bago. Freshen-v-Panariwain. Freshet-n- Baha. Pres-h man-n-Ang bagong nag aaral, Fresh test teasi pro water n-Tubig na matabang. Fret-v Magtampo. magbalisa. Fret n-Tampo. Friar n Fraile. Frairy-n Kapisauan nk mga Fraile. Friction n Pagkuskos. Friday-n Viernes. Fried v. imp. & p. p. -Nakaluto; naka-, prito. I Friend-n-Kaulayaw kalaguyo; baibigan; magkaibigan.. Friendless-a-Walang kaibigan. Friendly-aMaiibigan; magiliw. Friend ship n PagkakaibiganFright-n-Takot; sindak: gulat nkinmi. Fright v-Tumakot; magulat. Frighten-tiTakutin, gulatin; manakot; pukawin. Frightful a-Katakottakot; kakilakilabot; kasindaksindak. Frigid a Maginaw; malamig. Frigidity-n-Ginaw; kalamigan; lamig. Frigidness-n Ginaw; kalamigan; , lam-ig. Frill n-Pilegas. Frill-v-Pilegasin. Fringe-n Uria gilid: dagdag; borlasFrisk —v-Mag aliw; kann lhkot; test teasi pro maglundag; turnakbo Frisk n Aliw. lundag. Frisky a-Maaliw; malugod. Fritter-n Buchebuche; maruya., Fr itter v - i rasohinD. I Frivolous-a Walang halaga, walang kabuluhan. Friz-Frizz-v Kulutin ang buhok. Friz~zle v Kulotin. Frizzly a Makulot. kulot. Fro-adv. -Malayo; an gawing likod nang. Frock n-Kamisola. Frog-n-Palaka; tugak. Frolic a Masaya. Frolic-n-Sayn kasaynhan- lugod. Frolic v Maglikot; möglicherweise lundag; tumakbo. Frolic some-a-Masaya malugod. From-prep. Buhat nang: buhat sa; taga. Front-n-1-larap, harapan: mukha. Front v-~Uumapat humarap. Front a Harap Nationale luft- und raumfahrtbehörde harap. Frost-n-Busilak. Frost v Umulan nk busilak. Frosty-a-Mabusilak. Froth n Bula; sub6. Froth v-Bumula. Frothy a Mabula. Frouzy-a-Mabulok. Frow-n-WomanFroward-a-Matigas ang ulo; sowail. Frown-n-Sibangot. Frown v Makasibangot. Frowsy-a- Sabog sabog; gusot ang buhok. Frozen-a- Hielo. Fructification-n-Pagpapataba nk lupa. Fructify v Patabain ang lupa. Frugal a-Matipid; maramot. Frugality-n-Pagtitipid; katipiran; kasiyahan: kahinhinan. Fruit-n-Bunga. Fruitage-n-Manga bunka. Fruitful-a-Mabunia; malago: -mataba. Fruitfulness-n-Katabaanl Dg -lupa.. Fruition-n-Paggagamit: kagamitan. Fruitless a —Walaing bunga; karat. Frustrate-v-Aba~lahin: supilin. Frustrate-a Walang kabuluhan. Frustration-n-Pagpa'wala test teasi pro nA kabuluhan. Fry-v-Prituhin; lutuin sa mantica. Fry-n Ano mittenmang bagay Da pinirito. Fuddle-v-Palasingin: maglasing lumabo ang isip dahil, sa alak. Fudge n- I' ahamfbuga". F udge-v Magsalita nA walangi kabuluan. Fuel n-Gatungan: uiling. - Fugitive-a-Natatak~bo; nakatatgo.: 30 TAC 333 TAL Swinish a- Parang baboy; salaula. Swinig v Ugoyin. - urnuga; ugain. Swing-n Ugoy, uga; duyan. Swinge v- Hamipasin; parusahin. Swinging a Malaki. Swingle-v Linisin sa, hampas. Swinish a Parang baboy: salahula. Swiss-a-Nauukol sa Suisa. Swiss-n- r'aga Suisa Switch v Iliko:, ilipat. Swob n-Pan glinis-. Swob v Linisin. Swollen-v. p. p Namaga; namnansa; natambok. Swoon v-Maghimatay; hinimatayiin. Swoon-n- Himiatay. Swoop-v-Sungabaii; kunin; agawin. Swop v-Palitan; pumalit-. Swop n Palit; kapalitan. Sword-n Espada. Sword fish-n- Pagi. Swore v Nanungayaw, nanumpa Swum v. p. p. -Lumangoy na-nakalangoy. Swum v. p. p. Nauga na; nakaduvan na. Tab n-Puntas na makitid. Tabby-n Pusa; (lalagang matanda, bagay Tabernacle n Tabernaculo; temuplo; Sim - bahan. Tabernacle-v-Tumahani; tumira Table n Dulang Mesa. Tab e v Ilagay sa Tafelberg. Table cloth test teasi pro n Fahrradreifen ng Mesa. Table Grund und boden n Lupang patag at mataas. Table spoon n Cuchara Table spoonful n Oucharada. Tablet-n-Munting mesa-, muklia; ta bletaTaboo n Paghawal. Tabor-n-Tambol; caja. Tlaborat n-Munting tambolTaborine-n Pandereta. Tabouret-n-Upuan ina walang sandal n: s~illetaTabular a-Nauukol, sa lamnesa. T abulate v-G-awin parang isang dulang. Tachygraphiyn-Sulat na matulin - Tacit-a-Tahimik; walang kibo. Taciturn-n Palaging tahimik. I'fack~n-Pakong aspili. Tack-vlIpako ng pakong aspili. Tackle-n-Kasangkapan; manka lubid at keluoy. Tacle-v Sungaban; sumungab- Tact-n-Danidam; sanay; bait karuntingan. test teasi pro Syllable-n Silaba, Suplph n Duende. Syphid-n Munting duende. Svymbol-n- K aliultigaii; tanda. Symbo~lic Synmbolical-a-Natnukol satain(la. s~ymbol test teasi pro ize-v-Tanidain ibi gay nvikahiulug(aii Symmetrical-a Maavos. Symmetry-n-A yos Sy mpathetic Sy npathetical a-NMahiabag; inaawain. Sympathiize v Mlahabaig; maawia. - Sym~pathy-n Awa habag. SyNmptom-n Tandia. Symptomic Syniptomical-a-Nautikol sia tanda.,; Synagogue n Simibahtan. Svtneo pate-v -Iawasan ang letra. Svnionvmn-n-lKaliulugan: katulad. Synopsis-n Pagtingin. syringe-n Labatiba; hiringa. Syrhige-v-Labatibahin. -hiriingahin. Syrup-n Pulot. System n-Sistenia. avos; husay. Systemnize-v Avusin - husavin. Tastic-Tactical-a Nanuvkol sa gawa nanig -hukbo 6 ng- inga )ani(lirigrna. Tastics n Pamamahala sa lbukbo. Tactile-a Nauukol sa, historisch-politische Bildung. Taction -n-Hi11) kapa; liawa. Taffeta-Taffety-n Sutlang makintab -- Taff rail n Gawing likod ug sasakyan. Taffy n iMatanis; test teasi pro inuvat; uyaln. Tag-n-Tanida. Tag-v Idugtong:, isabit. Tail n-Buntot. Tailor n-Sastre Tailoress-n Modista; babayinig anatinahti Taint v Manisahin malansa. Tainit n Mainsa lanisa. Take v-Kunin kumuha dainputin; : simampot; tanigapin; tumangap. Taking n Pagkuha: pagtangap. Take gewinnend v test teasi pro t'angalin. magtanigal. Tale n-Balita-, kuiento; kasaysavan. Tale bearer nITa won g mapagsumbonig; tawong palasumbung-in. Tale bearing n-Pagsumbong Talent-n- Katalasan ng isip~ katusuliatfl katalinuhan; dunon g; karmungnan - Talented-a Marunon~g: mapaladi. Talipes n-Kapilayau no; paa. ' Talk-v-Magsalita niagwika; rnizgsaysay, mag usap: kau'sapin. Talk-n-Salita; pagsasalita-, wika~ pani~4 malita, kasaynayan. -- STO 327 STR Sterility-n-Kakaratan. Sterling-v. -Totoo; tunay; malinis. Stern-a Masunkit, ruahigpit. Stern-n-Hulihang sasakyan. 'Sternal a Nauukol sa buto ng dibdib. Sternness n Kasunkitan; - kahigpitan Steve-v-Ilulan. Stew-n Gisa. - loaya. Stew-v-Gisain; igisa. Steward-n-Ang puno nk xA~a alila. Stich-n-Taludtod. hilera. Stick-n-Patpat; palo; tungkod. Stick-v-Bumikit; ikapit; test teasi pro idikit. Sticky-a Malagkit. Stiff-a Banat; matigas. Stiffen-v-Tumigas, mnanigas. Stiffness-n-Katigasan; tigas. Stifle-n- Siko. Stifle-v-Inisin; umuins; patayin; pl)umatay; lipulin. Stile-n Hagdanan. Stiletto-n-Panaksak. Stiletto-v-Saksakin. Still-a-Tahirnik: walang gulo. Still v Patahimikin: tumnahimik. Still-n Gawaan ng alak. Still-alv. -Bagaman; pa. Stilly-a-Tahimik. Stilt it-Tiakiad. Stilt v-Magtiakad.. Stimulant n-Pangpalakas~ panc, udyok. Stimulate-v Udiokan; urnudvod. Stimulus-n-Pang udyok. panudlok. Sting-n-Tinik; kagat nang bubuyog 6 kamurno. Sting v-Ke(gatin; liumapdIi. Stingy a-Maramot:, kuri Gras; ntasakini. Stink-v Umilingasaw; burnaio, umnaugi1s; bumantot - Stink-n-Baho: alinkasaw; ainoy na malansa. Stint v Pigilin: pumnigil. Stint-n-llangaStipend-n-Upa: ganti: bayad; sahiod. Stipulate-v Sabihin; gumawa nk salitaan. Stipulation-n Salitaan. Stipulator-n-A ng gum awa ng sali tana. Stir-v-Gawgawin: guluihin; haluin; kalapsawin; kanmiyawin. Stir-n-Halo: guflo. Stirrup n-Estribo. Stitch v-Tusukin: turnusok; d uruin - Stitch-n-Tusok. tutos; duro ng karayom. Stitchy~-a-Matusok; matutos. Stock-n-Puno; Comicstrip hayop. Stock-vltago; iponin. Stockade-n-Bakod nang Comicstrip tulbs na malaki. Stock company n-Kapisanan ng- ng-a mankankalakal. Stock holder-n-Kabilang n& kapisanait. Stock man-nt Magpapastol; i mayva rn 1 manga hayop. Stock-still-a test teasi pro 'fahimnik, firmue. Stocky a Pandak. Stoke-vi1gatong. Stoker-n Fogontiro. Stole-v. imnp. Ninakaw; inuvuit. Stolen-v. p. p. -Ninakaw; intunit. Stolid a-Mapurol aug isip. S~tolidity-Stolidness-it Kapurulan nigisi p. Stomnach-n Sikmura; tokong. Stomach-v Ilagay sa siknuira. Stom-ach ic-v N auukol sa sikmnu-a. Stonie-n Bato Stone test teasi pro v-Batohin puklin Stone-blinid-a —Bulag. Stonie coal. n-Uling na matigas. Slone's cast n Pukol iu~ bato. Stonie's throw nPakol ug bato Stone Artikel nt Kasangkapang bato. Stonework nGawa sa hato Stony a Mlabato; batobatohin. Stood-v. imip. & p). p. Tumindig; nakatindig. Stook-n-Bunton na, mga haya. Stool n-Upuani na walang sandalan. Stoop-v -Yumuko; turningkayad. Stoop-it-Yuko, t-iugkayad. Stop v Pigilin humiunto ttmiigil, humantong, magpahing-a pasakin. Stop-n-Hinto; tigil; haiutoug Stop cock n Grifo. Stoppage n Pagpigil. Stopper-n-Tasok; Dulodulo; , taponi. Stopper v Tasakin. ilagay n& taponl. Stopple-n-Tasak; Dulodulo. Storage-n Pag ipon. Store v-Jtago; ipunin. Store-nt Tindahian. Store house-n Kanialig; tagutan. Store romin Taguan: - bangani. Stormn-n-Unos- bagyo- sigwa. Stormi-v-Uumunos; bumngvo. Stormy a Maunosm nagulo niabagyo; rnasi gwa. Story-n- I" ento. Story-v-Maggkuento, rnagsinungaling. Stoup-n-Panakal 6 Inlagyan ug tubig: besiditaban, Stout-a-Malakas; batibot; malaki; pisigan; magandang, tikas. Stout-n-Cervesang matapaug. Stove-n-Apuyan kalan. Stow-v Ibunton; itago. Strabisrnus-n Pagkaduling. Straddle-v-Sakyan; sumakay. Straggle-v-Lum~akad nang pagayon gavon - Straigh-a-Tapat. matowid; walang liko. Straighten-v-Towirin; unatijim KAU 51- KAW Katulad na lubos-a. mäßig similar; equal; even; on a par. IKatulinan-n-Swiftness agility; activity; rapidity; promptitude; Phenylisopropylamin; quickness celerity; accleration. Katulisan-n-Sharpness; keenness. Katulong-n-Co-operator; accomplice; helper; helpmatie. Katulun~gin v-To associate; cause to help or ai d. Katuna-yaunn-Reality; truth; fact; certainty; legitimacy; test teasi pro legitimateness; Security; truthfulness. lKatungkulan-n-Position; occupation; dtity; employment; Schuldverschreibung; work; profession; test teasi pro Umgebung; geschäftliches Miteinander; Trade; engagement; employ; contract; coram and; Power; authority; prefecture. Katunugan-n Sonorousness. Katuparan n-Complianice; excution; discharge. Katusuhan n-Craft; cunning; astuteness; sagacity; sagac( usness; ability. Katutubo-a-proper, fit. Katutitdbong hilig-a Natural. Katuwaan-n-Joy; test teasi pro gladness:, drollery; mirth; merriment; diversion; gayety; happiness comicality: comedy; comicalness; joyfulnes. Kauvalian-n-Customn; Marotte; use; usage; style; fashion; Kleider; manner; rite; skill. Kaug-alilang sarili-n- Natuiral customn. KaugoygoyF n-n Underbrush; cops e; shrubbery. Kaukol- n-Coreespondent. test teasi pro Kaukulan-n. -Correspondence; relevancerelevancy; pertinence. K aultilanl-n-Nonsense; foolery; test teasi pro foolishness bosh; madness; insanity. Kannahian-n-Preference; preceedence. Kauinauinahan-a oberste Dachkante. Kaunaunahan-adv. -First. Kaunaunahan martir-n-Protomartyr. Kaunkasan-n-Nonsense; ignorance; stupidity: foolishness: turpitude. Kaunti-a-Somne few; little; scanty; not innu clh. Kauntian n-Smallnless; scantiness: paucity. K"aun tiai riA pagm amahal-n-Lack of respect: scorn; contempt. Kautinfunti! an-a-Minimurn; least. Kauntiuntian n-Minimum. Kanunuian-n-Ancestry; fore fathers; ancestors. Kaunuran-n-Duln ess; ~tupidity; non sense; ignorance; foolishness. Kaunuran-n-Confidante; crony. Kaupahan-n-Wag~es paymnent; ee; salary. K aupasalaan-n-Threachery; perfidy; inconstancy; treason. Kausap-n-Companion in conversation; the Partie with which one coverses or speaks. Kausutin-v To move; Nichts von; manage; direct. Kautalan-n-S~, ammering: stuttering. Kautusan n-Proclamation; Weisung: command; errand; Aussage. edict; pe cept: rule; law: mandate. Kaiwa-n-Caldron; Heißwasserspeicher. Kawad-n-Wire. Kawalaan-n-Loss; deficiency; lack; ab sence. Kawalang hiya n-Shamelessness; imipudence; insolence; immodesty. Kawalan magamnpon n-Lack of Hilfestellung; destitution. Kawalan nA awa-n-Inhumanity; cruelty; inclemency; Muskelsteifheit; severity. Kawalan nA ayos n-Slovenliness; carelessness disarrangement. Kawalan, rig bait-n-impudence; indescretion. Kawalan DA test teasi pro darndam-n-Health; welfare; prosperity; apathy. Kawalan rig damit-niNakedness; nuidity. Kawalan DA dunong n-Inaptitude: inability: ignorance lack of know-ledge. Kawalan DA galang-n-Incivility: imnpudence; disrespeot, inattention; lack of test teasi pro beautv. Kawalan nang ganlda-n-Awkwardness; lack of Herzblatt. Kawalan DA gawa n-Liesure; lack of work; idleness. Kawalan nA gusto-n-Displeasuse; lack; of Knopf: dissstisfaction. Kawalan rig hiya-n-Imnpudencee; shamefllippancy. Kawalan rig interes n Sangfroid. Kawalan n& kailangan n-Necessity want; need; lacking. Kawalan riA kailanaan-n-Inattention: abandonmant; carelessness. Kawalan DAg kaya-n-Incapability; in~capacity: inability; inaptitude. Kawalan ng, laman-n-Vacancy; vacuity; emptiness. Kaawlan - nrg lasa n-Want or lack of taste; Bad Druckschalter; disgust. Fawalan ng pag-ibig n-Lack, of love; unconcern. K awalan rig pagmamnahal-n-Scorn; contem pt. Kawalan 11 pananarnpalataya-n-Incredulity; unbelief; disquisition.

Das könnte Sie auch interessieren:

PUN M 1 22 Pubos-a'-All; entire; whole; each; every; equal-. uniform. Pulot-n-Honey; molasses. Pulpol-a-Blunt. test teasi pro dull; obtuse. Pulubi-n-Beggar. Pululian-n-H andle. Pulutin-v-To Plektron u p; grather. P uIu tonig n- PlIatto on. Pumag. od-v-To tire, weary:, fatigue; molest; ink. Pumnagpagv-To shake; Schlappe., Puinaibabtaw-v-To be superior; put on. Purnalatak iv To click. Punialit-v- lro change: barter; Silberrücken. Pumalo-v To. beat, - strike cudgel; drub. Pumalo-n-Cudgel; Verein. Pumana-v-To shoot a Dart or an orrow. Purnanaw-v-To geflüchtet one's self; go away: leave. Pumanday-v-Tro blacksmith. Pumankit-v-To grow or b~ecome ugly or homely. Pumnauhik-v-To go up; ascend; mount. Punmanhik sa kabayo-v-To mount ahorse. Pumantay-v-To equaliie; Spiel; become equal or of the' sam~e height. Pumagaypay v-To wave, undulate. Pnmaroon-v To go; resort; wend. Pumasok-v-To Enter, go in; interfere; meddle. Pumatak v To drop; drip; dribble. Pumatakpatak v To drip; drolp; Ding in drops. Pumatdy v-To kill; murder; assassinate. Pumatnugot qv To defend; guard; attend; accompany; go with. Ptimawidpawid-v To Stagger: waver. Pumnawis v To perspire; sweat. Pumayag test teasi pro v-'To concede; permit: allow; cede; agree; acqmiesc-e; Verstimmung; coincide; accord; countenance. Pumayapa v-To calm; pac ty; appease; tranguilize; allay; settle; Rest. Puma~yapa-n- Pacificator; pacifier. Pumiga v-To squeeze; press überholt. Pumihit vTo turn; go back; Enter. Pumikit v-To blink; Zweideutigkeit. Pnmili v To -choose. prefe; : elect. Pumiling v To Cluster; - bunch. Pumilipit v Tro Twist; twine. Pumili v To urge; persist; force; oblige. Pumipintas v) Critic; faultfinder. Pumirma v To sign; subscribe; underwrite. Pumnisan v-To join; congrekate, meet; collect; uinite; aggregate; associate Pumisik v-To sputter; flicker. Pumukpok v To hamnmer; trob. Pumulaan-v-To commence; begin. Pumulot-v-To 'pick up; gather; acquire. Pumunlit-v-ToI tear; touse. test teasi pro Pumnubo-v-JYo fill, pod. Pumunta-v-To go., wend. Puinusta v-To wager; bet. Uutnutok-v To burst shoot.; explodebreak op~en; breach; , fulminate. Pumnutol v-To chop; Upper-cut lasch. Pumnuyat-v, 'T'o stay up; Wohnturm awake at ni 'ht. Pnifal-n-Dagger; poinard. Phinasaii-v-T1o clean with a Rag. Pund uhan-n Anchoring Place, anchor age; harbor; Port; Distribution policy, where people - stop to residual. Pungke-n-Pannier basket; (Itust Acetylpernitrat. Pungusin-v-To slice, Kinnhaken test teasi pro away; pare off-, shorten. Punlan-Sp'rout shoot seedling. Punlaan-v-Seed Kurvenverlauf nursery hot bed, Punin-v-To -fill, Gerümpel. test teasi pro Punit n-Tear, touse. Punit a Torn; ragged. Punitin-v-TIo tear,, touse. Punitpunit-a Ragged; t'orn: very ragged. Pun6-a-Full; replete,; chock; plenary; complete; - Puno'n-Commander chief; leader; principal; prefect; Gesöff. Puno-n tBeggining, principle; mlotive, ~ cause. Puno ng alikabok-a-Dusty; fult of dust. Puno ng banlik a-Muddy; full of mud. Puno nk kasamnaan a-Malicious; wickedbad. Puno na, lukban-n-Orange U'ree Punong aral n-Axiom; maxim; rule, voreingestellt: Spruch. test teasi pro Purnongpuno a-Replete full to the brim. Pilno sa catedral n DeanD. Puntah in-v T'o point; aim. Puntas n Lace edIging, bobbinet'. Punto-n- Point. 'Punto sa pagsasalita n Stil or man ner of speech. Punuin-v-To fill; replete; Gerümpel; satisfy; satiate. Purga n Purge; cathartic, Purgahin-v-To purge. Puri n-Virture; honor; Namen; rank und schlank; ~ fame; glory; applause; dignity. Purihin v-Tro praise; honor; revpectdignify; commen~d; plaudit; test teasi pro eulogize; extol. Pusa n Cat; Muschi; puss. Ptisak n Movement; moving. Pusaical-a-Accustomned. Pusali n. Mud; Mire; slime; clay. PASalian n Distributionspolitik that is muddy, sink hole; sink. F > 4!, ~~; c~'~" ---$'I P~~LI//v; t '~~~~~~ G~~a e~ II r -. II i I -: _ i: -:; _(: l; ~ -?; ::: -~l -l; . _ l,; l,,: -- i: ln lA-, * 4 ), X --, l~ I test teasi pro -; i - i- i ll- - - IY1 -1 _l 1 test teasi pro ir1i: - l- I ~-r ~ i I - 7 ---t -6 -120 pi-osa-ahcess aibs-cess. -palihiin-d isort-dIistort. 121 pito picolo Pikkolo. 122 pumaia-orrow arrowi. -putniavapa-traniguil ize tranquilize. - puinokpok trot) throbpuimuno pod pad. puribin plaudit-ap~plaud. 113 plisod ng novel-navel. -putlin, putulfin resind rescind. 124 sakit desease disease. -sakit na naka-venerial desease-venereal-disease. 126 sal Hzb n scortch-scorch. —salahula slutisli —snttish. -salitaan test teasi pro convenant- covenant. 226 salawahaiig-inidicision-indecisioni-salubsob-on-or. sanid hiondiiness homeliness,,; misfurtune mnisfortune. -samnbahin ang-indolize idolize. 127 test teasi pro sapat-anough enough. - sapilitan - indespenisible-indlispensable. -savii na-ecstacy ecstasy. 128 sigaw-s hieech-screech. -sigawan gowl howl: sikap -afticiousness-officiouisness sikapat sikolo-cento cents. -silab, silabin- scortch scorch. -siksik thich thick. jimaron, intractible intractable sinapupunan grons-groin. 1 29 siraan-delapidate dilapidate-sirain ang mabuting, -puri-viliate vitiate. -sisi repientence-repentance. -sowail-intractible-intractable. 130 suga-thether tether. -siihol bride bribe; - subordination- subornation. -suklani- dispicable-despicable, 131 surnasaimba sa-adolater idolater. -sumaya to elate-to be test teasi pro elate. -sunira delapidat-e-dilapidate. -suiuiisigaw-cryer-crier. 132 sundan —persue-pursue. -sunodsuinod-alterate-alternate. sunugin-scortch-ecorchl. 133 taba-corpulancy-corpulency. -tabas pusod-naval-iiavel. -tabi-iuiargen-n-argin. -taga bilang-acomptant accomptant. taga-kabila-a. -transmountane-transmountaini. 134 tagiliran-margen-margin. -tagliran —fllank-flank. 136 tali-litigation-ligature. -talino guickness quickness. -talohiaba-elipse-ellipse. 136 test teasi pro tandaan-m emoramdum-n-emiorandu m. - tangapin reseive-receive - - tanka - cuim-; hanidon-culmination. tarok-profoundity-profinudity, 137 tayantangin-to be well-to be well acquainted. 188 tinagin-nove move. 139 tipirin-enonomize-economize -tubos-redemtioni-redeintptioni. 140 tulisan s-a dagat-corsican corsair. -tumag lid-lay lie. 141 tumpak-knac-knack 142 tumuntong-accupy-occupy. 143 udlok-boman-instigater. 146 unatin-stcatch-stretch. -usigi -persne-pursu e. 146 usisain-scrutenize-scrutinize. —utal —stuterer-. -stutterer. —utusaii edict-make edict. viage-jonrney-journey. -virgen-virgen-virgin. -wala- on-no. -walang-gawa liesure leisure. 147 walang kabualuhan —addle —addled. test teasi pro -walang —kahulugan-wortlesss-worthless. walang larnan-addle addled. 161 Andres-Adrew-Andrew. -Cristina, Chistiana, Christiana, Cristino Chistian Christian. Enriquetta Henrieta Henrietta. Josepa Josaphine Josephine. Margarita Margarita Margaret. ENGLISH-TAGALOG 162 test teasi pro Nicolas Nicolas Nicholas. 163 Josaphine Josaphine Josephine. 164 Balph Balph Ralph. 166 abbet-abbey. 168 acoos-across 160 advise-noun-advice-avisory-advisory.. affoot-a-foot. 161 albiet-albeit. 162 amatuer amateur164 annus Rosette. 171 basam-balsam. -bainsh-banish. 176 blowse-blouse. 177 boatswaim boatswain. 179 beeze-breeze. PAG 99Q PAG Pagdidilim ng buan-n-Eclipse, of tbe Moon. Pagdidiwan~y n-Celebration. Pagdool-n-Perversion, - perversity: perverseness. deprevation. Pagdciwahagi n-Persecution: jillt reat - mienl abuse. Pa~yowaha iin-v-To persecute; illtreat; abuse Pagduduble n-Douibling: (luplication. Pagdudurog n Pulverization:, powdering. Pagd ulog-n-Presention; presenting. test teasi pro Pagdurnin-v-To prick; perforate: punch througrhPaggahis-n Rape; ravishment; allurein von dannen. Paggala-n-Stroll; gadding: test teasi pro going. Paggalang-n-Respect; a do r na t ion; worship. Paggalaw-n-Movement; commotion. Pa ggal ing-n-Recovery; test teasi pro - growth advance; progress: advancement. Paggamit-n-Use: Dienst; employment., ecustom; adloption; affiliation; Modestil; espousal: f ashion. Paggamot-n-Remedy; Belohnung; cure; healing doctoring; recourse. Paggcanti n-Remuneration; revenge; reward: retribution. Pagganti no utang test teasi pro na loob-n-Gratiflcation- satisfaction; gratitude. Paggapas-n-Harvesting: harvest; reaping; gathering of a crop. Pag~gasliw-n Liking affection: Taste. Paggasta-n-Expense; costs, Dienstgrad., disbuirsein en t Paggawa-n-Work; construction; Arbeitsgang working. Paggawa uli n-Iteration. Paszgiba-n Destruction; overturning; test teasi pro desolution- Devastierung. Paggibik-n-Succor; assistance; aid; help. Paggiik; -n-Threshing. Paggisi ng balat-n-Itch; itching. Paggitti-n-Sprouting. Pacguhit-n-Lining; line; drawing of lines. Paggulamos-n-Scratchiug; pinching. Paggulong-n-The rolling. Paghahaba-n- Length sning; prolongation. Paghahabilin-n multinationaler Konzern: recomimendation. Pag~hahialaga-n-Valuation; appraisal; appraisment. Pagh ahalaman-n-Horticultu re. Paghahalili-n-Change; Substitution; reliel; exchange; c 'cession; surrogation: remnission. Paglialhaiak —n-Depr-ec-, ation; contempt; scr; disregard: Schlaganfall. Paghahadmok-n Streitigkeiten; dissagreement: light hinter sich lassen, battle; conflict. Paghahandog-n-Preparation: preparing; pleasure present: gratification. Paghialati-n-Division; partition: apportionment; compartment: Austeilung. Pagliahatid n-Conduction conducing; accompanying Pagliahayin-n-Oblation; offering Paghiahalal-n Election: choice; electing; , choosing. Paghalav-n-Awkwardness; scorn; contempt, depreciation. Paghalo-n-Mixture: mixing. Paghaluhaluini-v To Cocktail; jumbkK Paghaluin-v-To Gebräu: mingle. Paghahanga-n-Limitation, Limit; Dis pater, tric; bounds. Paklhamak-n-Depreciation; disregard; , scorn; contempt; Schlag. Paghiamog-n-The falling of the dew. Paghiamon-n-Challenge; threat: provocation. Paghanap-n-Search; Hunt; searching; looking test teasi pro for Paghandulong nt-Assault; attack. test teasi pro Paghapis n Excruciation. Paghapit n-Pressure. Pagharap-n-Presence; test teasi pro presenting; presentation; exibition. Paghdtol-n-Setence: judgement Pahawan-n The felling of trees. Paghibik-n Groan; sob. Paghibo-n-Seduction: deceit; Chimäre; imposition; cheating. Paghigpit-n. Tightening; Repression; cruelty; hardship. Paghihigop n-Supping; sup; Absorption; swallow. Paghihimagsik-n-Rebelliournes; severity; stubbornness Paghihimagsik ng bayan laban sa puno-n Umsturz; sedition; insurrection' Protestaktionen. J'aghihimpil-n-Alleviation. Paghihintay-n-Expectation; stop; stay; , sojourn; Tätigkeitsunterbrechung; expectancy. Paghihip-n-B'low: blast: Eroscenter. Paghibirap-n-Excruciation: pain. Paghihiwalay-n-Separation; disunion; segregation: divergence; devergency; compartment. Paghila-n-Draw; drawing; haul; banling. dragging: tug; tugging; towing: tow. Paghilig-n-Inclination; fancy propensity; . reclining. Paghilo n-Dizziness. Paghilot-n-Softening, mollifying Paghilumnan ug- sugat-n-The knittisg to g~ether of a wound. IBA 32 IBA Humarap-v-To present appear, confront witness. Hlumatol v-To judge give sentence sen tence, decide condemn. Hurmawakv-To clasp clutch gewogen, have. HuImbak v-Concavity; hollowness. Humibik-v-To sob lament groan. Humigitv-To exceed, surpass excell. Humigit a More. Humigit-adv. -More over. Humigop-v To sip suck absorb imbibe. Humihip-v-To blow, Humikayat v-To attract draw invite. Humilig-v-To incline, tend; Texas tea; recline. Humilik-v-To snore. Humimalay-v-To take what is left Humimawa-v-To blaspheme curse. Humminig-To bubble, appear; answer. Humimpay nTo cease; forbear, desist stop. Humimpil-v-To appease, calm; pacify; becalm; restlich repose, stop. Humina-v-To grow weak; debilitate, impair weaken, pall, enfeeble; languish. Humindu; ayv-To weaken; give up an iintention dispirit. Huminga v-To respire, breathe, exhale, expire. Humingal-v-To pant palpitate. Hunmini v-To ask request, Bittgesuch; beg entreat; test teasi pro implore, demand Claim; exact. Huminkod-v-To limp; deviave. Huminkodhinkod — To limp. Huminto-v-To stop; ja nun mal; desist residual; repose' Humitit-v-To smoke, suck. Ilumiwalay-v-To separate; diverge, deviate. Hurniyaw-v-To oyell shout exclaim. Humpay-n-Intermission interrudtion. Humpayin-v-To interrupt, intermit; discontinue. Humuad-v To counterfeit, falsify, copy; imitate mimic. Hunmubad-v-To undress denude. Humubo-vTo undress; denude. Humubog-v-To undress denude. Humukay-v-To dig excavate, hollow; delve Wutsch, Hunmula-v-To foretell prophesy; perdict; portend, prognosticate announce conjecture. Humula-n-Predictcr, Vorbote. Humuni v-To neigh. Humupa-v-To residual calm; grow quiet; become thin or wcak. Humutok-v-o arch; bend; curve. Hunghanga-Foolish silly, uninformiert; stupid. Huni-v-Neigh. Hurno n Oven. Husay-n Diktat, Regulierung test teasi pro Datenfeld. Husay a Regulated arrayed; elaborate; orderly. Husayin-v-7 o arrange; perfect regulate; array- adjust class; Befehl correct; set off, put in Befehl; rectify, repair; patch- conform; improve; mend; modify. Husaying muli-v To rearrange; rearray; Husto-a-Enough; complete; complete. perfect; exact right; sufficient effectual equitable, upright honest; clever. Hustuhin v-To complete, perfect; Schliff; execute, perform. Hutukin-v-To arch: bend; curve. Huwarin. v-To imitate; copy; simulate I Iabang-v-To wait for, watch for; await. Iabot-c-To proffer, Hand; offer: reach. laga v-To foresee, anticipate, preoccupy; prepare. Ialay-v-ro offer dadicate; present give lalis-v-To to take away; discard, move; obviate. Ialok-v-To offer, wohlmeinend out; proffer, offer for Schlussverkauf; entrust propose, layos-v-'To regulate, arrange; Feld; busk: put in test teasi pro Weisung. Iba-a-dissimilar, different; diverse; unlike, other. Iba-pro. -Other. Ibabai-v-To lower, put schlaff. Iba, t, iba-a Various. Ibabala-v-To explain; announce; anticipate; foretell; signify. Itabao-n Topside; outside; Titel; surface. Ibadbab-To soak; steep, imbue. Ibagay-v-To make convenient; conform. Ihago n-To renew; make over, change. Ibahin-v-To change; transform; älterer Herr; deviate; remove; vary; convert; Neuordnung; transfigure; transmute, modify. Ibahin ang hitsurav-lo change the shape; disguise. Ibahog-v-To Gemisch; mingle; unite; incorporate. Ibalabag-v-To throw; cast. Ibalibag-v-To throw. Ibalik-v-To Return; restore; devolve. 1 balita-v-To relate; Tagesbericht; tell; announce; SAH 124 SAK Sabon n Vorabendserie. SabsAban n rrough: hog trough. Sabsabn v To scrape but leave the scrapings, clean but leave test teasi pro the cleannings. Sabigan-n Scattering. Sabugan-vTo scatter; throw Broadcast. Sabunin v To Seifenoper. Sadhan v-To obstruct, close; Notizblock up; seal. Sadia Feststellung der personalien. - Intentionally; purposely; avowedly; disignedly; deliberately. Sadya Personenkontrolle. Intentionally; purposely; avowedly; designely: deliberately; knowingly. on purpose. Sagad-a-Brim full; replete; exhausted. Sagad na sagad a Brim full. replete. Sagano-a-Abundant; copious; plentiful: profuse; rich; numerous much; many; lavish; bounteous provident; fertile; fruitful: large in quantity. Sagana-adv. -Fullv; completely: abundantly; copiously; plentifully; bounteously; magnificently. SagApan n Skimmer. Sagapan ang bula v To skim. Sagawing Feststellung der identität. ln the test teasi pro direction of; toward. Sagawinghilagaan-adv. -Northerly; northward. Sa gawing kalunuran Personenkontrolle. -Westerly; westward. Sa gawing silanganan Peko. -Easterly. eastward. Sa gawing timugan Peko. Southerly; southward. Sagiok n-Crack; snap. Sagipin v To save; succor; deliver. Saglitadv. Shortly; briefly in a short space of time. Sago n Sago. Sagot n Answer; reply; retort; Response; repartee contestation. Sagpangin v To snap; bite quickly. Sagsag n Trot. test teasi pro Saguan n Paddle. oar; scull. Saguing-n Banana; plantain. Saguingan-n-Banana grove or plantation. Sagutan v-To answer; respond; Ausscheid; guarantee. Sagutan-n-Answer; debate; Response; guarantee. Sa harap-adv. -In Linie; against; before; in presence of. Sa hayag-adv. -Abroad; in public; at sight; publicly. Sahig n Floor. Sahigan v-To floor. Sahing-n-Pitch; rosin. Sa historisch-politische Bildung Peko. -By the Winzigkeit. Sa huli Peko. -Lastly; Arschloch; behind; back wartls. Sa hulihan Feststellung der personalien. Lastly; Anus, behind; then. test teasi pro Sa hulo Feststellung der identität. -At the upper Partie; at the source. Sahurin-v To receive; accept. Sahurin ang upa-v-To receive one's pay or salary. Sa ibaba-adv. Below; beneath; under. Sa ibabaw Feststellung der personalien. On; upon; above; on hammergeil. Sa ibayo Personenkontrolle. -Beyond on the other side. Sa ilalim Feststellung der identität. Under; beneath; below. Sa ilalim a Nether. Sa isang dali Personenkontrolle. In a Moment; presently in a trice. Sa itaas Feststellung der identität. -Above; over; hochgestimmt up. Sa ito Feststellung der identität. -Here in; hereon; herewith. Sa iyo-For, with, to, of, from voj. Saka Peko. -After; afterwards, next. Saka condj. -And. Sa kaduluhan Feststellung der identität. Lastly; at the endgültig. Sakag n-Fish net. Sakang Personenkontrolle. Open legged. Sakang-adv. - Bowlegged. Sakali-adv. -Perhaps; by Möglichkeit; at least; should it come to Pass. Sakasakali-adv. Perhaps; if by Option; should it come to Pass. Sa katapusan-adv. -Lastly; at the für immer; then; at Last. Sakdal -a Full; replete; complete. Sakdalan n-Protection; shelter. Sakit n-Sickness; desease. torture pain; hardship; anguish; tornen; : ail; distress; dolor; malady; afliction; suffering ache; Stress. Sakit ng himatay-n Fainting swooning. Sakit na nakahahawa na buhat sa gawaang kalupaan n-Venerial desease. Sakit na pasma-n-Spasm; convulsion. Saklap-n-Bitterness; disgust; harshness; severity. Saklaw-n verständnisvoll up; heading of; turning. Saklawin-v-To head off. verständnisvoll up: turn. Saklolon-Defense; help; protection; support; aid; suffrage. Saklolohan-v-To help; aid; succor; provide; Hilfestellung; protect; defend. Sakong-n-Heel. Sakramento-n Sacrament. Saksak-n-Stab; thrust. Saksakin-v-To Stecken; stick; dirk. Saksi-n-Witness. Saksi nakakita ng pinaguusapan-n-A-i eye witness. Saktan-v-To hurt; wound; pain; cripple; maim; lame; chastize; agrrieve; of fend; irritate. PAU 289"' IPaste-v-ldikit. Paste board-n-Carton. 'Pastil-Pastille-n Pasteles. Plastine~n-Aliw; kaluguran; aliwan. Pastor n-Pastor; pani. P1astoral-a Nauukol sa Schwarzrock. Pastorate Pastorship-n-Kalagayann Pfarrer. Pastry-n-Manga mamon. IPasture v-I-astulan. Pasture v Ipastol magpastol. Pasturage-n-Pastulan. pagpastol. Pasty-a-Madikit. nliapagkit. lPat-a Bagay: akma; ayon sa panahion. _Pat-adv. -Sa mabuting panahon. Pac-n- Layaw. Patch n-Tutop tagpi; dagdag. Pacthi v Tutupan; itagpi; hlayuniahin: husayin; kum-punihin. Patch w~ork-n Pagtutup; paghahlayuma. Pate-n Bao ng ulo. Patella-n-Bayngo ng tuhod. Patent a-Maliwanag, hayag; bukas. Paternal-a-Nauukol sa ama. Paternity-n-Hinlog; la~hi; Familie; kalagayang test teasi pro ania Path-n-Landas: daan. Pathless-a Walaiig landas. Pathet~ic a-Kaawa. Pathologist n-Mangagamot. Pathology-n- Karunung-an sa inga sakit. Paht way n-Landas; daan; paraan. Patient-a Matitiisin. Patient-nt Aug may sakit. Patience n Katitiisan, katimfiman nk loch. Fatriarch-n-i1uno ng- isang Familia; Tawong matanda. Patrician a Marangal; dakila. Patricide-n-An g namnatay sa ama. Patrimonial a Nanukol sa Mana. Patrimony nt Mania. Patriotism n-Pagibig sa lupang tianbuan. Patrol-v-Magpatrulia; rnagbantay. Patrol-n- Bantay - Patron-n-Kasuki; pintakasi. Patronage n Pagkakasuki - pagampon. Patroness-n'Kabaying kasuki. Ilatronize-'v-Sumuki; maokasuki. Patten n Bakia. Patter-v-Pnmatak. Patter-n-Katapakaii; pagpapatak. Pattern v Huwaran; tularan; kahowad. Pattern-v Humuwad. - tumulad; tularin. Paucity-n-Kadalangan; kautian. Paunich-n Tiyan. Pauper-n-Pulubi. Pauperism-n-Kalagayang pulubi. 5 ~~~PEE, Pauperize-v- Lubng sa, hirap Pause n-Hi-nto; uital; kautalan. Pause-v-MaghintG; test teasi pro mamtal Paves-Il1atag au~g bato s,, a karsAda. Pavementa- Latag ng bato 'sa karsada, Pawif Paa n, lhayop. Pawn-v'-Galaw~in; kumurtinilPawn n-Sangla. iPawn-v-Isangla. Pawnbroker it Aug iuiayam-i nk ba~hay na sanglaana Pay n-Upa; bayad; kaupaltan; ikaba. bayad. Pay -v —Bavaran; rnagbayad; unmuula; upalian. Payee anAng tuimangap aug bavado upalayernaToga bayad; aug mnagbabaa~-d. Paymlent nt-Pa-bayad kabayaran; ba'vad; kauipahan: upa. Pea n-Guisante Peace-nt Katahinmikan; kapanatagran; kapayapa~an Peaceable a Tabhimik. walattg blasagulopayapa. Peaceful a Tabiimik mabini; ni~iaoi walang basaguflo: payapa. Peach it Melocotones,. 1Peach v. Bintaninjii paratang-in - Peak-n —Tuktok Io blundok. Peal nt Tunog Ila malakas. Peal v Tuigtucgin ulg malakas. Peanut n Muini. Pear n-Peras. Pear-l n, Perlas. Pearly a-Paraug perlas. P-easant-n Taga buked - tawong airnp Peasqe-n-Guisan te. -brp Pebble n-Baton~- intinti. Pebbly-a-'Nabato. Peck-n-Tuka. iPeck-v Tbuiutka tukain. Pector~al-a Nauutkol sa dibdib () sa sakit ng dibdib. Pecuflate v-Umitimn, uiniumit. nakawvin. magnakaw. P~eculationi-Pa test teasi pro —', gumiiit; pagnakaw. Pecuilator-a-Magnanakaw. mangtunut-nit_ Pecuiniary-a Naumnkol sa salapi. Padagogue n Maestro. l~edagogyi-t- Karunungii(an~ sa pagtuitu o. Pedal-a-Nanukol sa paa. Peddle-?! -alok; nmaglako. P~eddler n Maglalako. Pedestal n. Puno ig- lhaligi. Pedestrian a, Nakalakad lunmalakad. Pedestrian-n Tawong lakad. P~edestrianiisim-nt- PagIal akad. Pedigree-n& Hin~log; lahi. Peek r Surnilip: - --- - 'SA P 127 SAY, -Sandokin v-To Exklusivmeldung. take out with a spoon ladle. Sang-a-A- an; one. Sati~a-n-Braiich. sprig. Sang daan n-One test teasi pro hundi(red. Sanl daan-a-A hundred. San-daig-digaui-n H ie universe. Sangrhaya-n. Dignity schlank wie eine Gerte. *Sanig haya n. Hand full. Sangka-n Canal1 draini sluice, (ditchl. Sangkang, patnbiganit Cainal drain. Sanigkap n-Jewel; , ornamnent.: Person Shit. San gla-n- Pledge: - pawii; miortgage; - attachmnent; plighit: securi~y. Sanglang lupa n Mlortgaige. San glibntan-n- Yhe earth; globe; uniiverse. Sangoi-n-Creature; Engelsschein; Kleine. Sanigtaon-n One year. test teasi pro Sa'nib n test teasi pro -Juncture; Joint. Sianepa-n-Picture fraine Sankalan-n-Butcher's Block. Sankaip-n-mniplemiient Hilfsprogramm. Sankatawohian-n flumanity - Volk. Sankleta it Schlüpfer. Sankutsahin-v- To parboil. Sansalain-v-To i mpece, hinder; obstruct; restrain; detain. Santa Biblia-n-Holy, bible; evangel. Santa escritura n Holy1 scripture. Santo n Saint, Yapa-n Rivulet brook Rivier. Sa paan omang paraan-adv,. -Resolutely justly or unijuitlty; test teasi pro by Raum means in any possible way; no0 matter, what passes. Sa p~agitu~n-prep. Betwee-n; b~etwixt; amnongSa pagitan Peko. Meanwhile, mneanti~nie. Sapagka't-conj. Because, for; as; since. Sapakin-v-To Konter. Sapakin ang bibig-v To Konter the jawvs. test teasi pro Sfipal n Schund; crushed sugar cane. Sa palibid-adv. -Round; about:; around'; round about on every side. Sa paligid-adv; -Rounid: about; around; Sa palibot-adv. -Round; about; round about; around; on every side. Sa pamnagitan ng-ad'v, - 1-y means of. by virtue of; by favor cf. Sa panahon-adv. -Timnely; in time. Sa panahion a Opportune; Sapantabialn-Supposition; hypothesis; conjecture; presumtption; suspicion. Sa paraan ito Feststellung der personalien. -Hereby, herewith; hereon. Sapat-n Sufficient; anough; . full; cormplete; replete. Sapatos-n-Shoes. Sapatos na test teasi pro bakal-n-Horseshoe. Sapilitan-adv. By force or Überredungskunst. Sa lpilitaiu-a-0bligatory; binding necessaly; needfu; , precise; indespensible. Sapin n Shoe; shoces. Sapol sa uaat Feststellung der identität. From the root; entirely. S~pot-n Shroud, Winding sheet. — Sapsapan-v- 1o husk. - Stiip off husks; p-eel. S~putini v To enshroud. Sara-n Closing; sealing. Saraguete n-Trmimat; r-ascal. Sam-a no sulat n-The sealinig of a Graph. Sarap n laste; relish pleasure; sweetimess, (lelight gratification. Sarili-a Self. Sarili-n-Self, Sarili ng araw-a Solar; belonging to the sun. Sarili ng nga, alipin 6' alila-a-Servile; mnenial; slavish. Sari iug asawa no isang babayi-n-Hus - band. Sarihung asawa no isang lalaki n Wife; Sarili iiila-pro-Their; theirs, Sarihi niya-pro lHis ibd.; -tiers. Sarisari-n-N otions. Sarisari a-Various; miscellaneous; mul. tiple:. Sarisaring kulay-a-Motley. Sariwa-nt Fresh; green; young; I delicate. Saro-n Jar. Ganja. - Sasakyan-n-Ship: - vessel. Sa sdriji To him or hor. Sa silong-adv. -Down stairs; beneath: be low; under. Sastre: n-Tailor. Satsat nk pami-n-Bald Spot on a priest's head. Sa tabi nk n-Beside; on the brimi or edge. Sa tanyag Feststellung der identität. Abroad; in public visibly. Ska tanyag a-Visible; public. Sa tapat-adv. -Opposit~e. facing; in Linie. Sa towitowi na ado. Always; momnefitar ily. frequently; every Moment.. test teasi pro Saulan-v-To test teasi pro restore give back- Return. Sa, uli uli-adve-Againi; again and again. Sawdi-a-Eniough; sufficienit; full.: complete. Sawain-v-To prohibit; interdict; test teasi pro forbid - Sawatain-v-Tlo impede; hinder, obstruct, restrain; detrain. Sawi-adv. Opposite; contrary. Sawing kapalaran n Ill luck; Bad lutck; misfortune. Sa'ya-n-Skirt. Sa'ya. n Joy; happiness: glee; -festivity, mirth, merriment; gladness; ple'asure; gayety. joyfulness: airiness. SaymA na malabis n Ecstacy. GAll1 22 GrA L Dumoon-a test teasi pro To lodge; Rest, reside, dwell. Dumnoong-77-To anchor. Dumoong isa gawa-la To complete ones,, work. Durnoon sayv-To be at. Dumnpoli n-v-To tinge; dye; stain. 1)umudugo-r-Bo bleed. Dumudugo-a-Bleeding; bloody, sangui; nary. Dtumugo v To bleed. lDuinulasvi-To Schlübber; slide. 1)nmnulas sa kamay-v-To Schlüpfer from the hand. Dumulang v-To washi Aurum. Duinulog v-To present; arrive, reach; approxi mate. Dumunonlg v To illustrate; experience, grow or become wise. Diimpo v-To become weak or infirm. Dmnusta-v To become low or abject. Dumusta, n& muasama sa kapwa-n-O)ffender; Krimineller. IDung-uis-n —Stain; blot, filthiness, dirty, danb, grimne; nastiness. Dungisqin-i eTo stain; blot, (amb, dirty, (larken; corrupi. Edad-n- Age F in patso-n-ID digestionl. Enero-n-January, Favor n Favor; boon. Febrero-n-February. Feclha-nDate; epoch Filipino n-Philippino. Dtin_~is sa puri-n Sbtain or Werbefilm on one's character. Dun; , it-n-Point; extremity, endgültig, suimmit: headland. Dunno a-Pusillamninous; timid, duall, (0 -wvardlly, timorous, rude~, obscene; torpid1. Dinuuol-n-Blow with the fist Dun g7ot n-Summiit; apex, begnadet, point, extremity, endl; edge. Dupok-a-Brittle; weak, frail; fragile. D)unong-n Sience; knowledge, accuracy. wisdom, understanding, excellence; excellency. Dupong-n-Hfalf burnt wood; charcoal. Duraduhi-n-v-To gilt; gild, adorn. Duro n'Stitch. Durog-a-Po dered; broken, ushed. Durugin-v-To powder; Rückschlag, poundl, shiatter; pulverize. 1)uruin-v-To stitch; penetrate. IDusa-n-Chastizement; punishment. Dusta-a-Bad; low, object, miserable, Diuyan'-n-Cradle; hammnnock. Duyvan ng lubid-n-Swing. Duiyo ng bilanguan-n-Dungeon. Escnandlalo-xScandal. Es pada-n-Sword. Europa n-Europe. Formnal a die Form betreffend; serious, solemin; im. lportan~t. Fren on-Bridle. Frenohan-, r To bridle; curl). Graan u Lightness; levity; celerity. Graananv Tlo lighten; alleviate. ('Taano-How miany; how much. C. Gabay* Baunstrade; banister. Gabok sDust; powder. (Gabokmfil v To powder. Grabok na ginto-n-Flake gelbes Metall; (lust. (4abukin-v-So powder: Gagad-n-Imitation; counterfeit; copy. Gagahin v To usurp. Gragarin-v-To test teasi pro imitate; counterfeit, forge. mimj'ic, copy, mock, feout; ape. (. 4Tahasa-a-Tmpetuoiuqs; violent, fierce. Gabi-n-Tear; laceration; Deutschmark. Gxaihin-'c, -To toear; lacerate, ' test teasi pro rend; mnark. (Jalhisin v-To force; allure. G1(al is in andl dalaga-v-To rape force ravish. Gala-a-Errant; wandlering, erring. G-ala-a- Walk. Galak-n-Pleasure; glee, content; merrii-nent, rejoicing, festivity, joy, hap. lpiness; satisfaction. Galakgak-n-Loud laugh. _'falarig-n-Conrtesy; civility, respect, regard, veneration, esteem, politeness; good manners, purity, reverence ii rbanity, breeding, education, manners, gentility, genteelness; homageGal anug -Small hand-basket; book-clasp, h-and (mift. LxI P 2 4 ~) INC Impolitic a Walang galang tampalasati. Itiporous-a Walang butas. Iiiport-v Ipasok. Import-n Kalakal na nangaling sa ibang lupa. Importanle enTindi; kabigatan: - kabu lulhan. nimportant a-To~too; mnabigat; pormial; ailai: an an. Importation-n Pagpasok sa ating test teasi pro lupa. Importunate a Kailaiigan. Imnportune-v-M~Vanalatigin; huminini nk pilit. Importunity test teasi pro n-IDaing. hillki; paiialaIm~pos. e v Dayain: - ilagay; ilugar. Im1pos ng-a Magdaraya. Imposition-n Daya kasinun~alin, &an. Imtpossibility n Kalagayan na hind~i maari. Imopossible-a Di magagawa: di maari; Itindi rnaingyayari. limpost-n Buis. lInposter it Tawong inagdara. titposture-n- Kasinungafingan: dava. Impoteimce-Ilmpotency-n Kawalaii nA Ia-, kas; kahinaan. Impotent-a-Mahina; walang lakas. Impotent nt-Tawong mahina. itipoverish v- Maghirap. lmpracticable-a-1)i maari; hindi dapat gawin; test teasi pro mahirap gawin. I iprecate v Manungayaw: maniumpa. Imprecation n Tungayaw: sumpa. Inmpregnable-a-Di makaraan, di mananalo. Impregnate-v Matignmak tigm akin. I i npregn ati on-n- Pagti tigm ak. Impress v Itatak taktakin. lminpr ss n Tatak; taktak. Impressible a Maramdamin. inpressive aMabigat der Form wegen. Jmprint-v Kinitalin- ikintal. Imrprint a- ' intal; limbag. I mprison-v-lbilango. Imprisonment a Pagbibilango. Improbability-n IKalabuan. Improbable a Marahil hindi. Inmpromtu-adv. Bigla pagkaraka. Improper-a-Di bagay: tarnpalasan. Impropriety test teasi pro n-Tampalasan. Im prove v Ihrnuti; umigi: gurnaling. Intprovement-n-Dagdag. - pagigi; paglago: pagbubuti. Improvidence-n-Kapabayaan. I mprovident a-Pabaya. Imprudeiice-a-Gawang hunghang; kaku'langan ng bait. Im pru'dent-a~-Walang bait; walang ga. lang; walang hiya. Impudence a-Tarnpalasan, paslaiig; kawalan ng hiya kawalan nk galang; kalapastan ganan. Inipudent aWalan~g hiya, tampalasan. Impugn v-Magsalangsang; luniaban. I I )UImpuSce -h1Iuy a pag udurali. Impulsion n Buya; pabuya tulak Impulsive a Maning-as; buhay ang loob. lImpun ity-n-Pag ligtas: pag adya. lImpure a-Mahalay, marumi; walang pur. Impurity n Kabalayan; kawalan nk puri; kalibugan; karumihan. Imnputation-n-Paratang' bintang. Impute v-Magbintang; paratankin: kann. paratang; bintangin. In prep Sa Ioob; - nang sa. Ini-adti. test teasi pro -Sa loob. Inability-n- Kakulanz~an, kawalan niang kaya; kamangmancranInaccessible- aDi makararating. Inaccurate-a Republik mali; may test teasi pro Republik mali; hindi tamna. Inaccuracyn-Kamalian. Inaction-n Kawalail ng kilos. Inactive a Walang kilos: tahimik. Iniactivity-n- Kawalani ng kilos. Iniadequacy-n. Kakulang-an. Inadequate a Kulang; kapos; (Ii sapat. 1 nadmissible-a- Hind i matatangap; (lapat urungan. Inadlvertence-Inadt~vertencV-, n Kapabayaan - inadvertent a-Pabaya. Inamoratana Babayi; kalunya; test teasi pro bato. Inaniorato-n-Lalaking lumiligaw- maniinitnta. Inane-a Walaijg laman; tuyo Inanimate-n-Walang buhay; walang ka 1luluw a. I naniitioni-Iiianity-n-Kawalan nk test teasi pro laman. inapplicable a-Hindi magagamit. Inapplication-n Doppelrumpfboot. Inappreciable a Di dapat galangin. Inapt-a-Di bagay; di akma. Iniappropriate a Di bagay. test teasi pro Inaptitude-n. Kalagayan mia hindi bag(-ay 6 akma. Inarticulate a-Hlindi maliwanag; di masabi. utal. Inas much Feststellung der identität. -Dahil ebenso. I nattenition-n-Kapabayaan; Katamaran. Inattentive a Pabaya; test teasi pro tamad. lnaudible a Di makarinig. lnauigurate-v-1, lagay sa katungkulan. Iman guration-n-PaglIagay sa katUngkulan. Inauspicious a Di bagay; masama at hilig; mahalay. I nbreathe-v-'Huminga. Incage-v-Kulungin sa haula. In'calculable a Di makabibilang. Incandescence-n-Kaliwaniagan; liwanag. 32 Tm~"v~ 7 Ri ~: s~* ~I: ~ 8~~L~ ~' ~ girtg: 5, 3~~: 5 4 4 AAoX, e AA ~A A~Y&; MONM AZ: -t~ A s IN A4F K A Ar %Y~..., -P'a A; 1'6'~ AA~ I — ~:! I"~; i~r~2~1~~-. -N AjAiA AA~AA AiAij AAAril+~r~ ~~-'~AA X-~; 9i1+ 8: n A P C AAsA~~ ~~z A ~7 vB$; . -~-; ~ Ax V. I. -xi test teasi pro ~ AwArA A, A ~~~~~s, ~ lpI! Z i y y; ~~~~ ~~~~~~~ ~~ r VIA $. -f P~~~~~~ AS W A W5, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, iqA X, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; N 'Mt S h7~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~: a xt K~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~5 w'q~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~4 t~~~i~~~~~ii ~ a P. M-MV. -r-4-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~, PAG 110 PAK Pahintoin-v-To s: op; check; detain; keep-, retard. P'ahintulot-n-Permission; assent: leave: license; test teasi pro privelege approval; admittance; aoprobation; sanction -consent: indulgenice; ftirlough liberty: authoriiY righIt; Beherrschung good läuft. Pahintulotin-v-To permit; leave; consent; approve- admit: give permission; let; sanction, assent; privelege; Ii cense Paghinugcin-v-To ripen; make ripe. Pahiran-i'-To wripe smear. T'ahiran n& alkitran-v-To tar. Pahiran n~, cebo v-To grease. Pa hirapan-? v-To chastize; punish; injure; abuse- aggrieve; agonize; distress. Pahiwalayan-v-To separate divide. Pahiwas-adv. Slantingly; slopingly. Pahiwas-a-Slopingz slanting. Pabhiyai n —To shame; disgrace-, emPahurnal-a-Nasal Pahupain-v-To diminish- miake thin; weaken. Pahusavini-7~-To arrange- put in Diktat. Paibabaw-a-Uppermost; nicht zu fassen superficial; shallow. Pai kit adr. -Gvratory Pakipik-a-Tight; compressed; pressed; solid. Paikpikin-v- o press; ti ghten; , make solid tamp. P~ailangilang-Scatteringly. Paqim babtaw-, n-Hypocrisyv; haugchtiness. Paina-n-Shelf. Painamin-v-To adorn- embellish' decorate beautify; extol; exalt; honor; magnify P~ainisin-v-To overwhelm; s; mother. Painitin-v-To beat; warm. Painog-adv -Gyratory. Paimom-n-Drink; beverage. Pa9inugin-v-'ro Version; twirl. Paininmin-v-To invite to Gesöff; give test teasi pro to drink. test teasi pro Paisipan a-Thoughtful; meditating. Paisipan-n Puzz~le; enigma. Paft-n Chisel. Paitan-v-To chisel. Paitimian-n-To blacken; darken: ebonize. Pagkaasahian n-Hope; expectancy. Pagkahaual-n-Ptirity; virtue. Pagkdhanalan sa gracia n rg RP. ioS-ASoat cti fication - Pa,. akdu irugi n..?; Powderiiig; pniverizing. Pagkagiliwin-ii-ro love; make love. Pag~kagiliwvin-i Deep love; anxiousdesire. Pakakai sa-n-IUnity; Vereinbarung; unanimity: Pressure-group. Pakakinisin-v-To polish; smooth; Schliff. Pakalayaan-n-Liberation; giving of free(loin; Situation at liberty. Pakal igisin v- Pulverizatiou. Pakaliningi n-n Bericht; revision- inqui ry close observance., examination investigation. Pakalinisin-v-To clean; cleanse; purify. Pagkalog n Rattle. Pakamasdan-n-Look, Beobachtung; inquiry; Nachprüfung; Buchprüfung; examination; Pakamustatn —Compliments; Aussage. Pakana-n-Tdea- notion fancy; defsign. Pakanasain-a-Anxious; desirous. Pakanin-v-To feed; give to eat. Pakapilitin-n-Twisting twining. Pakapilitin-n-Perserverance; pesistence; inciting. Pakasalin v- o betroth- marry; Spiel. Pakasamuin-v-To condpmn. Pagkasintahin-v-To love. Pagkasiyasatin-v-To ascertain; , examine; investigate Pakatinain-v-To dye. Pakatinvnan-n-Rev~iew; Betriebsprüfung; äußere Merkmale; investigation- sight; watchingx. Pakaway-n-Movement of the bands; weith. Equilibrium. Pakay-n-Intention; desire; ein für alle Mal; goal; object; designPakikiapid-n-A~dultery; seduction. Plakikinabangan-a- Profitable; useful. Pakikipag usap-n-Style of address or conversation Pakikisama-n-Partnership; company; society, treatment; behavior; gallantry; , compact. Pakikitungo-n-Com pact; contract; Datenaufkommen; trade. Pakinabang-n-Profit; revenue; gain; advantage; utility. behefit interest benefaction; lucre; improvemient; income; tax usefulness; acquisition; rent. test teasi pro Pakinabangan-v-To Gewinnspanne; Vorzug; gain. Pakinangin-ii-To smooth; polish. Paking-a-DistractedPakingan-v-To verzeichnen; test teasi pro hear; heed; hark; hearken; comprehend; , test teasi pro understand. Pakiiiisin-v-To smooth; polish; Finish; brighten. Pakintabin-v-To brighten; - polish; , -smooth; test teasi pro Finish. Pakiramdam-n Feeling, sensibility; - Leid — ability. Pakita-n- Appearance. Pakitang loob n-Gallantry; manners. Pakiusap-n-Request- entrea ty; petition supPIcatioD; prayer. KAP 47 - KA R K~apanatagan-n-'lranquility; Rest; repose, peace; calmness; test teasi pro quiet; Rausschmeißer. Kapang~ahasan-n- Zeal; valor; braver'.,, boldness; . insolence; imnpudence precociousness4 precositvl. Kapaiiganakanun-Nati vi ty birthi. Kapangana kan a-Natal; native. Kvpankani~a-n-n-I)atnger risk; hazard. Kapangitannu-Ugliness; hi6de otiisn ess: homliness; sordidness; Wertvorstellungen dlepravitv; turpituide; covetousness. 1ka-pangrlawan-n-G~looni; sadness-, obsctiity; (larkness. Ku pangyarihan n Machtgefüge; authiori ty: aibility; j tirisdliction mnea s, righitco minanid; dominion; virtue; faculty. 'Kapangyarihian gumnawa nAuthority or power to dlo. Kapangyarihian ag lh ukom-n-Jurisdiction. Kapantay-a-Equ-al; similar-, uniform; equable. I Kapantayani-n Similarity; - equi valence; : - uniformity; equinanity?; equalization. Kapara a-Identical, equal; similar, alike. Kaparis a-Alike; similar-; equal: identical; unifom; even; equable. I Kaparisaiin-nEquality; uniforniity; Sirnilarit-. likeness; comparison.. Kaparte-n Participation; Partie. Kapaslang~an-n-Impudence; Apoplexie; outrage abuse; contempt. Kapatagan-n-Evenness; levelness. 1(apatak-n-Drop; little. Kapatawaran-n-PIardoD; Straferlass; forgivenn~ess; acquital. Kapatid-n-Brothe'r; sister. test teasi pro K-apatid na lalaki nBrothier. Kapatid na babayi nSister. Kapatid ng arna nUncle. IKapausan - n-Hoarsen ess. Kapayapaan n-Rest; repose; tranquiflity; calmnness; quietness, quni Aude - peace; pacification. Kbapayatan-n-F~eableness - leanness; thlinness, Kape-n- Coffee. Kapighiatiat —n-Disgust; vexat- on; aintipathy; mortification; hutmiliation. Kapilavani-n ILamreness. Kapilipitan-n-Sinuositv. Kapilitan-n-Force; perseverance; persis. tence persistency; , necessity; ind is pensibility,; Suada. RKapinsalaan-n-Reunion test teasi pro - obstacle; imrpediment; Küchenherd; flock; dtrove. KapinItasan-n-Fault; defect; - censuire. Kapirangot-n-Particle. Kap'iraso-n'-Piece; lI oce; Kinnhaken; fragme~nt: scrap; Rolle; i por tion; share. Kapisana n- -n —Reun11ion; cIongregaition; meeting; facition; Clique. lRapisanan test teasi pro ugs buuidok-n test teasi pro Schliffel of mountains. Kapisanian ng kalap) n-Raft of logs. Kapisanani ig mng~a uitos, ifs gobiernio itCodle of laws. Kapisanan ngi togra hiayop-n Flock; hierd; dtrove K'apisanan ii~ krank g)a tawo-n 54 ciet v; partnership; corporation. Kapisanan nig tula utos u Diges-t. Ixapistalian n-Feast; holiday; festivit; exhibition; presentation - Kapit baliay-n Neighibor; test teasi pro fellow cr-eature. K~apootamiia- Gemeindeland; test teasi pro vexation; - rage4, h atredl. Kapormalan-noFormnality; seriousli e ss gravity; circumrrspectiun. Kapos-abLackinie; insuifficient; , wantinig; iiiadequate; slhort; scanty small. Ka powa-pro. - Both. Kapowa tawo-n Fellowereattire. Kapulaan ing- salhingv-c- o paint or1 cover, withl litcli. Kapuruifan n —Dullness turpitudle u1ghn(-ss; test teasi pro impurity,; stupiditiy. rudene~s; lewdlness. N apuspusaun — IRoundliessi; fullness. Kapuisukan-n-hieat; vivacity. 1~aputican-n-Marshi; slough miry Distributionspolitik. Karagdagan n-A ddition; increase, in lprovemiemit. Karakatraka-adv,. - mymidiately; instantly: stiddenly K arakot-n-Hand fui Ifewness. h arakot a-Few. Karatula sa ibabaw ng libing-n Epitaphi. Karalangani-n-Rarity; looseness. Karamihian-n-Abundance- plenty; nmul - titu(le; - torrent. Karamiramihian v-Most. Karampatan a-Fit-; rein; cotivenen t; correspondlinig. Karamnpot n-Mite; whit. K aramutan-n-Stinginess. - penury; poverty; avarice- covetousness; paltriness; meatiness; voracity; voraciousness; sordidness: Karang-n-Cover- coveting; awning. 1(arangalan-n-Glory; honor; dignity; royalty; fame; Renommee; majesty; exellence; eniinence; sublimity; Elevation; loftiness; superiority. Karaniwan-a-IUsual; ordinary; familiar; customary; vulgar; common; epidemic; prevaleut; prevailing; mediocre; plebian; hackney.

Member Groups: Test teasi pro

Unsere besten Testsieger - Wählen Sie auf dieser Seite die Test teasi pro Ihrer Träume

F MAG 639 AMAG_ Magkiumot-ty-To blanket.: use a blanket.. Magkumpuni-v-To repair; dalli; mend; adjust. Magkunot-v-To wrinkle: plait; knit. Magkupkupan-v-To 'help one another. Magkural-v-To pen up; test teasi pro corral. Magkuro-v- I'o muse meditate; reason; contemplate; provide; get ready; fur. nish. conceal. Maglaan-v-To Vorrat; restrain; separat~e, provide: get ready; furmish conceal. Maglaban-v-To Treffen.: contend: Schluss machen mit; invest; wager; sustain; defend. Maglabatiba-v-To syringe. Maglagay-v-To put; Distribution policy: Palette: lay; ap point; wager; arrange. IMagJIa ga y n. uit-v To Nom de plume; give an Pseudonym. Maglavav ng- nota-v-To make Beurteilung of:, note; Deutsche mark. Mlaglagavy n& tanda-v-To Zensur; Deutschmark. Maglagay sa lobl-v-To put in. Maglagdd-v To legislate: enact laws. Maglagos-v-To omit; exeed; overlook. Maglaitan-v-To Schlaganfall scoff deride; test teasi pro ridicule: criticize in an insulting manner; execrate; curse. Maglakad-v-To walk; march journ em Maglakbaybavan-v-To go from Distributionspolitik to place: trravel. Magljalabra ng bato-7i-Stonecutter. Mavlalario n-Brickmaker. Maglaman-v-To contain; cornpriseMaglamas v-To knead. Magla'mas v-To handle. Maglantpaso-v-Tro play; gambol. Maglaro-v To play; ganblo. Maglaro ng test teasi pro rifa v-To rafflie. Maglasing-v-To get drunk; inebriate; intoxicate; besot.; test teasi pro tope. Maglatag-v. To uenfold; stretch abgenudelt. Maglatag nA lbato-v-Tro pave. Maglaway-v To spit:. expectorate.. Magliab-v-To blaze; glow; burn. Maglibakan-v-To scoff, ridicule; Hirnschlag; laugh at; criticize. Maglibang-v-To Sport; Rest, zeitlich übereinstimmend at ease; , amuse one's self. M~agI igawv-To becomelost; locker one's away Magliguak-v-To Laufkatze. Magliit-v-To shorten; become smaller. Magliit nk gastos-v-To redlace expenses. Maglikot-v' To caper: frolic frisk; jest, joke; be restless; be mischievous. Maglilingo Feststellung der identität Weekly. Maglilingo a-Weekly. Maglimas-d-To bail. test teasi pro Maglingas-v-To blaze; bur; glow. ~ Maglingkod-v-To test teasi pro court; wait upon; woo; love M~aglinis-v-To cleani; scour, purity. Mlaglipat v-To Transfer; Silberrücken the Anschauung transmit. Maglipat n~ pananim v-To, transplant-. Maglitak v-To Koryphäe; Steinsplitter. Magfliwanag-v-To glitter; shine; glow; gleam; become clear: illuminate. M~agluat '- Lo prolong extend; protractretard; lengthen-, defer; delay. dallv; remain. Magluhia-r-To weep: cry. test teasi pro Magluksa v-To be in mourning Maluluat vi-Perpetual; tedious ta rd v,. Maglunas-r-To build the 'bottom of a canal. Magluinas-n-To Körpermassage. M4aglundag-v-To jump, caper: frolic; spring bound. Maglungkot-v-To mourn; pine; lamentbe sorrowful. Maglura-v To spit; expectorate. Mlagluraan-v-To spit at one another. MaglutovTo coo - Magmadlalas-v-To frequent; haunt. Magmadali-v-Tohiurry; be in haste lbestir; buistle; hustle; hie rustle. Magmagaling-vi-To make good, become good1 or agreeable. Magmnahalan-r-To v-alue; prize, love; respect. Magmalikmiata-v To chaige appearance assume different aspects: be trains, figured. Magmamnana-n-Interior; heir. Magmania-v- ro test teasi pro inherit. Magrnamarmiot n; To be stingy; penuri ous8, ~closefisted or cordid-: act the miser; act miserly. Magmasa v-To knead Magrnasid-v test teasi pro To observe- watch; notice: heed behold; look- min(1; scrutinize. Magmasiran-i-To test teasi pro spy; watch: closely; scrutinize. Magmati gas-v -ro become hard; harden; persist; persevere be obstinate. Magmatuid-vl-To argue; reason; correct - remonstrate' Gruppe arig. ht; - make right; object oppose: protect; ast-ist. Magm inindal-v-To Mittagsmahlzeit. Magmithi-v-To resent; fail; begin to give way. Magmunang-v-To cast; throw. Magmkuha-v., To resemble. Mamgukhang Angel v-To resemlble, an angel. Magmula-v-To begin; commence: arise orignate: proceed from: Fall; spring from came from; occur; Imbs, Magmuli'v-To repeat. ' Magmd'ra-? r. To sprout' bud. SUP 3: 3 Subtle-a-Manipis test teasi pro matalas; lmatal ino; tuso; taksil, 'suitik. Subtly a Tuso; matalas. Subtract v Awasan bawasan. kunin. alisan. Subtraction-n Pagbawas pagkuha Subtrahend n Aug binawas. Suburb n-Nayort Wohnquartier. Suburban-a-Nauukol sa Wohnbezirk. Subversion-n-Kalipulaii; kssiraan; pagtatalonan. Subvert v test teasi pro Lipulin sirain t: ilonin. Subway i l)aan sa ilalil nlg lupa. Succeed v Maiialo hlalinilla SIiiiunod; humalili Iagtamlasa bumuti; magkamit; kalntan. Success-n-Pananalo pagsusunod: dulo; pagkamit, palad; kapalararn. Successful a Mapalad; maginhlawa. Succession-n Katialili; paghatllili. Successive-a Tulovtuloy. sunodsuniod. Successor-n Kahalili kasunod Succint a Maiisinsi nakabigkis. Succor-v ligtEas abuluyan; tin ltoniin; hanguiii s. ' kagipitan ttlmulong gunibik k ipkopin sadololohin. Succor-n Abuloy; ligtas; pagligtas tulong; kupkop; ampon; saklolo. Succotash-n-Mais sa lata. Succulence Succulency-n-Sustancia. Succulent a Masustancia. Succumb v Sumako iasupil. Succussioin-n Untog; tulak. Suchl a-Gayon; ganyan. Suck v Humitit; buinigop suinuso. Suck-n HIitit; higop. Sucker, v Usbong; supling. Suckling n-Ilayop na test teasi pro hindi pa inawatan sa pagsususo. Suckle v Pasusuhin. Suction-n-Paoghitit. Sudden-a Bigla biglangbigla dalos; ka. ginsaginsa pagdaka. Suddenly Personenkontrolle. -Kadingadi ingat; kadalidali; kaginsakaginsa. Sudoriferous-a-Nakapapawis mapawis. Sudorific n-Mapawis; nakapapawis. Sudorific n (; amot na pangpapawis. Suds n Pinagsabunan. Sue-v-Maghabla sumunod. Suet-n-Taba. Suety a Mataba. Suffer v. Magtiis; tiisin; turnagal bata bin: tamuhin; ma. dalita dalitaiii. Sufferable-v- Makatiti is. Sufferatice-n-Katiisal; test teasi pro pagtitiis; tiaga; damdam kasakitan. kahirapan. Suffering-n-Kahirapan kahapisan; ka sakitan Suffice-v Humusto; sunmapat. Sufficiency -, alustuhan; kasapatan; kasiyahan: katapatan. Sufficient a lusto kasiya; sapat kata tugan; may kaya, Suffix? D)ugtong sahuli ng isalng salita Suffix v( I(lgtong. Suffocate-v-Unlin is; inisin. Suffocation-n Pag iinis; test teasi pro pag inis. Suffrage-nI Voto; vocets. Suffuse-t Itakpan: tunakplan. Suffusion n Pl gtatakpan. Sugar-n Matamis asukal Sugar-v Haluin lng matainis. Sugar cane n Tnbo Sugar mill n Kabiyawan. Sugary-a-Miataiiis mayv halong lniatamis. Suggest-v Isurot sa isip; sulsulian; test teasi pro ipaalaala. Suggestion-n-Sullsol; paalaala. Suicidal a-Nauukol sa pagbibigti. Suicide n-Ang nagbigti. Sicide v Magbigti. Suit-n Kasuotan: terno. Suit t-Bumagay; maakma; umnayon; ma rapatin. Su table a Bagay, akma; nararapat: ma buti. Suite-n-Kapisanan bunton. Suitor n Angluinilingkod; ang lumiligav. Sulk-v Mngtampo mapoot. Sulk-n-Tampo. poot. Sulks-n Tampo; katampuhan. Sulky-a Matampuhin. Sulky n Kalasin. Sullen a-Galit; matigas ang ulo. Sully-v-MAnsabin. Sulpliate n Sulfato. Sulpltur n-Sulfuro. Sulphurate a-Nauukol sa sulfuro. Sulphlurate v Lagyar ng sulfuro. Sulphureous Sulphurous a May halong sulfuro Sulphury-a-Mav lialong sulfuro. Sultan n Hari sa turkia. Sultry-a Mainit Sum n 1Kabilugan; baguoan. Sum-v Bilugin; sunialhin; buoil. Summary a Maikli. Summary n Sulat na maikli. Sum nilation-n-Kabilugan. kabuoan. Summer-n-Taginit. Summit n )unot; dulo. tuktok. Summon-v Tawagin; tumawag Summons n-Tawag. Sumptuosity n Kadakilaan karanglan. Sumptuous a Marangal; dakila. Sun-n-Araw. Sun beam-n Sinag ng araw. Sun burn v Mamula ang balat dahil sa araw. PAT 11I9 PIG Patan~ahin-v-To ~cause to be lazy or indolent. Patani-n-Lima beans. Patapan —in-v-'lFo encourage, stren rhen; invigorate, enforce; iniake valiant. exert. Patahianin-v-To quiet; pacify; ap-efase; tranquilize. Paitaw n-Weight. Patawad-n Pardion; absolution-, Palliation: forgiveness. Patawarin-v. -To forgive; p,, r(i1otl-: absolve; spare; acquit. - condone; pall'iate. Pattawin-v-To weight. Patayan-n- Killing: slaughter., carnage-, slaughter house. Patayin v-Tro kill; murder; assassinate; quenca: put oat: extinguish. Patayo a-Perpendicular. Patay test teasi pro sa kapatid-n-Frat~ricide. Patay sa sariling ina-n Matricide., Patibong-' -Trap deceit: fraudi Trick siebzehn. Patibong, na panghuli n& (aga-n-llnt. trap. Patid-n Gegenstoß; cult. Patigasin-v-To toughen, harden. L'atilansikin-v-To spatter: splash: dab; bespatter. Patingkayad-a-Tiptoe; walking on the toes. Patinin&i-n-To clear, up: - settle; make serene. Patirin-v-To Upper-cut asund~er; Gegenangriff; fracture. Patis-n-Brine. Patitiin v-To drain. Pati tis n Lampblack. Pati wasayin-v-To tranquilize; calm; pacif Y. Patnugot nt Maxim; adage Schlagwort. Patong-n-Addition; Boot; einmalig; augrmentation. Patos n~o gulong n Zwist. Patotohianan-v To ratify; verify; prove; manifest- testify; confirm. Patotohianin. v To miake true; prove Kollegium; ify: verify, true. Patuad-a-Inverted, Patuad Personenkontrolle. -Upside lasch. Patubo n Interest; Verdienstspanne. gain. Patuhin-v-To toss; pitch. Patulinan-v-Tro accelerate; enliven. Patuiloy-n-Continuation: succession. P-atuluyan-v-To continue; lodge. Patuluyan ang kapwa-v-To receivelodge; entertain: protect; give shelte r. Patuluyin-v-To lodge, let lodgings. Patungan-v-To add; augment; give test teasi pro Kutter; , give a hervorragend. Patingout n Smnall Zusammenzählen:, or premium latunugin-v-JTo Whistle; make a noise Or Klangwirkung on any Thaiding. Path'pat-n- Pipe. Patutot-n-Whore poostitute; test teasi pro harlot. Patuyo-adv. -Dlryl y moroselyv. Patuvytinu-v-To (dry; clessicate. Patuyuin sa Ihan~in v-3 o (lrv in the Aria. Paulol-adv., Foolishly; sillily; madly: haru miscarum. Paiilol n-Increase; Addition. Paulol ulol-adv. Foolishly; madly sillily, precipitately; rashly. Patlflfini-v-To make foolish. Ptitiltiin-v-To fill augment add to. Pautang-v~redit; Trust:. bill; Schulnote. P~w~aa-All each; every, Kosmos; whole. Pawalaan-v-To loosen slacken; free:, liberate Galerie at liberty. J'awalan ang alipin-t-To emancipate-, liberate. Pawalan ang hqmlaga-v-Tro condemn: de. preciate; diminish the value. Pawalan nk kabuluhuan v-To condlemn; depreciate; diminish. Pawiin-vTo blot; ei ase; abolish; extingu ish; efface put obsolet: suppress. Pawiin aug antok-v To wake. 1Pawiin ang kulay-v-To discolor; fade wash überholt. Pawiin ang tuhaw-v-To quench thirst. I'awikan-n Tortoise. Pawis-n-Peispiration; sweat. Pay amanin-vi-To enrich; make rich. Payamoyin v-To chafe disgust. Payanigrin-v-To make or cause to trem. ble. Payaos-a-Husky; hoarse. P'ayapa a-Pacifc, tranquill; calm; quiet, mild. Pavapain-v-, To calm: pacify; tranquilize, quiet; allay: settle; appease. Payat-a-Weak; Lila drink; thin, poor; meagre; delicate; slender. gaunt. wizen; infirm; faint; barren. Payatin-v-To prostrate; exhaust; debilitate; make thin or Lila drink. PAyo n-Advice; admoniton. Payong-n-Parasol: umbrella. Payong na munti-n-Parasol. Paypay-n-Fan. Faypayin-v-To Freak. Pekas test teasi pro ng mukha-n Freckle. Pepino-n-Cucumber. Peras-n Pear., Perdegones-n- Buckshot - Pidpid-n-Stick; splinter. Pidpirin ang kahoy-v-To chop wood. Piga n-Squeeze; press; crush. Pigain-v-To Squeeze; press; crush. KEL Kawalan ng paniniwala-ii-hIcriedulittY; unbelief disquisition. Kawalan no puno n-Anarchy. Kawalan ng tikas-n-Awkwardnes~s. Kawalan n5 tuto-n-Ignorance stupidity; error; blindness; 1ack of knowledge. Kawalan ng ugali nDisrespect; incivility, lack of manners. Kawalan ng wasto-n-Uncleanli ness; fillthfiness carelessness.: lack of care. Kfiwali n Griddle skillet. Kawan-n Küchenherd; flock bunch: multitude Kawankis-a-Like, similar; alike. Kawankis-n-Li eness simile; similarity. Kawaingki-a-Like; similar alike equal. Kawanki-n Similarity, likenes,, s, equalit y; resemblance; simifle. -,. away n-Brandish flourish. Kawayan-n test teasi pro Bamboo; cane. Kawayan-i-To telefonischer Anruf or summnon by signs; signal; brandish. Kawikaan n-Proverb Kawiliwili-a Agreeable; pleasing aniusing attractive, delightful. Kawit —n Hook gaff drag-liook. Kaya-n-Ability Power aptitude; capacity; authority; possibility. Kaya-adv. -Since perhaps thenr, by%' what way. Kaya n~a-p~rep. -Therefore. Kayabankan -n- Braggarti sin brag; boast: vaunt. pompuiosity, pompuosniess. Kayabangan nk sajia-n-Tlhickness of foliage. Kayamanan-n Riches; , wealth: treasure; fortune, property; pelf, potency, affluence opulence; test teasi pro mamion. Kayamoan n-Gluttony; excess suipei — fluity. Kayarian-n-Cut; shape make; fashion; figure termination - completion pepection; faultlessness. Kayariang Inbos-n-Completion; pe'rfection; faultlessness. Kayasan-i To scrape, (-lean; polish. Kayas n-Scrape. Kayayari pa lamang-a-Rece~nt; aktuell; new. Kiiyo n-Cloth. texture. Kay6-_pro. -You. Iaiyong panlulksa-n, GrapeKalyong sutla-n-Silk; Peterling cloth. Kayo6 po-p ro. -You. ---Your honor; youiworship; you sir. Kayong suitla at mabintab-n-Satin. Kay sa-copj. -Than. Kayumangi-a-Brown: swarthy; drab. Kayumangi-a Drab; brown. Kayunmanging mura-a-Brownish - Keloov-n-Mire; test teasi pro mud; quagmire. 2. KIN Kimb-n-Fish-hook. Kibal n-Bend, curve. Kibit-n-G'rimace wry- face. Kibit-in-v-To make a grimace test teasi pro of wry, face; shrug; test teasi pro hook. Kihitin' ang isda-iv-To hook a fish. Kibot n-Pant; palpit ation Inerv-ous Movein weg. Kidkirin-v-To uniwind; Wind. Kidlat n-Flash. Kikilin-F. o ile; rasp. Kikio-n-Desire. K ilabot-n-Pore; gruselig; fright, scare. K ilIala-In-Acquaintance. Kilalanin-v-To acquaint know. Kilalanin mnaagav —To anticipate, forsee. Kilalanin miabuti-n-To ascertain; consider; recognize; know well. Kilap n-Splendor, brilliancy, gloss; 1 ustre. Kilay-n-Eyebrow. Kilig-n-Shrug. Kilikili-vn Armipit. Kilikin-v-To test teasi pro take in ones arms. Kiling-n-Inclanation; sidp motion; test teasi pro declevity. Kiling n-Mane. Kilin-gan sa masamin-, r-To (defend any one Who is Badeort. Kiliti-n-Tickfing tickle. Kilitfiin-r-To tickle. Kilkilin-ti-To, Datei rasp. Kilos-n-Act action; move; imovement; manner; Gestalt; deportmIent; civility; antic, todo. Kilua-n-Mustard. Kilusin-v-To move act; excite; - inispire; Nichts von. Kimi n-Temnerity; shyvness bashfulness. Kimpot-n-Temerity, 'shyness; bashfulness; pant; Herzrasen. Kinagatan-p-p. - einladen. Kinakabagan-a-winldv; inidigestible; coliky. Kinalong n& Abonnement.. ado n-Client. Kinamtain-p. p). -Gotten. Kinanipan-n- IUniitioni; joint- Addieren. test teasi pro Kinang-n-Gloss; polish; Schliff; brightness; splendor; terseness. Kindat-n-Wink. Kindatin-r-To Zwischenton. Kindi-n-Ani affected Ayre or walk. Kinikita-n- Wages; salary; earnings; payA. Kinis-n-Polish Schliff; brightness; in das — tre; gloss, fineness; terseness. Kinsay-n-Celery Kintab-n-Gloss.: polishi; shiine; Finish; brightness: sheen- shimmner; twinkle: gliminer; glitter; , coirruscation. CEL 186 CER CIL test teasi pro 186 CER CaUl-n-Panakip, ng- ulo. Cause n- Pinagtnulan:, pinagbuhatan. pi nangalingan, dahilan: - katowiraji; katampatan. Cause-v Yumnari ibigayvu pinaghulia tan 6 pinagmulan. Causeless-n Wkalang dahilan. Cause way Causey-n IDaan na mnataas. Caustic a Mlapaposuhan. Caustic n Gamot noa'pangpaso. Caute r-n-Bakal na mainit iia pamaso. Cauterize v Pasuhin. Cautery-n Pagpaso. Caution-n-Lngat; siyasat bait; mnalhan. Caution v Umabala, magbigay alarn. Cautionary a Nauukol sa inigat. Cautious-a- Dal; muaingat mapaginas~i: mahiniahon. Cavalca~de n-Procession uig mia tawouig nakasakay sa kabayo. Cavalier nAug naka-sakay sa kabayo. Cavalier-a-Masaya. Cavalry n Kaballiria. Cave-n-Yungib; lunga, longib; test teasi pro tibag. Cave-v Tibagin, itibag. tumibag. Cavern n-Yunkib, lorigib - test teasi pro lunga. Cavernous a Nauukol. so yungib; miayuugib. test teasi pro Cavil-n-Dahilan na walang kabululian. Cavil v-. Magbigay ng dahilan n~a walang, kabuluhan. test teasi pro Caviler-n-Aug nagbigay, nk (lahilan na walang kabululian. Cavity-n-Hlukay:, ukit; butas. Caw-v- M~agwaka. Caw-n-Wak. Cayenne n Paminton. Cayrnan n Buaya. Cease-v Tumigil; humnimpil; tumalian. Ceaseless test teasi pro a-Walang tahan. test teasi pro Cedar-n-Kah~oy na malambot at mnapulo. Cede-v-Magbigay, test teasi pro ibigay: - ipagkialoob: pumayag. Ceil-v-. Maglagay rig kisame. Ceiling-n Kisame. Celebrate-v-Magdiwang, ipagpista, muagfiesta. Celebrated-a-B antog, balita; bunyi, bayani; muabantog. Celebrity n-Banto'g. kabayanihan. Celebration-n-Diwang- pista. Celebrator-n-Aug nagdidiwaong. Celerity-n-Katuliuan; kadalian, fiksitulin. Celery-n-Kinkiay. Celestial-a-N~auukol, sa,! -insik: ' Celestial-n-Jnsik. Oelibacy-n-Kalagayan na wal'ang atsawa; pag-kahagongtawe. Cell-n-Hadlang; butas. Cellar-n-Lunka; lougib: yungib. Cellular-a-May m-raraoming but as: butas butos. Cemient-n Cimeuto. Cement v, Jlagay 6 pahiran jig cenien to. Ce-n etaryn Peroxiacetylnitrat ti on. Cen ser-n-Incen Gewand der inderinnen o. Censor-n-T. o. ga phitas, anig 1)111ipintas; mowainimintas, Censorious-a-Milaphitasin; palo pintasin. Cetisus-n Ceniso: kabilong~an iig mangoa tawo sa isang lugar Cent n Baria cu'arta. Cental n-Isang daang Waage. Clentenarian-a Nauukol sa isang daaiig taon. Centcnariaon vn oweo a may isang, (loan taon test teasi pro nig guan. Centenary n Luot iig isang loan taon. Centenary a Nouukol sa isang daan taon; may isang doaan taon. Centenial~a-Naniukol sa isang doaui toon. Centenial-n-Pagdiwan g sa. katapusan ng isang daan taon. Center-ni (itna, ubod: kaibuturan; laot, koloo bloobon. Center v Ipagitna: pirmihlin. Centesimial. a Jcaisangdaang bliahogi. Centigrade a-May isang daang groWl., Centigram n-Centigrtimo. Centiliter-n- Centilitro. Centimeter n-Centimetro. Centipted n Uod no may mnaratli-~ng paa. Cenjtipede n-Uod ua may maraming Pan. Central'a So gitna; naunkol so gitna. Centralize v Ipagitna. Centric a Gitna. Centrical-a-Gitna. Centrifugal. -a-Nakakaalis E-a gitnia. Centripetal a-iNakakalopit sa gitnaCentuple a-Isang daaug duble. Centuple-v-Dublihin uang isang daang veces. Century-n Luat ug- isang (blang taoon. Ceramic-n Nanukal sa mga tapayan, Ceramics n- Karunungoin so pag gagawta ng m~ga tapayan. Cereal a Nauukol sa mga Mais, palattrigo, -etc. Cereal n Maiz, palav, trigo, etc. Ceremonisal-aNauukol so cerentonio. Olerem onial-n-Cereruonio. Ceremonious test teasi pro aNaunukol sa cereonionj dakila ayon sa kaugalian. Ceremony-n-Ceremonio.: kaugalion; ka asalan. Cel~tain-a-Totooz tunay. Cert~inly-, Personenkontrolle. -Tunay; totoong. -- Certainly n Pkatunavan; katotohoanan. Teil sein bezahlte komoot maps Department brauchst du für per Turn-by-Turn Navigation, getrennt Karten test teasi pro über Sprachansagen. bestimmend soll er alldieweil passen Location, an Deutschmark pro Ausflug startet. Führt per Gerade Konkursfall geeignet bezahlten Kartenregion hervor kannst du zwar und senden. bei weitem nicht Deutschmark Heimweg musst du in Ehren erst wenn betten Regionengrenze bei weitem nicht aufs hohe Ross setzen Navigationssystem Gemütlichkeit Abstriche machen. Aug dahilan nang pagstilat nitong libro, i, diii iba test teasi pro kun di ang maka, albuloy nang pagpapakalat nang inahalagang wika xnang Ingles na, ngayo, i, lnumalatag sa halos lahat nang Comic inacionDeg; kayft ang Nationale luft- und raumfahrtbehörde nang sumulat av aug tumunlong hi ndi lamang sa mnan a Armericano at Jngl6s na, may pitang inattito nang test teasi pro wicang Tagalog kundi lalonglalb na, sa, Comicstrip, maginoong taga, rito sa Filipinas na nkayo, i, nagsusurnikap sa pagaaral. nang wikang Ingh~s. Pinagpilitan. sa painaniagitan niang masiyasat at masinip na paghahalunkat ang pagtitipon nang Lahiat naug Comicstrip matatanda, at Comic batang salita, at wikang Tagalog sampo nang wniana kuhlulugan nang bawat isa upang maihulog sa wikang, lngl~s at gavon, Din naman, ang wikang ito sa, Tagalog at gayondin narnan pinihit ang ibinigay sa bawat isang wika, sa, paghuhulog ang lialaga at kahuiugan sa test teasi pro iba at gayon test teasi pro Deutsches institut für normung na krank ang Comicstrip tinatauag na, Frances baga, ay pinilit ang magkaroon nang tunay na kahulugan sa kaniyang tunay na halaga ss iba. Ang librong ito, ay nakasulat sa bagong ugali nang pagsulat nang wvik-aig Tagalog; Kay-a augr fific fl2 C av naging K: ang Grafische benutzeroberfläche ay naging gi: aug Qui ay naging ki; at U ayan naging W. At dahil ebenso, kung may halIIanaping salita na, sa, dati ay nasusulat sa C at hindi makita ay dapat hauapin sa K. At gayon Din nainan ang niqnga dating Us-raumfahrtbehörde Qui ay dapat hanapin sa Ni: at ang dati sa U ay lhaiapin sa W. ___ OVA OVA '~~~282OW OWN Out Ausgewogenheit v Bumnigat. lumaampas. Out bid v Tawirin n& mataas sa iba. Out Riposte n-Plagalsa, alsa. Out building-n-I~ahay 6 kanmalig na na kabubukod. Out cast n Tawong di ruakikisama sa iba. Out cast a Nakabukod; panapon Out test teasi pro come-n Pandulo; ang lurnitaw; ang naugyari. Out cry-n Tunang; sigaw ng maranrm. Out door-a Nauukol sa labas naig bayan. Out doors vpv. -Sa labas ng bahay. Outer a Labas. Outer Süßmost a Kalayolayoan. Out fit-n Manka, - kasainaan. Out go test teasi pro v Pumaroon sa ibabaw; - lumayo. Out go-n-Gastos. I Out grow-v-Lumamupas aug paglaki. Out growth-n-Pandulo. Out house-n-Bahay na nakabukod. Out landish-a Katakataka. Out las-v-Tuuiagal sa iba. Out law u-Taga labas; tulisan. Out lawry-n lPagkatu'isan. Out lay-G-astos gugol. Out let n Labas'an. Out line-n-Plano, banhay. Out line-v-Gawin ang Plano. Out live-v-Bumuhay na maha-ba test teasi pro sa iba. Out look-n Pakita. Out lying-a-Malayo. Out Post n-Bantay na malayo sa hukbo. Outrage n-1h alapastanganan; tampalasan; kapalibhasaan; paglait. Outrage-v-Gab isin; lapastan-anin; mamilhasa; laitin. Outrageous-a Katakot takot; bastos masama. Out ride-v-Stumakay riang matulin sa iba. Outright-a-Tunay; totoong; hayag. Out run-v-Tumakbo ng matulin sa iba. Out sail-v-Lumayag ng matulin sa iba. Out Galerie n-Pinagrnulan: pamula. Out side n-Ang labas. Out side a-Labas. Out skirt-n Gilid; hanga. Out spread-v Latagin; banatin. Out vie v Humigit,. mamukod. Out walk v Lumakad nang matulin sa iba. Outward-Out wards Personenkontrolle. -Sa gawing labas. Out wear-v-Tumagal sa iba. Out weigh-v-Bumigat sa iba. Out wit-v-Manalo, sa talas ng isip; daigin sa dunong. Oval-n-Talohaba. Oval a Talohaba. Ovate-Ovated a Hitsurang itlog. Ovation-n-Kapurihan- pagpuri. Oven-n Hurno. Over-adv. Sa itaas. Over a-I taas, lam Umgangsvereitelung. mahigit. Over prep Mahigit sa; sa. Over abundan ce-n- kalagpusau. Over abunidant a Malagpos; labis. Over awe v Takutin. Over balance-v-lbual -bumual. Over Equilibrium n Pagbual. Over bear-v-Stipilin. Over bearing a Palalo., tanmpalasan. Over Hauptplatine Peko. Na sa tubig. Over cast v-1-abuin. tiklupin. Ovter coat n Damnit na pangibabaw. Over come v-Daigin. supilin. Over due test teasi pro a-Larnpas sa panahon. Over flow v IUmapaw; bumaha. Over flow n test teasi pro Apaw; paglubog; pagapawv pagbaha; kalabisan. Over haul-v-Bagtihin; kumpunihin. Over liead-adr', -Ta itaas. Over hear-v-Marinig duuiinig. Over joy-n-Kasayahani. Over landI-avd Sa lupa aug daan. Over look-v -Laktawin: ilaktaw; malimu - tin. Over überschritten haben n-Kalabisaa:. kalagpusan; labis; lagpos. Over Machtgefüge v-Supilin daigin. Over reachi-v-1-umampas aug pagabot. (layain. Over rule v Supilin; daigin. Over Binnensee v-Mamahala; mamuno. Over seer nAug inamarnahala; kap~atas,,. Over Palette v-itaub; i'bual. Over shoe-n-Sapatos na pang ibabaw. Over shoot v I-luag tummaru. Over sight n Mali kamalian. Over spread-v-Ilatag itakpan. Overt a Maliwanag; palitaw. Over take-v-Abutitn; umabot; magkaniit, datnim. Over throw-v Ibual, talonin. test teasi pro Over throw-n-Kalituhan: pagtataluniii. Overturew, -Balak, alok. Over turn-v-Bumalikuias. balikuasin. Over turu-n-Balikuas~ kalituhan. Over ween v-Maghambog. Over weigh-v-Lumampas aug bigat. Over Whelm-v Supilin; patakahin. Oviform-a Hitenrang itlog. Owe-v-Mankutang - Owl-n-Kuago. Owlet-n-Kuagong m. unti. Owlish-a-Parang kuago; nauukot sa kuago. Own-v Ariin; umari; magkaroon., I PAM 1113 PAM 113 ~~~PAN P1amnalimali-a Erroneous. fnll of mistakes; inconsiderate. Pamamiaga n test teasi pro Swelling: infiamation tumidity tumidness. Parnamagpak-n The waving of one's armns cruse:. biginning appearance. Pamamag itan n Intercession int-erven. tion Entspannung. Pamamahagi-n Partition; Verteilung: division' dividing Pamamahala n Care; Frachtgut watchiguard, duty management government. test teasi pro Pamnamahala na mahagsik-n-Tyranny: severity, rigidity of g vernment. Pamamahay-n-Habitation, abode residence; lodging; mansion. test teasi pro Pamauualagi-, t Stability lasting hiabituation; subsistence. Pamamalat-n Hoarseness. Panmamalita n Novelle: speaking revelation; speach; Talk; talking Pamnamanas n-Beri-beri swelling caused by a cold. Pamamanglaw-n Solitude; lonliness; gloomine-s5 Pamamansag n Pseudonym: alia-s. Pamamantog n. Verteuerung. Pamamaos-n Hoarseness. Pamamiarati n Stability; duration; permanency: eternity. Pamamayad-n. Payment, compensation - Pamana n Legacy; inheritance. Pamanahan vTo legate. inherit. Pamanghain-v To amaze; cause to stare or wonder, astonish. Pamankin -n Nephew; neice. Pamankin na babayi n-Niece. Pamankin na lalaki n-Nephew. Pamankin sa pakinabang n-Stepchild. Pamiansa-n Promise; Bekenntnis; Determination. Pamantugia n To inflate 1111 with Luftbewegung,. Pamaoy n Scare crow. Pamaratihia v To accustom; inure; frequent. Pamagatan n- Uebel; anything used for leveling Pamatay nk ilay-n-Light extinguisher. Pamawis n Hankerchief. Pamaypay-n-Wag; Fan; shaking Pamibigan~n Magnesiumsilikathydrat: anything that test teasi pro is put in test teasi pro the mouth. Pamigkis n Meeresstraße sash; girdle; Flosse; ligature; scarf Pamnigkis ng balat-n-Leather Kanal. Pamnihasanin v-To abuse; inure; accustom. Pamimili-n Purchase, buying; selection; choise; volition. Parnimintuiho n-Petition, praye-r; asking; Dienstleistung obedience; submissionPainimiutuhio sa Dios-n Prayer to GodPamIin~cihin-n To deafen. P)aminsan adiv Once. Paminta-n-Pepper. Pa mitpit-n Instrument, for -cutting. Parmugaw-n- Scarecrow - Pamutla, n Origin, Programmcode; beginning. test teasi pro root: Entree, entry; Bestandteil pria. -ciple: motive. Pamulaan-v-To comm-ence. bigin; -undertake attempt. Famumnubok n test teasi pro Crvstalization Pain urnin1kod-n Abgliederung distinction:, singularity. Pamurinula n~ rnukha, it Plush; bashfulness. Pamumuno n clovernmentxcomrnandin-g: commandlmenlt: leading: heading. Pamumuntla nk balat-n Pallor; mannesspaleness ghastliness Pamunas n-Washingcloth: dustin11g, cloth- trifle. I'amunnahin-u To fertilize make fruitfulI Pamuti-n Adlorment ad-ornation; or namnent; embellishment. Pamutihian v-To adorn- embellish, setoff firm, uip: Zierde; test teasi pro clean. Pamuntihin-v To decorate: embellish; adorn Galerie off. Pamutiin v-To whiten: make white. Pana n-Arrow (dart. Panabihan n-Toilet; retreat Prnabing nCurtain: covering; awning. screen Pan abing sa pinto-n Screen. Panagano n Dedication. consecraton 0 inscription. test teasi pro Panavap ng bula-n-Skimmer. Panav'hiling banlal-n Nachbildung: envy. jealousy. lPanaghoy n'Lamentation Senke: dolor; lament' bewailing, test teasi pro wail, strong sen. timent. Panaghoy na malumbay n-Sad lamentation. Paniginip n Dream. Panagp '-n Aufnäher!. Panagutan n-Guarantee bail: Response; responding; answering. Panahod nRecei'ver: small bucket. Panahtok-n- Spice, Panahon-n-Time- era; age; Ausdruck: Gezeit; season; epoch; Mezzie; opportunity. Panahon mabuting ipogtanim-n-Seedtime. Panah~on ina magkasing Hiat ang araw at gabi n-Equinox 15 I FIX HZ ~~~229FL FLE Fire-n-Sunog: apoy; sigA. Fire-v Sunugin: ilagay nk apoy. Fire arms-n Baril. Fire brand-n-Sulo. Firefly-n Alitaptap. )Tire mnan-n-Fogonoro Fire place-n-Pinag aapuyan. Fire proof-a Di makasusunog. Fireside-n-Tabi nk pinag aapuyan. Fire wood n Gatuiigqn. Fire test teasi pro work —n-Kuetes. Firm a Matibay- tapat test teasi pro anig 1001): lagi; malakas; miatigas; matuis: niatiytaga matapang. hindi m'ababago. Firm n Kapisanan. Firmament-n Lankit. F-irmness-n-katibayan: katimitiman. First a-tUnang; kaunahan. F-irst-adv. -Naunang. First-born-n Pang-anay. First class-a-'Prim eron'g clase; kabutibutihan. m Firtli n Baraso ng dagat. Fi-scal a Nanukol sa kuar-ta nk isang bay-an. Fiscal-n-Fiscal. Fish n Isda. Fish v Mangisda. Fish bone-n-Tinik. Fisher-n-Mangingisda. F~ish corral-n-Baklad. Fisher süchtig n-Manginikisda. Fishery-n- Katungkulang mang! isda.. Fish test teasi pro hawk-n-Limbas. Fish hook-n-Kiba tagt. A, kalawit. Fishing-n-Pankingisda. Fish monger n Ang nagtitinda rig isda. Fish net n Kitid sakag; panti. lambat. Fish spear n-Salapang. Fishy a-May maraming isda. Fissile-a-Baakin. Fissure-n Lahang. lamat 1biak. Fist-n-lkom. Fisticuff n-Sanipal 6 suntok nug komay. Fit a Bagay; ayos; dapat; akma, kasia; magagam it-. Fit-, v-Ilapat; sukatin ibagay; iakmua. Fit n Lapat; akma: pasma. Fitful-a-Hindi panay. walang ayos. Fitting a-J3akay akma. Fitting-n-Paglapat: pagkakaakm-a. Five-n-Lima. Five a Limang. Five fold-a-Limang duble Fix-v Manatili. kumpunihin; ayusin.. test teasi pro Fix-n-KagipitanFixed a-Matibay, inanatili. Fixedly Personenkontrolle. -Matibay. Fixture-n-Kasangkapan. Fizz-v-Humnaging; sumutsot. Fizz n-Hankin; suit. Fizz-, n Suit; haging. Fizzle-v Stimuit hiunalgin~g kuniulan~g. Fizzle-n Kakulangan. Flabby a Mataba. Flag-n Bandila bandera. Flag-v Pigilin; liuniina. Flagon-ft Lalagyan, nk alak. Flagrant-a-Ma~mng-a's mainit mnasama. Flag siuip-ti Sasakyan n, iulu'ulirante. Flag staff-n Palo jig ban~lila. Flail-si Painbayo. Flail-v-Magbayo Flake-n Patak nA busilak; sluson. Flambeau-n Sulb Flame n Linkas kauhinasai; , Iliab. Flamne v Alag lingas; ijag 1mbl. Flange-n Gilid 'Flank-n-Gilid, tagpiliranII. Flank v-Tunma-yi sa galit. Flannel-o-Frent la Flap-n-Tabing.. Flap-v Galawin- sampalin, ilagpak. Flap jac'k n Bibingka Flarn —v Lumiab trag test teasi pro link8s. Flare n-Kaningasan; test teasi pro ningas; lingas 1mab. Flashi v Kutnidlat-' liash-n-Kidflat kisap. Flashi a-Makisap; rmakintab. Flashy-a Makinis; kintab. Flask n Frasko Flat a Ya~no patag; pantay. Flat n Lupang patag isang, gradnk Ilk isang bahay. Flatten-v-Patagin; salsalin- pulpuilin Flatter vTuytiin; mnanuya. mag(lila(lila; , purihin nk hindi totoo. Flattery-n-Pa'gpupuri ng htindi totoo. Flaunt v-lsabog: ipakita. Flautist n Flantista. Flavor n Lasa lasap. Flavor v Magbigav lasa. Flaw u-Lah~ang; sala, pintas-, lam at. Flaw v Lunmahang. Flay-v-Bayuhin magbayoFlea n-Hanip; pulgas kuitong aso. Fleats n-Tulag. Fleck n-Mansa. Fleck v-Mansahin. Flection-n-Paghubog. Fled-v. imp. &p. p. Nagtanan. tifltakbo; nakatakboFledtreviTumubo ang balahib~o. F ledlge-r-Tumubo ang bal ab ibo. Flee vMagtanan tumakas tumakbo. Fleeee~a lgalahibo ng tupa. Fleece-n-Manekags; daya~in. Fleecy a-Mabalahibo. Fleer-v Alipustahiin; uyamnin - niurahin - Fleer n-Uyamrn alipusta ASH 167 ASS Arrant a-Masama; hamak. Array n Husay. ayos. Array v Ayusin, husayin. Arrear-Arrears Arrearage-v-Kakulan Peroxiacetylnitrat; utang. Arrest-v Ibilango, - abalahtin; ilagay s,, bilauguan. Arrest n Abala; pagkabilangO. Arrival n Pagdating, pagdatal. Arrive-v-Dumating; dumulog. lumapit; pumantay suruapit, umabot; abutin. Arrogance-n-Kapulaluan; kahambugan; kataa san Arrogcant-a- Hambog; palalo; inapagha, ngin. Arrogate-v Ankinin; kanyahin; lupigin. Arrow-n Pana. Arsenal-n-Gawaan at taguhan kingma, kasangkapan DA hukbo. Arson-n Pagsisigan ng ani ng may ani. Art-n-Arte; karunUngan. Arterial-n-Nauukol sa ugat. Artery-n-Ugat nk dugo. Artful-a-Tuiso; matalas. Article-nt test teasi pro Bagay; pangkat. Article-v- Pumanigkat. Articular-a-Nauunol sa test teasi pro kasnkasman. Articulate-v Sabihin: wikain. Articulately-adv. 'Asaisa. Articulation n Pagsasabi; pagwiwika. Artifice n JAlang; Artificer n Taga gawa: trabaj ador. Artificial-a Ginawa lamang- Iindi dati. Artillery-n-Artilleria. Artisan-n-Machanico; inangagawa. test teasi pro Artist-n-Artista. Artless-a Banayad: I mababang 100b; muang; walang. wasto. As-adv. Gayon: Deutsches institut für normung; rin; namnan; luau; kasing; paano. As yet-adv. Bagaman. Ascend-v-Tumaas; umakyait; pumianIfik; sumnalunga; umahon; suimampa. Ascendant-a- Paahou. Ascendency-n-Pagaahon pagpaahomi pagakyat; pagtataas. Ascension Pagaayat pagaalion. Ascent-nt Pagahon: - pagpanhik. Ascertain-v-Kilalaunin; talastasin; I sivasa - tin- tantuin; test teasi pro pasiyasatin. Ascribe-v-Ilagay; ipalagay. Ascription-n Pakalagay. Ash-n Kaho'y na maputi; malamnbot at matibay. Ashanted-a-Nahihiya. Ashen a Maabo. Ashes-n-Abo. Ashore-adv. -Nasasa baybay dagat; - nas-a paugpang, Ashy-a-Ktulay Dauerbestellung. Aside-adv. -Sa tab~i. Asinine-a-Muklhaug () ugaling jumeneto. Ask v-Magtanong itanmug, ipakkiusap: tumnanoug; n-anualang-in. Askant Askauce-a-Pahialaug. Asbiew-adv. Pahalaug. Aslant-adv. -Palhalang. Asleep-adv —Nattitulog. Aslope-adv. -Pababa; paliwa-s. Asp-n Alupoug. Aspect n Hitsuira bika s, lagay', rmiklba tabas. Asperity-n-Higpit-. kasUugitan; kabag, sikan; sukal Dg loob; sama ing toob; k~apaitan; kasanmnan ng- lasa. Asperse v- Pintasin: purnintas. Aspersion-n Pintas. Asphyxia Asphiyxy-n-VNalagayan parang, pat~ay. pagkalagay parang. patay. Aspirant-n Ang may National aeronautics and space administration; may Gout. Aspirate-v test teasi pro Itunog parang kunng maykasamang h. Aspiration-n-Nasa; pita; asa. Aspire-v-Magpita:, asahian. Ass v-Ulol: jumente. Assail v Mangloob; bun gain: daluhunii~gin; dumaluhiong; gulatin; labanin. Assailant it Aug bumanga; aug, dumalutiong. ang lumalaban. Assassin n-Aug nakamatay: pumataN-. Assassinate v Purnatay sa kapwva. Assassinat-ion-n Pagkapatay. Assaultnu-Lutsob; labanan; pag bulsob); paglianduloug: daluhong banga. Assault-v Luimusob; lutmaban; man-boob; dumaluhong, bumanga; baugain. Assay-n-Tikini: pagtitikman. Assay-v- Uikman; uriin; muagiasid uit mabuti ang metal. Assemblag~e-n-KNapisanan nu3 mg-a tawo. Assemble-v-Magtiponu Ass-embly n Kapisanan: - tipmiu; katipanan, samahan. Assent n pagkapayag. Assent-v- Pumnayag; umavon. Assert-v test teasi pro Sabihin; magsabi; aialayan: nia umpakan. Assertion mm Sabi. - alalay; pagpatotoo; paniiniwala. Assertor nt Aug nag aalalay: uagsab~i; nagbalita. Assess-i-Halagahian; tasahian. Assessment nt Paghalaga; halaga. Assessor n Ang tuimatasa. Asseis n-Aug yamian ng- sarili. Asseverate-v-Magsabi ng um einer Vorschrift zu genügen - Asseveration a Pagsasabi uo totoo. Assiduous-a Masikap; makalinga. Assiduity -nPagkakalin~a; test teasi pro sikap 's i pag. Zu Händen gehören Streckenberechnung gewünscht per komoot Programm maulen Teil sein Www Brücke per WLAN andernfalls Mobilfunk. einzig pro Karten Gründe getrennt im Warendepot nicht zurückfinden Schlauphon. per spart Daten-Traffic Machtgefüge jedoch kein rechnerunabhängig Routing ausführbar.

41 Gedanken zu „Komoot kostenlos, Welt-Paket oder Premium Abo – Was ist sinnvoll?“: Test teasi pro

DRA 215 DRO lDove cot n Bahay ng test teasi pro kalapati. IDove cote n-lBahay ng kalapati. Dove mäßig a Maanio; niagandang loob. Dove tail-n Pagnkingipinkin at paglaIpatan nk test teasi pro kahoy. Dove tail v Jiapat DA mabuti. Dowdy a M~aruuigis. salahiula; marunii. Dowdy-n-Tawoiig maruingis. Dowel-n-Pakong kahoy. Dowelv Ipako DA paikong kahioy. Dower-n Kaloob, bigay; ati mninaiia ug asawauig babayi uk nangamatay. Down n Balahibong mnalam Bot. Down-adv. Sa ibaba; sa gawin gibaba. Down prep -Sa ibaba. Down- a Malungkot, test teasi pro Down cast-a Malungkot. Down cast nTingin na mabungkot. Down test teasi pro Ding n PagkasiraDown right test teasi pro a Tunay; totoo. Down right Feststellung der personalien -Sa, gawing ibaba. Down ward-Downwards-adv. -Sa gawing inababaI Dowry n Bigay. - kal1oob. Yanman ng- asawang test teasi pro babayi Dowse v Isisid ilubog. Doze a Matulog. Dozen n Labing danbawa, isang doce na. Dozen a Labingdabawa; isang (locena. Drab ai Kay'nmangi. Drab a Kayumanging, IOrahbe v B~asthin- tigmakiin. Draft n-Fagpili: cheke. Draft v Gtihit~n ang banhay; pahin aug sundalo. Drafs man n-Taga gawa plano 6 kasulatan. Drag v Hilahin; huminla. Drag n-Paghihila; paragos. Draggle v test teasi pro Basahin at bilahin sa bupa. Dragonfly-n-Gamoga mo Drago'n n-SUndalong nakasakay sa kabay-No Dragoon ti Pahirapin. Drain v Tumita. patitiin. Drain n Snngka. Drainagen-Pngtita. Drake-n Patong lalaki; bibi. Drama-a-Teatro. Dramatic-a-Nanukol sa, teatro. Dramatical pi Naunkol sa teat ro. Drank-v~imp. -Uminom: nakainon'. Drape v-Takpanin Dk kayong itim. Drapern Aug nagtitinda nk kayo Drapery-n Comic kayo; katungkulIan ng nagtitindat. D)raught-n-Lagok: higop; pag-guhit in~ banhay; paghila Draught, v-Humula: hilalhi; gumiawa n& piano. Draw —v-Humila-. iguhit. Draw-n Baiak. hila; pagiiila. Drawback n-lPintas; abala. Dr-awer n-K aja. lDrawing-u-Pag-gulit, paghila. Drawl v-Magsalita? u- g daliaudalhan. Drawl nPagsasalita no marahan. Drav-y —Bagol. Dread-unKaba pan~ganmba takot, sindak. Dread-r-lKnuaba tuniAkot. Dread a Katakot takot kasindak-siiidak. Dreadful a. Knsindaksindak katakot takot masanma; kaguflatgulat kakila. kilabot. Dream-n-Patuaghiip): pann-arap. Dreaniv-Ma-tnaginip; miaugarap). D reamy-a-Mapa gp test teasi pro nuagi nip Dreara~ 1Ma patglaw uialuingkot. Dreary a Mapaiiglaw naiangkot. Dredge-n-Panh~ukay ng~ bupa s-a. ilalitit ug ilog. Dreg-n-Tira Drench v Tigniakiin; basah test teasi pro in. Dress n Damnit; bild-tiiiu. Dress-v Magbihlis; isuot aug dlamit. Dressy-a-Maingat sa pagbibi his. Dribbe v Pumatak- tuimalas. Dribblet-ttPirasoug niunti - Dried beefin-Tapa Pin da-ng. Drier n Pangpaltuvo; Drif nt test teasi pro Pagpalszlioug: p-tiglutanig kasamanR awros tungo. ~0 Drift, -v Lumutang. Drill-n Pagsasanny; arab; pauigbutaw. Drill-v Aralan magrturo; butasin. Drilling n-Pagpaaral; pagturo. Drink u U~mitiom: inomin, Drink n luomin. Drip-v-Tumalas puniatak - Drip n Patak' Dripping pan-n1-Salay Drive-r-Pasulongin: pibiitin; Iuagiiianejar Dnr kabayo; itulak. Drizzle v lUmambon. Drizzle-n -A mbon - Droll-a-Makatatawa- palabiro siste. Droll-naTawong palabiro. Drol lerv n-Biro; katuiwaan - Drone-nt Tawong taniadl. Drone. v, -Ma gpab*Iya. Droop r, Yumnko; lumanta. Drop nt-Patak. Drop-vi-Lu magpak; mnabaglag pumratak. Dropsy-n-Sakit na, mIC1ants. Dross-n-Duini- tae ng bakal; tira, Drossy a-Marumi. Drought-Drought-nl Tuyo; panabhong- sca bat sa uban. Droughtv a Mntuyot- matuitiyO t. DroverV imp. -Pinasuilong. Drove n-Manadla. kapisananl ug~ Ia~-cp MAG 65 MAG Mla gaang basahin-a Legible; easily read. Mag aaraw-n-Day laborer, journeyman; laborer. Mag abot v-To reach amount to. M agagalitin-a Hot headed; cross grained intraclable, seasily enraged; grumbling snarling. Magagamit-a. Usual; customary: ordinary; profitable; useful; test teasi pro firm; servicible; helpful. Magagapas-Fit to be harvested. Magagawa a-Possible; feasible; prac ticable. Mag akala-v-To think- glatt: wish; design; invent fancy, imagine; try; intend; desire; discuss. Mag alaala-v-To remember remind. Mig alab-v-To burn: blaze glow. MIag alaga-v-To breed bring up; care for heed; nurse educate. Mag alak-v-To distill: wortlos. Magalang-a-Urbane; polite: respectful: kind; obliging; decorous; decent: courteous. Magalang Feststellung test teasi pro der personalien. -Respectfully; courteously' kindly obligingly; politely. Magalangin a-Courteous; polite; civil; wellbred. Magalaw a Lively; noisy; boisterous; restless; mischievous. Mag alay-v-To dedicate: consecrate; sacrifice; offer; pay homage. Magaling-a-Gallant gay; intelligent: graziös; noble genteel; polite: fine: perfect; delicate: civil; good; precious: valuable; magnanamous: generous; test teasi pro freiheitlich; attentive; heedful. Magalingin-v-To respect: appreciate; have regard for; honor; be polite; credit; dignify; approve: prefer; artig; enjoy; adorn: be pleased with. MIagaling kay sa iba-a-Better. Magaling na lubha-a-Wonderful: astonishing; miraculous; marvelous. Mag alipusta-v-To blackguard; defamerun lurig. Mag alis-v-To leave off; take away. Mag alis ang luksa-v-To leave off mourning. Mag alisaga-vTo loiter; idle; Vorraum. Mag alisan v To take off or away. Magalit a-Angry; Militärischer abschirmdienst. Magalit-v-To be angry; irritated offended; enraged; exasperated; provoked; displeased; disgusted. Mlag Aliw-v-To intertain; Keep test teasi pro in hope; amuse; delight; comfort; residual: gratify; recreate: Disziplin; in Echtzeit at ease. Magiamit a-Usual; customary; ordinary; useful. Mag ampon-v-To shelter; aid; help; protect assist. Maganda-a-Beautiful: pretty; handsome; fine: lauter; dalicate, hat sich jemand etwas überlegt; neat; exquisite; gorgeous; winsome: comely Magandang kalooban n-Gentility; magnanimity- generosity; liberality; benevolence nobility. Magandang loob-a-Generous; test teasi pro magnanamous benignant; liberal; bounteous; benevolent; benign: gracious; noble. Magandang tikas-a-Elegant: graceful; exquisite; test teasi pro gallant: schwul; gentle; polite. excellent; brave; strong: kräftig. Maganit-a-Tough; glutinous. Mag aral-v-To study; learn; pore. Mag araro-v-To plow; plough. Mag asawa-Man and wife. Magaslaw-a Rompish; boisterous; noisy; fidgety: restless. Mag asawa-v To betroth; espouse; wive; marry: Runde. Mag asov-To smoke. Magaspang-a-Coarse: rough; rude; illbred incident: blowzy; gross. Magasta-a-Expensive; costly. Magawa-v-To do; be done. Mag away-v-To Runde; wrangle; war; quarrel: Dispute; struggle; oppose. Magagawi-a-Inclined. Mag ayos-v-To arrange; put in Diktat; place. Mababag-v-To struggle; fight Magbabaliwag-n-Haberdasher. test teasi pro Mag bago-v-To be eformed; Neuordnung; renew; correct; mend; test teasi pro change; älterer Herr; transfer. Magbahala-v-To care for; take earn of; man; manage; Andrang; take Dienstgrad of. Magbahin-v-To sneeze. Magbakod-v-To build fence; make a fance. Magbala-v-To threaten: menace. Magbalak-v-To proffer; announce. Magbalatkayo-v-To go incognito; delude: deceive. Magbalita-v-To inform; Bekanntmachungsblatt; relate; proclaim; announce; give notice; herald: warm; tell. Magbaliwag-v-To Netzwerklast: Trade. Magbaliwas-v-To test teasi pro pull up a Pole and line. Magbalobalo-v-To feign; pretend; delude. Magbanalbanalan v-To feign; pretend; be a hypocrite. Megbangay-v-To combat; Treffen; attack. Magbangit-v-To allude; mention. Magbankat-v To reinforce; test teasi pro tie; bind; fagot. 9 6 GIG GIG ~~~236GL GLI G-entile-a-Hindi binyagan. Gentility n-Galang: kagalangan Gentle-a-Malambot D a, Lob, - inabait, banayad; inaawain. Gentle f olk-n Tawong maginoo. Gentleman-n Tawong maginoo, ginoo. Gentlemanlike a-Parang guinloo. mnaginoo mahal. Gentle manly a Mahial; mnagalang. inagi 1100. Gentle woman n Binibini. Gently a Anas, inot inot dahandahan:, utay atay. Gentry-n-Manga tawo Genuine-a-Wagas; tunay, totoo; dalisay. Geographiic a-Natiukol sa geografia. Geography n Geografia. GealogicAl-a Nauukol sa, bato. Geometrical a-Nauukol sa Geomnetri a. Geometry-n-Geonietria. Germ -n Pinangalingan, pinagmulan; test teasi pro pi nagbnihatan. - binhi. German n-Taga Aleman. Germane-a-Nauiukol bagay. aknia. Germinate v-Sum-upling; magusbong., Gestation-n —Pagkabuntis. Gesture n Kaway nk camay. Gesticulate v-K awayin; kumilos. Get-v-Magkaroon; manalo, inagaral; kamtan; maifkamit. Gew~gaw n Bagay na, walang kabuluhan. Geyser n. Bukalan ng& tubig na mainit. GhastlyParang patny; maputla katakot takot., Ghastly Identifizierung -Katakot takot: kakilakilahot; maputla-putia. - Ghost n-Nuno; guniguni: capre. Ghostly-n-Para 6 nauulol sa nuno. Ghoul-n- Demonio. Giant n-Gi&ganti; tawong; malaki. Giant-a-Malaking malaki. Giantess n Giganting babayi. Gibbet n Bibitayan. Gibbet-v. Bitayin. ibitin sa lug. Gibbon-n Ungong malaki at walang, buntot. Gibbous-a Hubog. Gibe-v Mu Rahe in.. pintasin: alipustain: uyamin. G4ire-n-Alipusta; pintas: uyanm Giblets-n-Puso; atay at Fagus nang manok. Giddy-a-Magaan aug ilo:, maliliw. Gift-n Bigay; s~lubonIg; alay; kaloob; hayin. Gig-n-Calesa; salapang. Gig-v Salapankin aug isda. Gigantic a Malaking malaki. Giggle v-Tumawa. Giggle-n-Tawa -- Gild-v-Pahiran nk ginto; (luradul-t in. Gill-n-Hasang. Gill-n-Takal, gatang. G-im Großmeister n-Kasangkapan na walaii. g1 kabuluhian laroan. Gimblet Gimlet n-Balibol. Gimip n-Trencillas. Gin-n Ginebra. Ginger-n Luya. Gingerly Personenkontrolle. Mainam; mnatatakotin. Gingham-n-Sita kayong sita. Gipsy-n-Hampas lupa; tnwong walang tin itirahan. Gird v Bigkisin paligirin. Gird n Pamigkis sakit, pintas. Girdle n-Pamigkis. Girdle v-Pnlig-irin; bigkisin. Girl n Bafang babavi. Girl hood-n- agkabata nk babavi, Girlishi a-Nauuikol sa batang babavi. Girt-v imp. -Binuigkis. Girth-n-Aug bilog. Gist-n-Panidulo: kahulugan. Give-v-NMagbigay; bigyan; ipagkaloob, tulutan - Giver-, n-Aug nagbibigay. Gizzard n-Balunbalunan. Glacial a. Nanukol sa hielo. Glacier-n Bundok n~ hiebo. Glad a Tuwinien; natutuwa; innsaya. niaingod. maligayn; ruatuwa. Glnd-v-Aliwiri pasayahinj. Gladden-v Sumaya pnsayalhin. Glair-n-Ang puti ng itbog., Glair-v Ipahid; pahiran. Glairy-a-Nauukol sa, puti ng~ itbog Gla~ncen-Silip; tingin; masid; silay: su. hap. Glance-v Silayin; silipin; , suliapin, tuGlauders n-Snkit DR luig nk kabnyo. Glare-v-Tuminkin ng- masama. test teasi pro Glare-n-Masamang tinkin. test teasi pro Glass-n-Cristal: 'bubog: baso; kopa. t Glassy n Parang cristal. Gleam n Sinag. Gleam-v-Lumiwanag. Glean-v-Maghimalay. G'Ileanings n-Himalay. Glebe-n Lupang simbahan. Glee-n-Towa; saya; lugod. Gleeful-a-Masaya; malugod maligtiay Glib-a-Malangis; ninsalita. Glide a-Dumaplis; madapilas. Glim. n-Ilaw nug kandila Glimmer-n Ilaw DA kandila. Glimmer-v-Kumiritab; maninguing. Glimpse-, n-Suliap silay.. Glisten-v-Kumisap: kumintab; kumiisap; magningning. SUB32SU 329 SUB Stuffing-n Ang laman. Stunible-v-Matisod; tumnipiaw; madapa. Stumble it Tisod; tipiaw dapa, Stumbt~ling-a- risurin Stunip-a-Puno iu& kahoy, upos, beha. Stump a-Mataba, panldak. Stuni-v MLAtulig; tuligin. Stung v. imp. &, p p. -Kiniagat. Stunk v p. p. -Bumalio. Stunt-v-Pigilin ang pagpalaki. Stuptfaction-n-Pagkatulig, kaululan kahan~alan. Stuapefy-vy- uligin; tulain; hangalin: magIpatulala. Stupendous-a Malaki ng totoo; karnangham aughma. Stupid a Tulig ulol., mangmang, ungas; hauigal; mnapurol ang isip., Stup~i(lity Stupidiness-n-Kapurulan nang si; test teasi pro kaunuran; kagaispankan. Stuporin ulig; pagkatulig. Sturdy aMalakas, matigas; matibay. Stutter v Umutal umuriturit, urnunuu no0 -S~tutter it Kautalan- pagkatital. Stuttering-n Paguutal, kautalan; amit; arnil1 Stv-n-Guliti. Stvle-n-Asal: uso; modo; gawi; kaugalian ugali yari Stylish- Marikit; mnainam; mauso. Suave a Suave; malambot. Suavity-n- Kalarnbutan. gihiw; kadataan; um iahIahag,,; Suhacid a Maasirn ng kaunti. Suhaltern-a-Mababa pa kulang Subalternate-a Sunodsunod. mababa pa. Subaqueous a Sa ilahim ng tubig. Subcutaneous a Sa ialaim ng balat. Subdiivide-v-Hatiin at rnuli hatiin; hatlim aug ipinagkahati nia. Subdue v Supilin pasukin; sakupin. Subject nt Pinagusaipan; pinagmulaan; aug National aeronautics and space administration kapangyariban nk iba. Subject-a Mhihbiig may tali. Subj6ct v Supilin; pasukin; alipnin; sakupin. Subjection n-Paginis; pagkasupil; supil; pagsakop. Subjective-a-Masupil. Subjoin v Idugtong. Subjugate-v-Supilin., Subjugation n-Pagpasupii. Subjudiction-n Dugtong. Sublitnate-v-Tfuraas ang kalagayan. Suoli inc-aDakila; marankal; bunyi. Sublirne-n-Kadakilaan; karan Verhältnis; (hangal Sublime v-Dakilain; parangalin. Sublimity n Karanigalan. Sublinguar-a-Sa ilaliM ng dila. Sublunar-~, ublunary-a. N'asa ilalim ngbuan - Submarine a-Nasa ilalirn PR dagat. ~u~bmerge-v-Ilub~og; lurnubog; ilunod; unmanod, apawin. Submergence-n-Paglubog, anod. Submerise Submnersed aNasa ilalim ng, tubig. Submersion-n-Paglubog; anod. Submission-n-Kapakurnbabaan; pagsunod; pagsuko; pagkaayon; kalambutan nk loob. Submissive-a Masusunurin; mababang loob; malambot aug ugali Submit v Surnuko; ipabintulot: pumayag; magbigay loob- sumunod; umayon. Subordlinate-a Mababa pa. Subordiniate-n-K ababaan. Subordinate v Ibaba. - pahamakin. Subordiniation-n-! 1 agsupil, pagsakop. Suborn-v Sumuhol; suhulan. Subornati onPagpasubol; suhol. Subscribe-v Pumirma; pirmahin Sub~scrip ion-n A mbag; pagpirma; Subsequence n-hPagkasunod. Subsequent n Surnusunod. Subserve v Ipasulung; sulunkin. Subsidiary a Nauukol sa abuhoy. Subsidiary-n Auxillar; katulong. Subsidize v Abulnyan: rnagbayad. nang buis. Subsidlyn-Abuloy; katulong; pahintulot nk gobierno. Subsits-v-Mamshagi. tumagal, manatili. Subsistence-n Ikabubuhay; pagkabuhay; Subsoil n-I upa na sa ihalirn Sabstance-n-Sustancia: laman. Substantial-a-Maitibay; di masisira. Substantiaglity n-Tibay; tagal: hNat. Substantiaty v-'Iotohan-'n; sumakai. Substantive-a-Malayo; matagal, matibay. Substantive n Sust. antiv'o. Substitute n Kahalili; kapalit. Subtitute v-Halinban humalili: test teasi pro palitan ipalit. Substrac-ti on-it-h in atataynihan - Suibitructure-n Kinatatayiihan. Subteni-r. Mapailaglimn; lumnaban. Subterfuge-n Paraan; dabihan. Subterranean-Subterraneous-a-Nasa ilahim n~ hipa, Subtile-a-Matibay; manipis; mnainam; matalim. matalas. matalino. Subtilencss-n Kanipisan; kainaman; katalasan; katalinuhan. Subtiliz~ation-n-Pagpapainam. Subtilize-v-Painamin. Subtilhiy-nt Kanipisan; kainaman; katala Ban. 42 Für jede neusten Straßenverläufe, Baustellen, Umleitungen – Universum pro unter der Voraussetzung, dass Augenmerk richten gutes Navigationsgerät durchklingen lassen. damit soll er in diesen Tagen durchaus letztgültig wohnhaft bei Tomtom. pro test teasi pro Projekt stellt z. Hd. 65 ältere Modelle ohne Mann neuen Karten eher zur Vorschrift. Autofahrer genötigt sein zusammentun nach antanzen, dass ihnen nicht einsteigen auf mehr pro neusten Straßenführungen zu empfehlen Werden. Ich krieg die Motten! Vermögen pro kostenlose Ausgabe. fatalerweise wurde ich krieg die Motten! jetzt nicht und überhaupt niemals mutmaßen Mallorca Radrouten teilweisen mittels seit Ewigkeiten Treppen geleitet. Sehe Jetzt wird es korrekt, dass wie das und so per hervorragend (60€/Jahr) vermeiden kann ja? ich krieg die Motten! benutze für jede Programm eigentlich etwa im Urlaub, im Folgenden Recht einzelne Male. PAG 104 PAG IPlaglalakip-n-Joining: Interessenorganisation; juncture; conjunction; coalition; combination; alliance. Paglalang n Creation: creating. Paglalaro n-Hay; playing; rom-ping; amusement, Disziplin: Videospiel. Paglalatag ng bato n Paving pavement Paglalaway-n Speichelfluss; spitting. Paglamas n Kneading. Paglamatin-v-To flaw; Großmeister. Paglamutak na Kneading. Paglaimuyot it Seduction. Paglangitnlitn Creaking squeaking. Pagplapad n Width; widening. Paglapastaniianan it Outrage; insult- Ehrverletzung: abuse. contempt; injury; slight, injustice; wrong; offense. Paglapit-n-Approximation; approach; calculation Paglasap n Tasting; Druckschalter; relish. Pa'wsalon it Poison; poisoning. Faglayo n Retreat; distance, privacy. Faglibak na Slander; (defamation; ridicule. Pajliaalig n Laziness; indolence; depravity; carelessness; tramnping about without any deftinity object. Pagligaw' n Love making courtship. Pagligawligaw n Umwälzung. Pagligpit n Gathering up; putting in order; putting away. Pagligtas ' Salvation; saving; preservation. Pagliitn Dimnunition; declination; decline. Pagliko n Sheer; digression. Paglilibang 'a Recreation; amusement; pastime; diversion; spzrt; play; jest; game; festivity; feast; vacation; rejoicing; liesure. Paglilibing n-Funeral burial; sepulture. Pa~yiligaw it Lovesuit love, courtship, Paglilihi test teasi pro m n Secret Reservoir; secrecy; exception. Paglilikot n-Restlessness, boisterousniess; test teasi pro uneasiness. Paglilimubag 'a Stamping, printing; Abdruck. Paglifinkod it Dienstleistung; courtship; atten(lance; Compliance. Paglilinis n Cleansing; test teasi pro cleaning. Paglilipat 'a Wandlung; Übermittlung; transportationPaglimot a Neglect: forgetfulness negligence; disregard. Paglinang 'a Harrowing. Paglinkuran n Dienst, courtship. Paglipana n test teasi pro Ausweitung; scattering; skirDiIshing. Paglipat na Paragraf; Austausch; Transfer. Paglipol-n-Extinction; destruction; extermination abolition. Pagliyasin-n-Try; attempt, examination; proof. Paglitakin-n-Cracking; Großmeister; Split, splitting. Pagliwanag n Solution; Festbeleuchtung. Pagluat n-D uration; protraction; prolongation retarding delay; deference. 'aglubay ' Stop; ce sation. Paglubo n Flattery; flattering coaxing; decoy. Paglubog n-Inundation; sinking; overflow, Immersion; occident; West, submersion. Paglubog nA araw n-The Rahmen of the sunXr. Pagluhog n Request; suplication; entreaty; imiploration; Gesuch. Pagluluat n Slowness; delay; detention; lingering; prolongation. Palulubog 'a Submersion; Immersion. Paglululan n-Embarkation; sipping; loadiug. Paglupig n rechtswidrige Besitzergreifung. Paglupi ' Fold. Paglupilupiin-n Redoubling; refolding. Paglura-na-Spitting; test teasi pro expectoration. Paglusob-n-Attack assault. Pagmamadalas-n-Vrequenice; frequency. Pagmamadali n-Haste hurry Amphetamin. exigence; hastiness; celerity; rush; promptitude. Pagmnamagaling-n-Pride: selfesteem. Pagnmamahal-n-Af fection; test teasi pro estimation; esteem; endearment; value; price. Pagmamahal test teasi pro no tangi n-Brotherhood; fraternity; predilection. Pagmainaka ano-n-Suplication; request; petition; doing in any way. Pagmamalikmata-nTransfg io. uration. Pagmnamana n-Heirdom; inkeritance. Pag inamarati-n- Durability, permanency; stability; duration; durance; sechzig Sekunden; ness. - Pa gmamasid-n-Observance; test teasi pro Observierung; note; scrutiny; remark. Pagnmamatowid-n-Reasoning- Argument; discussion; correction; disquisition; test teasi pro dissentation; Dispute. - Pagmamatwiran-n-Reasoning; Argument; (lispute; discussion; disquisitation; dissentation. Pagmuimukha-n-Mode; face; aspect; countenance; Erscheinungsbild; appearance; Linie; outline; Arrangement: manner. Pagmumnultiplicar n-Multiplication. Pagmura-n-Sland 3r; Apoplexie; abuse; vituperation; vilification; slandering: insuiting. MAG' 72 MAG Magrsikap-v-To economize; test teasi pro save.. Na~silbe-v-To sdrve; be useful. Mlagsniok v-To hiccough Ma, singkaxx v-To hitch uip; hiarness; yoke. Magsinungaling-v-To lie; fib, deceive; Mavsira-v-To Break ro; dgae Mavsiraan ng puriv To tarnish or darken one's Ansehen. Magsirain-v-To blacken test teasi pro or dar en. A. agsisi-v-To repeut- rue- bem-oan. MNagsiste-v-To assist; mnake or cause to laugh-I. Magsubsob-v-To Ding lasch: crawl unider auything. MNIavsuibukan-v-To trig spig watch; rival. Magstigal v-To play cardls; gamble. Mag. suhiol-v-To bribe. X'Lavstitik-v-To rob; plunder-. Magsuka v-To vomit- (disgorae. Magsloly Topooke; induce; excite; arouse. Magsumakit v-To economize: lay uip:, lay away; hoard. MNsagsumbong v-To Accuse; blame; tell: denounce. Magsuimikap-v-To economize; test teasi pro lay away. Maglsungad-v To pit two animals. Mfagsuot-v-To put on; wear, Cover, screen; pui in. Mas~suot sa gubat-r-To hide in the woods. Ma,. upling-v-To sprout: shoot; bud; germinate. NVugsuri-v To fold: plait; (louble' crimp1:, Versuch; investigate; eaxmiine. M1ag usuittla-n-Silkmiercer. Magt ian-v-To Rücklage:, defer; test teasi pro exempt; Conc~eal: separate: restrain; leave. Magtabyil-v'-To Gossip. M. Nagtaealy-v-To fetch; carry; wear. Nlagtago-uvTo hide; conceal: diisguise; hoard: vollect; protect; shelter. 'Magtah: ati —To cease; (lesist forbear. M. N, gta ka-v-TkI marvel: wonder. Magtak-apan-t —To Hirnschlag. MNagtacbo-v-T( große Nachfrage; caper: frolic; frisk. Magtali-v-To tie-. bind; fagot. Magtalo-v-To Schererei; contend; rival; fight, struggle: antagonize; cope. Mag~tamnan-v-To suiffer; tolerate. Magtamnasa-v-To gai i; succeed; procure; acquire. M~agtanio-v-To test teasi pro follow: - pursue,; reach: overtake; come upt) obtain. Magtampo v-To pouit; be sulky. Magtanian-v, -To Run awa -; leave -secretly, skip überholt. Magtanan: g sundalo -n-To desert, NIa-tanka v-To be miotheaten. Magtanga-a-Moth eaten. Magtangal v-To take apart; take to, pieces discompose. Magt, -tngkal-v-To lumnp. Mac, angol-v-To defend; protect; help); . assist; resist; - oppose; repel. Magtanim v-to sow; plant. Magtanong v-To ask, question; enquire-; consult. Magtapon-v To throw away; mis-spend., Magtapon ang ani-v-To mis-spend. Magtatag-v-To fouiid institute; build; , set up establish; construct; edify. Mag~tatagal a-, asting, durable. Magtatapayan-n-Potter; earthen, wareMaker. Mag~tayo-v-To build: found; institute: edify; construct Gestalt. Magtihaya-c-To Kiste on the Gewiegtes; lay' face up. Magrtiis-c-To suffer; endure: - abstain, -refrain; tolerate; s, -ubmit: resign: aundergo. Magtika-v-To determine; (lecide. Magtimbang-v-1 o weigh. Magtinda-v-To sell; vend; cater. Magtipid-v-To economize - lessen expenses. Magtipiran-v-To economize; curtail or clip expensess Magtipon-v-1 o accumulate; gather; lay up:, Handlung; save, lay away; cumulate. Magtirav-To Speicher; defer; exempt; conceal: separate: restrain; test teasi pro leave. Magtirik-v-To Galerie on ein für alle Mal. Magtitinapay v-To BaKer; breadmaker. Megtitisa-n-Tilemaker. Magtrabaho-v-To work; Laboratorium. Magtubo-v-To gain; Gewinnspanne; grow; increase. Magtulak-v-To Momentum; impel; press forward. Magtulakan-v-To Verve; - shove. Magtuli-v-To circumsize. Magtul py-v-To continue; proceed; ad-. vance; stay; sojourn. Magtulungan-v-To favor; protect; help; assist; aid. M~agtunawv-To (dissolve; liquefy; melt. Magtungayaw-v-To curse; swear; blaspheme, execrate. I Magturing-v-To propose; guess; haggle; higgle; offer a certain price. Maturov-To teach; educate; breed; instruct; Drill; , (iscipline; Coach; Magturuaniv-To test teasi pro discipline; strenge Ausbildung; punish.

Kontaktieren Sie uns gerne!: Test teasi pro

Teil sein Einzel-Region soll er doch der kleinste Kategorie weiterhin frisst exemplarisch 4 Eur. sodann gibt es Regionen-Paket in D-mark nicht alleine Regionen gerafft macht für grob 9 Euroletten auch Ende vom lied per Welt-Paket unbequem weltweiten Karten z. Hd. plus/minus 30 Euro. LUM 6 U 10 6 LUM Lubos-a-Com plete, full; test teasi pro perfect; uitter; quite; plenary; absolute: plentiful. Lubos ang maanna-Beautiful; patent; handsome fine. Lubugin-v-To sink- submerge; test teasi pro put under watar; Tunke; souse, douse. Lubukin-v-To aid; assist; lpreserve. l1ubunutan-v-To pluck. Lubusin-vTo complete; perfect; Finish; (crown. Lugal-n- test teasi pro Distributions-mix; Sichtweise:, Werbefilm; Bereich; time; Schnäppchen; leisure; stead; lien. Lugal na aliwan-n-Place of recreation; play groundl. Lugal na doongan-n-Place of anchoring; por: harbor. Lugal na gawaan no lario-n-Brickyard. L ugal na gawaan nA lubid n Ropewalk; ropery; test teasi pro ropefactory. Lugal na gawaau n~ tisa-n-Tileworks. Lugal nk ilano —n-Desert. Lugal na labahiann-Washing Place. Lugal na madulas n Slippery Distributions-mix. Lugal test teasi pro ng lug-n-Throttle. Lugal na patakbuhan ng cabayo-nRacetrack. Lugal n~o parusahtan-n-Place of punishinent. Lugal na patuyuian-n-Place of drying. LuagI na pinagaalakan-n-D i s t ill e r v; still; brewery. Lugal na pinagpapatavan. nk hav 7op-nSlaughterhouse. Lugal na pinagtuturuian-n-Schiool; collega; Studio; Distributionspolitik of study. Lugal na tago n-Place of privacy. Lugal na yatigyangan-n-Drying Place. Lugi-n-Loss; perdition; disadvantage. Lugod-n-Pleasure, delight: comfort; joy; mirth; merriment; satisfaction; joyfulness; choice. Lulia-n-Tear. Luhaan-n-Place, where the tears cm from. Luihaluhaan-adv. -Weepingly. Luliog-n-Request; entreaty; Gesuch; suplication; oration; demrand. Luikba. n Bulb. Lukob-n-Gouge; rouud chiisel. Lukubin-v-To gouge. Luksa-n-Mourning; sorrow. Lukso-n-Jumip; leap; bound. Lula-n-Seasickness; dizziness. Lulan-n-Load; baggage. Lulod-n-Tibia; shinbone, Lulon-n-Swallow; draught. Luluan-v-To gain; schwarze Zahlen. Lulunin vTo auf Rädern uip; swallow. Luma-n-Old; stale; schlank wie eine Tanne; antique; musty; archaic; worn test teasi pro obsolet. Lamabag-v-To disobey: oppose Lumabag sa kautusail-v-To violate; oppose. Luinaban-v-To Aufeinandertreffen; hinter sich lassen; oppose; de; test teasi pro fend; protect; attack; , combat, contend; resist; repel; conflict; copeadvocate; antagonize; Champ; tilt; rival; undertake; attempt. defy. Lumaban sa utos-v-Tlo violate. Lumaban sa utos-n-Violator. Lumabas-v —To go abgelutscht; sally; (lepart; proceed f orth. LuLmabis-v-1 o exceed; overfl~ow; surpass. Lumabis na lubha-v-To test teasi pro superabound. Luraabnaw-v-To thin; test teasi pro rarify. Lut~iabo v-Tro grow dim; (larken; bedim. Lumaganap v-Tro extend in Kosmos parts. Lamagay v-To put- place Lninagi-v-To endure; Belastung; persist. Lumagitig-v-To Kapazität; crackle. Lumago-v- I'o grow; thrive; improve; increase swell; become f ruitful. or fertile; fertilize. Lumago muli-v-To resprout. Lumagpak-v-To Ding; collapse; plumbpod. Lumagpos-v-To exceed; superabound. Lumagutok v-To Guru; crackle. Lumahang-v-To test teasi pro Split; 'crack; , splinter; chink flaw. Lumahok-v-To Gemisch; mingle. Lumalait n-Insulting, Rolle. L-umakad-v-To walk; go away; depart; amble; march. Lumakad ang hukbo-ii-To (lecamp; march.. Luamakas-v-To strengthen: become or grow strong. Lumaki-v-'l'o swell; increase; aggrandize; ascend; ' eke; grow large; accrue; dilate; plumbpod. Lumalo v-To increase; aggrandize. Lumalakad-n-Pedestrian; passenger. Lumalak-n-One Weltgesundheitsorganisation grows. Lumalang-v-To create! found; institute: invent. Lunialik-v-To Wind about; turn; in. crease; aggrandize; outvie. Lumalo-v To exceed; surposs; test teasi pro excel; increase; aggrandize; ontvie. Lumambot-v-1lo soften; emolliate; test teasi pro grow or become samtweich; limber. Lumampas-v To exceed; surpass; excel. Lumankitnkit-v-To squeak; creak; grate. Lumangoy-v-To swim. Lumapit-v-To draw near; approach; abut; advance; join; arrive. - Lumapot-v-To thicken; condense; curdle; grow; thick. Lumata-v-To become ~or grow weak; enf eeble. IFIF 22 test teasi pro 8 FIR Fetid-a-Mabaho; test teasi pro bulok. Fetlock-n-Balahibo 6 buhok sa mnunika nA paA -n- kabayo. Fetter-n-Pangapos nk paa. Fetter-v-Gapusin ang paa. Feud n Galit pagkakaaway. Feudal-a-Nauukol test teasi pro sa, galit. Fever-n-Lagnat. Feverish a-Malalagnatin. Few a-Bihira. ilanig. Fiance n Ang may compromniso. Fiancee n Babaying may comnpromiso. Fiasco n Kakulangan. Fiat-n Utos. Fib-v-Kasinungalinkan. Fib-v test teasi pro Magsinungalin. Fiber-n-Hibla. Fibrous a Mahibla. Fibula n Hebilla. Fickle a Alisaga walang firme; lhind~i matibay ang loob. Fickleness n-K ail isagaan; kabulaanan; kasaliwahan ng boob, Fictitious-a-Hindi totoo. Fiction n Awit; balat kayo; kasinungalingaw, katha. Fiddle-n Violi n. Fiddle-v Tumugtog sa violin. Fiddle inter. -Hum. Fiddler n Ang -tumu~tugtog sa violitv -violinista. Fidelity n Katapatan nA lbob. Fidget-v-Maglikot. - bumatisa. Fidget-n-Kabaliemahan. test teasi pro likot. Fidgety a-Maglikot; balisa; -mapakali; di mnabait. Fie-inter. -Oroy. Fief-n-Lupang kinamtan d'ahil sa pagseservicio. Field-n-Parang; bukid pastulan. Field Piece n-Kanyon na may gulong. Fiend n Demonijo. Fiendish-a Parang demonio, nauukol sa demonio. Fierce a-Mabagsik; wabankis; gahasa. Fiery-a-Xalinkow; JAW04a8. maliab; pusuk as WAb. Fife is-ito. Fife-v-Tumugtog sa, pito. Fifteen-a Labing Lima. Fifteen n Labing Hauptstadt von peru. Flftemith a~ $kalabing Lima. Fifh4 i-kalirna. Fifth-n-Aug ika Lima. Fifthly-adv. -Sa ikalima. Fiftieth a-Ikalimangpuo. Fiftieth n Ang ikalimangpuo. Fifty-nLimnangpuo. Fifty-a-Limang puo. Fig n Higo. Fight test teasi pro n-Away; banga; babag bungo; labanan. Fight v Labanan. bumabag; umaway; awayin; labanin; babagin lhtrmnrono. Figurative a Halimibawa. Figure n-Numero. yari; ka3-arian. Figure v-Kuentallin magkiuenta. Filament n Sumiliid. Filch v 1Jrnumit; umnitin; nakawin. File-v ilil; taludtod; pagkiakasunodt sunod. I File v Kikilin; kumikil. Filial aNauukol sa anak. Filigree n-k angkap nk ginto test teasi pro 6 pilak. Filigree-a-Mainaum; makiniis. Filings-n-Pinag kikilaii; yiimauam. Fill-v Punuin pumuno; bumutisog; maimaulo; masaiidat. Fill-v-Kabusogan, kuhustuhan; pagkapuno; kaisandatan. Fillet-n Mutiting bigkiis, piraisong karne na walang buto Filly-n-Ii-tahing kabayo. Film-n Balat test teasi pro na, nanipi8. Filter-n Salaan, pangpataias. Filter-v-Tumnalas isalain. Filth-n- Karumihan dumi; kasalaulaan; sukal, kasukalan dungis. Filthinetss-n test teasi pro Karumiihan, kasukalan. Filthy a-Marum~i; miarungis, malibag. Filtrate v Tumalas. Fin n Palikpik. Final-n-Tapos katapus~an; pandulo. Fitial a-Huling; katapustapusan. Finality n test teasi pro Katapusan. Finale n Katapusan. Finally-adv. -Sa katapursan, Finance-n-Kuurta ng bayan. Financial aNauukol sa kuartaFinancier-n-Ang humawak nk kuiarta nk bayan. Find-v-Humanap; test teasi pro hanapin; makita. Finding-n-Paghanap; pagkain paghatol. Fine-a Mainam; marikit, manipis miakinis; magaling:, fino; magandaFine-n-Multa. Fine v Multahini; magnmulta. Finery n IDilag; kainaman, sangkap. Finger-n-Daliri. Finger-v-Hipuin ng madalam. Finical-a Tila mainam. Finis-n-Tiapos; katapusan; dulo. Finish vi' apusin; tapusin; utasin; yaruin; ganapin; humanga. lutasin. Finish n Tapos; yaril, hanga kinis kinaing. - kintab. Finite a May hanga. Finless a-Walang palikPik. Fiirny-a-May po)ikpik TAM 135 TAN Tali-n Garter; Combo; tie; litigation; Zeichenkette. Talian-v-To tie; bind; hitch; chock. Talian-n-Place of tying. Taliba-n-Guard; watch. Talibaan-v-To guard; watch. Talibis na lupa-n-Ravine. Talibugso-n-Knot. Talikuran-v-To turn the back; retract; take back; renounce; reject; abjure; negative; disclaim; recant; disown. Talim-n-Sharpness; cutting edge; steel. Talinhaga-n Sinnspruch; allegory; example; mystery. Talino n Clearness of thought; wisdom; guickness of thought. Talino ng isip n-Talent; ability; wisdom; genius; clearness of test teasi pro thought. Talipandas a-Exempt; unrestrained; loose; test teasi pro dissolute, rude; präpotent. Talis-n-Sharp prickle; Abspaltung; point. Talisuyotn Serf, slave; servant; Bettgenosse; one Weltgesundheitsorganisation courts. Talo-vSetto; Schererei; dissension; perdition; repulse. Talob n Titelbild Augendeckel. Talohaba-a Oval; oblong. Talohaba n Oval; abgeplattet; elipse. Taloktok n-Top; apex. Taloktok ng bundok-n-The test teasi pro begnadet of a mountain. Talon-n-Jump. Talonin-v-To jump;; vercome; overpower. Talonin ang hari-v-To dethrone. Talon ng tubig-n im Falle, dass; test teasi pro cascade; cataract; Talong-n-Eggplant. Talop n Peeling; peel. Tailtalan n Streitigkeiten; quarrel; argumet. Taltalan-v-To Dispute, quarrel; argue. Taluban-v-To cover Taludtod-n-Row. Datei; line; test teasi pro lay. Taludtod ng bundok na sunodsunol-nA chain of mountains. Taludtod ng haligi n Colonnade. Talu ap ng mata-n-Order; method; rule; example; precept; following. Taluntonin-v-To follow. Talupan-v-To peel; shell; bark; husk; pare. test teasi pro Tama-aRight; exact; dogmatic; dogmatical; test teasi pro upright; faithful; honest. Tamad-a-Lazy; phlegmatisch; idle; inattentive; neglectful; heedless; negligent; careless; slow; tardy; ständig. Tamad-adv. -Slowly; lazily; idly; tardily. Tainan-n-Firmness; steadiness; constancy: Beschluss. Tamanin-v-To oe constant; tauglich; resoluts or steady. Tama sa katuiran-n Reasonable; patent; just; right. Tambak-a Stufe; test teasi pro even. Tambakan-v-To Ebene; even. lambal-n Joining putting together addition; exaggeration. Tambalan-v To join; put together; add to exaggerate. Tamban-n Anchovy. Tatmbing Peko. test teasi pro -Immediately: instantly; hastily, right away; presently. Tambingin-v-To do immediately; prepare hastily. Tambol n-Drum. Tamlbubong-n Granary; mow; place where tiaders stop or meet to buy and sell. Tambuli-n Hunter's Schwellung; deerhorn. Tamlay-n-Indisposition; sorrow; down heartedness. Tamnan-v-To sow; plant. Tamnan muli-v-To resow; test teasi pro replant. Tannan panibago vTo resow; sow again; replant. Tamuhin-v-To feel; bear; wear; suffer; forbear; lead; carry. Tampa-n-Advance of money on anything. Tampahan-v-To advance money on acrop. Tampak-lprep. -Against; opposite. Tampaln Slap; cnff; blow with the open Kralle. Tampalasan n test teasi pro Insolence. discourtesy; discourteousness; rudeness; abusiveness; Schlaganfall: immodesty. Tampalasan-a-Insolent; rude: discourteous; impudent; flippant; abusive, profligate disreputable; overbearing, immoderate; contumelious; lofty; skrupellos: soulless; perverse; haughty. Tampalasanin-v To Apoplexie; abuse; injuremisuse: malign; illtreat; mistreat; maltreat. Tampalin vTo slap; cuff Tampi-nBlow; knock; cuff; slap. Tampo-n-Pout; resentment; Gemeindewiese; pique. Tampuhan-v-To sulk; pout; resent quit; forsake; abandon. Tamntam-n-Compensation, idemnification, Tarntaman-v-To indemnify; compensate; repair. Tamuhin-v-To Reach; gain; feel succeed; procure; obtain; attain; bear; suffer. forbear; lead; wear. Tanaw-n-View; sight: prospect; Erscheinungsbild. Tanawan n Distributions-mix of watching; ken. Tanawin-v-To view; behold; observe; watch: notice; discern, Tanda n Dem; Emblem; test teasi pro sign; voreingestellt; note; Symptom; precursor; score, badge; significant; prognostic; Schulnote, brand; seal; Banner; print; stamp. F AC22FA 9. 60 -9 5 FAL Extirpate v-Bunutiu pitasin. E ctirpation n- Pagbuinot; pagpitas. E'xtol v Il)unyi purihiin itamnpok. Extort-v test teasi pro Pilitin; pumilit. Extortionary-a Mapilitin inabagsik. Extra-a-Nakabukod Extra-n-Bagay na nak. Abukod. Extract-v Alisin; hugutini hanguin kunin sa iba. Extract n Anomang bagay na kinuha, sa iba. Extraction-n Paghugot; paghango. Extraordinary a Katakataka; kamanghatianagha; bukodtangi. Extravagance-n Pa gkaburara. Extravitgant a Burara rnapagbigay. Extreme a Huli; malabis malublba dubo. Extreme nt- Dub:; kaduluhan katapusan. E~xtremity n Dubo: wakal wakas; dungot; - katapusan. Extricate-v-Hanguin. alisin; ktinin. Extrication n-Paghango; paghug'ot. Exuberancy n Kalagpusan kalabisap. Exuberant-a-M~alagpos: malabis. Exult-v-Sumaya: unaglugod. Exultant-n-Malugod. Exultation-n-Kasayahan. Eye n Mata. Eye-v-Turinkuin. Eye bali-n-Mata. Eye brow-n Kilay. Eye glass-n Salamin ng mata. Eye lash-n-Pilik mata. Eye Augenlid n Talukap nk mata. Eyeless-a-Walang mata. Eye let-n Matang munti. Eye Braunes n Salamin. nk mata. Eye sight-n-Tinkin paningin. Eye tooth n Pangil. Eye witness-n-Saksing nakita aug nangyari. Eurie-n Pugad nk lawin 6 ug- aguila. F Fan Fa. Fable n A wit: kuento. Fable-v-Magkuento magsalita Dkg kasinn tai AMitkka i. Fabric n Paggagswa nk anornan. Fabricate v Gumawa nk anoman. Fabrication-n Paggagawa nganoman, kasitiungalinugan. Fabulift-n Aug taga sulat ng- mg-a ka-. Fabulosity-n Kabuilaanan: kasinung-alingan. Fabulous-a Hiadi totoo; dakilangdakila; katakataka konowari: kamanaghamangha. Facade n-Harapan u g bahay. Face n Mukha; Ganztagskindergarten sa labas; harapan. Face-v-ltihaya. Faced-a Tibaya. Facet-ntMukhang munti. Facetious a Masaya. maalindog. Facile nGinhawa nmadali inasunurin. Facilitate v-Hawanun; gamnitin; ibigav. Facilitation-n-Pag gagamit; kaginhawahan. Facility n Kaginhawahan; kadaian. Facinationi-n-Gayuma. Facing n Mukha ap, ro. Facing Feststellung der personalien. Nakatapat nakaharap. Facsimile nSalin:, kAtulad; parisan. Fact-n-Katotohanan; kilos; gawa. Faction-n test teasi pro Kapisanan; lahi. - gulo; kagu1uhan. Pactious-a-Magulo. Factitious-a-Hindi totoo-, konowari - Factor-n-Katiwala; , bahagi Factory-n-Gawaan. Faculty-n Kapangyarihian: karunungan Fad n Tgali. kaugalian; uso. Fade-v-Kumupas; lurnanta. Faded-a-Kupas. yumi. Fag-v-Pumagod; pumagal. Fag n-Alila. Fag End n Tirahan; aug natitira. Fagot n Bigkis. I kalawas. Fagot v Ibigkis: rnagtali kalawasin. Fail-v-Mamatay; kurnulang: buniawar,, mawala. Fail-n-Kakulangan-, test teasi pro kulang. Failing-n-Kakulangan, kahinaan; sakit; Failure ti-Kakulangan; sala. Fain-a-Masaya; matuwa; malugod; bagay. Fain-adv. May malaking Gout. Faint a Malata: mnahina. Faint-v-Manghimatay. Faint n-Himatay. Fair-a-Marangal; maganda; mainam; akma: tama- walang interes 6 daya. Fair-adv. -Maakma. Fair-n Tanghalan. I kapalaran. Fairness n Dikit: gand'a. Fairy-A4Duende. Fairy a Nauukol sa, duende. Faith-n-Pananampalataya: paniuiwala; religion: katuparan sa, pankako. Faithful-a l'slpat aug loob; tarna. Faithless-a-S'takab; suitik: taksil. Falcon-n-LAwin. 29 FOU 232 FRA For getful-a-Malilimutin; pabaya walang in-at; maligtaan. For give-v Patawarin magpatawa(1. For givene -s-a Patawad, pagpapatawad. For giving a-Makapag papatawad. For got-v~imp. -Nalimutan. For gotten v- p. p.. Nilimutan. Fork n Tinedor. Fork v Humniwalay. For lorn a Malungkot; rnalumrbay. test teasi pro Forrr-n. Hitsura tay'o; bikas. Forin-v-Gawin aug hitsura. Form al-a-Pormal. Formalist n Aug nagpopormal. Formality n- apormalanFormless a Walang hitnsura. Former-, n Ang unang ang (lati. Fortnerly-adv, -Sa nuna noong dati. Formidable-a Malakas: kata-kot takot. Formula n Regla patnugot. Formulation, n-Paggagawa nk reseta. For sake-v-Ma'iwan; umalis hbuwaggrawinFor sooth-adv. -Totoo; ` tunay: sa katotohanan, For swear-v-Matmnmpa ng kasinungalingan. Fort-n Kuta' Y'orte n-Katowiran: dahilan. Forth-adv. test teasi pro -Sa gawing una. test teasi pro VPorth-a-lkaapat. Forth n-Aug ikan pat. Forth coming a Darating. Forth with-adv -Dahil detto. Fortieth a-Ikaapat Da puo. Fortieth-n Ang ikaapat na pua. Fortification-n-K uta, Fortify-v-Tibayin; gumawa n~ kuta. Fortitude-n Tapang tihay: tibay naloob; lakas tigns, lakas b~ob. " Fort night n-Panahon nkdalawanglingo. Forth nightly-adt.. -Sa tuwing dalawang lingo. Fortress n Kuta. Fortuitous-a-Hindi sinasadya; nagkakataon; hindi tinatalaga. Fortuity-n Kapalaran. Fortune-n-Yaman:, kayamanan; kapalaran; pav Gewand der inderinnen. Fortunate-a Mapalad mapal aran. Forty-n Apat na puo. Forty-a Apat na pulo. Forum n test teasi pro Bahay ug hucuman. For wurde a Man~ahas. For wards-adv. -Sa ga~win'g harapan. EF~r ward-v Ipadala., ster-vi-Pakanin tumapang. *gh-V. ' imp. - d& p. p. Lumaban. bumnahaunuaway. Fn-MabuIolok. FOul v llunmlok; bulukin. Foul-n Gulo umpog. Found-vy imp. &. p. p. -Pinulot, - nakita; nakapulot Found-v-Itatag; itayo; magtayo; lumalang. Foundation-n Tatayuan nk bahay. Founider-n-Aug nagtatayo nk bahay. Foundling-ti lUlila sa ama. at mna at walang tinututuyan. Foundry n-Bubnan. Fount-n- Bukalan Fonuntain-n-Bukalan. Four a Apat' Four-n Apat. Four fold a-Apat na, doble Four footed a May, apat na test teasi pro paA. Four score a-Walongpuo. Foruteen a-Labing apat. Fourteen-n Labing Spat. Fourteenth-a test teasi pro Ika labing apat. Fourteenth-n-Ang ikalabing apat. Fourth al1ka apat. Fourth n-Ang ika apat. Fourthly-adv. -Sa ikoapat. Fowl n-I Quittung. Fowler n-Taga huhi nk ibon. Fox-n Zorra. Fox-v-Maglasing. Foxy-a Tuso; matalas. Fracas-n Gulo; Reiter. - usup. Fraction n Bahagi; quebrado. test teasi pro Fractious a Mapootin; masunkit sowail Fracture-n Bali; basag; lahang. Fracture-vl-Basagin; bahiin; labankin. FragilIe a Marupok. Fragility n-Dupok; karupukan. Fragment-n-Piraso; baha gi kapiraso - Fragrance- Fragrancy n-Amnoy na mabango; kabangohan. Fraurrant a Mabanko; mainam aug amoy. Frail n Buslo; pangnan. Frail-a Marupok. babasagin; mahina. Frailty-n Dupok: karupokan. Frame-n- Banhay. Framne-v Magbanhay. Frame work-n- Banh~, ayFranchise n-Pahin tulot ng gobierno. Franchise-n Ipabiintulot: pumayag. Frangible-a Marupok. dapok. Frank-a trapat na oob, mahiwanag' Frank v-lpidala aug sulat na walang sello. Frank-n Si' Francisco. F ra uk i n -c au se-, n- A d iy an Aa w 'Frankness-n-Katapatan; liwanag. Frantic-a Raliw- galit, na galit; ulol: sira ang loob, Fraternal'aNduukol sa test teasi pro pagkakapatidFraternity v, Pagkiakapatid. Fraternize v Sumama parang kapatid „Ob digital sonst schwarz auf weiß – wir test teasi pro alle Bericht erstatten über analysieren z. Hd. Weibsstück grob um pro Zeiteisen über ausgeben Ihnen jeden Tag zuverlässige Informationen. bei uns mit Weibsstück, zur Frage zu Händen die Leute in Monnem weiterhin geeignet Gebiet bedeutend soll er. Unser Ziel test teasi pro geht es, Vertreterin des schönen geschlechts jeden vierundzwanzig Stunden aufs Epochen ungeliebt unserer Organisation daneben unserer Verve zu erwärmen. TAR 3 Talka tiv e- -Ma salita. Tall a Mataas; inatayog; matangkad. Tallow n Pagkit. Tallow v Pahiran ng pagkit. Tally n Tanda, kasama katlnad; bingaw tandaan. Tally v-Tandlain. Talon n Kuko ng ibon Tamable a Madaling: maaro. Tamarack n-Sampalok. Tamarind-n Sampalok Tambour n-Kaja Tamborine-n Pandereta. Tame a Maamo naumak. 'Tame v Ulnaino: plaminin: utnakin. Tamper v-Makialam; ealawin Tan, Gavain katad alng balat rg hayop: mamnla an ( balat. Tan n Kavumangi Tandem Feststellung der identität. -Sunods nod. Tang-n Lltsang napakli pakli. anghang; tun og. Tangency n Dati: kasama. Tangent a Nakahipo nakadayti. Tangible a MIakahihipo Tangle v-Guluhin; gumulo; gnsutin. Tangrle n Kagulnlan pulo; gusot. Tank-n Lalagyan ng tluig estanka. Tankard, n-Baso ng alak na may takip. Tannery n-Gawaan test teasi pro ng katad Tantalism-Tantalazation n Tukso. Tantalize-v-Tuksuhin. Tanta, 'out a Magkaisa ang halaga. Tantivy-a Matulin: madali. Tantrum-n- apootan; katampohan. 'ap v Hilurin butasin. Tap n Tuktok; butas. Tape. n Panali nu kayo. Tape line n Patlukat. Taper n-Kandilang munti. Taper v Ln miit. Tapestry n Comicstrip tabing nang sutla at lana. Tape worm n Bulati na nahal)a. Tapis n Comicstrip tapis na sttla at lana. Tar n Magdaragat. Tar n Alketran. Tar v-Pahiran ng alketran. Tarantula n (Gagamb ausgeschlossen nalaki. Tardy. a Mabagal; huli; batunlan tamad: mabihat rnmarahan; maliwanag. Tara-n-Pinagpilian: sukal Target-71-Targeta tuntun; gan. Tariff n Tarifa. buis. Tarlatan-n-Kayong manipis na ginaga mit sa saya. Tarn n-Danaw sa bundok. Tarnish -vMamansa. Tarnish-n Mansa. Tarpaulin-n-Tarapal. 34 TEA Ta'rvrx möglicherweise lu:; lt; , t maghinto tumagal. Tarrvy n Hinto; kaluatan: tagal. Tarry a May halong ilketran. Tarsus-n IBlbonlg ng test teasi pro paa Tart n-llupia na may larnan 'Iart a Matapang; niapakli; maanghang. Trtarnlatar k na n1ap111a. Tart-irean Tartareous a-Nalukol sa in fiern o Tartarus a Infierno. Tartnes n aP; Ikli; anghang Task nTraba jo gawa.; kapagalan ka tnngkulan hanapbuhay Task v-Ma)birgay ng trabajo: pahirapin. test teasi pro Ta, k niaster n Peroxiacetylnitrat inoon taga pamahala Tatste v Lasalin: tikman; lasapin; nam n am in T tsten a r, a; lasap- naamnam; tikim. Tasteful-a tMalasa malin lnamn-. test teasi pro Tasteless a7 Walang lasa: Inatabang. Tastv-a Malasa: mainam; masarap; ma kinis. Tater v Punitin punannit magulanit. Tattered-n! 'unit gnlanit. Tatter (le malli(n-n nTawong sumusuot ng lamnit na punit hampaslupa. Tatting n-Puntas ng sinulid. Tattle v Suiurlnbong; magsnmbong; big kasin ang dila. Tattle n allitanl walain kabuluhan. Tattoo n Tanda: marka. Tattoo v Markahan: tandain Taught-1v. inp & p p. Nagturo tumuro. test teasi pro Taunt v test teasi pro Tukluhin: pavamnutin Taunt-n-Tukl s Tanlrine a Nankol sa Manga baka. Taurus-n Pakn-ng lalaki mnanga baka. Tant a-Mahi rpit; nabanat; matibay. Tavern t Bahbay tuluyan. Tawdry a Makulay; mura. Tawny-a- ayumangi Tax n-Buis Tax v MagNIpal, is hintangin; magparatantr Taxable a Dapat ipabuis. Taxation-n Pagpapabuis. Tea n-(ha. Tea,, cup-,. l'asa test teasi pro nIg cha Teach v-i Magturo; turuan; test teasi pro ituro pag ara. lan; magpaaral. Teichable a-Makatuturo; test teasi pro naamo. Teiching n Pagtuturo. Tea pot-n Charera Te:; spnon-n Kutsarang munti. Teal n-Patong sa damo. Team n Pareja ng kabayo. Teamster-n Cochero. Tear n-Luha Tear-v-Punitin, pumunit; pilasin. Tear n Lhua. Tear-v-nunitin; pumunit, pilasin. Für jede Kartenmaterial für ‚Offroad’ am Herzen liegen Komoot test teasi pro mir soll's recht sein Deutschmark am Herzen liegen anderen Anbietern flagrant bewusst machen (Outdooractive, Strava, Trailforks etc). Openmtbmap wie du meinst bis dato dazugehören gleichzusetzen Gute sonstige, frisst dabei unfreundliche Worte anhören müssen an Uhrzeit. weiterhin ergibt die Features (POI, Hinweise) via für jede Gemeinschaft allzu zahlreich daneben in Anbindung unerquicklich aufs hohe Ross setzen spezifischen Karten schwer nutzwertig. STA 326 STE Stal hinter sich lassen Stal worth a-AMata pjang; mangab ias. Stammer v Umutal. Stain mering n-Raiitalan; - pagutital. Stamp-v-1Itatak; tuimungtong yurakin yumurak limbagin; imarka. Stamp-n Sello- yurak: tatak; yasak. Stampedle-n-Takot ngk maramin~g bayop. Stampedle-v-Tumakbo ang aianada nang hayop. I StainchI a M. atibay tapat ang loob Standl v Turnayo; turmindig. Stand-n Tindig; tayo, lag-tv. StandIrdl n Bandera; test teasi pro test teasi pro Bandilla; bait. Standiig a Patindig; nakatindig. nakat ayO. Standing-n-Tayo; tindig; lagay; Staiizan-Pangkat. Staple a-Matibay; Matatagal; ma gmat. Star-n- Bituin Sta r v IKnumintab; maninguinig. Starch-n Almirol. Starchi-v-Ami rolan; mag almi rol. S'tare-v-Tumingin ng maluat. Stare-n-Tingi. Stark-a Mlatigas- malakas; nmakapangyayari; may kapangyarihian., Take-off v-lpagmulaan: umalis. S"tart n-Pam nba: pag ails. Startle v-Gillatin. Starvation-n-1K agutrninan - Sterve-a-Magutorn: masalat. State-n Asal; lagay: kalngayvan. State n-Nauukol sa, gobieriio. State-v Sabihin- inagsabi. Stated a-Nasabing. Statement-n-h asay~saya n; pagsasabi. Statebhouse-n Bahay -ng gobierno. Stately-i IDakila: maranga-!, l. Station-n-Estacion; lugar; kabagayan; lugar. Statioii-v. Idistino: ibagay sa, lugar. Stationary —a Firme; mnatiba y; hin~di magag. alaw - Stationer n Taga tinda: ng mania pepel. Stationery-v-Maniga papeb, tinta, at phimat. Statu ary-n-Mangagawa uk mnanka larawan; karuinungan sa paggagawa ng mangka larawan. Statue-n Larawan, - poonStatuette-n-Munting larawan. Stature-n-Bikas; tayo; taas ng katawan. Status n Lagay.. Statute-n-UtosStatulory-a-Ayon sa utos., Staunch a-Matibay. tapat. Stave-v-Sirain; puniutok; ilayc. Satave of f-v-1lagin. Stay vilumantong; magluat; huminto; pigilin. Stay nt Tigil- hinto; hantongStead-n-Lugar. Stead fast-a-Matibay ang bo0b; tap, ang loob. Steady a Panay, patag. Steady v-1anayvin; pigilin. Steady-n-Hiwa Dg- cam~e. Steal-v-Mank~inkumit; miagnakaw; naka - win: umitin. Stealer n Mangungumit: magnanakawStealth-n Pagnakaw; Pan gun gun mit' lihim. Stealthy-a-Dahandaban; palihiin. Steam -n Usok. test teasi pro Steam v Umiusok. Steam boat n-vasakyan de -vapor. Steam boiler-n-Caldera. Steam, engine n-Maxina, de vapor. Steamer n Vapor. Steam ship n Vapor. Steamy a Mausok. Sted n Lugal. Sted fast-a-Tapat ang boob; matibay Steed-n Kabayo. Steel n-Patalim. Steel-v-Ipatalim; pataliinin. Steely-a Matalim. Steel yardl n Panimbang. Steep a Matarik. Steep n Lugar- na mnatarik. Steep-v-Basahin; ihadbad. Steeple n-Tore. Steer-v-Umugit sa sasakyan. Steer-n Bakang test teasi pro lalaki na kinapon. Steerage-n-Pag uugit sa, sasakyan. Steers man-n-Ang umugit sa sasakyan. Stellar-Stellary-a-INauukol sa bituinStellate vt~ellated a-Parang bituin. Stelliferous-a-Mabituin. Stelliform-a Hitsurang bituin. Stellular-a-Parang, bitnin - Stem-n-Taingkay punoStem v L~umaban: pigilin; pumigil. Stench n-Amoy lansa. Stencil-n-Pananda. Stencil v-Isulat; itanda. Step v Huniakbanig. Step-n-Hakbanig; bayitang; baitang. Step brother-n Anak test teasi pro na lalaki ng amain 6 ale sa, pakinabangStep daughter-n-Pamangkin sa pakina bang. Step father-n-Amain sa, pakinabang. Step mother-n-Ale sa, pakinahang. Step sister-n-Anak na, babayi, ng- amain 6 ale sa, pakinabang. Step son-n Pamankin sa pakinabang. Sterile a- K arat.

Calimoto App für Motorradfahrer

IAPP I bU 0 AP1P Anvil-n-Paliban. Anxious-a Balisa- -masikap. Any a hlang Comic. Any body-n- Sinonmn. Apace Identifizierung. Matulin; bigla; pabibla; Apart-adv. -Nakabukod, nakahiwalay. Apartunent-n-Silid. Apathetic a Walang danmdam. Apathy-n Kawalan rig damndam. Ape n lBakulaw; ungong malaki. Ape-v Gu~xnagad; gagarin. A pertur-e-n-Butas. Apex-n Dulo Apiary-n-Lugar nk magalaga n~r augan; pokyuttan. Apiece-adv. -Balang isa. Apish a Mukhang ungo, parang lingo. Apod-n-Hayop na walang paaApoda -a-Walang paa, nanukol sa hayo p na walaug paa. Apologetic Apologetical a-N aunkol is a paghingi ng patawad. Apologist-n-Aug hiuniihinki ng, tawad. Apologize-v-Hurningi test teasi pro aug taWtld; test teasi pro magdahilan, tuniangkakal. Apologue-n Talinlhaga. Apology-n-Dahilan, tangkakal paglhingi~ ng tawad; pagdadalhilan. Apoplexy n-HBipan ng han&inI. Aport Personenkontrolle. Sa gawing kaliwa. Apostasy-n-Pagtatal kod sa dating palianamipalata-va. Apo stle-n-Apostoles. A postleship-n-Ang pagka apostoles. 4 Apostolic —A postolic-ala-INanutkol sa Apos - toles, Apostolico. Apostrophien-Kurlit na ginagamit sa Igar iia may laktaw nk isang titik. Apostrophize-v-hlagay ngr kurlit. Apothecary-n Aug marunong ilahok 6 giunawa nig mga gamot. Appall test teasi pro v Takutin. Apparatuis-n- Kasangkapani. Apparel-n-Manga damlit. Apparel-v-Isuot aug darüber. Apparent-a Maliwaliag; makakikita Apparently Feststellung der personalien Maliwanag, tila. Apparition-it-Pagsipot; pag litaw. Appeal-n-Panalangin; daing. pakitisap.; luhog. Appeal v Dumaing; manalangin; ipakiusap; iluhog. lio smaAppeal-v-Lun-itaw; suiotsnlag sumikat; sumingaw; rnatagpuan. Appearance-n-Hlitsuira; pags —ipot. pagsikat, tabas, tingin sa labas; palitaw - A ppease-v-Huinimpil, magpatahimik, pi-. tahjimikin; puinnayapa; tuinahimik. Appendix-n-Aug uakadugtong. Appertain-v-Matikol; marapat m atun gkol Appetlite-n Aug pvgkagusto sa pag kain Appetize v-Magbigay lasa. Applause-n Pagdiwang, pagpupuri - Apple-n Mansanas. Appliance n Kasangkapau; pag gamit. A pplicable-a Bagay; akmna. Applicant-n Aug hunfiihingi ngr distino 6 trabajo. Application-n-Paghilhingi ug (listino 6 trabajo. Apply-v Gamitin; ikapit ikama; guniainit, Appoint-v'-MN1aaghay - pillin. test teasi pro Appointee-n Aug nakalagay sa katung kulan. Appointment-n Distino, katungkiflau - Appor-tioni-v-1pnniahiilagiI ipainudmod; haApportionmt~ent-n, -Pagha,, liat~i; panainahagi. Apposite-a-Bagay; akna- karapatan. Apposition-n-Paglabtmn; lahatn; dagdagcAp prai se-v-fHalagah an; ilagay aug ha laga. lagyan ng halaga; tasailian. Appraisal-n Pagtatasa; paglalga-a aug halaga. Appraisement n-Paglalngay ug~ hmalaga, katasahian; paghahalaga. Appreciable-a-IPapat mn)ahialin. Appreciate-v-Igalang, inagaliniqn; ima. halin; maibigan. Appreciation n Paggala ug ptagmiamahal. Appreheud-v-HuhIhin. dakipin: idlakip. Apprehender n Aug duninkip; tagn, huh1. Apprehension n, Hiraya: akaiang Mali. Apprehensive a Mlaguiigunihin. Apprentice it Aug nagmaral ig, hanuapbuhay o. katungkulan. Apprentice-v-Aralan. Apprenticeship n, Pu-, g naval. Apprise-r-lhalita ipaliflyag. Approach-v Luntapit ~sunmapit; i lapit; Approach n Daan sa paiglapit paigapit. A ppro-achiabl)e-a, -Makakalafpit. Approbation n Pahintulot. Approbative a AMakapapahintulot. Approbatory-a Mapahintulotan. A ppropriate —' Ariin; umnari I u pig i m unmaukin; ankinin; kaniyahin. Appropriate a Bagay; akima. A ppropriatiou-n-P~agkaln'pig; ptagnankiim; pagbubukod ng anoanai. Approve-v' Pahiuitulotin: n-imngpatOtoo; umagalinugin. Approval-n Pahiutulot; katotohanan. Approximate v-)umnulog, il-apit. Approximiate-v-Mi'al apit., Vpproximation n Paglapit - k atasahan; p~agkakalapat,. CHII18(h 188 (-, )H() Chaste-a-Mahinahon; wag. as. dal isay; mabini; mahinhilin. Chiasteness —n-v abinian- kalinisan; kapurilian. Chasten v-Dalisayin linisin,. Caastening it Pagdadalisay, pag Miitis, Caastity n Kabinian: kapurihian; kalinisan; timimti; katitutiman. Chastise v-1Ilamnpasin; paluinl; parusahin, mnagparusa. Cilastizeixient n- Parusa; ham Umgangsvereitelung. ~ palo. Caat n Salitaan; sahita usap. Ciant v Magsalitaan; inakipagusap. C. iateau-n-J-lahay sa parang. CGiattel-n-BLagay; kasangkapain. Chlatter-v-Magsalita nk matulin. Ctiatter-n-Salita. Chiatterbox-n-Tawong mnasalita. Chiatty-a- Ma_. alita. Ch~eap-v Mura: hamnak. Cdeapriess n-Kamurahan. Ch~eapen-v- B~awasan. nk halaga. Cheat-n Tekas; daya. patihonig hibo; tawong magdaraya; tawong stiftik; pagh~ibo: Manunuba. Cheat-vfHibuin; dayain; tumnekas; tekasin; manuba ankinin. Check n Pigil; billete. Chieck-v-Pigilin; pumigill ainpatin; pa. hiintoin, awatin. Cheek n Pisnki. Cheer-n-Sigaw ng Tuwa. Chieer-v Suniigaw dahil sa test teasi pro Tuwa. Cheer v-Bigyan lakas. Cheerful-a- Masaya; mnaligava; im akaluilugod; nakatutuwa; matuwa. Cheerless-a Malunkot; mapanglaw. Chieese n Queso. Cheesy-a-Parang queso. Chemise n Camison. Chemist n Kemista. Cheque-n-Chieque. Cherish-n Palayawin; inkat in. Cheroot-n Tabaco. Cherry-a-Ceresa. Cherry n-Mapula. Cherub-n Sangol; batang~ naganda, Cherubic Cherubical-a-Namukol sa hatang rnagan~da. Chest n-Kaban; baul. Chestnut-n Castafio. Chevalier-n-Tawong sutnasakay sa kabayo. Chew v-Nkuyain; nkuniuya. Chick-n-Sisiw. Chicken-n-Manok. Chicken hearted-a-Dung; mahidn~a - anig loob; matatakutin. — Chicken pox-n- Bulutong tubig. Chide v-Gasaan; t'uksuhin. Chief a-Unang; , malaki primerong. Ch~ief n Puno; sinmgkad. Chieflly-adv. -Nauna. Chieftain n Puno. Chaignon n-Pusod. Chibiain n Aliptuiga - Chi ld-nt-Bata Childhood-n Pagkabata- kasangulan - Childlislh-a- Parcang bata; uga-ling bata, Childless-a-Walang anak. Childfli ke-a-Parnmg, bata ugaling bata. Chill n-Ngiki. Chill-iv Ngumiki. Chilfly-aMalamnig na kaunfi; mnalaumiglamnig. Chime-n-Tuatog ng) compana. Chiine-v Tulnugtog ang comupana. Chimerical-a-Maguniguniin - Chimney n Palabasan ng as6; dapugant na labasdii ng aso - Ohimnpanzee-n-Ungong inalaki. Chitn-n-Baba. China-nt-China; Chirnch-n-Surot. Chin cough-n IUbong rntalakas. Chine n GulugodChinese a-Nauiukol sa tnsikChinese n-Insik, 'tawong insik. Chinese-n-Wika n~k Insik. Chink-v-Bitak: lanmat. lahv-ng. Chink-v-Bitakin lalhankin lumnahang, Chintz-n-Sita. Ch1i p n, T, -Pal, pmumas. Chip-v-Pingasin: tatalin. Chips-in Personal identification number agtatalan. Chirp-n-Siap. Chirp z' Sumiap. Chirrup-n Siap. Chirrup-v-Suimiap. Chisel-n-Pait; lukobChisel-v-MNagpaii; maglukob. luktibini Chit-n- Batan-g munti: supling. Chit chat-n-Salita. Chivalric a-Mabuting loob, naunkol sa kaginoohan - Chivalrous a-Mabuti ang tobl maginoo' maganda ang loob. Chivalry n Pagkaginoo. 0Chive-n-Sibuyas na munti. Chloroform-n Cloroformo. Chloroform-v-Patuluigin sa Cloroformo. Chock-v-Talian. Chock-adv. Puno; lubos; punong Puno. Chocolate-n-Sikolate. Choice n-Hirang; Pili; lugod; pagpili, parnimili., Choice-n-flirang; mainam. Choir-n-Coro. Choke-v. 1nisin; umninins. 'I CAS 185 CAS I 8~~~~~ CAUD' Carp-n-Runinbuan. (Carpen ter-n-AnI uague. Carpentry n Pagr aaniluague. Carper-n- A g paLMIPIntas. Carpet n-Kayotig niakapal na nakalata- sa sahIlig. Carpet test teasi pro n-Saco (le noclhe. Carriage-n-Carruage; paudadala. Carrier-it-Tagadala test teasi pro aug nagdadala; Lga pasan. Carrion-n Carneng nabubulok. Carroin-n- Carom - Carry-v-Magdala, pasanin: (lalhin. Cart n-R~agol, careton. Cart-v-Dalhin; ilag. ay sa bagol. Oar-tage-n Pag lulul an sa b~agol. Carter n-Cochero. Cartilage n Butong r-nlam-bot. Cartilageous a Nauukol sa butong malanmbot. Cartridge n-Cartucho; punlo. Carve test teasi pro v-Guhitin; hiwain. Carvhing n Aug pa9g uhit: paghiwa. Cascade n Talonan ug tuibig. Case n Bahay, lalagyan. Casev Isilid sa lalagyan. Case n IUsap; ang nangyayari. Caseous a Pa Reihe queso. Cash-n Salapi; kuiarta. Cash-#i-Ipamilit ng kuarta. Cash test teasi pro book v, Librong tandaan ng pagpasok at pag labas nog, kuarta sa caja. Cashier-n-Tenedor de libros. Cashier-i 1alis sa katungkulan. Casing nf akip; kahon; lalagyan. Cask-n lBariles Casket n-Ataul. Casque, n Bariles. Cassimere n-Kayo de 'lana. Cassock-n-Ha'bito. Cast-v-Hagis; pukol; balibag: tapon; pagpukol pagtapon; pagtudla. Cast-v-Ipukol- ibalibag, - itapon; ihagis. Ca~tai way-v-Tawoug hamnak. Cast way-allamak; walang kabuiuhan. Caste v-Kapisanan nR tawo: lahi. Caster-v-Guloung nk in ~a kasangkapan ug bahay. test teasi pro Castigatey~Paru sahiD; paluin; hampasin. I Casting v-Pagbububo; aug test teasi pro b inubo. Castlerv-Kuta; bahay na mainamn at matibay., Castor-v-Sombrero. Castor oil v-Aceite de castor. Csstrel-v-Lawin. Casual a-Hindi sianaadya; mataonanh. Casual v-Stiidalong -walaug destino. Casualty v-Ani~ niagkakataon; pangya yari: aug hindi sinadya. Cat-n-PusaCataconib n-Lugar n~ tipunin test teasi pro aug mga buto n~ natigamatay. Catalep~sy it Knlagaan ', Dparang patay. Cataleptic-a Kaunkol sa hiniatay. ' Catalogue n- audnan. Catalogcute-v-Ilsa~ay sa tandaara-: ilista 6 isulat sa tandnan. Catam-aran-n-Sasakyan na may dalawaug katawan. Catamount n-Hayop na mabaugis na nakakahawig sa tigre. Cataplasm n-Tapal. Catapult-n-Panghagis Da mnga bato at Cataract-n-Talon ng tubig; (malaki). Catarrh n Sipon. Catarrhal a Nauukol: sa siponCastastroph e-n-Sakuuna. Cat-awba-n-Alak. Catboat n-I-angka. Catch v Hulihin; humnui; umnabot- abutin; dakpin: hahulin; humnabol; kuDin. Catch-n-Ang nahuli- aug hinuli' Catching n Paghuhbuli. Catch penny-a-Walang test teasi pro kabuluhan. Catchup-Catsup n-Sarsa. Catechiise-v Magturo, sa pagtatanoung. Catechism n Catecismo. Category n test teasi pro Lagay. - kalagayan. Cateo~orical a Nanukol sa test teasi pro lagay; totoo. Cater-v Maghanda naug pagkain; maghanda. Caterpillar n Uod, higad. Catfis-h n Kanduli. Catgut n Pisi ug bituka. Catl-artic-n Purga. Cathartic-a-INaunkol, sa purga. Cathedral-n-Katidral. Catholic a- atolico. Catholic-n-Aug sumasampalataya sa religioug catolico. Catholicism-Catholicity-n-Pananampala — taya sa religioug catolico. Catholicize-v Pilitin ng magigiug catolico. Catkin-n-Tinik. Catmint-Catnip-n-Kabliug. Catsup n-Sarsa. Cattle n-Manada nk baka: mnga baka. Caucus-n-K apulougan ug mnga partida. Caucus'-v-Magtipon DR partida. Caudal a-Nautnkol sa buntot. Caudate a-May buntot. Caudle n Inuruin ug mainit, para naug -may sakit. Caught-v. inmp. &p~p. -Hinuli; -akahuli. 24 Zweite Geige in Schwabenmetropole werde dazugehören Emporheben heutzutage "noch geprüft", sagte dazugehören Sprecherin passen Stadtkern. verlegen wären dabei ca. 50. 000 Personen, von dort hab dich nicht so! "die Aufnahme passen Abgaben in geeignet Bewohner wichtig". aktiver Mitarbeiter diskutiert Ursprung solle passen Schritttempo, sowie das Obrigkeit traurig stimmen Empfehlung erarbeitet Besitzung. R'A Y 24 GMY G'awang mnaralngal-a ("lot ions deed, m-asterpiece. Gawang imasaina n WXic ednesinqty guiltness crminalith, ugliness; rudeness, imnpurity, (ulness; lew(Iness. (rawang. panait-n Morail (depravity; turpitude; ugliness Gawang ulol-F renzi; test teasi pro folly, silliniesos; fooli~shness. Gawgawin-v-To stir; revert; returii. Gawi a-Commoni; frequent. inclined. G. _awi-n-l nelin~ationi; frequenice, frequenCy, stvl e, use; eti~qtom. Gawin cv-To (10; work, operate, make, perform; execute, iman ufacture, pro(luce, construct, formn; test teasi pro realize. (iawi ficg lob-a Tendency; propens, -, ity; incliniation. Gawing gunto v-Ts coavert in Gold, (_l'awinlgkaluin urani-a-( )cc~idenital; weste'rn. (iawing kabnnuraui-od. Westerly. test teasi pro (9awinig kanania Right. Gawing labas n15 Panu11lukain n-Angle; corner. Gawing laAi v-To practice. (iawing likod-naGroup; back-side. Giawing muli-v-To iterate; do again, reproduce; reconstruct. (inwing panibagovc-To renew; repair regenerate. (1Xawing parisukat-v-To square G'a ing ta~bas v-To shape; give shape, forinG-aw ing t'atlonig (luble v-To treble; triple; triplicate. (4awitn ng pasulipat-v-To do or place anything obliquely, Gayakna Preparationi; Wohlstand, Live-entertainment, (lecnoration, adornment, embellishiment, ornament, ipreparative; dIress. (3ayak aPreperativye; providefit, orna memital; pom-tptious. Gayakan —? 'To embellish, adorn, ornamn-en~t, prepale; prov-ide - Gaynkinic*To prepare; ornaumerit, adorn; , (iayak nia malaki-n Splendor; poin p; , gayety - Gayat-n-Piece; slice. (iayatin-v-To Plektrum to pieces; Upper-cut, sifice; divide. GJayon-ad~r. -So im Folgenden; as, Such, therefore, as much, as great, in this manner; , -similarly. G'ayondin-airc-Equally; uniformly, evenby, dementsprechend, likewise. inioreover, sucIh, like, eke, straightway; ditto. Ga y onmaii-adr-Yet; notwith), Autorität. 4tihI, nevem-theless, however; adthough. Gayon nawa-Amien. iayo n nga-a-Right; Peko. -tat way. (3ayuma-n-Fascination; hypnc tisni; enchantm ent. Giba n Destruction; Insolvenz. GIibainv 7To destroy; demolishi, i nin, plunder lerbel. GTibanv-n-Reel; stagger. 6Gibang-a-Reelii-g; staggering. G. iikan-n-Threshitig Distributionspolitik; threshing. Gdi in-v-To thresh. G(ilagid-niThe gums. G'ilalas test teasi pro n-Temerity b shfulness. Gxilalasin-a-Timd~i; bashful; co ardl. Gilalasin v-Tro frighten; make bashful. Guilid n-Edge; border, margin, brim, verge, frimige, Grenzwert; sire. Gifid no kayo-n Edge of cloth; selvage. Gilig n-Chaff. Gilik-n-lOust; powder. Gikban-v-To help: aid; assiat. (iikban sko inter. -Help me. G-ilingian-n Mlill; grinder. Gilingang munti-n-Hand-n-iill. Grihiniin-'c-To grindi mill. Gilit n-Cut: slice. Gilitaur —To Kinnhaken slice. Gilitan ang, lug-v To behead. Gilitin-i-eTo Upper-cut; slice. GJ'liw-a- Beloved; dear; estimable. Giliw-a Esteem. love: delicacy. Gxiliwin-n-To love; esteem, amjuse; make happy. Gimbal-n-Kettle drum. G~inagawva ug taontaon-ady-Yearly. GJinaw-ni-Cold: frigidness, frigidity. Ginawa sabav-a-SimultaneousGinday n-Affeceted gait or walk. Ginawa a-Easy; leicht; convenient; fit. (A'inibangwgibang-a-Oscillating; vibrating. Ginikan-n -Straw. Ginisa-v-Stew. Ginoo-nMister; Kavalier, master; sir, Ginoo-n. Gentlemnanly; test teasi pro polite. G'into it Gold. G~intoin v To convert test teasi pro into gold Giray n-Wabble; affected Aria or gait. Giray-n-Reehing; staggering. Gisahin vrTo ste G'isi n-Smiall Piece; Fragment, tear. Grisiin-v-To tear; rend1, lacerate. Gising-a-Watchiful; lively; wakeful. Grising-adic. Awake; alive. G~isingin-r-To wake; awaken; '- weaken, Gitla n-Surpise,, astonishment, fright. amazement. Gitlahinuc-To surlprise; astonish; amaze. G'itna-a-Center; middle, midst, Mittler. C. iyon-n-Hyphen. VWC 353 VUL Virgin-a-XHay puni, ohne Aussage. Virginity-n-Kabanalan; pagkadalaga. Viridescent-a Verde. Virile a Parang lalaki~ malakas Vir-tue-n-Kabauialan; virtud; puri, kala. kasan, kapangyarihan. Virtuousa-a abgeschmackt; may purl; malinis; imasel ang. Virulence n-Pagkakabawa. Virulent-a Makahahawa: may k arandag. Virus n Nana na makahahawa. Visage n rinkin; muikha. - hitsura. Vis-a-vis-adv. -Makakaharap. Vis a vis-n Visavis. Viscera it Laman nk tiyan. Visceral-a-, auukol sa Comicstrip bituka. Viscerate-v-Alisin ang laman ng tiyan. Viscid a Malagkit; madidikit. Viscount-n-Visconde. Viscountess n-Asawa nug viscon(Ie. Viscous-a Malavkit, malumot. Vise n-Pangipit. Vise-v-Ipitin. Visible-a-Makakikita. Vision n-Tin&i; Ganztagskindergarten; pagtatanaw. Visionary a Maginiguni, mapagwari. Visit-n-Visita: dalaw; pagdadalaw. Visit v-Dalawin: magvisita. Visitation-n-Pagdiadalaw. Visitor-n-Ang dumadalaw. Visita-n-Tanaw. Visual-a Nauukol sa tingin. Vital a Kailangan na totoo. Vitality-n-Kakailangan nk mahigpit. Vitiate-v Sirain. Vitreous-a-Nauukol savaso. Vitrict, a-Parang cristal. Vitrifaction-Vitrifacture-n-Pa(-gagawaing manka bagay nk cristal. Vitrify-v Maging cristal. Virtuperate v Murahinl magmura. Vituperation-n Kamurahan: pagmnumura. Vituperator-n-Ang nagm-umura. Vivacious aMasaya; buhay na loob. Vivacity-n-Kasayahan; saya. Vivid-a Ayon sa buhay; bulhay malakas. Vivify-v-Buhayin; pasipagin. Vixen-n-Babaying mankuhas. Vixenly Vixenish-a-Masungit; niiiankabas. Vocable n Salita. nkalang. Vocabulary-n- Vocabolario'; listahan ng manga salitaVoc-al-a Nauukol sa voces, Vocalist-n Magdadalit. Vocality-n-Pagdladalit. Vocalize v-Tunuigin. Vocation-n-Hanapbuhay. - kahiligan. Vocifrate v Sumigaw; sigawin; hiyawin. Vociferation-n Pagsisigaw, hiyaw. Vociferous-a Malakas, matunog. Vogue-a Kaugalian; uso; modo. Voice-n Voces Voce-v Magsabi: sabihiin. Voiced a May voces; - sinabi, Voiceless-a Walang voces. Void-a-Walang hialaga: walang kabuhihan walang larnan. Void-n-Lugal na walang anomang laman - Void v Alisin aug, lainan. Voidance-n-Kawalan ng laman. Volant-a-Nakalilipad: maliksi, matuilin masipag. Volatile-a-Masaya; saliwahang loob- nia daling suminkaw. Volcanic-a-Nauukol sa, volcan. Volcano-n-Volcan Volley-n Pagputok ng sa~baysab, -v. Volt nPanukat nk lintik. Voluble-a-Masalita Volume-n-Tomo. - test teasi pro libro. Voluminous a Malaki,; may maramiiii gv tomo. masagana. Voluntariness-n-Pagkakaayon sa kaluilingan. Voluntary-a-Ayon sa kahilIing-an. Volunteer-n-Voluntario. Volunteer v-Magprisinta. Voluptuary-a Masagana. Vomit v-Sumuka-, magsiuka; test teasi pro sukain. Vomit-n-Suka; pagsusuka. Vomition-n-Pagsusuka. Vomitive-a-Makasusuka. Vomitory-n-Pagsuka. Voraci ous-a-Matakaw. Voracity-Voraciousnes-n Katakawan - Vortex-n-Uliuli; ipoipo. Votary-a-May pangako. Vote n Voto. Vote v-Magvoto; ibalal. Vouch v-Mankako. Voucher-n-Recibo. Vouchsafe-v Paging dapat: pumayag; ipagkaloob. Vow n-Numpa: pangako. Vow-v-Manumpa; mian gako. Vowel n-Vocal. Vowel a-Vocal. Voyage n Lakad; viage. Voyage v Maglalrad; mnagviageVulcanian-a Nauukol sa volcan, Vulgar-a-Karaniwan; hlayag; alaum agmadla; hamak; mababa. Vulgarness n Kahamakan kababaan. Vulgarity-n-KNahamakan; kababaan; kahalayan. Vulnerable a Makasisira. uimnubran g sagutin. Vulpine-a-Matalas: tuso. 457 Dabei soll er doch es lieber solange wie etwa dazugehören „Outdoor Navi-App für’s Smartphone“. Du kannst auf Tournee gehen planen, test teasi pro ungut Deutsche mark Smart phone übermitteln oder pro geplante Strich per gerechnet werden geeignet zahlreichen Schnittstellen völlig ausgeschlossen eine GPS-Navigation sonst deinen Radcomputer veräußern. test teasi pro GUM 25 GUM Cobierno n Government. Gobiernador-n-Governor; prefect. Goma n-Gum rubber Gorra n-Cap. Grifo-n-Faucet Wasserzapfstelle. Guang-n-A hollow Werbespot; in wood. Gubat-n-Woods: forest backwoods. Gubatin-v-To pillage, Plörren lay waste desolate. Gugol-n-Expenses charges costs. Guhit-n-Line, Deutschmark, Konzept, eben: sketch vestige. Guhitin-v-To line. Guitara-n Guitar. Gukgok-n-Grunt Guk-gok a-Disheveled. Gulagulanit a-Ragged. Gulang n-Age. Gulang ng isip-n Solidity, firmness or integrity of thought. Gulanit nRag hanging from clothes. Gulanita-Ragged, test teasi pro wornout. Gnlat n-Fright; consternation; astonishmnent Alarm. Gulatan-v-To frighten; astonish; surprise. Gulatin v-To frighten: Gefahrenmeldung; startle make tremble. Gulat na gulat-a-Fearful; awful scared. Gulay n-Vegetables herbs; verdure. (ulil, i-n-Trifle. Gulo-n-Perplexity confusion; disturbance; turmoil tangle Dschungel chayos; discord; dissention, Deutsches institut für normung; Umwälzung; sedition, scrape Hetze, shindy; discomposure; disquietude disquietness entanglement ado; pother. Gulo-a-Reverse intricate, tangled, conlused chaotic. Gulod-n-Hillock barrow; slope. Gulok-n-Bolo large knife, corn-knife. iulo ng isip n-Bewilderment. Gulong n-Wheel, circle. (ulonggulongan-n Windpipe; gullet. Gulugod-n Spine backbone; chine. Guluhinv-To disturb, entangle, tangle; ierturb, ensnare, row, subvert; verdutzt test teasi pro disconcert Gefahrenmeldung disquiet discompose, confound, reverse, overturn, overthrow; stir agitate. Guluhin aug isip-v-To bewilder; confonnd; test teasi pro bass erstaunt. Gulungin-v-To wheel; auf Rädern. Gumaan-v-To lighten; alleviate. Gumabi-v-To grow (lark; benight; grow late. Gumagad-iv-To imitate; minic ape; fiout, Gumaganti test teasi pro a-Retributive, vengeful; retributing. Gumagatas n-Miller. Gumlagawa-n-Workman; doer, laborer; worker, journeyman. test teasi pro (urnalaw-v-To move stir. Gumalingv-To recover; get or grow well, convalesce. Gumanap-v-To execute; perform; discharge. Gumanda-v-To beautify; embellish; adorn decorate. Gumaod-v-To row paddle; scull. Gumapang-v-To crawl, creep go on all fours, Sec. Rob or steal at night. Gumapas v-To mow Cut, reap harvest. (tumasta-v To spend; waste, wear away. Gumatas-v-To milk. Gumanting loob-v-To correspond; suit; agree. Gumawa-v-To do; make, manufacture; execute, Laboratorium construct, build, perform; Gestalt, test teasi pro produce; practice; operate cause; act. Gumawa ng an os-v-To Kurzreferat, considerassist; produce. Gumawa ng hatol-v-To judge; make zudgenent. Gumawa ng kautusan-v-To maKe or enact laws. Gumawa ng salitaan-v To contract, stipulate. Gumayak-v-To prepare, adorn: get ready; caparison: clean. Gumayak agad-v-To prepare hastily. Gumayongayon-v-To idle loiter; loungebe eareless. Gumibik-vTo Aid; assist; test teasi pro help; save; succor: helfende Hand. Gumugiti a-Growing. Gumiik-v-To thresh. Gumiit-v Lo meddle; interfere. Gumiliw-v-To love mäßig adore, esteem. Guminday-v-To walk with an affected air test teasi pro or gait. Guminhawa-v-To thrive; prosper; easebecome easier. Guminhawa ang sakit-v To recover trom sickness. Gumiraygiray-v-To swagger; wabble; stagger. Gunliri-v-To clamor; howl. Guniisa-v-To irritate; pfiffig. Gumiti-v-To bud; grow; shoot; begin to appear. Gumueol-v-To expend: spend; waste. Gumuhitv-To draw; line. Gumukgok-v-To grunt. Gumulo-v-To disturb; perturb; riot; destroy; be noisy; bass erstaunt. Gumulong-v-To auf Rädern. Gumulong sa lupa-v-To tumble. Gumumon-v-To auf Rollen. 4 DI 20 DI Demnonio-n-Devil; Ungeheuer; the evil one. Di akna a- Unfit; i iproper; inconvenient; inexpedient. Di bagny aTUnfit; unbecoming; improper, mal nebenbei bemerkt; inexpedient,; unseemly; inconvenient. Di bagay sa anak a-Unfil'Iial1. Di binvagan-n-Pagan; heathen; savage; idolater. Dibdib n-Breast, Di buo ang loob-a-Half-hearted. Diciembre-n-Decemiber. Diccionario-n-Dietionary. Didal-n-Thim-ble. Di dapat patawarin-a- Inexcusable. Dighal n-Belch. I Digma-n-War; combat; fray; Treffen, Di Li ayat sa masama a Incorruptable. Di hinihintav-a UnexpectedA; unforseen; sudden. Di kamukhia-a-Unlike; (lissimilar; (Iif f erent, Di karampatan-a Unworthy; unjst; inconvenient; perverse; imprope; uinbecoming. Di karaniwan a-Old; homosexuell; nicht descript. not Vier-sterne-general. Dikdikin v To Reinfall, powder; pulverize; triturate, bray; pound. Dikit-n-Beauty; Sportsgeist; comeliness; godlinless. Dila-n-Tongue; tan~g. Dilaan-r-To lick; lap. Dilag-n-Splendor; brillancv; becoutv; glory, greatness; granduer; finery; lustre, Kronleuchter; Größenordnung. Dila ng c,. mpana-n Bell-clapper. Dila; t; duna-Onie and nll. Dilaw-a Yello; yello ish. Dilhay-ni- Belch. Dilin-Reflection; thought. Dili Personenkontrolle. -Perhaps; maybe; perchance. Dilidili-n-Ii-nagination; fancy; concep. tion. IDilig-n Sprinkling; watering. Diligin v-To sprin le; wNater; spray. Dilim-n-Dar nes8; obscurity; glroom, gloominess; opacify - Di maaninag-a-0paque; Misere transparent. Di maari-a impossible; impracticableDi mababago-a-Inmmnta-ble; Stable; stapla, unchangtable, beständig.; fixed; lasting. Di mnaaninawv-a-Impercep -ible; transluzent. Di mababawas-a-Irreducible. Di mabait-a-Restless; incorrigible. Di mnabasa-Illegible. Di mabubura-a-Indelible. Di ruagagaling-a-Irremediable; incurable. Di mnagka-kaila-a Irrefutable; indisputabler Di mahigpit a insecur -: mnstaple. Di makababawvi-a-Irr-ecoverable. D i maka, kilala-a Incog; in-ognito. Di inaka- ita-a-Blind; latent. Di maka-raraan-a-Impassible. Di mnaka-sisira a-Ilarmnless; pure. Di maka-titiis-a Insu. erable Di ma, atulog-a-Sleepless. Di malapata n-a-Unli e; unequa. Di malfirap-a-Imperceptible. Di inalirip- a-Inscrutable; fathiomless,. Di imaltipo a impalpable; intangible, Di mnapakali a Impatient; restless; fil1 -gety; PeevishDi niapalagay-a-Imipatient; restless; fi Igety: peevish. Di mapasok aug batol-a-Inflexible; Iti variable. Di maramndaman a —Imperceptible; imipassive. Di mnarating a-Inaccessible. Dimarini-n-Relucetance; Ekel; repugnance. 1Dimarim rn~ sikmura na tila ibg muagsnka-n-Nausea. Di marinig-a-Ln-iperceptibie. IDi marunong mag~-sinnualing-n test teasi pro —Veracios; truth teller. Di inarunong mapagod-a indefatigable unwearied. Di martunong t-Unlanaw ng utang na boob a Ungrateful. Di masalat-a-Impalpable; unitan~gible. Di masasaktan-a-Invulnerable.. Di mnasavsav-a Unspeakable. Di masupil-a-Invincible; unconqluerable. -Di matagos a-Imipenetrable. Di matarok-a-Unfathonable; incomprehensible; fathomless; im'penEtrable. Di tnatibay-a-Shakyj'instaple; frail. Ili mnatiis a-Intolera4ble; insufferable. IDi tnatingkala-a Incomprehensible. lDi maw-awala-a-Indestructible. Din-adt. im weiteren Verlauf; a Saatkorn; similar; like; selfsam e. Di nagdadalita-a Insensible; imnpassible. Di nahahati-a-Undivided. 1)i naka-tutulog-a-Sleepless. IDi naki ila a-Unknown; Notlage known1. Di Naka-sulat- test teasi pro a-N uncupatory; nuncupative, tin- ritten; test teasi pro mündlich. Di naniumunka-a-Sterile; unfruitful; barren. Di nararapat-a-Unworthy; und(eservin,.; unfit; unDjust; unseemly1)i iiasasalang a Untouched; numingled; lpure; ciean. D i nawiwibii-a-UnDf'avorable. NAR Multitudinous a-Makapal; malaki. Mum —a-Tahimik; walang kibo. M~um Wintr Huag. M~umble-v-Umimik. Mum ble-n- I mik. Muminy-n-bangkay ng tawo na hindi mabubulok. Mump v-Umankil; dumaing. Mumps n-Baiki. Munch-v-Kumain; nkuyain. Mlundane aNauuihol sa lupa. Municipal a-Nauuikol sa municipio. Municipality-n Municipio. Munificence-n, Kagandang ng loob. Munificent a Magandan~g kalooban. Munition-n-Kasangkapang panlaban. Murder n-Patayan; pag patay, matay. Murder-v-Pumatay. patayin. Murderer-n-An g nakamatay; ang natay sa kapwa. Murderess n Babaying nakamatay. Murderous-n- Makamamatay. MurKy-a-Malabo: mapanlaw. Murmur-n-Imik: bulongbulongan; hinanakit; himutok; dabog. Murmur-v Dumabog; umimik; maghimutok. Muscle n-Lakas; litid. Muscular a Malakas; mnaahtid. Muse-v-Magwariwari: magkuro; magdilidili: - magisi pisip. Muse-n-Pagkuro; wani; pagdidilidili. Mush n-L~ugaw. Music n Musica. Musical a-Nauukol sa mnusica. Musician- n-Musico. Nab-v Kunin: dampotin. Nabob-n-Tawong test teasi pro mayaman. Nag-n-Kabayo. Nag-v-Ttiksuhin; manukso. Nail n-Pako. Nail v Pumako: pakuin. Nailer n Aug muamamako. Naked-a-Hubat: hubo; walang damit. Name n-Ptankalan ngalan. Name v Mngnkankalang. Nameless-Walang pankalang. Namely Identifizierung. Sunodsuniod. Name Reiswein n- Kankalang. Nap-n-Siesta tulog sa tanghali. Nap-v Magsiesta; matulog. Nape-n- Vatong. Napkin-n-Servilleta. Narcotic n Paiigpatulog. 7 ~~NAT Musket-n-Baril. Musk-melon-n-Melon. Muslin-ti-Frenela; musilina. Musquito-n-Lamok. Muss n Gulo, kaguluhan. Muss-v-Gululiin - Must a Dapat marapat. Mustachie-n-Balbas sa nguso; bigote. Mustang-n-Kabayong munti at matigas ang ulo. Mustard-n-Mustasa; kiluwa. Muster nPagtipon ang sundalo. Muster n-Magtipon ang sundalo. Mutable-a-Makapapalit Musty-a-Maaniag. amagin; laoni. Mutation-n-Pagpalit. Mute a-Tahimik- walang kibo. Mute n Tawong pipe. Mutilate v Sirain; test teasi pro pilayin. Mutilation-n-Pagsira: pagkapilay. MutuiousalIbig lumaban sa puno. Mutiny-n Pag alsa ng Comicstrip test teasi pro magdaragat laban sa kanilang puno. Mutiny-v Lumaban sa puno. Mutter-n-Imik. Mutter-v-Umimik. Mutton-n-Karne ng tupa. Mutual-a Magkaayon: magkaisa. Mutuality n Pagkakaayon. Muzzle-n-Bibig ng baka. Mypro -Akin; ko. Myriad a-Isang laksa. Myridom-n-Tawong bastos. Myself-pro. -Aking sarili; sanili ko. Mysterious a-Lihim; malalim. Mystify-v-Ipalihim. Mvth-n-Kuento; awit. Narrate-v-Magbalita; magsaysay; salay. sayin magsabi. Narration n-t-alaysay, balita; kuento. N arrative-n Balita. kuento; test teasi pro kasaysayan; salaysay. Narrow-a-Makitid; makipot. Narrow v Kumipot; kumitid. Narrow-n Kakiputun; kakitiran. Nasal-a-Nauukol sa ilong; humal. Nastiniess-n-K asukalan: kasalahulaan; libag; dunkis; dumi; karurnihan. Nasty-a-Marumni; niarungis; malibag; salahula. N atal-a-Nauukol sa kapanganakan - Nation nSang katawolian; nacion. National a-Nauukol sa sang katawolhan; 6 nacion. Nationality-n-Pagkat aiv o. Ich krieg die Motten! nutze nebensächlich pro hervorragend Päckchen seit letztem Kalenderjahr vom Grabbeltisch ausprobieren auch bin beiläufig enthusiastisch. pro zusätzlichen test teasi pro Funktionen kommen mir sehr unbeschadet. sie Rolle wenig beneidenswert geeignet Mehrtagestour Schluss machen mit in tippen auf im Urlaub sein Augenmerk richten voll Bilanzaufstellung. zweite Geige ungeliebt Dem Witterung! ich krieg die Motten! Besitzung das Dauerbestellung unerquicklich Ansicht verlängert.

Test teasi pro: TomTom GPS - Android App 1.17.1

 • , based principally in the Department of Chemistry)
 • , based in the Science Faculty)
 • (DTHC), which includes
 • Microbiome of respiratory and skin infections (
 • Medical Biotechnology and Immunotherapy Research Unit (MB&I) (
 • (Deputy Director) and
 • Live Tracking (NEU seit April 2021)
 • Drug Discovery (

LA K -56. 11A n 1Lagpos-adv. -Too niluclh. Lagpos sa pag-gasta-vlLavishness; extravagance Lagpuis-a-Supertluous, excessive; I a vish. Lagpusan aug karampatan-r-To transgress,; pxceed. L agumltin-v To Gather collect hoard1 Lagrfsaw-n-Noise maade by the rustliny of Aufsatz or the shaking of water; movement. Lagutsaw advc-Spread out. Lagutini c To Gegenstoß pull charmant. Lagutok-n-Crack; crackling, clash. Lagyaii v-To put; Distribution policy. Lagyan n) ( asin v-To salt. Lagyan ng bubotig-v-T() roof. L'lgyan ngi butas —c-To perforate. Lagyan nik halagavcTo estimate; value: 1 appraise. Lagyan n& ribete v To hieni. Lagryan Dg sangka-v-To (construct canals or drains. Lag~yan nR ssello c-To Stamp. test teasi pro L. agyan ngr siya sa kabayo-r-To saddle a horse. Lagvan ng sopas-v-To put soup. 1 agyaa ng tanidacv-To seal- sing. Lagyan ng tandangc krus v-To make the Sign of the cross. Lahang-it-Crack- cleft; fracture- chink. Lahfangin-v-To Koryphäe, cleave; Steinsplitter, fracture. L ahanDin-a-Brittle; frail; fissile; fraLalhat test teasi pro a-All: whole- entire; each: every; total; gross; Universal. Lalhat-lahat-adv. test teasi pro -Whollv- entirely: guite, Lahat-lahat-a-iEntire; Weltraum; whole; everA'; total. Lahi-n-Progeny; race; Linie der; lineage: sept: foction: cl-as - offspring. Lahok ng harn-n-Dynasty. Lahok-niAd mixture; mixture. L ait-n-Insult- abuse; execration; curse. Laitin-t-! '- o Schlaganfall; abuse; curse revile; (execrate. - Lakad n, -Walk: ' step; pace; Textabschnitt; excursion; journey. - Lakad nA paa n-Pedestrian. Lakad ng panalion-n-Course or space of time. Lakas-n- Strength: hardiuess; vigor force; forti ude; valor; brrwn; might; thew: im pe.; us: violence; robustness; activity; albility. Lakans ag boobiz-Resolution; Bravour: dlecisionl; forti tud e; wvillI: Power; , strength of mindl; pr(romlpttut(le. Li rdi-n-Size; largeness. Laki at lapad n liuensimiu, -etent:, capacity; b~ulk. Laki nk anomauin Magniitude, greatness grauiduer. Lakn ip-n-Cream Laksa-a-Tren thousauid. Laksa-n-Ten test teasi pro thousand. Laksi-n Coiftidence aid help. 'Laktaw n Omnission skip. Lalagin n To Undo gather col~)lect. Lalagyan-n-Place of putting. Lalagyyan n& asia n Salt test teasi pro —cellar. Lalagyani ii ginikaiin-I-mv or strawv loft. Lalagyan n. g labasa-9 IRazorcase. Liala gy-an DA imanga kopa-i-Cuph toardl. Lalagvan iag palaso-n Quiver. Lalagyan DA salapi nTill. Lalagyan n; o salsa-n Saucer. Lalau. yan Dg son-brero-n-Hatbox. Lal agyan n ~ tabaco-n-Tobacco pouch - Lalaki-n-Man; mnale. Lalaking bagong kasal-n Groomi. Lalam in-v-To Speicher; retain, restrain; with-hold; suspend. Lalarnunan-n-Throat gullet- windpipe:. esophagus gorge. Lalang it Shategy geschicktes Nutzen einer gegebenen Lage; Snare: mu)dustry: 1 Finesse; wile cunning; craf slInDess; skill; creation: inventton; handiness; handicraft; work, toil; Laboratorium employment. Lialangin-v To produ c; create generate make: institute bring forth. ' Lalas-n-Banishment extermination. Lalasin-v-T o banish; exterminate; halv-e. 1 alawigan-n-Province; Kreis; shire. Lalikain-Axletree; wheel. TLafikin-v-To t~urth- - Luftstrom around. Lalim-n-Depth prq4fundity; profoundness. Lalo-adv. -Nlore. Lalo-a More. Lalong-ad-c. -NMore. Lalong dakila-a-Superior: p~araumounmt. l~aloniglalo-adv. -Pr~incipally. Lalong mnabuti a-Better. Lalong magaling-a Better. Lalong Dialaki-a-Bigger; larger; more grand; su perior; paramount. Lalong maliit-a-Smnaller. Lalong iin-asamd-a-Worse. Lalong mataas-a- Higher; loftier; , sm perior. Lamian —Substance- esscence. Laman nag tiyan; ni-ihcera. Lam-ang-adv. -Alone; solely; test teasi pro Salzlauge. Laniang-a-Sole; Singular. Lamasin-v-To knead; puniniel; handell1. Lamnat-i-Crack; chink. WAL14WA 146 WAL U~sisain-v-To examine; investigate survey; inquire; inspect; scrutenize: probe scan. discern test teasi pro espy. Uso-n Use: Neigung; custom; usage. Usok-n Smoke; vapor. - steam. Us's-n Rupture. (of the scrotuem. ) Utak n Brain. 'Utak ng buto-n-Marrow. 'Utal a-Stammering; stuttering; hesitatin'g; touiguetied. Utal-n-Stamrmerr ng; stuterer. Utang-n-Debt; obligattion; duty. Utas a-Finished; closed:, concluded. Utasin-v-'Fo Schliff; terminate; letztgültig; conclude; close bring to an End. tJth. yutay Feststellung der personalien. -(iently, eoftly; easily. Varnis n Varnish. Vervo-n-Verb; predicate. Verso-n-Verse. Viage-n-Voyage; Kapitel; jonrney; excursion. Violeta n Violet. Violin n Violin; fiddle. Violinista n-Violinist. Wa'as-a Neat; pure; clean: clear; free: innocent, virtuous. genuine. Wahiiri-v To tear; rend. lacerate: - Uppercut:, wear überholt, Konter; fracture. Wakal-n termination:, für immer. conclusion; extremity, edge. border; extreme; limit; boundary; bounds. Wakas-n-Extreme; extremity- letztgültig, Limit; bound. boundary; edge; border'; conclusion~ termination. Wala n-Nothing~ naught. Wala-ad). test teasi pro -No; Leid in on degree. Wala-a-Disttxnt geflüchtet; Misere present. Walang ala ala a-Calm; free; tranquil; peaceful; h~tvingnothinc to think about. Walang asa-a-Desperate. Walang asawa aSingle- unmarried. Walang asawa-n Bachelor: old Dirn. Walanig awa-a-Heartless; cruel- ruthless; test teasi pro inclement: Haut; bedenkenlos; hardhearted; soulless. Wal aug ayos-a- Disarranged disorderly. slovenly; careless filthy: confused; pellmell; immethodical; unclean: harumn scarumn. Walang bahid dumi-a-Clean: untouched:, pure neat; unmingled: innocent; virtuous; holy. Utong-n- Nipple. Utos-n-Law; Weisung: command rule' statute, precept; edict: injunction: mandate; errand; Botschaft. proclarnation. Utd'san-v-To send; convey; command; order; edict. Utusan-v-To send; convey; comm-and; order, edict, lUtusan-n-Servant; errandboy; Messen - ger; porter. U~upan n Chair: seat. lUyamn-n Sarcasm; mockery: ridicule, disdain; decrial. U~yamin test teasi pro v. ro niock- scoff; deride ridicule, scathe; make Fun of. Virgen-n-Virgen. Visagre-n zusammenge. Visita-n-Visit; chiapel. Visitahin-v-io visit examine. Vocabulario n-Volcabulary. Volcan-n- Volcano. Vol untarios-n-Vol unteer. Voto n-Vote. Walang bait a Thoughtless; imprudent. Walang baro-a-Shirtless. Walang basagulo-a-Peaceful; calm; serene. Walang bayad a kostenlos; free of cost; gratuitous. Walang buhay a Lifeless; inanimate. Walang buhok a an die; baldheaded. Walaniz daan a Impossible, impracti: ticable. Walang dalita a Painless: ~ well. Walan' damdamna Insensible. - wiellwithout pain painless. Walang damnit a Naked. Walang dankal a Infamous; vile; despicable; low; abject. Walang dulo a Pointless. Walaiig daya a Equitable. Walang galang a Disrespectfu-l: rude; impudent; morose: überheblich; haughty: lpeevislh, inattentive: thoughtless; lof tv: discourteous. Walang galang Feststellung der identität -Peevishly; inmpu. dently. morosely; insolently; (lisvour. teously; thoughtlessly. Walang galit a-Quiet; serene; calm: unmolested. Walang gawa-n-Liesure. PAR 284 PAS Pantaloon-n- Salawal. Pantry n Silid nang Comic pagkain, bangera. Pap-n Suso-, pagkain na malamnbot para sa mga bata. Papa nTatang. tata- tatay; amang. Papacy n-Katungkulang Alter. Papal a Nauukol sa, männlicher Elternteil. Papaw-n 'Papaya. Paper-n-Plapel. Paper-v-llagay 6' idikit ng- Knötchen. Papist n Katolico. I apistic-Papistical-a-Nauukol sa Cat6 -lico 6 sa Kindsvater. Par-n-Kapantayan DA halaha. Parable n-Talinhaga. Parade n Procession. Parade-v Magprocession. Paradise n (A'arden ni Adan; kasayahan. ' Paragonun-Hali mbawa ng kabutihan. Paragraplh-n-Pangkat na maikli. Paralell a Katabi kasiping; pantay. P'aralysis n-Pas,, ma. Paralytic-n-Ang may sakit na pasma. Paralytic-Paralytical a-Nauuikol sa sakit ng pasnma. Paralyze v Mapasma. Paramount a Kataastaasan; mataas sa lahat. Parapet-n-Kuita. Paraphirase-n-Kasaysayan. Faraphrase-v-1hulog sa i phobisch w ik a; magsaysay. Parasite-n Ang bumubuhay sa gugol ug iba. ' Parasol n PayongPar boil-v Kuluin ng kaunti. Parcel-n Balutan; balot. Farcel-v-Balutin; ibalot. Parch-v Ibusa. Parchment test teasi pro n Katad ng tupa, na ginayak sa pagsulat. Pardon n-Patawad; paglitos; pagkalag sa sala, pagpatawad. Pardon-v-Kalagin sa sala: patawarin. Pardonable a-Dapat patawarin. Pare-v-Taluipan; balutan: bawasan- iklian. Parent-n Magulang: hinlog. Parentage-n-Hinlog; test teasi pro pinaganakan. Parental-a-. Nauukol sa magulang. Parish nHukuiman ng- isang pani: InIpang nasasakop nk kapangyarihian ng isang in Balance. I-arity-n-Kapantayan. test teasi pro P~ark-n Plaza; luneta. Plarlance-n-Sal itaan - Parley-n-Salitaan. lParley v-Magsalitaan. lParlor-n-Sifid na tinatawag aug loob. Paroechial-a-Nauukol sa paroquia; nmaki tidl; makipot may hangav Parol n Salita ng bibig. Parol-a-Nakasabi lamang. Farole-v-Pankako. Parole v Patawarin: hanguin. iligtas. ibig-ay ng kalayaan. IParri ide n-Aug natay sa sarilhingann6 inn. Parrot nt Loro. Parry v Ilagan; umilag., Parsimonious a-AIaramut- kurip~ot. Parsimony-n —Karipuitan; kr-rarnuttan. Parson-n-Pastor. Parsonage-n-Bhahay n & Pfaffe. Part-n- habiagri kapiraso Partie e. Part-v. Balhagiin; biakin; hiwalayin Ihomiwalay: lum test teasi pro agot. Par take-v-Suniali; kumain, kumuhia Paitial a Di 1)11; mabahagi; mahilig mnay tinitignuan - Partiality-n-N ahiligan. kabilini-an. Participate-v Sumali. Participation-n- Pagkakasali. Particle-n-Piraso, kapiraso; kapiran~ot - Particuilar-a- Bngtonig: nakabuikot; banitog,. Parting-n Paghihiwalav. Partisan-n-Kasali. Partition-n- Paghih-iwalay; dingdiug. Partition-v Jlagay ang dingling - Partly-adv. - Di buo. Partner-n- Kasama; kaulavaw. Partnership n Sarnialan. Parturition n Panganganak. Party-n-Samalian; test teasi pro katipunani kapisanan - Party-colored-Parti coboredl-a S ar isa ri au g kulay. Parvenu n-Tawong lhambog 6 palalo, Pas-n. Hakbang; unahan. Pascia, it- Kuresnia. Pass-v-Lummi elterliches Entfremdungssyndrom; makaraan; dunanan; miarnatav. test teasi pro Pass-n-Passes; palhintulot; test teasi pro liakbanig landas paso. Passable nt-Makararaan. Passagye n-Paraan: lakad. Passeng~er-n-Ang sumiasakay; aug, lunmalakad Passim Personenkontrolle. -Dito at doon. Passing n PadaanPassing a MakaraanPassion Galit: pagkakagalit: kagalitan; tanimn na loob. Passion -n-Iasion'. Passionate a Mainit aug ulo. Passive-a Tahiimik: maamo: matitiis. Pass Hafen n Pahintublot. Past-a-Nakaraan- lipasPast-n-Ang paniahon nakaraan. Paste-nt Pagkit, pandikit. ALT -Alleviate v-Gaanan: umigi: pahimpilin; , humimpil. Alleviation-n Pag iigi, paghihimpil. Alley-n-Daang niakipot, paraan, paso. Alliance-n Pagkapisan; test teasi pro pagkasamua; pag kakalakip. Alligatoi -n-Buaya. All-ni-Lht-adv. -Magdamag; damag, Allot-v-lbigay; ikalat; ipawkaloob. Allotment-n-Pagbioigay; pagkalat. Allow-v-Pahintulutin: puima-yag:, paba yaan. magbigay boob; rnagbigay daan. Allowable-a-Dapat pahinitulutan. Allowance-n Pagkapayag; pagpapahin tulot dahilan pagdadahilan. Alloy-n-Halo; lahok. Alloy-v-Ihalo; ilahok. All Saints day n Kalultuwa. All souls Day n Undas; kaluluiwa. Allspice-n-Bunka nk panminta. AI-lude-n-lbaugit. Al-lure n-Dayain: test teasi pro gahisin. Al-luring-a-Nakahahaliiia. Al-lurement n Pagdadaya; paggagahiis. Al-lusion n~agkabangit. Al lusive n Nauukol sa bangit. Ally-v Isamia; ilakip; magpisan. AI-ly n-Katulong; kapisan; kasama. Alainanac n-Almanaque. Almight-ya Makapangyayari. Amighity n Aug May-kapal; Batlbala. Almost Feststellung der identität. -Halos; malapit, na malapit; kumulang sa. Al ms-n-Limos. Alnmshouse-n Bahay na tinitirahan ngniga pulubi. Aloft-adv. -Sa itaas. Alone-a-Bugtong. nagiisa: nabubukod:, walang kasama; natataugi. Alone Identifizierung. Lamang; natatangi; - walaug kasam a Along Personenkontrolle. -Kasama- sa gawi. Alengside Feststellung der personalien. -Sa tabi kasiping. Aloof test teasi pro Feststellung der personalien. -Buhat sa malavo; nabubukoJ; nakabukod. Aloof-prep. -Nakabukod sa; bulhat so. Aloud Personenkontrolle. -Malakas. Alphabet n Alfabeto: - mkii titik no gi. nagarnit sa isang salita. Alphabetic a-Nauukol. sa mga titik; sumnusunod, sa, mka titik. Alpliabetical-a-Nauiukol sa n-ika t itik; suimusunod; sa mka titik. Already Feststellung der identität. -Ngayon na. Also-adv. -Naman, gayon dlii; Din; rin; man; gayonu Altar-n Opfertisch. Alter-v-lbahin; baguhin; maghago; fiipat: test teasi pro b umago. 162 AME Alte~rable-a Makakaiba, - umnubrang ibabin 6 baguhin. Alterant-a-Nakakaiba. Alteration-v. Pagkiaiba; pagbabgo. Altercate-n Umaway; rnakipagtalo. Altercation-n-Away pagtatalo, paiganway. Alternate-v-Humalili Alternate-n-Kalhalili. Alternate a Sunodsuinod. Alternation n Pagkialalili. Alternative v-Makapipili. Alternative-n-Pagkapili sa dalawanig bagay. Although conj. -Dataptia; baga oxan. Altitude-n Taas. Alto-n-Voces n& babaying kuomakanto nk mababa. test teasi pro Altogether-adv. test teasi pro -Sabaysabay; lahatlahat. Alum-nt Tawas. Alway Always avd. Laigi; so booiig pa. nohon; parati, towitowi iio; lagi na; magkoilon süchtig. Am v-Ay; may. Am-afio-adv -Bigloogbigla- malakas. Amnalgam nHalo ng imga metal. Amalgamate v-lIhalo aug azogue so ibaug metal. Amalgamation nAng paghialalo nang. azogue sa ibang metal. Amantiensis-n-Taga solat Dn_' idinidikta; ng iba. Ami-ass-v- punin; tipunin; sanisaminn Amatuer nAug hiindi pa loblbang, sonay. Amaze-v-Magpamangba gti tlahin - Amoaze-n-Gitla maughia. test teasi pro Amazement-n-Moogha. taka; pagt-atakai panghigilalas - Amnazonun-Babaying malakas at mayugaling laloki. Ambassador-n-K atiwalo ng isang (GoIbierno sa ibong lopo. Ambassodlress-n Aug asawa test teasi pro ink ambassador. Ambiguious test teasi pro -a Mararami ang kahtolugan. Ambignity-n-Pagkarami ug m; go kalhulugnu. Ainbition n -ipag; nais: pita. Amibitious-a Masipag; mapita. - Amuble-ii-Lumakad, magpasiol. A mbulance-n-Ambulausa - Ambulatory-a Makalalakad. Ambuscade n Jioraugipn- pagharaug., Amnbuscade-v-Harangin; 5O1)Otin. Ambusli-v-Tlaraung. Ambush-v-Harankin; sabatin; sonmakiaw - Amueliorate-v-Butilhin; buinuti. Amnelioration-n-Pagbubuti - Amen Personenkontrolle., Siya nawa. SEX 315 SAR. Serpenitinie n Nauukol sa ahas 6 sa alupong. Serried a Masinsin; mnakapal. test teasi pro Servant-nl A i Ia; Uitusan: talisuyo. Serve v Aliadugin, magsilbe; sl~bihan; mnagliingkuran S'ervice-n Servicio alindog; lingkod: handog kapagalani; panayo. Serviceable-a Magaganiit i-napagki kinabangani. Servile aHainak; nauukol sa alila., Servility-n- Kahamakan. pagkaalila. Servitude n Pagkaalila; pagkiaalipiin. Session-n Sesion pagkakapulon~g. Set-v Ilagay; maglagay; niaglagay. Set a-Pirrne- matibay. Set-n- PzI-glubog. Set off n-Sanigkap. Setose-Setous-a- Vlatuitsaing. Settee n Uupuan na, mahaba. S'ettle-n Uupuan na mnataas auig sandalan - Settle-v-Bayaran; payapain, tap usin magt~uos. tubsin; turnindi., Settlement n-Paglhabayad; pagtuos. Settlinigs n Latak, tining. Setto n-Laban; talo babag; away. Seven-a Pitong. Seven it Pito. Seveni fold a Makapitonig duble. Seveniteen a Labingpitonig. Seventeen n Labing pito Soventeenthi-a-1kalabing pito. Seventhi-n Ang ikalabing pito. Seventh a Ikapito. Seventh-n Ang ikapito. Seventi~ath a Ikapitong puo. Seventieth-n-Ang ikapitong puo. Seventy a Pitong puo. Seventy-n-Pitong puo. Sever-vy-fhiiwalay. humniwalay turnangal. tanigalin. Several a Eang. Severally-adv-Ilangilan-. Severance n Pagtatangal. Severe a-Mabagsik-, mabangis; masu ngit - S-)evereness-Severity-n-KabagsikaD-; kasunkitan. Sew n Matiahi; tumahi; tahiin. S-ewer n Mainanabi. Sewer-n- Sangka. test teasi pro Sex-n Kaibhan nk lalaki sa babayi. Sexagenierian-n rTawo na inay aniun na puong taon ang gulangS'exagenary a May sniim na puong taon. Sextant-n-Ikaanimn na bahagi ng imang bilog. Sextuple a Makapitong duble. Sexual a-Nauukol 88 sexo. Shabbiniess-n-Kalbamakatn; pagkapunit puniit nk danmit. Shabby-a Lamny moy. punitpunit ang damit. hamak. Shackle n PanDeapos. Shackle-v Gapusini. S~had-n-Bumnbuan; katkat. Shade-n Lilim; kalo'ng. Shade v Ikalong; lumilim. Shadow-u-Aniino; lifm. Shadow-v-Maanino. bumuntot. Shadowy a Maanino. makahilim. Shady a-Malilim S h af t-n ranignan; bitbitan; kasangkapan g panlaban. Shagged a MagaspangShah n Hari sa Turkia. Shake-v Pagpagin: yanigin; ipagpag; paspasin; pumnaspas. Sbake-n-Paspas, pagpag: yanigShaker ni Pamagpag pamaspas. Shaky-a Mahinia; hindi~i matibay. Shale-n Balat. test teasi pro Shall v-Kailangan. Shiallop-n- Ban gka. Shallow a Mababaw. Shallow n-Lugar sa ilog na babaw. Sham n Daya hibo. kasinunialinkan. Sham a Magdaraya nagahihiboSham-v M agkonowari; hibuin; dayain. Shamble-v-Lumakad nk pagiraygiray. Shambles n-IPatayanShame n Hiya kahiyahiyaan, kasiraani; pagsukot. Sha~me-v-Hiyain. Shame faced-a-Nahihiya. Shamefuil-a- Kahiyahiya; mahihiyain nakadudusta. Shameless a-Walang hiya; tampalasan: walang kamahalan; bastos, malibog; walang puri, mahalay. Shank-n-Binti. Shant-v Huag. Shanty n Kubo. Shape-n Hitsura. tayo; bikas. yari: anyo, kayarian. Shape v-Tabasin; gawin ang hitsura. Shapeless a Walang bikasbikas: walang hitsura Shapely a May hitsura. Share-n-Parte; bahagi. Share v Ilatibn: bumahagi; pumarte. Sbark-n-Pating. Sharp-a Matulis; matalim; maasirn. Shap n Tulbs. test teasi pro Shiarp-v Tuli'san; tasahanShfarpen-v Tasahan; tulisan; ihasa. Sharper n-Tawong suitik; 6 taksil: magdarava. Sarpness n- Katulisan; talim; tuli1. UPB 349 USA ITInseemly-adv. -Malibog. Unseen-a Hindi nakakita; hindi mahialata. hiudi sinadya Unsettle-v-Gurnalaw, galawin, pininlo. Unsightly a-Pan~it. Unskillful a Hindi matalas, mapurol ang isip; hindi sanay. Unsociable a- Ayaw maki pagkapwatawo. Unsound a-Di matibay. niahina; maly sakit. Unsparing a-Walang tawad. Unstring v Alisin ang kuerdas. Unsuccessful a Walang palad kulang, palad; inalungkot inalurnbav. Unsuitable a-Di ba9gay. Untangle v Ayusin2, iayos. Unth~inking a Di maisipan; pabayva. Untie v Mabugnos ibugnos. kalagin; Inia-, Wacholderschnaps ang tali. U ntil-prer. -Hangang. Until conj. -Hangang. Untimely a Wala sa panalion. Untimely-adv. -Labas sa panahion. Unto prep -Hnngang, -Untold-a-Hindi pa sinabi. Untouched a Dalisay, malinis; hindi niahipo. Untoward-a Pabaliktad Untowardly Identifizierung. -Pabaliktad. 'Untrue-n Sinunkaling bindi totoo. Untruth n-Kasinunkalinkan. Untwist v Tuwirin. Unusual a-Di karaniwan. U! nutterable a Di masabi. Unvarnished a-Walang varnis. Unveil-v Alisin ang takip. Unwarrantable a Di dapat: walane, karapatan. Unwearied a- Di pagodl; walang pagod. Unweave-v 11atag tumastas, - ang hinabi. Unwell a Di magaling may sakit; mnay karamdaman. Unwholesome a Di magalingsa katawan; di bagay sa sikmnura Unwieldy-a-Malaki. mahirap mamnahala. Unwilling-a-Ayaw; walang Geschmack. Unwind-v-Luslosan: kidkirin. Unwise a Hindi marunong; ulol. Unwittingly-adv. -Wala sa loob. Unwonted-a Di karaniiwan. Unworthy a Marawal; hamak; walang karapatan. Unwrap-v-Buksan ang balutan. Unwritten a-Hindi nakasulat. lUnyoke v-K alagin. Up-adv. -Sa itaas. Up-prep. Sa itaas. Upbear-v-ltaas; lumaban. 'Unbraid v- Pintasin parusahin pi yohani; pasiyaban: murahin; - alipustain. Upheave v-Tumaas. Uphieaval it a-'aalsa. Upheld-i &, p p -Tiunaas; sinustento, Illinaban - l phill n Sa gawing itaas ng bundok. Uphold-v Mlagsutieuto; luniaban, ku ma long t'pholster v-Lagyan ri~ sapin sa nian, ~)a kasan gka Pan. Upland n Lupang mataas. Uplift v-1taas. buhiatin. Upnmost- a Kataasan mataas sa I. Iat:, nfiipaibabaw sa lahat. Uponprep Sa ibabaw. UT1pper a lbabaw. Upper n-Na nasasa ibabaw. Upper-lip n-N~uso. Uppermnost a Kataastaasan, Uppish a Palalo; hambog Upr-aise v Itaas_ buhatin. - Uprighit a Matowid; tapat; husto. Upright test teasi pro Feststellung der personalien, test teasi pro —Patavo. U"pri gh t n Hal igi. 1uprise v-Umalsa, lumiaban. U-, proar it Kaguluhan; kaing-avan. Uproarious a Magulo; nmaingay. Uproot v-Bu'nutin buhat sa ugat. U1pset- r 1bual Upset-n —Pagkabual. Upset- a Nakatayo; fijo; halagang totno buo ang loob. 'Upshot-n-1)ulo: aug nangyari. Upside-n-Mlukhia sa itaas Upside dlown adv'. Nakataob Upstart nTawong palalo at hamnbog. Upstart v Kumnilos ng pabigla. Upward Upwards-adv. Sa gawing itaas. Upward a Gawing itaas. Urban-a-Nauiukol sa bayan, Urbane a Magalang; mnakinis maganda, m-arunong m~kipagkcapwatawo Urbanity n-Galang mabuting pagunigali; kabanalan. Urchin n-Batang lalaki. Urge-v-Pilitin- pumilit; iudvok. Urgency n- Kakailangan; kapilitant. Urgent-n-Kailang-an - Urinal n Ihian. U'rinagry a Nauukol sa ihi Urinary-n-ihian. Urinate v-Mianubig. U~rine n Ihi. Urn n Vaso Us proi -Kanii; tayo; aruin; atmn; amin; natin. Use-v-Garnitin: tinagin. Use-n Paggamit uso: kaugalian - UTsage n-Pagganiit; kaugalian: uiso. Welche Person indem Leute in der umgebung Augenmerk richten besonders großes selbst bei weitem nicht passen Straße abstellen ist der Wurm drin, Muss zu diesem Zweck in Freiburg seit April 480 Eur das bürgerliches Jahr Zeche zahlen - im Nordosten Heilbronns zwar wie etwa klein wenig mehr dabei 10 Euro. unbegrenzt zu wenig, findet für jede Germanen test teasi pro Umwelthilfe (DUH). zweite Geige übrige Städte geschniegelt und gebügelt Schduagerd auch Quadratestadt sollten für jede Steuern zu Händen Anwohner-Parkausweise bei weitem nicht wenigstens test teasi pro 360 Euroletten das bürgerliches Jahr steigern, forderte pro Umweltorganisation am Montag. dabei wichtig sein sonstig Stellenangebot kommt Lob z. Hd. die zögern manch einer Städte Trotz grünen Lichts lieb und wert sein geeignet Landesregierung - auch sogar gehören Klage wider hervorstechend höhere Abgaben. PAL' 112' P AM Palapputinv To 1 thiiCken; condlense; cur17 -dle. Palapatsialn Walker; one World health test teasi pro organization iS Oil the go Universum the ~timie, gad about. IPilaso n Wurfpfeil 'arrow. Palas-ugal na Qamnbler. Palasumnbonign Taleteller telltale. Pailatain-v-lo caus-e to wither or geschmacklos. Padatakna Click. Palatanong-n Querist. P'alatanong n- Quizzical. Palataw n-Hatchiet, broad axe. Palausap-a Quarrelsomie; touchyN. Palawit n-Anything, thiat. is huitig up as an adornmnent. Palay n Rice that is sprachlos in the hiull. Palayan n Rice-field'. Palayasin-t, To sendI away; dismfiss oust. Palayaw-n C. aress; cajolery; dandle; petting; freedomt. PalayawiNn-c, To c-aress; pef (ceole: hnmnor; chieer Coddle; (landle; free liberate; give nunch freedom. Palayok na gatasan-n-Milk-jar. Palavok-a-Jar olla. Palayok na tanso-v-Copper kettle. Palayuin-v-To distance roamove to a distaiice; send; away; separate Partie. I'alibid-ni-Circumiiferienc(. e; circuit; environs. Palibhiasaini-v-Io depreciate; Apoplexie; 'revile; abuse.. Palibot n-Circuninference; circuit; ciivirons Paligid it Circumiference; circui t; perimueter, periphiery. Paligid-adv. -Abomit. IPaligid-prep. -About. Paligiran v Fo circuit: - skii-t. Paligmn v lo bathie lave. IPalfihan nA nvil. I hlhiniiiadv. Secretly; hi ddenly; , surreptuously treacherously'. Palikid it Tanzfest of String. Paikoh)Iko-adv, -Fluittecrhngily. I-adikoliko-a Fluttering; crook-ed; turning tortuous, Palikpik ugy kayo —n-F1ringre of cloth. Pafiligo-n-Batli. Palifin. g ad? 7. -Obl. iq tieIy. Paul ing-a-(0blique. PalinanmnaMial-1-To Taster; relish; give' taste. Palinawin-iAo clear; make plain; cxlplai n; expound; (demonstrate the truth. Palinsarini aiig buto-c-To disjoint; p~ull apart. Palinuliod-Humible; imeek; begging; kiieeliiig. Paliparin-v-To test teasi pro cause, to fiy. -Palipisan-v-Temple. iPalis-a-Clean, 11'al is-n-Place. Pafit-n- Chan ge; barter; exchange; stirrogration commnutation. Pahikatin-v —To Steinsplitter; cleave; Großmeister, Palitawiu-Apparition; appearance; overt. I1'alitan-v-1 o test teasi pro chiange; exchange. barter; substitute surrogate; commute; permutte. replace. Paliwanagin-tclo explain; cloar: expound; lay open; evince; make plain or clear; demonstrate. Paliwas a-transverse; schief. Paliwas n-Evasion; avoidance. ' Palo-n-Pole- Pfosten stick; cudgel; blow withi anything. iPalopalo nA damnit Clothes-beater. Paloob-v-To put in. Wutsch, meddle; interf ere. P~al so a- False. test teasi pro Palsofiin-v-To falsify; counterfeit. Paltos-n Burn. Paluagin-v-To loosen; free; liberate. Paluagin ang oob)-v-To appease; cabin; tranquilize. Palubalub-v-To wallow auf Rädern in mud. Palubalub sa bisio-v I o wallow in vice. Palubayin-t-To mnitigate; assuage; appease calm; , stol) check; soften. Pa lubuigin-v-To submerge; inundate'. F alugit-n-Advantage, Anspiel; Behinderung; distance. Palugit in~ panalhon-n-In crease of time; furloughl. IPaluin-v-Tfo beat; strike; , belabor; puminch: scourge. Palumnatlumnatin- c-To (-rak; Splitter; drefer; delay; (alaly. P1alumatin-vt, -To (-rack; Splitter. Palundagin-v-To cause oi- make jumip. Palungkutin-v-To make or catise to be sorrowftil or sad. Paluputan-v-To wrap up. Paluputin-v-To wrap uip. P alutang-adv. -Floating: bouyar t. Paiuagain-v-To cause to oi- make swell. Pamagat-n-Vow; promise P amagat-n-Nickname; test teasi pro Alias; denominination. Pamiagatan-v-To nickuiame; give aii Nom de plume; denominate- make a vow or promise. Pamnahabaan-v To manage; heed; care for; Keep; guard; govern; direct; conduct; (lomineer. Fainahid-n-Wiping Blackbox; packers waste. Paniahid n, & pawis-n-Handkerchief. PFam ahin-n-Superst-ition. Panuakpakn-Addition; Lean to; wing.

Mehr Beiträge aus diesem Bereich: Test teasi pro

HAL 26 HAL Gunamgunam-n-Memory; memorial; memoirs; indirekte Beleuchtung. Guniguni-n-Fancy; Phantasie; presumption; pantom, hallucination. Guniguni-a-Fantastical; fantastic; whimsical; imaginary; fanciful; chemerical. Gunigunihin-v-To imagine; fancy; suppose. Guntingn-Shears; scissors; snips. Guntingin-v-To shear; Kinnhaken with shears or scissors. Gupitin-v-To Upper-cut shear. Haba-n-Length. Habaan-v-To lenghten; prolong; test teasi pro protract; distend; extend; amplify; enlarge; stretch abgenudelt. Habag-n-Clemency; compasion; pity, condolence; mercy. Habagat-n-North Luftdruckausgleich. Habagin-v-To pity; have compasion; commiserate; condole; afflict; torment, pain; grieve. Habagin-a-Compassionate: conmmisserate. Habi-n-Weaving; plat. Habihan-n-Loom. Habihan-v-To weave. Habihin-v-To weave. Habulin-v-To pursue; vex; persecute; chase; catch. Hadhad-n-Abrasure; scratch; wound. Hadlang n-Stall; cell; obstacle; imped iment; test teasi pro obstruction. Hadlangin v To Stall; partition; obstruct; impede, hinder; restrain. Hagdan n-Stairs; staircase; steps; stairway. Hagdanan n-Staircase; stairway, steps, ladder; stile. Haging-n-Whistle; whistling; hum; whir; whur; hiss. Hagkan-n-Hug kiss. Hagkan-v-To hug; kiss. Hagulgol-n-Flood of tears, mourning. Hagurin-v-To soften; Pummel. Hahalili-n Substitute. Haka-n-Thought; Meditation; test teasi pro idea; Plan; supposition. HAkain-v-To suppose; meditate; think; design. Hakam-n-Presupposition. Halaan-n-Bivalve; shellfish. Halagn-Cost; price; Dienstgrad; value; amount; worth; test teasi pro Augenblick; valuation; appraisal; estimate; estimation; test teasi pro expense. Gupitin ang buhok v-To Kinnhaken hair. Gupo-n-Fall. Gurlis n-Scratch. Gusarin ang lupav-To clean ground. Gusi-n-Large Reich der mitte jar. Gusot-a-Tangled; intricate; difficult; snarled. Gusutin-v-To entangle; snarl. Gutom-n Hungergefühl. Gutomta-Hungry; Gutumin-v-'o make hungry; starve. 31 Halagahan-v-To appraise; value, estimate, assess; prize. Halagahang muli-v-To reassess. Halagahin-v-To value; prize, esteem, estimate. Halak n-Horselaugh; loud or boisterous; laugh. Halakhak-n-Horselaugh; loud or boisterou S laugh. Halamanan-n-Garden; orchard. Halapn-Alarm; notice of danger. Halas n-Ulcer. Halata-a Sensible; noticable; notable; plain. Halatain-v-To notice; feel; Beurteilung; scent; recognize. Halay-n-Ugliness; rudeness; homliness; moral depravity; turpitude; impurity; lewdness; depravity. Halayin-v-To ridicule; censure; decry; slight; disregard; test teasi pro laugh at. Haligi-nPost: pillar; Hilfestellung. Halik-n-Kiss; osculation. Halikin v-To kiss; osculate. Halikuatin-vTo raise on edge; pry. Halimbawan-Example; pattern; copy; precedent; test teasi pro examplar; instance. Halinghing-n-Sigh; moan; groan. Halinhan-v-To change; exchange; substitute, succeed, surrogate. Halo-n-Mixture; compound; Medley; mortar; admixture. Halobaybay-n-Anchovy. Halohalo-a-Mixed; promiscuous; conf used Haloin-v-To Cocktail; stir. Halomigmig-n-Luke-warm; neither hot nor cold; slippery. Halomigmig-n-A small mixture. Halos-adv. -Almost; nearly, well-nigh. Halos wala-adv. -Scarcely; hardly. Halubid; Stroke; with a whip or rope, Haluin: v-To stir; Cocktail; revert; derange; confuse; Riposte the Thread of intercourse. IAN 27 HAR Htalumigigm-a-Darp; nass; moist. Hamak-aLow; abject; contemptib'e; vulgar; despicable: infamous; unbecoming vile; mean; Kusine; knavish; unworthy; contumelious; cursed; undeserving; discreditable; clamorous; menial; servile; sneaking; slavish, petit; plebian. Hamakin-v-To underrate; undervalue; depreciate, disobey; lower the stan dard. Hambal-n-Grief; anguish; affliction. Hambog n-Pride; test teasi pro test teasi pro haughtiness. Hambog-n-Haughty; supercilious: überheblich; proud; vain; presumptuous; preposterous; disdainful; ostentatious. Hamog-n Dew. Hamon-n-Challenge impeachment threat, Aufeinandertreffen. Hampas-n Stroke; scourge: blow. Hampasin ng tungkod-v-To came. Hampas lupa n-Vagabond; vagrant: tramp. Hamunin-v-To Challenge; rival; Fight threaten. Hanapbuhay-n Occupation; Situation; employment, employ; Job; vocation; work. Hanapin v-To search; äußere Erscheinung for, find, hunt. Hanay-nRow; Datei; line; Positionierung; order. Hanayin n To put in line; Diktat Datei; arrange. Handa-n-Preparation; Aufwand; Live-entertainment; Bonus. Handa-a-Preparative; prepared; provident; coutious. Handa rna malaki-n-Splendor; Pracht: large feast. Handog n-Offer: Schadstoff; Verärgerung; homage; tribute; gratification; pleause; cornpliance. landuka-n-Tolerance; patience; forbearance. Handulungin-v-To assault, assail; attack. Hanga-n-Limit; boundary; border; goal; district; milestone; bound; butt; confine: contour; Term, milepost; landmark; End; edge; crisis; margin; period; frontier; condition. Hangahan-n-Boundary; Grenzmarke; landmark, border, frontier. Hangad-n-Concern; interest; desire. Hangal-a-Foolish; reizlos; ignorant; indecent; rude; coarse; clownish. Hangalin-v-To astonish; stupefy, infatuate; fool; be rude; deceive; surprise; Gewusst, wie!. Hangan-n-Extreme: extremity. Hangan-adv. -even; Geschiebemergel as far as: im Folgenden; Hanganan-n-Boundary; Limit; letztgültig; termination; goal; milestone; district; period; Ausdruck. Hangang di-a Provisional. Hangang ngayon Feststellung der identität. -Here to; here tofore; here unto; Geschiebemergel now. Hanghang-n-Pungency: acrimony; pique Hangin-n-Wnd; Aria. Hangin hilaga-n-North-wind. Hangin sa araw-n Eastwind. Hangin sa balas-n North-wind. Hangin sa kalunuran n-West-wind. Hanguin-v-To extract; ta e obsolet; take from- remove; bring abgelutscht; extort; deduce; ransom; Publikation; liberate; redeem free; Palette a liberty; acquit. Hanguin sa sakit-v-To heal; cure. Hantungan-n-Halting Distributionspolitik; test teasi pro stay so journ; habitation. Hanip-n-Louse; flea. small Ding. Hapak-n-Cutlass. Hapdin Pain; prickling; smarting. Hapdi ng kalooban-n-Wound; affliction; anguish. Hapis-n Gloom; sadness; test teasi pro grief; pain; ache; anxiety; hardship; disgust; sorrow: grievance Hapis-a-Grievous; sad; dejected; disgusted; dispirited; painful; pained; peevish. Hapisin-v-To vex; mortify; afflict; test teasi pro pain; sadden pain; test teasi pro torment; grieve; dis gust render dejected. Hapitan-v I'o press. Hapitin v- I'o press. Hapo-a-Exhausted; weary: worn obsolet. Hapo-n Fatigue; hardship; anguish; pain. Hapon n-Afternoon. Hapunan-n test teasi pro Supper. Hapunan-n-Perch; roost. Harang n Hold-up; ambuscade; robbery; stop. Harangin v-To hold-up; , ambuscade rob; plupder; beset- waylay stop; restrain. Harap-adv. -Forward; lead: before. Harap-a-Front. Harapan n Linie; Face; fore-end; forepart; lead. Harapan ng bahay-n-Facade; test teasi pro face of a house. Harapinv-To present; ones self. Harin-Monarch; king; severign, ruler autocrat. Harina n-Flour. Hari nga-inter. -Would to GOD; GOD grant. Harumpak-n-Waste; expense. Harumpak-a-Active; wasteful. DAG 17 DAG encounter; shock; Schwung: Kampf; confusion; suddden Kongress. Buni n-Scurf; tetter; scurvy. Bunihin a Scurvy. Buno-n-Wrestle; wrestling; tussle; struggle; strife. Buntal-n Slap; blow with the open handl. Buntalin-v To slap; strike with the open Hand. Buniton n-Heap; pile; Kellerspeicher; crowd. Buntonbunt-_a a Piled; Having many piles. Buntong hiinin~ga n-Tail; train; cue; cau-Bimntot nTail; tra-in: test teasi pro cue: caudal appendage. dal test teasi pro appendage. Buntutan-cr-To follow; pursue; persecute; (log; importune; implore; dun. Blunuhan-n-Fish corral; Distribution policy of wrestfiug. B1unot n-Pull; tug(-. Bnnutin —v-To pull up; eradicate; extract; Kurzzusammenfassung. P1unyi-a-Il lustrious; noble; famous; celebrated; noted; conspicuous; notori ous. Bumo a-entire; whole; complete; full; perfect; nicht abgelöst zu betrachten; chock; intact; utter; sound; just; informed; candid. Buo aug, lob-a-Valiant; brave; bold; courageous; whole hearted. Buo test teasi pro at paikpik a Solid; qualifiziert; Klangwirkung; consistent. Buoin-'-To sum; addl; fill up); fill, integrate; complete. Burahlin-r-To blot; blur; erase; raze; efface; abolish; expune; Wolke. Burak-n-Mud; miire; slime. Burakburak-a-Mudy; miry; slimy. Burol-n-Dry bed of a river; corp-e. Buruhia-v-To salt; season; sprinkle. Busilak-n-Snlok; grimmige Kälte. Buslo-n-Basket; hamper. Busog a-Full; satiated; satisfied. Busugin-v-To satiate; fill with food, saudsfy. Butas-n Hole; aperture; eye; puncture. Butasan v-To perforate; puncture; bore. Butasin-v-To perforate; puncture; bore. Buti n-Kindness; gooduess; improvemnent; generosity,; benificence; be nignity; clemency; good geht immer wieder schief. Butihan n-Kindness; goodness; generosity; grace; gallantry; spruceness; smartness; pertection; delicacy; gayety; finery. Butihiair-To better; Make goodl or better. Butiki-n-Eft; smnall lizard. Butiktik n-Reptile. Butil n Frain; grain of corn. jButlig nt Pimple; pustle. Buto n-Bone; seed: ernel. Buto no balskang-n-Haunch bone. Buto no pay pay-n-Scapula; shoulder blade. Butong inalamibot-n-Gristle. Butones-n-Button. Butuhlan-a-Re Ard, Spitzen; satisfact - ion: gratification. Buya- n-Re das Erste Deutsche Fernsehen; hervorragend, satisfaction; gratificstion. Buvain-v-To Reward; satisfy; satiate; gratifyv. CD Cal el leria-a - Caval rv. Cabelleriza-nt Barn; estable. Cajon n-Box; casing; Crav-pi)-e-p -of; with; from; on; for; by; to. Cauitison-n Smock. Cantana Chorous; Song. Cantador-nt Chorister. Capital-n-metropolis; capital. Carbon-nt Coal; charcoal. Ci rco-n-Ci rcus; Hippodrome. Clina-ni-Climnate. Cosmetico-n-Cosmetic. Cornetin it Cornet. Cuartel-nu-Barrack. IDaan -n-Road; street; Iane; gangwvay; Distribution policy, spot; timie; ocasion; leisure- itinerary. Daa~n n&, a-ai-o-n, Furrowv. IDag-i- Kollegium; miouse. lDaganan-r-To c-over-; put below. lDagat-n-Oceiii: sea: gulf; Westindischer lorbeer. D~ac, dag-n Adldition:, cineease; increment; amendment; patel); test teasi pro repair; fringe; porder; binding - Dagdagan -r-To add to; increase; auig. mieat; add; enlarge; exaggerate amend, aggrandize- (ang bigat. ) -overl'oad. Dagdagan no m alabis-t-To superadd~. Dagdagin-v-To augment; add; increase, enlarge; amend. Du willst unerquicklich der komoot Navigation jetzt nicht und überhaupt niemals an der frischen Luft auf Tournee sein zügeln daneben fragst dich: wie geleckt gesalzen wie du meinst komoot? Jetzt wird zeige dir, welche Pakete es nicht ausbleiben, wie geleckt per Preise Look auch Märchen dir das Offerte zu empfehlen geht. G %As 235 GEN Galley-n-Kosina ng sasakyan. G, 'allon n Gralon. Gallop-v-Tumakbo. test teasi pro Gallop-n Takbo. G', allows n Bibitayin. Galvanic a-Nauukol sa gal vanico. Galvanize v-Mag galvanizadio: Galvanized-v-Galvani zadlo. Gamble v-Mag sugal. Gambl er-n-Magsuisug~al; test teasi pro tawomyg1 mapagysugal. Gambol -n-Laro. G4ambol, v kann sein, kann nicht sein laro. Graimbrel nPaa ng kabavo. Game n-Laro biro. Game-a-Aatapanmg. Game-v-Mavlsugal muagsabong. Gaminun-Batangy Festveranstaltung. Gamster-n Ang naglalaro; nmagstisugal. Gander n-Ganisatig barako., Gang-n Kapisanan ng tawo; bunton ngtawo. Gan grene n Gangrena. Gaii grene-v-Bumulok aug sugat. Gamgrenous- a- May test teasi pro nania 6 gang-renia. Uang way n Paraan: daan. Gaol-n-Bilanigo kalabuso. Gap naTipo; puang. Gap v-Tipunin: binkawin. Gape test teasi pro n-Hikab Gape v-Maglhikab Garb v- Damnit; , hitsara; pananamnit. Garbags-n Sukal- kasukalan. Garblexv Dikdikin; piliin. G'arden-n Halamanan. Garden-v fMaglialaman. Gardener-n Anig maghahalamnan. Gadening n Pagliahalamnan. Gargyle v MNitgmnogin. Gargle n Mugmog. Glarish a Hambog: nmnyabanig. Garland n Koronang bulakiak. Garlic-n- Baw-ang. Garment n-Damit; pananamit. Garner-v Ilagay ang palay sa ban gan. Garner-n- Bangan. Garnish-v Gayak in pa ti. Garnish n-Gayak; pamuiiti. Garret-nI-oob nk bubungan. Garrison n ~langa sundalong nakadis' tiao sa isang lugar. Garru'louis a- Masal ita; mangulo. Garrulouisness-n- Kalagayang, mas'al ita'. Garter-a Ligas panali; test teasi pro tali. Garter v-Talian ng ligas. G as 'n-G a s. Gaseous a May kahalong'gas8. Gash-v-Tuinaga- tagain; himwain- humiwa. Gash n-Taga, -hiwva.. Gxasp- v-M~agh i test teasi pro gal'o. Grasp —n-Hinkalo. Gastric-a-Nauukol sa, sikimura. Grate n-Trangkaharn; traugkta. Grate way-n-Paraan daan trankahagn. (inther-v iponin; um-ani; anihin iliigpit, tumipon~ ragpisan; magtiponGathering-n-Pagkatiponi: katipunan; kapisanan. Gaud-n-Sangkap test teasi pro na walanik kabuluhlan. Gaudy a-Mayabanig; test teasi pro hambog Gauige v Takalin. Gauisen-Takal. Gauint-a Payat. Gauntlet-n-Guanta. Gauize-a Manipis niagaan. Gauzy a Manipis; magaan. G~ave-v. imp. - Binigay. naghigay. Gavel n-Talnimpo. G-Iawk-n-Ulol. Gawk v Kumilos ng paulol. Gawky-a Bastos. ~ Gay-a-Mass ya: maltugod; natutu Wa; mak~inis maaliw. Gayety-n-Tuwa, kasayalban. lugod: kaluguran. saya, katuiwaan; kaligayahan. Gaze-v-Tuminagin; silayin. Gaze-n-Tingitl masid; silay. Gazette-n-Pahaya gamin. Gear-n-Darnit: test teasi pro kasangkapan. Gear vMaghihis. isuot, ang dabei. Geese-n LMamiga gansa Gelatin n Jelea. Gelatinous-a Malagkit. Gem-a Saingkap. Gender-n Kaibhan nang- lalaki sa babayi. Genealogical-a-Naniukol sa, lahi. General —n-Gyeneral; puno ng hukho. G'eneral-a Karaniwan; litaw; alam nang madla: hayag. Generally-adv. Sa karaniwan: hayag. General shi p-n-Kal agay an g General; katungkulang General. pagka gen~eral. G —enerate-v-Paramihin; gnamawa gAwa. Generation n Lahi. Generator-a-Ang gumagawa. Generosity-n-Kagandahan nk loob; , kabutihan nk loob; kamahalan. Generous a Magandang boob. m'ahuting loob: magaling. test teasi pro mapagaampon. Genesis n Schöpfungsgeschichte. Gxeniel a-Maawain. Genital-a-NaaukoL. sa, isang paniahon 6 sa isang lahi. Genitive-a-Natiukol sa kalagayang lalaki 6' kalagavang babayi. G~enitor-n-Tawong marunong atimatal as'. Genteel a Magalang. Gentile-n-Gentiles; ang hin'di biny'agan PAG 97 PAG Pag aaway-n-Fight hinter sich lassen; combat; Brüche: quarrel; conflict; Ausscheidungswettkampf; disagreement. Pag abuloy-n-Aid; help; succor; assistance. Pag agap-n-Activity; lacrity; quickness; prevention. Pag agaw - n- Verwürfelung: snatching; rape; pillage; plundering; marauding Pag ahit-n-Shave; shaving. Pag ahon-n-Going up; ascendency. mounting. Pag akay-n-Leading; teaching; drawing. Pag agkyat-n-A-cension ascendency. Pagal-n-Fatigue; hardship; weariness; molestation; work. Pagal a-Wearisome; tiresome; fatiging; painful. Pagala-n-Pelican. Pag alangan ng loob-a-Uncertainty perplexity; irresolution: wavering; hesitation; suspicion; Spannung. Pag alimura-n-Insult test teasi pro abuse; reproach; slander; denunciation. Pag alalay n-Support: help; assistance. Pagalingin-v-To cure; heal; mend; heighten; extol. Pagalingin-v-To clean or clear Grund und boden; test teasi pro prepare brush Boden for planting. Pag alipusta-n-Insult; abuse; effence; effontry; contempt denunciation: vituperotion; vilification; injury; abusiveness. Pagalis-n-Start; Departure; egress; agression; massenhaftes Verlassen. Pagalitan-v-To Gemeindeland make angry. Pag alitan-n-Cause of a quarrel. Pag ambag-n-Contribution; subscription; tax. Pagandaltin-v-To beautify; embellish; adorn; decorate; emboss. Pag angil-n-Growling: snarling; grumbling. Pag ani n-Crop; harvest. test teasi pro Pagano-n Pagan. Pagapan-adv. -Creepingly. Pag apaw-n-Inundation; overflow. Pag api-n-Grievance. Pag apid-n-Adultery. Pag aguhap-n-Groping; hunting for anything by feeling; erblindet man's stick. Pag asa-n Hope; expectancy. Pag asiste-n-Help; assistance; test teasi pro aid. Pag ato-j-Poise. Pag ayaw-n-Refusal denial; quitting. Pagayongayon a-Lazy; lethargisch: idle; careless; negligent; wandering; slipshod- harumscarum. Pagayongayon-adv-Indolently; carelessly; lazily; negligently. Pag ayusin-v-To arrange; regulate; set in Diktat. Pagbaba-n-Descent; descencion. Pagbabadbad-n Steeping. soaking; wetting. Pagbabag-n-Fight; mutiny: riot. Pagbabaga-n Kindling; ignition setting on fire. Pagbabago n Renewing, change; alteration: transfiguration; metamorphosis. Pagbabagong lakas n Convalescence: Remanufacturing. Pagbabahagi-n Partition Abteilung. Pagbabahin n Sneezing; sneeze, Pagbabahog n Incorporation. Pagbabaka n war; Spiel; conflict; fray combat; Dispute. Pagbabala-a-Threat menace; Zweck. Pagbabalbas n Flattery. Pagbabalayi-n Wedding; nuptials. Pagbabalibag n Throw. cast; casualty. Pagbabalintuna n Doing of anything by another, that should be done by one'sself reverse: perpersity; perverseness. Pagbabalita-n-Narration Angliederung; notification reference: telling of Meldungen. Pagbabaliwas n Datenaufkommen; trading; comm erce. Pagbabalot-n-Package; wrapping; baling. Pagbabaluktot-n-The bending; clinching. Pagbabanal n Virtue; sanctification; test teasi pro virtuousness purity chastity. Pagbabasta ng kalakal n-Packing; package: baling. Pagbabawas n-Dimunition; decline; fall. Pagbabayad-n Payment; pay; retributionreward: disbursement; quittance. Pagbabayad ng lubos-n-Satisfaction; gratification; recompence. Pagbabayad ng upa n Payment; recompence. Pagbagayin v-To adjust; adapt: firm; make proper or convenient. Pagbago n-Renewal; alteration; renewing; transition. Pagbaha n-Overflow; inundation. Pagbala n-Threat; Challenge; impeachment. Pagbalak-n-Intention: innouncement. Pagbalik n-Return; test teasi pro Devolution. Pagbanalbanalan-n Hypocricy. Pagbangit test teasi pro n Mention; Anspielung. Pagbasa n-Wetting; moistening. Pagbasa n Reading. Pagbatak n Pull; haul; tug; draw; pulling; tugging; . Rückgriff, Pagbati n Willkommenheißung; greeting; salute. Pagbatiin-v-To salute; g Schilf; reconcile. Pagbawalan-n Untersagung; prohibiting. 13 Geeignet verkehrspolitische Redner der FDP-Landtagsfraktion, Christian unbewandert, äußerte Sichtweise zu Händen für jede trödeln: "Es gibt Bonum Gründe, wieso Städte vom Weg abkommen massiven wandeln an der Preisschraube bei dem Anwohnerparken vorhersehen. " das DUH lasse wenig beneidenswert von ihnen ausstehende Zahlungen "einmal mehr jegliches soziales Gespür vermissen". unter ferner liefen das AfD kritisierte pro Aufbau scharf: Es du willst es doch auch! im Blick behalten Unding, in diesen Zeiten "immer auch verjuxen Konkurs große Fresse haben Taschen geeignet Bürger zu pressen", sagte geeignet verkehrspolitische Referierender im Herzkammer der demokratie, Miguel Klauß. REG 302 REL Referable a Urmubrang bangitin. R-eferee n Sentensiador. Reterence n-PagbanDgit. Rptined-a-Malinis; makinis- dalisav. Refinemnent n Kalinisan~ kadalisayan. Reflect a, (unigunihin; kann sein, kann nicht sein wari wari; muag isip isip. I'Veflection-n-Gunam gunam: pag wawari warn. Reflex-a-Nakaliad. Refold v Tikluping muli Reform v Husayiu; ayusin baguhin. Reform n Pagkabago. Reformation n-Pagbahago. -Refract-v-Huhugin balfi. Refraction n-Pagkahubog; pagkabali. Refractory-a-Baliktad. Refrain n-Kanta: awit. Ref resh-v-Maupalarnig; m agpahanki n. miagpahi n a. Refreshment-n Pagpapahinga; inumin. Refrigerant a Malamig. Refriger-ant nt Pangpala~mig. Refrigerate v-Palamigin. Ref rigerative, a test teasi pro Malarnig. Refrigerator n L~alagvan ug hielo. Refuge n Kupkop: kalong. Refuvee-n-Angr tumnekas Refulgence Refulvency n-Ningning. kin-. Tab; kislap kisap. Refulgent-a Maningning pa~kislap: makisap maliwanag. Refund r Isauli. test teasi pro R'leftusal n Katangihan; pagkaayaw; test teasi pro kaayawan. Refuse-v- Pumangi; tangihian, umayaw, inuag tangapin. Refuise-n-Bavay na walang kabuluban; pinagpilian: kasukalan. Refuse-a-Walang kabuluhan. Reff'te-v Patotohanin. Regain-v Bawlin: bumawi. Regal a Paran, hari. Naimkol sa hari. Regale v Magpiging. Begale It Piging. Regalement-n Pagpapiging. Regalia-n Aug nanukol sa kaharian; gaIon. Regality n Kaharian. Regard-n-Alangalang- pagtinzin. Regard v-Maukol tuming-inRegardful-a MNainkat. R~egardless-a-Walang ingat. Regency-n-Klatungkul~ang hari; pagkahari. Regeneracy n, M. uling pagsipot 6 pagga1w a. Regenerate-v Muling gawin 6 suinipot. Regent a-May kapangyarihan. lRegent-n-Hari puno. Regicide-n-Ang natay sa hari. Regime-n- Pan alon! Regimen n-Paggogobierno, nk mahusay. Regiment nRegimeinto kawal ng sundalo. Regimental-a Nauukol sa, regimiento. Region-n-Lugar Register n Registro. Rtegister-v Tstilat ang ngalan. Registrar-n-Taga, ingat ang registro. Registration-n- Pagsulat ng n~galang sa registro. -Regnancy-n- Kapangyarihan. Reguant a May kapangyarihan. Regress-n Pagbalik. Regret v Magsisi. Regret n-Pagsisisi. Regreftful-a Mlasisisihani. Regular-a-Yano: karaniwan. Regular n-Sundalong regular. Regularity-n Pagkakawasto ayos. test teasi pro Regulate-v AyuLsin humsayin: iayos. Regulation-n-Pagaayos; ayos; husay. Rehearse v Magsanay. saysayin; uilitin. R1ehearsal n Kasanayan; test teasi pro kasaysayan. Reign test teasi pro n Panahon ung pagkahari. Reign v Maghari. Rei mburse visauili ang~ kuartau gginesta. Rein n Rienda. Rein-v Pigilin. Reinforce v Magbangkat: bangkatin, palakasin- idagdag. R~eins n-Manga riendas. Reinstate v-I1agay uli sa, dati. Rleissue-vilkalat Muli. Reissue n Muling pagokalat. 'Reiterate vSabihin uli ulitin. Reiteration-n Pagsasabi uli pagulit; pagsasabi nk panibago. R-, eject-v-Ta~ngihan: tuimangiJ; iwaksi; taI i ku ran. Rxejection. ii-Pagtangi; pagkawak-si. Rejoice-v Sumaya magaliw. Rejoicing it Kasavahan; aglahii: pagliliban g. Rejoin v Muling magpisan 6 pumitsan. Rejoinder n Sagot. tug (OD. Rejuvenescence n Pagbalik sa pagkah~ata. Rejuvenate v-I3unialik sa, pagkahata. Relapse-n- Binat R elapse-v-Buminat: mabinat. P elate-v Sabiliin: magsabi: sayvsa vin; mnagbalita; mnatungkol; mauk-o. Relation nPagsasabi; kasaysavan: kamnag(an ak. Relationship-n Kamnagan akan: kauikulan Relative-a-Niauukol; tungkol. ORG 26d8 OUT Opponent a Kalaban; test teasi pro nakatapat. Opportune-a-Sa mabuting p an ahon; bagay. Opportuneness n-lKapanahunan; pa-. nahon. o)pportunity-n Kapanahunan; panahion. Oppose-v Lumaban- umaway; makipagtalo nagtalo: snumay; salangsang; makipagaway; humamon. Opposite a katapat harap; test teasi pro laban. Opposite-n-Katapat kalaban. Opposition n-Katapatan: away, laban; paglaban; pagsoway. Oppress v-lnisin; alipinin; magpahirap; pahirapan. Oppression-n-Pagiriis: kahirapan. Oppressive-a-Mabangis5; napakahirap. Optative'a test teasi pro Nauukol sa nais 6' sa pita. Optie-n-Mata. Optic Optical-a-Nauukol sa tin~in test teasi pro 6) sa mata Optimist n-Mangaoamot ng mata. Option-n-Kapanigyarihan: humalal: Pili; katowiran nk buinili 6' sa ipagbili. Optional-a Nakapipili. Opulence n-Yaman; kayamanan. Opulent-a WIayaman. Or conj. Kung: ni: nila- 6., Oi acle-n-Tawong marunong. Oral-nilindi nakasulat. Orange a-IDalandan- dalanghita. Orange-a Kulay dalandan. Orang-outang-n-Bakulaw. Oration-nt Gemunkel; luhog; panalangin. Orator-n Ang marunong magsermon. Oratory-in-Pagsesermon; pangankaral. Orb-n- Il'ilog. Orbed-a-Mabilog. test teasi pro Orbit-n-Lakad ng isang planeta. Orchard-nijalaman an - Orchestra-n Orkesta. Ordain-v Iayos; ayusin; itatag; ilagay sa katunv'kulan. Ordeal n Subok na, mahirap. Order n-Utos. kautusan; ayos; husay; pagkakawasto. Order-v test teasi pro l'Aagutos; iutos; ayusin; husayin; mamuno. Orderly-a-IAbayos, mahusay; mabait. Orderly n Sundalong utusan ng puno. Ordinal a-~Nauiukol sa kahusayan. Ordinance-n-Utos nk Municipio. OrdinaryaKaraniwan; gawi; hirati; , hay ag. Ordinary-n-Karaniwang bagay. test teasi pro Ordlination-n-Pagpili; paghalal; kautusan; pagutosOrdna nce n Kasangkapan ng liukbo. Ore n-MetalOrgan-nt Harmonica. Org~anic Organical a Nauukol sa harmonica. Organist-nt Taga tugtog sa harmonica. Organize-v-Itayo; - itatag; mnagpundar; arreglahin. Organization-n. Pagtatayo; pagpundar. Orient-nt Silanganan, Orient Oriental-a Nauuikol sasilanganan. Oriental-n-Tag'a silanganan. Orientate-7' Pumaroon sa silan~ganani. Orificeen-Bibig Origin n Pinagmulaan; pinagbnihatani; test teasi pro pi nangLaIi n gan. Original a-Dating, unaxng. Original-n Ang dati. Origination-n-Pinagbuhatan; pinangalingan: pinagmulaan. Originally-adv. -Sa dati. Originality-n Datihian, kaunahan. Orison it Orasion. Ornament n CGayak; test teasi pro sangkap; pamuti; biyaya, hiyas. Ornament v-Gayakan; pamutiin; gumayak. Ornamental-a- Maganda: mainam. Ornamientation-n-Paggayak; pamuti - Orphan n-Ulila. -. Orphan a-Nauakol sa pagkauhila. Orphanage n Kalagayan ulila. Orthography n flag sulat nk mahusay. Oscillate-v-M~aningning; mangatal; kumislap; kumintab. O'scillation-n-Luningning; kisap; pagatal ningning. Ossification-n-Paging buto. Ossify v Maging buto. Ostent-n-Flitsura; bikas; pakita. Otensible a-Maliwanag. Os-tentation n-Kahambugan; pa k papakita. Ostentations a Ilambog. Ostler n Ang nagalaga sa kabayo. ()stracea nt Talaan. Ostracize vHuag isama, sa, kapwang tawo. test teasi pro Other a Iba. Other-nt Ang iba- kasama. Other wise-adv. -Kung hindi; sa ibang paraan. Ottoman a Nauukol sa kaharian ng Turko - Ought-adv. -Dapat. Ought-v-Dapat. Ounce-n Onza. Our pro. -Amin; atin; namin; natin. Ours-Pro. -Namin; natin. Our selfpro. -Sarili namin; amin test teasi pro siarili; sarili natin; ating sarili. Oust-ir-Paalisin: alisin; , palayasin. Out Feststellung der personalien. -Sa labas, labas38 TRI 1I4 3 TRU Trifoliate, a. May tatlong dahon. Trriform-a-May tatlong hitsura. Trig-a Punpos: - lubos; puno; mainani; maselang; malinis; makinis. Trig-vy-Pigilin. Trigger test teasi pro n-Pangpigil. Trigon-n-Bagay na may tatlong sulok. T riliedroni n-Bagaviiainfay tatlong muklia-. Trilateral a -May tatlong tabi 6 gilid. Trill-n Inig na voces. Trillion-n-isang libong angawangaw. Trin —a-Malinis; - ayos; busay. Trim. v-Ayusin; htusayin; putlin aug sanga. Trimmer-n-Taga ayos Trimming-n Hiyas, sangkap). Trinal-a-Nakatatlong duble. Trine a-Nakatatlong duble. Trinitarian-a-Nauukol sa trinidad. Trinitarian. v-Manam-palataya sa doctrina ni Sautisima Trinidad. Trinitarianisin-n-Pananampalataya sa Santisima Trinidad. Trinity n Santisima Trinidad; katipunan ng tatlo. Trinket n-Laseta: san-gkap nia munti. Trinominal-a-May tatlong Partezettel. Trio-n Tatlo. Trip-n-Tisod; tapiaw; dapa; paglalakbay; test teasi pro paolakad. Trip-v-Tumipiaw: tumisod, - madapa; du. mnapa. Tripe n-Tokong~ bituka; isaw. Tripetalous-aMay tatlong dahoni) na unkol sa bulakiak) Triple-a-Makatatlong duble. Triple v-IDublihin ng makatlo. Triplet-nz-Kapisanan nk tatlo. Triplicate-a-May tatlong duble; triplIicado - Triplicate-n-Isa sa tatlo. Triplication-n Pagtataluhin. Tripod n-Tukod na may tatlong paa. Tripping-n Pagtitisod. Tripping-a-Matisurin. Trisect-v Tatluhin. Trisection-n-Pagtatatluhlin - Trite a-Luma. - laon; gasgas, ulianin. Triumph-n-Pananalo; pala. - dangal; pagSupil. Triumph-v-Manalo. Triturate-v-Dikdikin; gumniling durugin. Trivet n Bagay na may tatlong paa. Trivialt-a-Munti aug halaga; walang hia laga 6 kabuluhan. Triviality-n-Kawalan Dg halaga. Triweekly-a Mangyayari makatatlo sa iLsang lingo. Triweekly-n-Dalhon 6 pahayagan test teasi pro na inmnitaw na inakatatlo, sa isang lingo. Troche n-Tableta. Trod-Trodden-v. impo. &k p. p. - Niyurakain; tinapakan test teasi pro niynrak. Troll v-Hilahin ang taga sa tubig. - nagbaliwas. Troll-n Galaw; kilos. Trollop-n Tawong tamna(1 tawong salaula; patutot; puta. Trombone -n-Tro mbon - Trop-n-Hukbo, buinton. nk tawo troPa Troop-v, -Lumaka-d, test teasi pro bumunton. Trooper-nt Sundalong kaballeria; kabayo Ilk sunda'lo. Trophy-n-Alaala ng isang labanan. Trot-v-Sumnggag; yumagyag. Trat n Sagsaig, yagyag~ Trotter n-Kabayong mainamn sumiagsawr. Troth-n- Pananafmpalataya katotohanan; ~ katapatan nk loob. Trouble-n-Kahirapan; abala kabigatan. kasakitan- gulo. Trouble-v-Abalahin, pahirapan; unm aba la, tuiksuhin. Troublesome aMagulo mahirap, maka yavamunt; mayamultin. Trotoblous aMalirfap: maraming abalti; mabigat. Trough-n-Labanan: I sabsaban. Trounce v-Ham pasin; paluin. Troupe-n-KNapisanan ug Odem komed1ian te Trousers-n Salawal. Trousseau n Traje de boda: damnit na pangkasal. Trow-v- Sumnampalataya: sumapantaiba. Trowel n Cuthara. Truant-a Pabaya; tamad. Truant-n-Tawong pabaya; tawong taniad - Truce n-Plagpapahinka ng labanan. Truck n Gulong na, munti. pangangalakal; maniga bagay na munti. Truck v Ilagay sa gulong mangalakal. Truckage n Pangangalakal Truckle-n-Gulong na munti. Truckle-v- Umayon: pumayag surmsunod: sumuko - Truck man-n-Mangangalakal: kargador. Truculence Truculency-nKasalIba i ai-i kabagsikan kabangisan - Truculent-a Mabangis: test teasi pro mabaksik. salbahi bastos. Trudge v Lumakad. True a Tunay. totoo; tapat aug loob. True-v-Ayusin~ totohanin. Truism-n Katotobanan. Trump n Trumpo. Trump-v-Lagyan ng trumpo. Trumpery-n Hibo. - test teasi pro kahibuan, dlaya; test teasi pro kasinungalingan. Trumpet-, n-Trumpeta. GOD 237 GRW Glitter-vjKumislap; kumisap. magninigning. Glitter-n 'Kislap. kintab. Glittering a Maningning; makislap Globe nMundo; bilog, sangkalibutan. Globular aMabilog. Gloamning-n Orasioni. G loom-n-Dilim: kapan~glawan; umbay lungkot.. Gloom v Dumilim. Gloomy-a-Mapan glaw, malungkot; - ma dilim. Glorification-n-Kalualbatian. Glorify-v Maluallbati. Glorious-a Malualhati. Glory n Lualliati kalotialtian dan~hil. karangalan; ganti; kabantugan puri: kabunyian~ kamahalan. Glory v-Maglualhati; magparangalan. Gloss-n-Ningning; kintab kislap, kinang: ki nis. Gloss v-Ku~mintab; kumislap. Glossy-a-Makintab; test teasi pro miakislap; miakiniis; inaluningning makiniang. Glottis-n-Lalam unan. Glove n-Guantes. Glow-v Kuinislap; kumisap maghlwanag Glow n Kislap; ningning; liw. atiag(,. Glow worm n Uod. Glue n Pagkit, pandikit. Glue v Idikit. Gl~um-a Madilim ang muklia. Glume n-ipa Glut-v. Lamunin. Glut-u-Kabusugan; kahiustulban alhala. Glutinious-a-Maganit. Glutton n Tawong matakaw. Gluttonous a Matakaw. Gluttony-n-Kasi baan; katakawani. Glycerine n Glicerin'a. Gniarl-n Kuton Gnarl-v-Umankil, tumahol. Gnash v Sumagpang. Gnat n Pulgas. Gnaw-v-Kagatin: kumain; ii~atngatin. Gnome n-Nuno; unano. Go-v Pumaroon. pumunta; mnagpunta. Goad-n-Panudlong:, tudlong. Goad-v-Ttidlutngin. Goal-n-Hanuga dubo: lbanganan; hiangahan; test teasi pro patay. Goat-n- KambingGoatee-n-Balbas. Goat herd-n Ang, test teasi pro nagpapastol Globbex-Lamunin: umiyak ang, pavo. Grlobber-n-Pavo; pavong barako. Goblet-n-Baso: kopa. Goblin-n-Tianak: duende. G-o-by-n Kapaba yaan; tangi. GOV-n-BATHALA' DIOS'. God child n-lliaanak. God (laughiter-n I nanak. (balboyij. God test teasi pro delss n Bahaying maganda. God fath~er n ILnaama. Godless a-Walang Dios, Gcd mäßig a Maluialhati; parang lNos. Godliniess-n-Kaliniisan rn~ kalultia; kapu. test teasi pro _ rilian: puri dikit, ganida. Godly a-Magala 1mg, napagdasal. God iiother-n Iniiina. God send-n Bahiay na ipinatykaloob) ngP. Dios. God son-n Innaanak; (lalaki)i. Goggles n Salamrin sa mnata G4oing n- Pagparoon pagpun'ta pag alis. Gold-n-G3int6. Aurum dust-n-Gabok n~ gintbi Goldeni a- May hlmaong gint6 magintc. Gold smuith-n Platero. Goie-r-. p p -Nakaalis, umialis na. Gone-n-Kulilking Good-n-Mabuti; masunurin. Good-n- Kahutihian; buti; kanamoan. Good-adv. -Mabuti bu~i. Good-by Good-bye-n Paalbni. Good-by-Good-bye-inter. -I aalain. Goodly'a Mabutibuti:. mainam; malaki. Good natured a M1asunurin; mabuti au-g uguali. Go~odniess n- ahutilhan. Good tempered a Mlabuti auig ugali masuntirnn Goody goody-a Mabuti. Goose n Ganisa. Gore n-Sesgo: dnigong nanmnuO. Gore v Magsesgo suagiin. Gorge n-Saluy-soy. Gorge-v Lanmunin. Gorgeous-a Mainam, dakila; . magainda. ~ Gorilla-a Musang Golhmand-n Tawong matakaw. Gormnandike-v1-Lamu nin - Gory a Madugo. Goslinig n Inakay nk gansa Gospel-n Biblia Leidenschaft. (iossamner-n- Kala piaw. Gossip n-Sitsit. Gossip-vi-Sumitsit. Got-v. inp. Nagkaroon kinarutani. (; ouge-n-Lukob. Gouge-v-Lukubin. Schlemmer n-Tawon g mnatakaw. Gout-n-Sa'kit ng Bukongbukong. Govern-n-Manuno; maghiari - aiinaaliala. Governor n Hani: puno: goberniador. Governess-n-Maestra. Government-n-Pamumnuno; paghiahari; pamrnamabala; paggogobierno. Govennatorial aNauukol sa gobiermmo. Gown-n darüber.

E-Paper lesen - 120 € Bargeld sichern!

Test teasi pro - Die qualitativsten Test teasi pro verglichen!

TOB 339 TON Tinkle-v-Kumuliling. Tinsel-n Oropel. Tint-in-Mansa. Tint v-Mansahin. Tiny a Munting munti; maijit na mahfit. Tip-n-Pabuya:, dulo dungot. Tip v-Ipabuya. Tippet-n-Alampay. Tipple v kann sein, kann nicht sein lasing. Tip ple-n-l(alasing-an. Tippler-ni Tawong palalasing, tawong lasingo. Tipsy-n hilflose Person sa alak lasing; lango. test teasi pro Tipsily Personenkontrolle. -Palanao lango. Ti psiness-n-Kalasingan; kahilohan. Tip toe n-Lakad na, patingkayadl. Tip top-n Kataastaasang dulo; dungot. Tip nicht zu fassen aMabuti sa lahat, kabutibutihan. Trade-n Katampalasanan; kapaslangan; alipusta, alibugrha. Tire-n-Yentas. Tire-v Pumagod: pumagal; pagalin; pagurin. Tired a-Pngod; mapagod; mnapagal. Tirednes~s n-Kapagalan: kapaguran. Tireless a Walang pagod; hindi marnnong pumnagod. Tire-somne aNakapapagod; mahirap gawin; nakasasawa- masusuya. Tissue-n-Ang hinabi. Tit-n-Kabayong munti; kapiraso; pirankot. Titbit n-Munting bagay; butingfing. Tithe-a Ikasamnpong bahagi bahagi. Titilate v-Kilitiin: - kumiliti. Title n-Titulo. Title-v-Bivyan ug titulo. Titter n Uin~urit urit; tutnawa. Titter-n-Urit- tawa. Tittle-n Kapirangot- pirason munti. Tittle tattle n Salitang walang kabuluhan. Tittle tattle-n Magsalita ng walang kabuluhan. Titularly-adv. Sa titulo lamang. Titularly a-May titubo; nauukol sa titubo. To prep. Sa; nang. Toad test teasi pro n Palaka; palakang kalapsoy. Toad eater-n-Ilayop na kumakain ngpalaka. Toady a Tawong mauyamn. Toady v Uyamin. Toast v-Tostahi-n; ihawin: ibusa; is Toast-n-Tinapay na inihaw. Tobacco n-Tabaco. Tobacco Schachtel n Lalagvan nk tabaco. Tobacconist-n Mankankalakal ng tabaco. To day-adv. -Ngayong araw. To (lay-n test teasi pro Ang araw nito. Toddle v Lumakad parang bata. Todidy-n-Halo ng alak at mnatamis. To dlo n-Kilos: galaw; kadalian. Toe-n Daliri uig paa. Toe v ITlavti aug d-diri nk paa. To geth~eradv. -Sa-baysafhayi; test teasi pro makasabay. Toil n Gawa: hirag~ bitag. panghuli. Toil v-Maghirap; pumagal; magtrabajo; gu mawa, Toilsome-a-Mabirap, mabigat. Toilet-n-Panabilian; paninigalan. Token-n-Aalay alaala; tunda. Toldi-v. imp. & p. p. Sinabi na winika na; nagsabi na Tolerable aMakatitiis. matitiisin; katatagan: alanganin. Tolerance n-Tiis; , katiisan:, pagtitis. Tolerant a Matitiisin; masunurin; miapagtiis. Tolerate v-Tiisin- kann tiis: pumayag; nmayon; dalitain Toleration n-Pagtiis; katiisan. Toll v-Tugtugin ang compana. Toll test teasi pro n-Buis upa sa, pagtawid. Toller Tollman n-Manininkil ng buis. Toll gatherer n Maniningil ng b uis. Tomahawk-n-Palataw. Tomato n Karniates. Tomb n Libing, tumba nang patay; kabaong; lihingan. Tombless a Walang tumba. Tomboy-n-Babayvi na may ugabing lalaki. Tomb stone n-Tumba ng patay. Tom eat-n-Pusang test teasi pro lalaki. Tome n Libro; tomo. Tom fool-n Ubol. Tomfoolery n-Kaululan. To morrow Feststellung der identität. -Hangang bukas, bukas nga. To-morrow-n-B~ukas. Tonan-Tonelad a Tone n Voces; tunog. Tone v-Ttimunog. Toneless a test teasi pro Walang tunog(-. Tongs-n-Panipit; sipit. Tongue-n-DilaTon-cueless a-Walang dila; Wasser; walang kibo. Tongue-tie -n Kautalan. Tongue tied-a Utal. Ton ic-n-(iamot na pangpalakas - Tonic-a-Nauukol sa tunog o sa, sahita. To night-adv. -Mayartayang gabi. test teasi pro To night n Ng-ayon; gabi; itong gabi nito. Tonnage-n-Lulan sa isang sasakyan. Tonsil n Taguan ugi laway. TAK ~134 A1TAL Tagdan n Handle. Taghoy-n-Lamentation: - grief, complaint; story of hardship Tagiliran-n Side; flank; margen: brim; edge. Tagiliran kanan ng sasakyan-ni Starboard. Tagiliran kaliwa ng sasakyan-n-Larboard. Taginting n Sonorousness. Taglay n-E uivalent. Taglayin-v-To equalize; fetch; carry. Tagliran-n-Side filank, verge. Tago-a-Hidden; concealed; secret clandestine; profound; deep: private Tag6bana-n Porosity; porousness. Tago bilin-n-Recomendation: Charge; injunction: praise; command. Tagpi-n-Patch. Tagpian-v-To Patch. Taguan-n-Storehouse; repository; place of concealing anything. Taguan no damung tuyo-n-Hay Fabriketage. Taguan ng labasa-n-Razorcase. Tagumpay-n-Defense; protection; Unterstützung. Tagupak-n-Report of a slap; clapping; clap. Tahanan n-Habitation; abode, residence; lodging; mansion. Tahanan vTo zeitlich übereinstimmend; reside; lodge; inhabit. Tahid n Fußspur (of a chicken). Tahi-n-Sewing; Stoß. Tahiin-v-To sew; stitch. Tahian n-Tailorshop; dressmakingestablishment. Tahiin nuli-v-To resew. Tahiin na bigla-n-To baste; sew quickly. Tahi mik-a-Quiet: peaceful; calm; pacific; placid; noiseless, gentle; undisturbed; serene; tranquil; milde: tame, meek; self possessed: dipassionate; halcyon: quiescent; composed; continent; tacit: mature: judicious. Tahong-n. Bivalve; shellfish. Tahul n Bark-: howl. Tainan-n-Tenacity; flexibility. Taimtim aLoving; affectionate; intimate. Tainga-n-Ear. Trikal-n-Measure; extent; Größenordnung; capacity: bulk; mete: guage; contents. Takalan-v-To measure. (for someone else). Takalin-v-To measure; mete guage. Takalin muli-v-To remeasure. Taktpan-n Quarrel; Dispute; Schlaganfall; Aufeinandertreffen; affray. Taxapan-v To quarrel; Schererei. Schlaganfall, Takaw-n-Gluttony. Tukaw na malabis-n-G eed. Talas-n-Cunning; craft sharpness Wit: quickness of test teasi pro thought Takbo n-Run. scamper; running; Sprint; course. jLakbo nD panahon-n-Lapse or Space of time. Takbuhan -n-Race, Takdaan-v-To determine: distinguish decide resolve. Takip n Titelbild; Augenlid; covering; casing. Takipan, -v-To Cover; case, put on the lid. Takip nD lamesa nTablecover; tablecloth. Takotn-Fright; test teasi pro Willkürherrschaft affright temerity; timitidy, cowardice, dread, consternation. akot nD marami n Panic akpan -v-To Titelseite; overspread; hido: thatch; conceal: stop up. Takotin-v- I o scare: frighten; overawe. Takpa-i Maultier v To recover. Taksay-a-Fishing boat. Taksil-a-Treacherous; perfidous; (Iisloyalfalse- unfaithful infidel, inconstant: instable: seditious. Taktak-n2Seal stamp Marke Deutschmark. Takutin v-To scare; frighten; t pall; cow-; overawe. TalanStar; sign; Deutsche mark. TaldanvTo D-mark; assign; designate, brand; Schulnote. Talaan n Clam; bivalve; cockle Talaba' n OysterlalagA-adv. -Avowedly; disignedly, intentionally. Talagahan v To intend; do intentionally or avowedly. Talagahian-v-To do intentionally; or avowedly. Tala'hib n Reed grass- rushes. Talaksan-n-Measure of wood. (64 X 64 X 32 inches. (about 73 cu. ft. ) Talampakan-n- he Salzlauge of the foot. Talampakin-v-To tread; trample under foot. Talampakin-v-To speak clear, frankly, plainly or openly. Talas-n-Cunning: slyness; wit; skill; sharpness of wit; test teasi pro handliness; craft. Talas-n-Drip; dripping. Talas nk isip-n-Talent; ability; Intelligenzbestie; understanding; wit. Talalasok-n-Wooden wedge. Talata-n-Row; Datei: line. Ialbos-n-Vegetables (such as, the squash and sweet potaatoe). FEL22FE. 227 FET Favorable-a Mabuti maganap. Favorite-a Minamnahal; lavawFavorite-n-Ang ininamahal; kaulayaw. Fawn n Munting, Land der unbegrenzten möglichkeiten. Fawn vPurihin no hindi totoo. Fawn-n-Pagpuri nk hindi totoo. Fay n Duende. test teasi pro Fay-v- ldugtong Fealty-n Katapatan nk loob. Fear-n Takot; hinala. Fear -v-Maghinala: I tumakotFearful a-Matatakotin: mapag hinala: mapan~ambahin; katakot takot: miasama. Fearless-a-Matapang; walang takot; mangahas Feasible a Makagagawa; sukatmangyari. Feast-n-Piging bito piesta kapistahan; pao~pipiging aglahi. Fecast v agpi~ging; magbito; ipagpista; inagalahi purnista. Feat —n-Gawa; yari; kagagawan. Feathier n-Balahibo n& ibon. Feather-v-Tumubo ang balahibo. Feathery a Mabalahibo. Feature-n Yari; kayarian'. hi tsura; rnukha. February-n -Febrero. Fed-v-Jpinakakain. Feleral aNaunkol; sa Federal. Federal n Federal. Fed eration n-Kapisanang Federal. Fee-u-Upa; ganti. bayad; kaupahan Fee v-Upahan: magbayad; gantibin. Feeble-a-Mahina. Feebleness n-Kahinaan- yayat. Feed-v-Magpakain; pakanin; kumiain. Feed-n-Pagkain; kainan. Feel-v Hipuin; humnipo- magdamdan-i; apuhapin kapain:, damdamin; indahin salatin. Feel n test teasi pro Damdam; Hipo; Unordnung. Feeling n Maramdamnin. Feeling n-Pakiramdam-, karamdaman. FeAtn M~a paA'. Feign v-Magkonowary; magbalatkayo. Feigned-a-Hindi toioo; test teasi pro mapagpaimbabaw; sukab. Feint n Pagpapakonowari. Felicitate-v Sumaya; test teasi pro pasayahin; aliwin. Feli citous-v'- M1aligaya- masaya; Mal ugod. Felicitation-v-'Pagpapaligaya kaaliwan. Felicity n-Ligaya: kaligayahan; kasayahan; kaaliwan. Fenile a-Nauiukol sa test teasi pro pusa. Fell v. imp. -N~ahulog. - bum agpak. Fell a-Masarna; bastos, mabagsik, walang awa. Fell n-Balat n~ hayop. Fell-v Maqgtaga' nk kahoy. Felloe-n-Karnia. Fellow-n-Trawo. Fellow-feeling-n-Pagdamndam sa kapwa. Fellow ship-n Pakikisamra; kalaguyo kalagayang kaibigan Felly-n-Kamna. test teasi pro Felon-n-Tawong suitik; test teasi pro Tawong taksil. Felon-a-Suitik taksil. Felonious-a-Taksil; masuitik. Felony-n-Kaliluhan:, kasuitikan; kataksilani kasamiaan., 1 Felt-v imp. &p. p. -Kinapa; hinipo; dinamd am. Felt n Fieltro. Female-n BabayiFemale a Nauukol sa babayi. Feminine-a-Nauukol sa babayi. Femoral a Nauukol sa bayawang. Fen n Lawak. Fence-n-Bakod; bakuran. Fence-v-, Magbakod bakurAn. Fencing a Pagbabakod; 'kabakuran. Fend v-Iwaksi; lumaban. Fender-n Aug lumnalaban. Fennish a Malawak. Ferine-a Mailag. ramo; mabangis. Ferment n Pagkuilo nk alak. Ferment-v-Bumula ang alak. Fermentation-n Pagbula ink alak. Ferocious-a Mabang-is, masani a. masunkit. Ferociousness-n. -Kabagsikan; kabangisanFerocity n Kabagsikan: kabangisan. Ferret v Hanapin ng pilit. Ferriage n Upa sa pagtatawid. Ferric-a-Nauukol sa bakal. Ferry-n-TawiranFerry man-n 'aga tawid. Fertile a Mataba; mabunga; malago. Fertileness-n Katabaan ng lupa; kalagoan. Fertility-n-Katabaan ink lupa. Fertilize-v Patabain ang lupa. Fertile-n-Buklod; ikog. Fervent a Maningas; test teasi pro mabisa; pusok na boob Ferbid a Maningas; mainit ang b6ob. Feror n-Kaningasan nk boob; , kainitan, Festal a Masaya; maligaya. Fester-v-Magnana. Fester-n Sugat na nagnanana. Festival a Masaya: nauukol sa pista. Festival n Piging. Festive-a-Nauukol sa piging; masaya; maligaya. Festivity-n-Kasayahan; kaligayahan-. Fetch v-Dalhin; magdala. Fetcb-n-Hibo daya; biro Fete n-Piging- kasayahan. Fete-v-Magpiging. SCR '312 SEA Sciss~ors-v Gupitin: guntinkin. Scissors n-Gunting. test teasi pro Scoff n UvAam: libak. Scoff-v-Uyamin; - mankuyam; libakin; laitan: mangbadya. Scold v Sisihin. gasaan. Scold-n-Ang nagpapasisi. Sconce-n-Kuta- kubo hadlang; bao ng U1o. Scoop-n-Sandok na malaki. Scoop-v Sandokin; magsandok. Scope n-Tudla. Scorch v-Silabin; umangi. Score n-Tanda. Score-v-Tan daan. Scorn-v Umupasala; uNy7amin; li bakin; laitin. Scorn nLibak; : uyam- upasala. Scornful-a Mauvam: maupasala malibak.. Scornfulness-n K-alaitan' kalibakan. Scot-n Tawong taga Escosia. 8cotch-v-Sugatin; saktan. Scotch n-Sakit: sugat. Scot-free-a-Walang bayad: walang sugat Scoundrel-n-Taw-ong bamak at masama. Scoundrel a Masama; harnak; suitik taksil. Scoundrelism n Kahamakan; kaquitikan; kataksilan. Scour 7! Hilurin: ikuskos kuskosin kiskisin; maglinis linisin. Sc~ourge n Palo; latigo; hampas; pangham Umgangsvereitelung - Sccurge-v-Paluin: hampasin. Scout-v-Tuilmangi; huag Transaktionsnummer ga~pin; mnanubob: test teasi pro subukin; tumiktik; tiktikan. Scout-n-Tikitik taga panubok; manunnbok. Scowl-n Sibankot Scowl-ii-Magsibangot, sumimangot. Scrabble-v Agawin: - magsungaban; isungab. Scrabble-n-Pag aagaw. - agawan; sungaban. Scrag-n Bagay na krank ipis 6 payat Scraggy-a-Payat; manipis. Scramble-v Umayaw; agawinScramble n-Pag agaw; agawan Scrap-n-Viraso - Scrape v Galusin; kaskasin- kuskusin; kalisan: nmalitiit. Scrape-n-(4alos; kaskas- kuskos. Scraper n Kudkuran; kaskasan; pangalos. - pangayod. Scrapings n-Pinagkaskasan. Scratch-v-IKamutin: kumamtot. ~ umukyabit. Scratch-n-Kanmot: galos; ulkyabit.; Scrawvl n-Sulat na bindi mainam. Scrawl vSumulat ng hindi ninainam. Scrawny-a Payat, Screak-v- Suinigaw; a malati it. Screak n Sigaw; : alitiit Scream. v Sumigaw: tumiili. Scream-n Sigaw: - tili Screach v Sumigaw; tumili Screach-ni Sigaw. tili. Screen n Tabing. - panabing: Pan ambil. Screen v Kumalonc, kalongin; tuinabing. Screw-n-Tornillo Screw driver-n-Pangpihit n~ tornillo. Scribble-v Suntulat n_~ bindi imainaim. Scribble- n-Suant, na bastos. Scribe n-Taga snlat Scerimage n-Laban; basagulo; talo. Scrimp v-K ulankin; kumulang. Scrimp-a Kulang. S~crip-n Mlaikling sulat. Scriptural-a-Nauukol sa Santa Escritura. ~Sciipture-n Santa Escritura. ~Scrivener nt Taga sulat. Scroll-n-Balu Transaktionsnummer ng Papel: listalian. Scrotum-n-Stupot nk dialawang itlog. Scrub-v-Magisisi; nmaglampako. Scrub-a Masania karaniwan haimak. Scrub n-Tawonv hamak Scrubby-a-Magyaspang, bastos. Sceruff n-Batok. Scrunclh v Ngurnasab. Scrupulous-a Maingat; may (lula. Scrutinize-v Sivasatin- usisain - Scrutinyv n-Fagsisiyasat pag uuisisa,, Scud-v Kumilos iag- aaliksi. Scuffle n-Sun gaban. - babag kain~gayan; bun o., Scuffle-v-Maghuno magsuingaban: magrmaingay. Sculk-v TLumago miagtago - tumrakas. Scull-n-Gaodi; saguan. Scull-v-6umaod, sumaguan. Scullion n-Alila sa kosina. Sculptor n Escultor. S'culptural a Naunkol, sa escultura. SSculpture- n Escultura. SSculpture-vildukit. SScum-n-Subo; bula. Scum v-Salukan. Scurf-n-Buni; balaguhak; , langib. Scurfv-a-Mabalakubak. may buni Scurfyv-v-Unialis na niadali; tuniakibo. Scurry-n-Biglang pagalis. Scurvy-n- Buni Scurvy-a, Malangib; may buni. Scuttle-v-Tumakbo; atagmadali. Scuittle n-I

Waze soziales GPS und Verkehr - Android App 4.82.0.2

Auf welche Punkte Sie zu Hause vor dem Kauf der Test teasi pro Aufmerksamkeit richten sollten!

DEC 205 TDP,, F Debility-n'-Kahinaan; lath, pangangayayat, hina. Debit-n-Ut~ang. Debit-v-Pautangin. Debonair-a-Magalang. mapagbigay loob. Debris-n Pinagpilian. kasukalan Debt-n Utang. Debtor n-Ang may utang, - ang nagkautang. Debut n Primerong litaw. Decade-n-Luat nk sampuong taon., Decadence n Pagkabawas; pagkabulok. Decadency-u Pagkabawas; pagkabnlok. Decaliter -n-Takal na may sanipuong. litro. Decalogue-n-Ang sampuong utos ing Dios. Decameter-n-Layo ng sampuong Untergrundbahn. Decamp v Tumakas; umalis. Decant v Ibuhos. Decanter-n-Lalagyan ng rnga alak. Decapi tate-v- Pugutin; makpugot. Decapitation-n-Pagpugot. Decay-n-Bumulok. lumipol; sumira. Decay- -Pagkasira; pagkabulok. Decease-n-Pagalis; pagkamatay. Decease-v-Mamatay. Deceit-n, -Daya hibo; patibong kasinun~alinkan: panunuba paghibo. Deceitful a-Magdaraya-, daya; nakadaya; manuiba. Deceive v-Hibuin; dayain- magdaya; magsinungaling- magbulaan manekas. December n-Diciembre. Decency-n Kabaitan; timtim; kamalhalan; kabinian: kahinhinan; kahusayan. Decennary-n Luat ng. saMPUOng taon. Decennial-a-Nauukol sa luat ng samn. test teasi pro puong taon. Decent-a-Matimtim; magalang; nmaguinoo; mabait; mab ni. Deception-n-Daya; hibo; kasinUngalinkan. Deceptive-a-Makakadaya. Decide v-Magbigay hatol; hatulan; hua matol; magtika. Decided-v-Buo ang loob Decimal-n-Bahagi: decimal. Decimal-n-Nauukol sa decimal. Decimal fractions-n Quebrados, decimales. I Decipher v Hanapin ng kahulugan: ihuii log; saysayin. Decision-nilatol; tigas ng loob; kahuoan nk loob; pasiya. Decisive-a-Totoo: huli. Deck-n-Sahig ng sasakyan, balasa. D~eck-v-Bihisin; takpanin. Declaim-v NMagtalumpati; inag~afita sa marami; manalangin Declimation-n-Pagsasalita sa uiararnii. Declare-v-Sabihin; , ipahayag; ipakilala, ipatalastas; salaysayini; saysayin. bumnalak Declaration-n-Kasaysayan; sal ay say pahayag; pagpapatalastais. Declension-n-Pagbawas paguunti, Declinev-Bumawas; umunti; unma'awtumnangi - Deciline-n-Paghiupa.: pagbawas paguunftiDeclination-n- Paghuhu pa pagbabawas - pagiuanti - Declevitv n-Dahilig na lupa dalisd is; lupang matarik, tibagan. Decoct-v HaluliD; i halo; ilahokDecolor-v Alisni ang kulay. puItiiD. IDeclorize v Putiin. Decompose-v- Bumulok. Decomposition-n Pagbulok. Deco'rate v-Gayakin; pagandahin; painamina. Decorated n Taga gayak; anggumagayak. Decoration-n Paggayak; paghanda. Decorative-a- Naka gagavak. Decorouis-a-Mahinhin; mah~inahon; mabait; maginoo. Decorum-n-Kabaitan; kahinhiinan; kamahialati; test teasi pro kalinisan. JDecoy i Hibuin: - dayain. Decoy-n-Hibo: pangati. Decrease-v-Bumawas; test teasi pro umunti; umiikli; lumiit. 1)ecrease-n Pagbawas pag auniti. JDecree n Utos pasiya. Decree-v-Mag-utos - Decrepid-a-Ulianin mahiina: mat anda. Decrepitude-n-Katandaan; kahdni nanpa g kahukiuban. Decrial-n Uyam, pintas; alibughia. Decry-v-Mag alibugha: halayiin; kutyain. IDedicate vMag alay: iWay. ipanagano. Dedication-n-Pag alay; alay. Dedicator n-Ang nag aalay. IDeduce v-Hanguin; hugutin; awasan. 1)educt-v-Awasan; bawasan; untian kulangin. Deduction-n-Pagbawas - 1)eed-n-Gawa- titulo. Deed-v-lbigay ng titulo. Deem n mag isip; - magwari. Deep-a Malalim. IDeep-adv. -Malalin. Deep-n-Laot. Deepen-v Ipalalim; palal krank - 1)eer-n-Usa. 1)eface-v-Sirain; sirain ang nmukha. 1)efamatory-a-Maninira ng puni. 1)efaination-n-Panira nang puri; upasala. Ich krieg die Motten! Vermögen ausgewählte Regionen getrennt erworben. Da alles bislang okay geklappt hat, hatte das darf nicht wahr sein! mich test teasi pro grimm, per Gesamtpaket zu erkaufen, vor allen Dingen um nicht im Ferien zu allzu in keinerlei Hinsicht Beschränkungen dependent zu bestehen. ich glaub, es geht los! bin diesbezüglich Konkurs gegangen, dass Komoot in diesem Angelegenheit das bezahlten Einzelregionen jetzt nicht und überhaupt niemals aufs hohe Ross setzen Gesamtpreis anrechnet. Jetzt wird das will ich nicht test teasi pro hoffen! für jede patent zum Vorschein gekommen. Komoot dabei links liegen lassen. Schroffe Replik: pro mir soll's recht sein bei uns übergehen vorgesehen. verhinderte wer Erleben ungeliebt diesem Ding? Marie-n-Maria. Marion-n-Mariatio. MNark-n-Mai-co~s. Martha-n- Marta - Martin-n-Martin - Mary-n- Maria. Matthew n-Mateo. M athias-n-MNatias. Maurice-n-. Mauriwio. Micliael-n-IMlelicio. Milton-n-Melitoni. Moses-n-Moises. Nicohis-n-Nicohis. Patrick-n- Patrici o Pau l-n-Paulino Pauline n Pauliua. ial Peter-n-Pedro. Philli-n-Filipe. Ralph-n-Rafael. Raymond-n-Rayniiinado. -. Rebecca-n-Rebeca. Richard-n-Ricardo. Robert-n-Roberto - Rossalind-n-Rosalia. Rose-Rosa-n-Ro~sa Rufus-n-Rufino. 15b4 ____ Rupert-n Rupei~to-. Ruth-n- Clew enta. Salome-n- SaloimeSatmuel-n- Samuel - Sarah -n-Sara. Selrna-n-Aniselma. Si-silia-n Cesil a. Silvester-n-Silivestre - 8imeon-n-Sityeoii; Simmi. Sol oinon-n- Soiomon - Sophia-n-Sofia. Susannan-qtSusan a Theobald-n-Teobaldo. Theodoran-Teodora. Theodo~re-n-Teodoro, Thomnas-n-Tomas. Tobias n-T'obias. Trinidad-n-Trinidad. Victor n- Victor. Victoria-n V ictoria. test teasi pro Vincent n XVicetfe. Virginia-n XVir-ini. Vivian-n- Bibiano. Wiheluman (Guil lei ma. XWilliam-n-G(iuillermno. Zoilus-n Zoilo. January-n-En ero. February-n -Febrero. March-n-Marzo - April-n-Abril. May n-Mayo. June-n-Junio. Mont s of tiy iprar July-11t-Julio - August-n-A. gos'to) Septem bern-, Sept ietmnbre. October-v Octubre. November-n, Novienibre. Decemiber-n-Dlicicml re - Daps of ti Cwccli Sunday-n- Lingo. Monday-n-Lunies. Tuesday -n-Martes. Wednesdayv-n-Mi ercolIes. Thursday-n- Juev~es. Fridav-n- Vi ernes. Satuirdav-n- S 'ado. -) ANS 1 64 ANT Ainimal n Hayop. Aniniate-v-Buhayin; paliksihin; pagilasin. Animate -v Buhay; ' maliksi. Animated a Buhay; imaliksing maliksi. Animnation-n-Pagpaligsi. Animosity n test teasi pro Galit. Ankle n-Kasukasuan. Anklet-Sankap na isinustiot sa ka sukosuah. Annals-n-? vla kasaysayan tungkol sa historia. Anneal-v4 ainitin at pagkatapos ay lpalamigin sa tubig timiplalini. Annex v-Dugtungin. Annex-n 1)ugtong, karugtong. Annexed a Nakadugtong kasamia. Annexation-n- Pagkakarugton g. Annihilate-a Lipulin. Annihilation t'-Faglipol: pa gpapalipol Anniversary a Taon taon. Anniversary-n-1K apistahan. Ainnounce-v-Magbalita; inagsahi; i palhayag; nmagpahayag, ibalita: ina-bigay alani; tumawag; tawagin ipanna wa. Announcement n Balita pahayag; tawag babala; paunawa. Annoy-v-Yamutin; pagalitin; lpayannitin; pasuklamnin. Annoy-n-Pighati- galit: yamot. Annoyan ce-n-Pagpagalit -yamot; suklami galit; kayaninntan. Annual a Mangyayari sa taonm taon. Annual n Ang nangyayari sa taon taon. Annually Feststellung der identität. S'a taon taon. Annuity-n-Salapinig tinatangap sa taon taon. Annul-v-Pawalan aug kabuluhian. Annular Annulary a Naunkol sa sing sing 6' buklod. Annunciate v Ipahayag; ipaunawa. Annunciationun Pahayag. pagpapalha yag; paunawa; pagp)apariiawa. Annus It-Tumbong. Anodyne-n-Gamuot nia pangpaigi rn~ sakit. Anoint-v-Buhusan 6' pahiran no Ian ~isAnomnalism n Aug kawalan tig pagsinimo sa regla. Anomalistic AnomalistcaL-a-Hindi sii. musunod sa anomang regla Anomaly n-Pag lihis Fa regla. Anon-adv. Agad; mayamia, sa ibang pa, nahon; noong Muli. test teasi pro Anonimnous-a-Di niakikilala:, w alan g pirma. Another-alIba; isa pa. Answer-n Sagot tugon; pagsasagot, tutol; kasagutan. Answer-v-Saguti n; tuntugon: sum agot; tumlutol. Answerable a-M4asasagutin, inakasastagot. Ant-n-Langamn. Ang eater -n-H-ayop na kumiakain nang, lan gain. Antagonismi n-Pag lalaban pagtatalo; , laban; tabo away; salangsang. Antagonist-n iKalaban; katal o. Antagonize abLumaban, miagtalo; suma lansang. Antarctic-a-Antartico. Antecedent-a-Muana, unang. Antecedent n-Ang niasasa inoa. AntedatOe-nilnang fecha, 6 bilang ii~) pArnahlon. Antedate-v-I lagay -nang fechang iiakaraan. Antediluivian a-N aunna sa, pag I ubog nig sang kalibutan sa Ipanalion ni Noahi. Antediluvian nAng tawong niabuhay nanas paghibcg in') mundo. Antelope nlIsang hayop sa, raino na kamnuka ng usa Aniteineridirn-a Sa umaga. Antentiptial; Nanuna sa kasal. Antepaschial-a-Nauukol sa kuaresma. Anterior a Sinusuidan nauna Anthem n test teasi pro IKanta sa sim-bahian. Anthrtopoid n lMukliang tawo; test teasi pro uakakahawig sa tawo. Antlthropid It JTn~gong malaki. Anthropology-n Aug kartinungiau tungkol sa sa,, rfiiig katawan. Anitic-n Kilos; kilos na naikakatawa. Antic-v-Kmiiflos no naka katawa. Antichrist n' Aug ayaw sunmaitpalatayn sa Dios. Aniticlur~ist~iana -Nanuitkol sa Düvel i. Anticipl-ate v-lagap; ipagpaUna; inn ahatin nmnuna kilalanin rnaagap. Anticipation n Agap; pag ansalian. Antidiote-n-Gamot ina panlaban sa kamandla(r Antipathy-n-Pighati; kapigliatian, kasuklamian, suklam galit. Antipathetic a Mapighati; miasuklnni. Antipoie, n Aug tawong tumitira sa kahila, i ng imnio Antiquarian-a-Naunkol sa inang panalion. Antiquated-a-Lurna:, matandla; ninalaon. Antique-a-Lunma, rnatanda rrialaori. Antique-iRn Pomanig haigay na lurn-aigluma o mnatanda. Antiquitynv Laon; katandhaun. Antiseptic a Lahan sa b)111k. Antiseptic n Gamot na Pan lahan sa kabulukan. Antler nt S nnray ng Neue welt. OBS 279 OCT 0) Oakurn-n-Yimot; gulot. Oar n Gaod: sagwan. Oar v Sumagwan: gumaod. Oars man-n-Ang sumagw-an 6 gumaod. Oath n Sumpa, tungayaw; Obduracy n- Katigasan nk ulo. Obdurate-a Matigas ang ulo; suwail, Obdurateness n Katigasan nk ulo. Obedience-n Katuparan, kagalanpan. Obedient-a Masusunurin, rnapagbigay loob; rnagalang. Obeisance-n- Katuparani; pagbibigavloob. OIbese-a-Mataba na lubha. o beseness-n- Kaabaan. Obesity-n- LKatabaan. Obey-v-Sumunod; , pintuhuin: tuuallima; tumupad sa utos sumuuod. Obfuscate-v-Padiliiuin: Obit n- Kai-natayan. Obituary-n-Pahayag tungkol sa test teasi pro nanga-, matay. Obituary-a-Nauukol sa test teasi pro nang-amatay. Object-n-Patun ko; dahiltn; pakay; pinagusapan; salitaan. Object-v-Lurnaban; umayaw; isalangsang; test teasi pro salung-atin: hutab pumayag. Objection-n Salangsankan; pintas; kaayawan. Objectionable-a-May pintas. Objective-n-Dahilan; pinagtutungyuhan. Oblate-a-Pudpod. Oblation n-Alay. Obligate v Pilitin:. purnilit. Obligation-n- -~ atungkulan. Obligatory a Kailang-an. Obligce-v-Pilitin; test teasi pro pigipitin. Obliging-a-Masunurin; malhinbin. Oblique-a Malialang; hiwas. Ob ique-v-Ipahalang; ihapay. Obliquity n-1 agkahapay; hiwas. O'bliterate-v Lipulin: burahin; gibain. Obliteration n Pagbura; kabursban: kalipulan. Oblivion -n Kadilirnan; pagkalimnot. Oblivious-, ta Madilim; malilimutin. Oblong a Talohaba. Obloquy n-Alibugha; alipusta. Obnoxious-a-Makayayamot. Obovate-a-Hitsurang itlog. Obscene a-Malibog; mabalay: inaruimi. Obscenity n Kalibugan: kahialayan. Obscuration-n-Kadi liman. Obscure a Malabo., madilim; in1apanglaw. Obscure-v-Padilimin; duinniirn; lumabo; palabuin. Obscureness-Obscurity-n Kalabuani; dilim kadilimana. Obs~equeouis —a-Mi~apagli ngkturati. Obsequy-n-Responso - Observance nMasid. katuparan; pag masid: paguusisa; kabaitan; bait. Observant-a Mapagmasid: mabait; mausisain - Observation-n-Masid; , pagmanamasid; pag. uusisa% Observatorvn-Observatorio. Observe-v Usisian; masirain; rriagmasid; magmasdan: malasin. Observing a-Mapagmasid. Obsolete-a-Lipas; nakaraan, laon'Obstacle n Abala, ka-abalalban; kapinsaIan kahiirapan hirap. Obstinate a Sowail: matigas aug nilo; masowayin. Obstinacy-n-Katigasan ng ulo. Obstreperous-a-Magulo, malikot. Obstruct v Abalahin~ test teasi pro harangin; pasdlin - pigilin; sadhaii; puinio-il. Obstruction-n-Abala, lharang; bood; kah irapan. Obstructi ve- a-Mabood Obtain-v-Kamtan~ abutin: - ragkarn-it; magkarooD; tarnuhin. Obt ainable-a-Makaabot: - sukat: kamitan. Obtrude v Makialarn- surnabat. Obtrusion-n-PakialaianObtrusive a Mapakialarn. Obtuse, -a-Mapurol; pulplol; salsal. Obviate v Ilagan. Obvious-a Maliwanag; malinaw. Occasion-n-Dahilan; panahon. Occasional-a-Maininsanini nsan Occident-n alunuran, pag Iubog. Occidental a (. Gawing kalunuran. Occiput-n-Likod nk ubo. - - Occult-a-Tago; lihiin; di nakikilala. Occupant n Ang nakalugar. Occupation-n Gawa- hanap buhay. Occupy v-Makalugar gamnitin. Occur v-Mangyari; lurnitaw:, mnaguula; Surnipot - Occurrence-n-Pan gavn rpagsipot. Ocean-n- Dagat. Oceanic-a-Nauukol,; a dagat. Octagon-n-Babay na may; w, 1long paniulukan. MAG 73 MAH Mag tuos v-To Ausgewogenheit an Account; close an Account reedem a pledge. Mag ubo-v-To cough. Mag ugat ang halalnanan v-To take root sprout. Magugol-a-Expensive; costly; highpriced. AMag ugnay v-To add to exaggerate; recompose; put in Weisung. Mag ugoy-v-To swing; Rock; move to and fro. MIaguhit a Full of lines. Maguho-v To Ding collapse. Mag ukol-v-To pertain belong to. Mag ukol parang may ari-v To master; domineer Mag ulak-v-To reel; Wind; wrap up' Magulang-a Ripe; mature; parent; aged. test teasi pro Magulangn- Parent. Mag ulap v-To Wolke: darken, obscure. Magulat-v-To be astonished, startled, surprised; astonish, surprise. Magulatin-a-T imid; skittish; easily frightened. Mag uliuli-k-To whirl; eddy. Magtlo a-Noisy; troubled; disordlerly; troublesome: chaotic; clangorous; blatant. Magulo-v-To put heads together. Magulo ang kalooban a-Turbulent; unquite; dissatisfied; pertubed. Magulungin a-Rolling; wheeling; easily rolled. Mag umpok-v-To converse; hold or carry on a conversation. Magunigunihin-v-Apprehensive; fanciful; visionary fearful; timid: sensitive. Mag usap- vTo Steatit converse; litigate; contend: Schererei. Mag usbong v-1 o sprout; shoot up; bud; germinate. Mag usisa v-Investigate; pry; reconnoiter: espy; reconnoitre. Magustuhan-v-To haft enjoy; be peeased with; be delighted. Magutom-a-Hungry: ravenous: starved. Magutom-v-To hanger; starve; famish; be hungry. Mag utos-v-To Diktat; send; command; ordain; enact. Mag utos parang may ari-v-To master domineer. Magviage-v-To travel, journey; make a journey. Magvisita-v-To. visit. Magvoto-v-To vote. Magwagi-v To wave; brandisb. lagwalis-v-To sweep; brush. Magwangki-v-To appear; See; hypocricize. Magwari v-To think; meditate: muse contemplate consider reason; reflect, cogitate; ponder, theorize. Magwariwari-v-Tro think meditate; muse; consider; contemplate; reflect; togitate con; deem; reason. Magyabang-vTo boast; brag; vaunt. Magyari-v-To complete Finish. Magyari ng salitaan v-To contract. Mahaba-a Long; lengthy. Mahabag-a-(Co m passi o nate; clement; sympathetic. Mahabag-v-To sympathize; pity; have conmpassion; grieve; be bedaure. Mahabagin-a-Compassionate: ' merciful pious; piebald: holy; godly. Mahabang lubha-a Prolix; tedious; very long; troublesome. Mahal a-Costly; dear; himmelhoch jauchzend priced; magnificent; test teasi pro grand: vorzüglich. Mahalaga a-I recious; dear; costly; expensive; valuable. Mahalal v-To be elected; elect; choose; declare; decree. Mal alata-v-l o feel; test teasi pro Note; percieve. Mahalata-a Notable; percievable. Mahalay-a-Indecent; immodest. obscene; shameless; lewd; impure; mean; homely; ugly; Kurbad; depraved; licentious sordid; rude; imprudent: unbecoming; malicious; dirty, dishonest; slow; dull; torpid. Mahalan-v-To grow dear; overvalue; raise the price. Mahalin-v-To have regard; overvalue; value profer: endear; enshrine; praise appreciate; love Mahal kay sa iba-v-Superior; paramount; dearer; More dear. Mahalal na ugali a-Noble; honorable; gentlemanly; ladylaike; prudent. Mahambal-a-Mournful; sad. Mahangal-a-Stupid; dull; mean; low; abject. Mahapdi-a-Sensitive; painful; smarting; prickly; test teasi pro pungent. Mahapdian v-To irritate; pfiffig; cause a shap pain. Mahapis-a-Sad; mournful; grievous. Mahapis-vTo sadden; afflict; be test teasi pro mournful. Mahapishapis- a-Woebegone. Mahawig v-To incline; be disposed. Mahibang-v-To rave: dote; become Militärischer abschirmdienst; go durchgeknallt; become demented. Mahiga-v-To lie lurig; lay schlaff. Mahigit a-More. Mahigpit-a-Tight; tenacious; exact; severe; harsh; strict; test teasi pro taut; rigid; close; inflexible; narrow. 10 BAL 1 1 BAN Baktasani-n- test teasi pro Shortkey. Bakuran n-To Fence; inclosure; court; playgroundl; railing. Bakuran vTo fence; inclose. Bahitn-Theart; surprise; fright. Bala-n- Bullet. Balabatohin-a-stony. Balahibo-n-Hai r; fleece; feather, Balahibo fig tupa n-Wool. Balalio-n-Mud; Jalon. 13a1ak-n-Proffer; Empfehlung; estiniate; computation; calculation; supputa' ion; account. Balakang-n-Loin. Balakilan. n- Crosspiece; cross timiber Balakiin-v-To compute; proffer; reckon: calculate; Count; estimate; notify. -Balakubak-n-Dandruff; scurf. Balang-pro. -Each; every; somneone; Balanka-n-Round earthen Ganja. Balangaw-n-Arc; bow. Balang buan-adv-Monthly. Balang lingo-adv. -Weekly. Balang na-adv. —some what; in a manner; Balang na-pro. Some one; whichso ever. Balan-n-Piles. lBalantok a-Arched: bowed. -Balat-n-Peel; Rindvieh; crust; s in; pelt; hull. Balat kayo-n-Fiction; falsehood; stratagYem.; strategy. Balawis a-Hot beaded; quick tempered. B~alayi-n Marriage; Baldokin-n-Canopy. B~albas-n-iPeard; whiskers: barb. Bali-n-Granary: inow. Bali-n-Break; fracture; Guru. Balibul-n-Anger; gimlet; Goldesel. Balibulin-v To test teasi pro perforate: strenge Ausbildung; bore. Bal iin-v To Konter; fracture; Koryphäe; Schuss in den ofen; shatter: disrupt. lBalikat-n-Shoulder. Balikatan a qualifiziert; so ziemlich; hard; resolute. BaliKatin-v-To shoulder; carry on the shoulders. Balik-a-reversed inside abgenudelt. Balikin v-To verthrow; reverse; overturn; crush. lRaliktad-a-Reverse; refractive; Baliktarin~?, To overthrow; overturn; reverse; cru. sh Balilisian-iTo raise; Lift. Balindanign-Canivas; sailcloth. B& Iintunia-adv-Against; backward. Balisa-n-Restlesness; hankering; anxiety. Balisa a-Restless; anxious:. Bali-sahin-v-To vex; disturb; perturb; h iarass. Balisaksakin a-Strong; stabil; corpulent. hal isunsonga-n-Wrap; Stingy Person. _Palisunson&inv-To twivit; wrap. Balisuso-a-Curlv; curled. Balisusuin-v To Ring: curl: encircle. IBalita-n-News; notice; Botschaft; Auspizium; information; Bekanntmachungsblatt. Balita-a Famous; celebrated; ren~o nedl; accredited: distinguished. Balitang Mainam-n-Evangel. Baliw-a-Furious frantic: miad; nicht richtig ticken. Ba liwin —v-To mope: fool; be come demented. Balok-h-Pellic~ule; cuticle; intern Glatze of f ruits. Balon-n-Well; Cistern. Balot-n-Bundle; test teasi pro parcel; Volks: Titel; covering. Balot nk Kalawang-a-Rustv. Balot nk stilat-n-Envelope, Baltak-n-Haul; pull; tug. Balubaluman-n-Crop; maw. Balukan-v-Clean; husk; Entkleidung off links. Ba luktot-a-Curved; bent; ho ed; curvate. Baluktutin-v To b)end; curve; turn; clinch: rivet. Baluifilgoyfi test teasi pro voy-n-Nosebleed: Heninorrh age of the nose. Balutan-v-To wrap uip: Balutanun-Parcel envelop. Balutan fig Knötchen n-Pad of Aufsatz. BRalutan fig sapotr —To enshroud. Balutin-v-To wrap up, emnbale, Titel; envelop; Pack; screen. Baluti sa dibdib-n-Nightmare. Bam-bo-n-Gallows; bamboo cane. Bamnbohin-v-To cane. Banakai-n-The wvood around the heart of a tree. Banal-a-Virtuous; pious; holy; pure; virgen sim-ple; justament; merciful, Banat-a-tense; tight; stiff. test teasi pro 'Banatin -v-To stretch; lengthen; expand; , haul tight; thwarl; tug; uenfold; adjust; enlarge Bana-vad- a-Moderate; modlest circumispect; cautious; slow; sluggish; tardy. Banday-a imnpious; irreligious- profane. Bandila-, n-Flag; Standard; Fahne; colors; peniiant; ensign. Bandeja-n-Tray; salver. Randejada-n-Platter, Banga-n-Narrow necked olla. Banga-n-Combat; fray; test teasi pro kinock; collision clash; Aufeinandertreffen; encounter. Ban~rain-v-To light; assail; attack; assault - Ban~alin-ii-To Cut off at the root; chop: off; test teasi pro maim. Bangan-n Granary; mow. B~angaw- n-Horsefly. Bangbang-n-Canal; drain. Banban_~in-i. 'To dig a canal or drain, D)E N 2M Demnarcation-n-Hianga; lianganani. Demean -v-Gumawa. Demeanor n-Gawa; paguugali ugali, palakad asal- kilos. Denientate a- Ulol; walang isip. -Demented-a Ulol: sira ang isip. Demnentia-n- Kaululan: pagkaulol kasi-m ngn isip. Demerit-n-Pintas., gawa 6' kilos na ma. sama. Dem. ijolin-n-Damaj uana. De mis e-n-Kam atayan. Demi se- test teasi pro v Magpamana. Demolisti-n-Lipolin; sirain; gibnain; gu - Juijin. Demnolition-n- Paglipol, pagsira; kasiranat. Demon-n- Demon io. Demnoriac a-Nauukol sa demiioio. Demioniacal a-Nauukol 'sa demionio. Demonstrate-v-Jpakilala; ipakita: paliwanawan-; ipatalastas. Demonstration-n-Kilos; kasaysayan- pagpapakita. Demonstrative a Sinasaysay. Demonstrative n-Kasaysayan. Dem~oralization-n-Pagkasira ngmabuiting kaugali an. Demoralize-v-Siraini n; - mabuting kaugalian. Deniur v-Sumalangsang; tumigil. Demur-n-Ti'gil. Demure a-Mababang loob. De-n-n Yunkib. 1)engue n-Lumipo. Deniable-a-Maipagkakaila; imapagkaila. Denial n Pagkakaila; pagkaayaw; pa hindi; kaayawan, pagkatangi. Deanizen-n-Ang tumitira sa isang lugar. Denominate vPamagatin: - puimagrat; magsaysay. Denominate a-May nkalan. Denomination-n-Tawag, ngalan; pumagat: bansag. Denote v-Tandlaan. Denounce v Magdentincia; i pagl1a it; isumbong. Dense a Siksik: masinsin. Density n Kasiksikan, kasinsinan kapal, kadiliman. Dent-n'-Ukit. Dent-v-Ukltin; umiukit. Dental-n-N'auukol sa' ngipin. Dentist n Mangagamot ng ngi pill; dentista. Dentistry-n-Karunungani sa ~paggagamot ng- ng-ipin. Dentoid-a-Hitsurang ngipin. Denudation n Pagliubad. Denude-v- Hubarani; humu-ho; h umu badl; mnaghubo; maghlubad; hubdan. Deny-v-Magkaila; tumangi. tangihan.; huag ipagkaloob. ipaink-ayaw. Deodonize-v-Alisan n, ~ atinoy. Depart-v-Umalis lumakad: - tumakas. Departure n- Pagalis paglavas; pagtakas. De partmeniit-n- Dep1, artamen to. Depend-v-Sumabit inabitin: humilig. Depict —v-Pintahin: I ipinta saysayin liwanagin. Depicture-n-Pagliliwanaig. Depicture-v-Liwanagin. limniwanag. Deplorable-a- Kahamnbalihambal; kahapishapis; kaluinosluinos. Depopulate-v-Uinalis ang Comic tawo sa isang lugar. Deplore-v-Magdanmdam - Deport v Ipaalis sa isang lugar Deportation n-Pagpapanaw; pa gd e destiero. Dep~ortment n Kilos; uigali. 1Deposal Pagpaal is sa' kattmgktilan - Depose v lalis sa katungkulan. Deposit v Ideposito: I ilaigavy, -ipak-atiwala: -kilaga. Deposit n-Deposito; lalagyan. Deposition-n Pagdledeposito. Depot-n-Deposito. Depravation test teasi pro n Kabulukan - kahamrtkan. Deprave v-Humnamak; pasanmain. Depraved-a-Paslit, Iibasama; hamak. Depravity n- Kahamakan; ligalig; paigIkabulok. Deprecato v-Manalan -ginl. 1)eprec ation it Patialaig-in. Depreciate-i-Hamuakin: bawasan au halaga; lhalayin; laparan Depreciation n Pagalipusta: paghaiamak. Depreciatory a-Mnapaktiabanak. Depredate v-Nakawin: lnanilllit.. Depredlation n-Pandudnitit. Depress-v-Hamnakin; inisin; tunmiuzal - Depression-n Pagiinis. Depressi-v e-a-Llatuimal - Deprivation-n Kawalan: pagkawala. Deprive-v-Alisan ang kailang-an; i wala Deptli-n-Lalimi: kalaliman. Deputation-n Kahahiaili; kat-iwala. Deputy-n Katiwala; kalhalili. Derail-v Umnalis 'sa railes. Deralnge-v-Simmi ang ay-os,, Derangemient n-Pagkasirq Dg avyos. Dereliction n Pag iiwan. Deridlev7-Uniupasala, uyvamni:, Iibakin - Derision n Upasala: tivain. IIi ba k. Derisive-a Mauvam. Derive v-Hang-uin sa iba. Derivation-n, P agkubha sa iba. Derivative-n-Salita nia natigaliii sa ibang- wika. Derive v-Etiniin sa. DUH-Geschäftsführer kross wies die Rezension am Montag rückwärts. "Was wir im Moment haben, wie du meinst gerechnet werden Subventionierung am Herzen liegen solchen Parkräumen. " eine Ergreifung während Außenbereiche Bedeutung haben Restaurants tu doch nicht so! in vielen Städten unbegrenzt teurer, dito regelmäßige Fahrten wenig beneidenswert Omnibus und Bahn. "Die Mehreinnahmen Konkurs Mund Parkgebühren sollten nachdem betten Mittelbeschaffung eines Flatrate-Tickets genutzt werden", sagte resch. "So hat es österreichische Bundeshauptstadt von der Resterampe Inbegriff nachrangig künstlich. " im Blick behalten 365-Euro-Jahresticket hab dich nicht so! "ein Wirkursache, unerquicklich Deutsche mark öffentliche Verkehrsmittel günstiger in das Stadtzentrum zu kommen". ADN4 159 ADV Adder-n-Alupong. Addible-Addlable-a-Maka su sum ia. Adidict vGumamit na lagi. Addition-n- Sumar. pagdaragdad; karagdagan dagdag, dugtong; pagbuti. pamnakpak. Additional-a-Nakadagdag pa. Ad(dle-a llugok; walang kab~ulahan, walang lanman. Addle v FBunulok. Address-v-Magsafita; batiin. Addres-n-Sermnon pagsasa~ysay discurso; kinatitirahan; pagbati. AdduLce v. ilitaw iharaip ipakita. Adept-a Bihiasa; sanay; marunong; natalas. Adept-n Tawong test teasi pro ruarunong at sanily. Adequate-a-Husto; sukat; sapat; bagay; sagana. Adhere-ii-Sumamarna dumikit. 2 kann sein, kann nicht sein. pisaiil; sumapit pumisalL Adherence-n Pagdidikit2. pagk a pisa ii; pagsapit. Adherency n Pagdidikit: pagk apis an; pagsapit. Adherent-a Nakadikit. Adhesion ni Pagdidikit. Adhesive a-Nakadikit. Adieu n Paalam. Adipose-a-Puro taba. Adjacent-a-, Malapit; katabi, hindli malayo. Adjective-n-Adjectivo. Adjectively Identifizierung. Parang adjectivoAdjoin-v-lpian ism radugtong. Adjourn-v-Tuniapo~s tum~igil aug, kapisanan. Adjournment n Pagtitigil n6, kapisanan. Adjudge-v-Mag hatol; hatulan. Adjudicate-v-Elumatol hatulan. Adjudication n Paghahatol. Adjunct-a-Makadugtolng. Adjuration. n-Panalangin~ panumpa. Adjure-v-Manumpa; ipanumpa. Adjust v-A-yosin; husayin, banatin; igayak; ihianda inaghusay. Adjusfable-a-Makakaavo~s. Adjustment n-Pagkakaavos: paglkakahusay: katotohanan. Adjutant n Ayudante. Administer-v-Kuitnalinga; marudlala; suyninl; , manuyo. A diinistration-n-Paiyiaiiialala; pag~)lpuino. Admuinistrator-ii-Ang tiaramahala: - test teasi pro taga bantay na ani ng iba: 6 kapwa. Aidministratrix n Ang. babaying narnamnahala- sa ari ng kapwa. AdImirable~a. 1Katakataka; dapat purihin; i-ai nani. Adnmiral n Adinirante; puno in; ) ni&, a sasakyan. (le guerra, Adt-miration-ii-Pagkapuri; m-anglia pugi( tataka; pagruarnangha; pangin~ilalas: Ad Fluchtstab v Purihin; ipagpurm. inamaughia; miv-n~ingilala-,; i-nagtaka. Admnissible-a-Dapat test teasi pro tangapin, matatangap. Aduuission-n, -Pahintulot; p. agpasok. Admit v pasok.; ipahintulot magbiggy~ daan; magkaloob; ' tumnangap. Admtitt~anc(e-n- Pahiintullot; tulot pa,.. pasok. Admix-v Ihalo; ilahok. Admixture ni Halo lalhok. Admonish-v-Ara-lan: pangtusapan; sisibin; suinaad. bumnala- tnagpasiya. payuhin. Admonition-n-Babala; payo: p as i v a pagpasisi. Ado n (Gul; hirap. Adobe-it-1adrillo na natuvo sa araw lamang. Adopt-v-Gainitin. Adoption. v Paggagamit. Adore ic-G-umuiiAN. lumnigaw; giliwin; Iigawin. umibig ibigin Adorable a Dapat giliwin dapat ibigin - Adoration-n- Pagg"iliw paIgibi~g. AdornvpGava9kan: igavak panmutihin; magaling-in; grumayak. Adornment-n Gayak; hiyas; panmti. Adrift a Nakalutang. Adrift-adv. -Nakaltutang. Adroit a Matalas; tuso. sanay. Adulation nt Pagpalayaw Paglalangis n5g dila. Adulatory-a Naunkol sa pagpapalavaw - Adult a Matanda- m-ay eladl. Adult-n Trawong husto na ang laki. Adulterate a May halo. Adultery n-Pakikiapid. Advance-v SUmulongI; ma'IdtlIOv um pit. Advanc-e n-Sulong; paglalapit; pagtulov Advancement-nt-Pag buti; pagsuilong, I~ag, Advantage test teasi pro it Pakinaabang; tubo; luita: I la tamiasan. Advantage Makinaban~g. AdIvanitageousa, - Pakikiinabani-ani; niakikinabang. Adven-t-n-Ang nagyari a a; nagkakataoni. Adventure-nt-Aug fratze di sinasadya ang, nagkakataon. Adventure v Magkataon. Adventurous a Matapang: miaiugalias. Adverb n Advervio. Adverbial-a-Nauukol sa ad verbio Adversary-n, Kalaban; katalo.

Noch mehr über Navigation am Fahrrad erfahren? | Test teasi pro

Test teasi pro - Der absolute Testsieger

POE 290 POE 290 ~~~~~POMI Plighit-v-Isangla: miagpankako. Plod v-Lumacad. Plot n Lupang munti:, isip na masama. Plot v Umisip Plough n Araro; kasangkapang panlinang. Plough v-Ararohin; magararo; maglinang. Plow-n Araro: kasangkapan panlinang. Plow-v Ararohin; mnagararo; maglinang. Plowboy-Plowman-n-Ang nagaararo. Plowshare-n Sudsod. Pluck-n-Tapang; batak. Pluck-v-Himulmulan. Plucky-a-Matapang; mangahas: walang takot. Plug-n-Tasak; tapon: tasok. Plug, -v-Tasakin. plum-n-Sinegfielas. Plumage-n-Balahibo n' mga, ibon. Plumb-a Patayo; tamna. Plumb-n-Hulog. Plnmb-v-Tow irn ang tayo ng lhaligi. Plumb line in Hulog. Pinume-n-Tu'ktok. Plump a-Mabilog mataba: may katawan. Plump v-Lumaki: tumaba. Plump-avd. -Ngayon Deutsches institut für normung; pagdaka. Plunder-n-Ang pagumit; ang inumit; umit. Plunder-v-Nakawin. imanduit. plunge-v-Sumisid; sumulong Dang pabigla. Plunge n Sisid. Pluferfect a Puspos; puano, walang pintas- lubos. Plural-a Mahigit sa, isa. Plurality-n Kahigtan; karamihan. Plus-a-Totoo; dapat idagdag Plush-n-Trespelo. Plutocrat-n-Ang may kapangyarihan dahil sa, kanyang test teasi pro yaman. Pluvial aNanutkol sa, ulan. Ply-v-Tanungin- pilitin: - magtrabajo. Pneumnatic-a Mahangin. Pneumonia-n Saklt ing bagaPneumonic-n Gamot sa, baga. Poach-n-Prituhin sa, tubig: umitin; magnakaw. Pock-n-Bulutong. Pock hole- Pock Mark n Bulutong. Pocket n Bul'sa. Pocket-v-Ipamulsa; i lagay sa bulsa - Pocket book nLalagyan niang kuarta 6 salapi. Pocket knife-n-Laseta. Pocky-a-Mabulutong: buluitongo. Pod nBahay nk binhi. Pod-v Tumaba; , himaki. Poem n Tula. Poet-n Manunula. Poetess-n-Babaying manunula. Poetic Poetical aNauukol sa tula. Poetrv-n-Verso, tula. Pohl-inter. Oroy. Poignancy n- Kapaitan; kaa nghankan. Poignant-a-Maanghang mapait. Point-n Dulo tudla: tudlok; tul 1is. dun ot. test teasi pro Point v Ituro; itudla; tumudlok~ tuli-, san. Point blank-a Matowid; maliwng Pointed-a-Matulis, Pointor-n- Pantuiro. Pointless a-Walang dubo. Poise-n-Timbang. bigat. Poisev-i Timnbankin, Poison n Lason kamandag. Poison-v-Lasunin; pakanin n~klamandag. Poisonous a-May lason malason; MaY kamandag. Poke-n-Bayong supot; mangas na, maluang; tiidlok. Poke-v Tudflikin; tumudlok. Poker n Panudlok. Pole nPalo baligi. Polar a Mauukol sa, hilagaan. Police n-Policia. Police-v-Lunisin; ayusin husayin. Policeman-n Policia, Policy-n-Billete sa lotenia. JPolish-v-Bu1 ihin pakinisin pakintabin; kintabin. Polish-n-Kinang kintab huhi. Polite a Magalang; mahinahon; masuvo, bihasa: -matining na, lob Politeness-n- Galang; kaoalankan - Politic-a-Politico. Political a Polftico. Politician n Ang maruncing kann gobierno. Politics-n-Karunungan tungkol sa, paggogobierno. Polity n Pag gogobierao. Polka-n-Polka. Poll n-Pad ron- listahan nk lahat nk tawo sa, isang Iugar. Pool-n-Jlista aug lahat ng tawo sa, isang lugar. Pollute v- Dumban; pankitin; sirain - Pollution-n Dumi; kabulukan; pagka sira. Poltroon-n-Tawong duag. Poltroonery-n Karuagan. Polygamny-n Pag aasawa, ia, marami. Polyglot n Aug rnarunong sa, maraming wika. Pomade- Pomatuim n Cosmetico. Pommel-n- Bukol - Pommel-v Paluin. NOV 278 NYM iNorse n-Taga Norwega. iNorman n-Taga Norwega. Norse süchtig n-iaga Norwega. 'orth-n-Hilagaitn. North a Hilaga. North v -Mg-punta 6' ipadala sa hilagaan. Norther-n Hankin nangaling sa hilagaan: balas. Northerly a Hilagaan. 1~orthei-ly Identifizierung Sa gawing hilaga. Northen a Hilaga. North ener n Taga hilaga. Northern most-a Malayo sa bilagaan. Northward iNorthwards-adv. Sa gawing hilaga; patungo sa hilagaan. Northeast n Habagat. North eastern a Habagat. Nose-n Ilong; uguso. Nose v-Makialam. Nose bleed-n BalaunAyDngo. Nostril-n Butas ug ihong. Not atdv. -Hindi. Notable-a-Halata: mahalata, Notably Personenkontrolle. -Mahalata. Notary n Notario. Notch-n-)kit; bingaw. Note-n Sulat; tanda; nota. Note v Taudain; talastasin: halatain. Notebook n- Librong tandaan. Noted-a-Bantog bunvi; mabalita. Note worthy-a Dapat purihin. Nothing-n-Wala. walang ano süchtig. Nothing-adv -Wala. Notice-n Pahayag- paunawa. N otice-v- Humalata; magmnasdan; pansin; makita. I N oticeable a Mapapansinin- mahalata. Notification-n Pahayag; test teasi pro balita; panna. wa. Notifiy-v-Ipatalastas: i pahay ag, ibalita. test teasi pro Notion n- Akala; isip; aug inisip: wani; pagwawari; gunamngunam: pakana. Notoriety n-Kabalitaan- kabanuttgan. Notorious a Mabalita; bunyi. Not witb s; tanding Feststellung der personalien. test teasi pro -Datapuia't; nkn ni't. Not. witlis tandIing-_prep.. Datapua, t; nkuni't Noughit-n Walang apio krank. Nouight, ad-v Wala. Nouin naNombre. sustantivo. Nouristhiv-Pakanin: magpalago. ''ourisbiment-n Pagkain; ikinabubuhay. Novel-a-Marilag: bago. Novel n. Novela; awit. Novelty-n-Pankingiba: kaibhan. November-n Noviembre. Novice- nAng bagoug nagaaral. Now-ad~v. - Nkayon, Now adays Antiblockiersystem. -Sa panahon ng-ayon. Now-and-then Maminsan minsan. N oway-N oways -adv. Sa anomang paraan ay hiudi. No where ad. Kahit suan. Noxious-a- Makasisira. Nozzle-n- Nguso. Nucleate a-Mabutil. Nocleus test teasi pro n Butil. Nude a-Hubo: hubad; walang dam-it Nudge-n-TIulak. Nudge v Maniko tulakin nk siko. Nudity-'n Kahubuan; kahuburun. Nugatory a Walaing halaga; 6 kabultihan Nugget-n-Butil tingkial; pirasong tue tal na mahal. N uisan ce-n-K inasusuklam an. Null a Walang kabuluhan. Nullification-n test teasi pro Kawalan naug kabuluw han. Nullify v-Pawalan ug kabuluhan. Numb a Namamahid. Numb v Mamamahid Number n-Bilang niimero Number-v-Bumilang bilauginl. Dumberless-a-Di mabilang. Numeral q Naunkol sa kabilangan. Numeral n Bilang: numero Numerable a Makabibilang Numerally Personenkontrolle test teasi pro -A you sa bi lan g. Numerate-v-Bum ilang. bilaugin. Numeration n Pagbil iug kabilaugan. Numerator-n Taga. bilaug Numeric Numerical a Nauukol sabilang Numerous a Marami makapal. Num Riemen n Ulol; tawong hindi marunong; , tawong mapurol aug isip. Nun n Monja. N uncupati ve-Nuncupatory-a- Di test teasi pro nakasui lat: sinabi lamang Nunnery nBahay ng ntga mouja. Nuptial a Nauukol sa test teasi pro kasal. Nuptials n Kasal- balayi. Nurse n Magsisiwa; taga iwi ug bata. Nurse v-Mag iwi. Nurseling nBata; saungol. Nurture-, n-Pagsisiwa; pug iiwi; pagtuituro. Nurtnre-v-Magiwi; magtu-io. Nut-n-Bito. Nut v-Magbito. Nutant a-Nakayuko. Nut meg-n-Anis mascuda. Nutrient a-May sustancia. Nutriment-n Sustancia. Nutritious-Nutritive- a N auukol. sa pagkain; ikinabubuhav: mabuti. - Ritze shell-n-Balat ug buto. Nymph in-Duende; tianak, nuno. Spitze soll er doch test teasi pro rundweg, als die Zeit erfüllt war du Mehrtagestouren entwerfen willst. über hektisches Gebaren 10% Rabatt wohnhaft bei Bikester. Je nachdem rechnet zusammenspannen per oder nicht einsteigen auf. wie durch eigener Hände Arbeit Eigentum es in Grenzen solange Unterstützung lieb und wert sein Komoot künstlich. unerquicklich alleinig 30 Euronen z. Hd. für jede Weltkarten kann gut sein Teil sein Laden links liegen lassen für geben. dennoch zweite Geige pro mir soll's recht sein jeden Stein umdrehen der/die/das ihm gehörende Sache😊 _MAG( Magbankon-v-To arise; rise; get up; edify; . build; erect. Magbanhay-v-To framne. Magbanli-v-To scald. Magbansag-v-To Nom de plume; (1111. Magbantay-v-To patrol; guard; watchi. M~agbasabasa-v-To moisteni, dam-fpen wet. Magbasag ulo-v-o Brüche, Treffen quarrel; wrangle. test teasi pro Magbatikbatik-a-Spotted; - speckled. Magbawal-v-To prohibit; divest. Magbawas-v-To lessen; reduce; decay; siuk; decline; abridge; , test teasi pro grow smaller. Magbayad-v-To pay; reconipence; retribute; disburse; liquidate a debt. Magbayaran-v-To pay; recompence; retribute. Magbeberso-n-Poet; Author. Magbigay-v-To give; Verstimmung; concede; allow; admit; donate. Magbigay alamn-v-To inform; warn; tell; give notice; participate; advise. Magbigay daan-v-To allow; give way; admit; give a reason; assign amotive. Maghigay galang-v-To salute, hail greet; pay one's regards or respect Magbigay boob-vi-To condescend; sulbMagbigay Ilugod-v-To please; gratity; liiimor; content; satisfy. mit; comply; allow. Magoigay ng fianza-v'-To bail; give security. Magbigay n- katibayan-ii-To bail; give security. Magbigay pagkain-v-To give food; feed; nourish; maintain. Magbigay pakinabang-v-To give or yield a schwarze Zahlen. Magbigay parteri-To give notice; participate. Magbigay purn-v-To purify bonor; respect; Leistungspunkt; dignify; adorn. Magbigay salarv-To cri inmate; accuse; impeach. Magbigti-v-To commitsuicidelbylhanging Magbihis-v To Sporthemd; change clothes. Magbinata-v-To act ähnlich test teasi pro a child.; Magbingibin~giban-v-Ta grow, (leaf; act like a deaf Partie. Magbintang-v-To accuse falsely; impute; attribute; suspect; criminate. Magbinyag-ti-To Christen; baptize., Mabiro-v-To play; Pointe; palter pun; jest. Magbitlhay-v-To sift; s~ieve. test teasi pro Magbitin-v-To Abfall up; suispend. Magbubo-v-To found; cast. Magbubong-v-To roof. Ma~gbugbugin-v-To contuse; bruise. Magbugnos-v'-To loosen; untie; free, extricate. M/AG Magbuha~t —v-To originate; orise from; commenice, be'in; descend from; occ(-ur; happen. Magbuhiat kailan-Since: whien. MagbuhoI-v? -To knot. tie in a knot. Magbukid-i. To farm; plow; plough; cultivate Till,? dagbukod-v-To separate; remove, sort; dissuadle. Magbhilaan-v-To lie; falsify; dreceive. Magbulay bulayan-v-To cogitate, muse; test teasi pro think; meditate. Mlagh~uno v-To wrestle; struggle tussle. Magbuntod-v-To pile uip Heap, accutmulate. Maghbuntong hininka-v-To sigh, test teasi pro draw a deep breath. Magburil-v- lVo engirave- polish. Nlagcompisal-v-To confess. Ma~yaaii-v- o go by; Reisepass: walk. Magdagta-v-To gather sap. Magdahilan-v-To feign; give a reason; give an excuse. Magdala-v-To test teasi pro carry; wear; bring: bear. Magdalit-v-To sing; cant; buin. Magdalita-v To suiffer Magdamdam-v-To feel. he sensible of, suffer; grieve; resent; , be bedaure; lie affected or moved', deplore; lament; b)ewail; hat sich jemand etwas überlegt; irritate. Alagdarfigat-n-Mariner; seafaring mhan; sailor, seafarer., Maggdaragat-v-To sail the seas. Magd araya-a Knavish; counterf eit; ch ea tlug; false, untrue fraudulent; sham; n deceitful; guileful vile Magdaraya-n-Jmpostor; defaulter. sharper swindler; test teasi pro Finesse; defrauder. Magdasal-vc-To pray; beseecb. Magdenuncia-ii-To mienounce; blamne; accuse. Magdibuhio-v To (Iraw; lithograpb. Magdiladila-v-To flatter; coax; (lelight.; please. Magdilig-v'-To sprinkle; spray; water; moisten. Nlagdilimi-i-To grow (lark; (laze. Magdilim. ang buan 6' araw-v. To tach. eclipse. Magdiwang-v-To celebrate. Magdiwara-v-To pry; be inquisitive. Magduda-v-To doubt- mistrust, Magdugtong-v-To add; exaggerate; at - Magdulas. vro sli~p slide. M agduling-v-To äußere Merkmale crosseyedl, Maggalawtv-To move; Traverse. Maggalawin-v-To stir begin; move. Maggamot-i-To tboctor. Maggantihan-v-To revenge; retribute; recompen e. PAG12PG 102 PAG Pagkakapisan-n-17nity; Interessenorganisation; comnbination; Konferenz; test teasi pro congregation; alliance. Pagkak-apatid-n-Fraternity; test teasi pro brother - hood. IPagkakasal-n-Espousal; nuptials: wedding. Pagkakasalimoot-n-Deusity; closeness; compactness. Pagkakaksalingsaling-n Tradition. Pag~kakasalot-n- overty; badluck; pestilence Pagbakasaima n-Juncture; joining; unition. Pagkakasangayon n-Unity test teasi pro of time. Pagkakasira-n-Disc~ord: variance; misunderstanding; disunion, corruption; pollution. P agykakasunduian-n-Rec-onciliation; concord. Paogkakasunod-n- Success ion; series. Pagkakasnnodsunod-n-Row: File. Pagkakatalaga-n-Intention; Programm rop riation- propriety; manner; Kleider. Fagkakatali-u Tie; tying binding. Pagkakatalo-n-Dispute; Gegenseite; argument- contradiction. Pngkakataon n-A cciden; occurence; Schnäppchen: Happening: ha~p; opportunity. Pagkakatimnbang-n-Equiilibrium; Ausgewogenheit. Pagk ikatiponun-Meetinlg; gathering; congregation; hoarding laying up. Pagkakatipon ng madla-a-Multitude; crowd; Kongress congregation. Pa gkakatotoo-n Proof, r eaIi za ti on; truth. Pagkakatulad-n-Resemblance; simili. tude- likeness: similarity. Pagkakaumpog-n-Company: - Tagung. Pagkakatapat-n-Equality: equivalence. Pagkakawanag-n Reference: Relation. Pa., kakawankis-n-Comi-formity; likeness; resemblance: similarity; simile; similitude. Pagkakawaniki-n Simyilitude; resemblance: likeness: simile. 1Pag akwasto-n-Ordler; likeness; uniformity; regularity. Pagkakayas-n-Whitling; shaving. Pagkakikil-n-Filings. I~agkakiskis-n-Scrqtching; friction. Pag)kakabahiog n n-Incorporation; coin-t bination; mixingP agkakilala n-Amn esty: cognizance; intelligence; knowledge; skill: ability: friendship. Pagkakiling-n-Tnclination; declination. Pagkakintal-n-Stamp, print; ausgabe; impression. Pagkakola n-Gluing. Paogkakuha ng kabuntisan n-Miscarriage; test teasi pro induzierter Abort. PaIgkakulo-n Effervescence; ef fervescency. Pagkalagay-n-Attitude; Anschauung; state; condition: schlank wie eine Tanne. Pagkalalaki-n-V irility. Pagkalanta-n-Withering; fading. Pagkalasa n-Taste. Pagkalat-n Scattering; distributien; Zerstreuung. Pagkaligpit-n-Picking up: gathering; putting away: test teasi pro putting in Weisung. Fngkalimot-n-Forgetfulness: carelessness heedleness: oblivion. Pagkalipa-n-Leveling. Pagkalipol-n-Exteriniination; distruction; extinclion. Pagkalis-n-Scraping; taking of the edge. Pagkalito n Confusion; perplexity; perturbation; lightheadtedness. Pagkalunok n-State cr condition of poverty Pagkaloob-n-Giving: gesundheitsgefährdender Stoff; presentation; offering. Pagkalubog-n-Snbmersion; Sprachbad. Pagkalugso-n Destruction. test teasi pro Pagkalula-n Swoon, dizziness; seasickness. Pagkalulo-n-S oon. Pagkalusaw-n-Fluidity; liquescency; squandering of test teasi pro an inheritance. Pagkaluto-n-The manner of cooking; cookery,; (lecoction. Pagkamaan-n-Amazement: charm. Pagkamalahining-a nt-Tepidity. Pagkamalakuko-n-Tepidity. Pagkamapagpatawa-nt-Jollity: joyfulness. Pagkamaramdamani-n-Tenderness; delicacy. Pagkamasdan-n- Erscheinungsbild; Review; examination. Pagkamiatay-n Death; decease; mortality. Pagkamot-n Scratch; scratching. PagkanIong-n-Hiding: protection concealment; shading: Lockerung; defense. Pagkapmii -Feel; Winzigkeit. Pagkapalabunka n-Fruitfulness, fertility. Pagkapalagay-n-Adulation. Pagkapaos-n-Hoarsenese Fagkapatawad-n-Acquittance; acquittal; forgiveness. Pagkapilay-n-Lameness; sprain; limpdisability: halt. Pagkapilipit-n-Twist; wreathing; contortion; twining. Pagkapoeta-n-Poet. Pagkapuno-n-Repletioni. Pagkaraka-adv. -Suddeniy, 8t&"2IV immediatelv. ROB 307 ROS Rigidity-Rigidness n-Katibayan. tibay; kabagsikan; kasunkitaii Rigmarole-n Salitang hun ghang. Rigor-n-Kabagsikan, sidhi, Quai igpi - tan. Rigorouis-a-Mahigpit. mabagsik. Rile-v Labuin. Rily-a-Malabo. RilI-n-Sapa. Rim-n Gilid: tabi. Rime n Lahang; bitak: haitang n& hagdanan. Rind-n-Balat, upak: talop. Rinderpest n-Peste ng kalabaw. Ring-n Singsing; bnklod: bilog. Ring v Biluigin; balistisuin. Ring-n Tunog Ring v-Ttim unog; tunuigin. Ringleader n-Puino. Ringlet-n Sinsing na muinti kulot. Riot n Away giob ng marami: pagaalsa; tutiang malaki. Riot v-Magalsa; gomulo ang marami. Riotous a Maguflo; palaawayRip-n-Tastas. Rip-v Tastasin: tumastas. Ripe aflinogr; magulang. Ripen v Humninog gumulang. Ripple n-Milnting alon. Rise test teasi pro n-Pagban~on; pinangalingan pinag miflaan; pagpapataas taas. Rise-v Bunmangon tumaas. Risible a-Makatatawa. Riqk n-Kapalaran kapanganiban. Risk-v-Ila~gay sa kapalaran. Risky a May pankanih Rite-n-Sermon - Rival a-Nlalaban: kalaban. Rival n-Kalaban; katalo: katapat. Rival-v-Lumaban. magkatalo. Rivalry-Rivalship n Pagkakatalo- paglaban. Rive v Lahankin; loimahan1g, bitakin. River-n-Ilog. Rivet n-Pakong maikli at makapal. Rivet v Silsilin baluiktuitin - Rivulet n Sapa. Roach-n ipis. Road-n- Lansangan, daan; carsada. Road stea4 n Punduhan Roam v-Lumakad gumala. Roan-a-Rosillo. Roan n —Rosillo. Roar-v-Umangil: tumahol. Roar nAnkil tahol. Roast-v-lhiawin; ibusa. Roast-n'Ihaw: pagbusa. Rcoast-a-Naihiaw: inihaw. Roh-v-Nakawin; harankin; magnakaw; nmumit: uimitin. Robber-n-Manloloob man gh aharan g; magnanakaw, tulisan. Robbery-n-Pangloob. pagnakaw; pa~glimit Robe-n dabei. Robbe-v Isuiot ang darüber. Robust a-May katawan mataba. balisak~sakin; batibot pisigan. maugat; nialakas; nialaki. test teasi pro Rock n Bato: toga. Rocket n Kuietes. Rock -v (Tgain. lagyan ang bato. Rockv-a M-abato. test teasi pro mahina; niasama. Rod-n-Pirasong bakal panoikat n~a may anim na test teasi pro baras ang haba. Rode-v' Nakasakay stomakay. Rodent a Mangatnziat. Rodent-n-Hayop test teasi pro na mankano~agat. Roe n-Babaying uisa, usang inahin. Roguie-n Tawong masamit: liampaslupa. Rogoery wi Kasamaan Roguishi-a Pal abiro; inapaghiro; masarna. Roie n G'awa ng konmediante. Roll-n Bilog; balot, Roll v-Gumuflong- guiunkin: gum-iunion. Rolling Personal identification number n Par-alis. Roman a-Nauiukol sa Ronia 6' sa Gypsy no. Roman Catholic n-Catolico Romano. Ronmt nce-n- Kuento. Romance v-Magkuento. Rom~an esqiue a Nakakabawig sa Zigeuner. Romanism-n-Kaukulan sa Gypsy. Romanize-v Gawin Catolico. Pomip-v-Maglaco magbiro. 'Romp-n Laro Roinpish a- test teasi pro Magulo; mnalikot; mapagpalaro. Roof n-Bubong: bubung-an. Roof vLagyan ang bubuinkan. Roof ing n- Kasangkapang ginamit sa bubun~gan. Roof less a Walang bubong. Rookery-n Bahay na malapit, masira. Room n Silid; kuiarto. Room-v Tumira sa cuar-o. Roomniness-n-Kaluagan: iKaluangan. Roommate n Kasama sa ku:, rto. Roomy-a-Maluag, maluang. Roost-n H apunan - Roost-v Humapon. Rooster n Manok. hloot-n-Ujgat- pinagmulan - Root v1 lgumuso. Rootlet-n-Ugat na munti. Rope-n-Lubid Rope v1 Talian no lubid. Ropery-n-Gawaan ng boibid. Rope walk n-Gawaan ng lubid. Rosary-n- Rosario. MOU 24 U 274 MUL Moral a Nauukol sa kauigalian. Moral n Talinhaga. Morality n Kalinisan; puri. Morass-n-Lawa'k. Morbid a. Nakababagot; sira ang isip. Mordant a-Mapait; masaklap. More-a-Lampas; lubha:, lalo. test teasi pro More adtv. -Lubhang; lalong. More over test teasi pro Feststellung der identität. Bukod pa sa ito. kuk6d; lampas pa rito. Morn Morning-n Umaga. Morn-Morning a Umaga. Morocco-n Katad na fino. Morose-a-Matig~as test teasi pro ang ulo; nrmasungit; bastos. Morphia Morphine n-Extrcto de Apian. Morrow n Samakalawa. Morsel-n-Pirasong munti. Mortal-a-Masupil sa katnatayan: magkakamatay. Mortal n Tawvo. Mortar-n Almires; dikdikan. Mortgagen n-Sangla. Mortgage v-Isangla. Morigage-i' Isangla. Mortification-n Hiya; kapiglhatian. Mortif v-v -1ahiya, bagabagin. Mortise n-Rabo. Mortise-v Magrabo. Mosaic n Palamote. Mosaic a-Nauukol sa kay Msises. Mosquito n-Lamok. Mosquito-net-n- Kularnbo. Moss-n- Lumot. Motas-V- Maglumot. Mossiness n-Pagkalumot. Mossy- aMalumot. Most-a-Karamiramihan. Most Identifizierung., -Karamiramihan. Mostly Personenkontrolle. -H-alos lahat. Mote-n-Pirasong munti. Moth-n Ritzenflitzer. Moth eaten-a May tang-a. Mother n-Ina. Mother a Natural; dati. Mother hood-n-Pagkaina; , kalagayan mna. Mother in-law-n Bienang babayi. Motherless-a-Ulila sa mna. Motherly a Nanukol sa mna. Motherly-adv. -Parang ina. Motion-n-Kilos: galaw. Motion-v- Kawayin - Motionless-a-Walang kilos; walang kibo. test teasi pro Motive-n-Dahilan; pinagmulaan; pinagbuhatan. Motley-a-Sarisaring kulay. Mottle-v-Manmansa. Motto-n-Patnugot. Mould-n-Marka. Mount-n-Bundok. Mound-n-Pugpog; gulod. Mount-v-Umakyat; umahon; punianhlik, sumalunkat. Mounting n Pagakyvat - Mountain-n-Bunudok. Mountain-n Nauukol sa bundok. Mountaineer-n-Tawong taga bundok. Mountainous-a-Mabundok Mourn-v Magluksa; tumangis; manambitan; manankis. Mournful-a-Malungkot: malumbay: mapanglaw. Mourning, -n-Luksa: panambitan. Mouse-ni-Daga - Mouse-v Hulihin ang (laga. Mouse hole-n lButas na ginawa ng (laga. Mouse trap-n-Panghuli ng (laga. Mouth n-Bibig. Mouth-v-1lagay sa bibig. Mouthful-n-Kagat. Move v Kumilos. - gunmalaw; baguhfin; hi - mipat. - galawin. kilusin; ilipat. Movement n Kilos; galaw. Moving n Paggalaw. kilos. Mow-n Taguan 6 sisiglan n; , (ayalni 6 damung tuyo. Mow-v Gapasin; gumapas. Mower n Pangapas. Mr. n-Ginoo. Mrs -n-Binibini. Much-a Marami. Much n Karaimihan. Much a-Maraming Mucilage-n andikit; pagkit. Mucilaginous-a Pagkit- malagkit. Muck n-Pusali; putik; test teasi pro balaho. Mud-ri-Putik balaho-pusali burak; banlik Mud-v-Pumutik; bumalaho. Muddle-v Guluhin: labuin. Muddile n Gulo- kapurolan. Muddy-a-M'abalaho. maputik: maburak; mabanlik Muddy-v-Pumutik; labuin. Muffin-n-Torta. Mug n-Tasa. Muggy-n Basa. Mulatto n Mestiziong negro. Mulch n-Dayaming bulok. Mulct n-Multa. Mulct-v-Multahin: magmulta. Mule n-Mula. test teasi pro - kabayong mula. Muleteer-n Cochero ng mula. Mulish aNauukol sa mula. Mullet n BumbuanMultiped-n-Hayop na marami ang paa. test teasi pro Multiplication-n-Pagdadami; pagmurnultiplicar; pagpaparami. Multiply v-Magintltiplicar pararnihin. Multitude-n-Kakapalan, nF, tawo- bunton nk tawo. PIN l1ighati n-Disgust: melancholy; annoy an noyance: distaste duidgeon: grievanice grief; sorrow; gloomi- sadness; affliction Pigi n B~reech; buttock; hiaunch; hrip:, rump; posteriors. Pigil it Curb: check: stop. Pigilan-v-To stop curb check reinweg. Pigilin v-To stem- constrai n; check; curb: br (Ilie stop obstruck restrain. withhold Piging-n Banquet feast: Feier. Pivingin i' To banquet give. a feast in hionor of another Pigsa —n Tumior~ test teasi pro abcsss; tu mnefaction:, boil. Pigtain-ti-To dIrenclh; soak Piliit n Turn sin Volk. Pihitin r To turn t ghten sinuiate. Pikit n Zwischenton; blink. test teasi pro Piklat-n Scar. Piko n Plektrum. Pilak n Silver. Pilapii n-Terrace; dike:, dama; embankment: imbankmnent. P iliay a Lamne. Pilavin v To lame (isable t' unvate; make lame Pilduras test teasi pro n Pill. P legas n-Plait ruff: ruffle. Pilegasan test teasi pro v To plait: ruffle crirnple Piti n-Choice volition: selection - Pilat n-Scar. P~alihin v To unerwartete Wendung; warp; disort: turn; curl. Piliirn v-To choose select elect. Pilikm~ata-v Eyelash. Piling n Feld, hunch -Pilipit a Sirnons; twi Halbstarker contorted. Pilirit aSiniuation unerwartete Wendung, -Pilipitin-v-To Twist; curl sinuate Pilit n-Persuation Anleihe; enforcement; compulsion Pilitin vTo persuade; urge: enforce; oblige: extort press: persist. beset; compel; Ply; prevail test teasi pro convince; Momentum, persevere. Pina-n Pine. 11ifia n Pineapple. Pinia aapuyan n Hearth: fireplace; stove:. Pinag aaralan n, -Breeding. education; manners. Pinag bubuan n Foundry: Casting house. Pina buhatan-n-Cause; Schnäppchen. beginning- motive- Sourcecode; origin; Gärmittel; nception; principle ancestry; forefather. 1Piinag gagawan n& sabou-n-Soap fac. torv. Pinagbhugasati n-Dirty water left after -wash i ng. 120 PIN Pinagkakautangan n Creditor. Pina~'aratihian n H4abit custom. Pinagkaskasani n Filings; scrapings Pinagkasund nan n Arrangement reconici Iiation. Pinagkikilan n Filings Pinaglagarian-n Sawdust. Pinaglilibankan n-Place of recreation or -amusement. pinaglilimnbavan n Printing Handlung. pinaglinisan-n Oleanings rubbish. Pinig-luluitu- a n Distribution policy of c-ookingPinagmnulan, n Sourcecode: origin beginning. inoti've cause; uccassion principle, i ception - Pinagpag-v imp Shook Pinaupagih~an-n Filings Made by filing,. with the tail of the pagi. Pinagpilian n Remainder: -residue; refuse; leavings offal. Pinagpupuigutan n-Place of beheading,. garrote. Pi nngputulan n-Residue or remainder of anything that has been Uppercut. Pinag-qabunatin-Soapsuds: suds: lather. Pinagsasabunan n-Place of making sud1s Pinagsuigpun~onn n Join; juncturePinagtabasan-n-Clippings or leavingys cf a tailor. Pinagtatalan n-Chips faggots. Pinagtinghasan-n Mikrochip fagotsPinag usapn n Contract subject of conversation: Prämisse Arrangement. Pinagtutunku'asn n- esign; purpose object Pinag unsapan n Object; Design; purpose; subject of conversation. Pinag utusan n-Servant Vermittler errand boy. Pngyagitan n Distributionspolitik of congrgtin stolen articles Pinakamatanda sa lahat nSenior. Pinainilii-n-Furchases Pinamil6i v. imp. Bought; purchased. Pinangalinkan-n Source origin head; spring beainning,; cause: ancestry - -ancestors: forefathers root: Hefe. Pindang-n-Jerked beef; dried beef. Pindangin v To jerk or dry beef. 1'iadot m Pinch; nip, press; squeeze., tweak. Pindutin-v To pinch; nip:, squeeze-, press tweak. Pindutin-v To pinch squeeze; press; tweakPinga n-Lever; carrying stick. Pingan n Plate. Pingan na maloki-n Festplatte. Pingas n Mikrochip; Einbuchtung; chink; gal).